Библейски теми за обсъждане

1. Ад, преизподня (хадес, шеол)

А. Не е буквално място за огнени мъчения

Страдащият Йов се молел да отиде там  Йов 14:13

Място на бездействие  Пс 6:5; Ек 9:10; Иса 38:18, 19

Исус бил възкресен от гроба, ада  Де 2:27, 31, 32; Пс 16:10

Адът ще предаде другите мъртви, ще бъде унищожен  Отк 20:13, 14

Б. Огънят е символ на унищожение

Унищожението символизирано от огън  Мт 25:41, 46; 13:30

Неразкайващите се зли хора унищожени завинаги като с огън  Ев 10:26, 27

Огненото „мъчение“ на Сатана е вечна смърт  Отк 20:10, 14, 15

В. Разказът за богаташа и Лазар не е доказателство за вечни мъчения

Огънят е символичен, както и прегръдката на Авраам  Лу 16:22–24

Тъмнината също е противопоставена на Авраамовото  благоволение  Мт 8:11, 12

Унищожението на Вавилон наречено огнено мъчение  Отк 18:8–10, 21

2. Армагедон

А. Божия война, която ще прекрати злото

Народите събрани за Армагедон  Отк 16:14, 16

Бог воюва посредством Сина и ангелите  2Со 1:6–9; Отк 19:11–16

Как можем да оцелеем  Соф 2:2, 3; Отк 7:14

Б. Не накърнява Божията любов

Светът е изключително покварен  2Ти 3:1–5

Бог е търпелив, но справедливостта изисква действия  2Пе 3:9, 15; Лу 18:7, 8

Злите трябва да бъдат премахнати, така че праведните да живеят в благополучие  Пр 21:18; Отк 11:18

3. Библия

А. Божието Слово е вдъхновено

Хора били водени от Божия дух да пишат  2Пе 1:20, 21

Съдържа пророчества:  Да 8:5, 6, 20–22; Лу 21:5, 6, 20–22; Иса 45:1–4

Цялата Библия вдъхновена и полезна  2Ти 3:16, 17; Ри 15:4

Б. Практическо ръководство за наши дни

Пренебрегването на библейските принципи е пагубно  Ри 1:28–32

Човешката мъдрост не може да я замени  1Ко 1:21, 25; 1Ти 6:20

Защита от най–силния враг  Еф 6:11, 12, 17

Води човека по правилния път  Пс 119:105; 2Пе 1:19; Пр 3:5, 6

В. Написана за хора от всички народи и раси

Писането ѝ започва на Изток  Из 17:14; 24:12, 16; 34:27

Дар от Бога не само за европейците  Ри 10:11–13; Га 3:28

Бог приема всякакви хора  Де 10:34, 35; Ри 5:18; Отк 7:9, 10

4. Брак

А. Брачният съюз трябва да е на почит

Сравнен с Христос и невястата  Еф 5:22, 23

Брачното легло трябва да бъде неомърсено  Ев 13:4

Съпрузите съветвани да не се разделят  1Ко 7:10–16

„Порнѝа“ е единственото библейско основание за развод  Мт 19:9

Б. Християните трябва да зачитат принципа на главенството

Съпругът, като глава на семейството, трябва да го обича,  да се грижи за него  Еф 5:23–31

Съпругата се подчинява на съпруга, обича го и го слуша  1Пе 3:1–7; Еф 5:22

Децата трябва да бъдат послушни  Еф 6:1–3; Кол 3:20

В. Отговорност на християнските родители към децата

Трябва да проявяват любов, да отделят време, внимание  Тит 2:4

Да не ги дразнят  Кол 3:21

Да се грижат за тях, включително и в духовно отношение  2Ко 12:14; 1Ти 5:8

Да ги възпитават и поучават  Еф 6:4; Пр 22:6, 15; 23:13, 14

Г. Християните трябва да се женят само за християни

Брак само с човек „в единство с Господаря“  1Ко 7:39; Вт 7:3, 4; Не 13:26

Д. Библията не одобрява полигамията

Отначало мъжът трябвало да има само една жена  Би 2:18, 22–25

Исус възстановил това правило за християните  Мт 19:3–9

Първите християни не били полигамни  1Ко 7:2, 12–16; Еф 5:28–31

5. Връщането на Христос

А. Връщането невидимо за хората

Казал на учениците, че светът вече няма да го види  Йоа 14:19

Само учениците видели възнасянето; връщането подобно  Де 1:6, 10, 11

Той е на небето като невидим дух  1Ти 6:14–16; Ев 1:3

Връща се като цар на небесното Царство  Да 7:13, 14

Б. Разпознато чрез физически събития и факти

Учениците поискали знак за присъствието  Мт 24:3

Християните „виждат“ присъствието чрез разбиране  Еф 1:18

Много събития доказват присъствието  Лу 21:10, 11

Враговете „ще видят“ как ги застига унищожението  Отк 1:7

6. Възкресение

А. Надежда за мъртвите

Всички в гробовете ще възкръснат  Йоа 5:28, 29

Възкресението на Исус е гаранция  1Ко 15:20–22; Де 17:31

Съгрешилите против духа няма да възкръснат  Мт 12:31, 32

Възкресението гарантирано на проявяващите вяра  Йоа 11:25

Б. Възкресение за живот или на небето, или на земята

Всички умират чрез Адам; получават живот чрез Исус  1Ко 15:20–22; Ри 5:19

Разлика в естеството на възкресените  1Ко 15:40, 42, 44

Тези с Исус ще бъдат като него  1Ко 15:49; Флп 3:20, 21

Които няма да царуват, ще са на земята  Отк 20:4б, 5, 13; 21:3, 4

7. Възпоменание, литургия

А. Честване на Вечерята на Господаря

Празнува се веднъж годишно, в деня на Пасхата  Лу 22:1, 17–20; Из 12:14

Отбелязва жертвената смърт на Христос  1Ко 11:26; Мт 26:28

Съпричастни са тези, които имат небесна надежда  Лу 22:29, 30; 12:32, 37

Откъде човек знае, че има такава надежда  Ри 8:15–17

Б. Литургията не е в съгласие с Библията

Прошката на греховете изисква проливане на кръв  Ев 9:22

Христос е единственият Посредник на новия договор  1Ти 2:5, 6; Йоа 14:6

Христос е в небето; не бива свалян долу от свещеника  Де 3:20, 21

Няма нужда да се повтаря Христовата жертва  Ев 9:24–26; 10:11–14

8. Грях

А. Какво е грях

Нарушение на закона на Бога, на съвършения му стандарт  1Йо 3:4; 5:17

Като създание на Бога, човекът е отговорен пред него  Ри 14:12; 2:12–15

Законът определил какво е грях, показал го на човека  Га 3:19; Ри 3:20

Всички са грешни, не отговарят на съвършения  Божи стандарт  Ри 3:23; Пс 51:5

Б. Защо всички страдат от греха на Адам

Адам предал несъвършенство, смърт на всички  Ри 5:12, 18

Бог е милостив и търпелив към човечеството  Пс 103:8, 10, 14, 17

Жертвата на Исус изкупува греха  1Йо 2:2

Грехът и всички други дела на Дявола ще бъдат премахнати  1Йо 3:8

В. Забраненият плод било непослушанието, не сексуалните отношения

Забраната за дървото дадена преди създаването на Ева  Би 2:17, 18

На Адам и Ева им било казано да имат деца  Би 1:28

Децата не са резултат от греха, а от Божията благословия  Пс 127:3–5

Ева съгрешила, когато съпругът ѝ отсъствал; действала  на своя глава  Би 3:6; 1Ти 2:11–14

Адам, като глава, се разбунтувал против Божия закон  Ри 5:12, 19

Г. Какво е грехът срещу светия дух (Мт 12:32; Мр 3:28, 29)

Наследеният грях не е такъв  Ри 5:8, 12, 18; 1Йо 5:17

Някой може да огорчи духа, но после да се възстанови  Еф 4:30; Як 5:19, 20

Съзнателното и упорито вършене на грях води до смърт  1Йо 3:6–9

Бог съди такива хора, отнема духа си  Ев 6:4–8

Не бива да се молим за такива неразкайващи се грешници  1Йо 5:16, 17

9. Дух

А. Какво е светият дух

Божията действена сила, а не личност  Де 2:2, 3, 33; Йоа 14:17

Използван при сътворението, вдъхновяването на Библията и др.  Би 1:2; Езе 11:5

Ражда, помазва, членовете на Христовото тяло  Йоа 3:5–8; 2Ко 1:21, 22

Дава сила на Божия народ днес, води го  Га 5:16, 18

Б. Жизнената сила е наречена дух

В основата на живота, поддържа се чрез дишането  Як 2:26; Йов 27:3

Властта над жизнената сила е у Бога  Зах 12:1; Ек 8:8

Жизнената сила на хора, животни принадлежи на Бога  Ек 3:19–21

Духът предаван на Бога с надежда за възкресение  Лу 23:46

10. Душа

А. Какво е душата

Човекът е душа  Би 2:7; 1Ко 15:45; ИсН 11:11; Де 27:37

Животните също са наречени души  Чи 31:28; Отк 16:3; Ле 24:18

Душата има кръв, яде, умира  Йер 2:34; Ле 7:18; Езе 18:4

За човека, който има живот, се казва, че има душа  Мр 8:35, 36; Йоа 10:15

Б. Разлика между душа и дух

Животът на човек или животно е душа  Йоа 10:15; Ле 17:11

Жизнената сила, задвижваща душите, е наречена дух  Пс 146:4; 104:29

Щом човек умре, властта над жизнената сила се връща при Бога  Ек 12:7

Само Бог може да задейства жизнената сила  Езе 37:12–14

11. Дявол, демони

А. Дяволът е духовна личност

Не е злото в човека, а духовна личност  2Ти 2:26

Дяволът е личност като ангелите  Мт 4:1, 11; Йов 1:6

Сам се направил Дявол заради погрешно желание  Як 1:13–15

Б. Дяволът е невидимият владетел на света

Владее света като бог  2Ко 4:4; 1Йо 5:19; Отк 12:9

Позволено му е да живее, докато не бъде решен спорният  въпрос  Из 9:16; Йоа 12:31

Ще бъде затворен, след това унищожен  Отк 20:2, 3, 10

В. Демоните са бунтовни ангели

Присъединяват се към Сатана преди Потопа  Би 6:1, 2; 1Пе 3:19, 20

Принизени, в пълна духовна тъмнина  2Пе 2:4; Юда 6

Борят се срещу Бога, потискат хората  Лу 8:27–29; Отк 16:13, 14

Ще бъдат унищожени със Сатана  Мт 25:41; Лу 8:31; Отк 20:2, 3, 10

Г. Спиритизмът трябва да се отбягва като дело на демоните

Божието Слово го забранява  Иса 8:19, 20; Ле 19:31; 20:6, 27

Гадателството е демонизъм; заклеймено е  Де 16:16–18

Води до унищожение  Га 5:19–21; Отк 21:8; 22:15

Астрологията е забранена  Вт 18:10–12; Йер 10:2

12. Живот

А. Вечният живот е гарантиран на послушните хора

Бог, който не може да лъже, обещава живот  Тит 1:2; Йоа 10:27, 28

Вечният живот гарантиран на проявяващите вяра  Йоа 11:25, 26

Смъртта ще бъде унищожена  1Ко 15:26; Отк 21:4; 20:14; Иса 25:8

Б. Небесният живот е ограничен само за онези, които съставят Христовото тяло

Бог избира членове, както му е угодно  Мт 20:23; 1Ко 12:18

Само 144 000 взети от земята  Отк 14:1, 4; 7:2–4; 5:9, 10

Дори Йоан Кръстител няма да е в небесното Царство  Мт 11:11

В. Земният живот е обещан на неограничен брой хора, „други овце“

Ограничен брой с Исус в небесата  Отк 14:1, 4; 7:2–4

„Другите овце“ не са Христови братя  Йоа 10:16; Мт 25:32, 40

Днес мнозина се събират за земно спасение  Отк 7:9, 15–17

Други ще бъдат възкресени за живот на земята  Отк 20:12; 21:4

13. Земя

А. Божието намерение за земята

На земята бил създаден рай за съвършените хора  Би 1:28; 2:8–15

Божието намерение е сигурно  Иса 55:11; 46:10, 11

Земята ще бъде пълна с миролюбиви,  съвършени хора  Пс 72:7; Иса 45:18; 9:6, 7

Царството ще възстанови рая  Мт 6:9, 10; Отк 21:3–5

Б. Никога няма да бъде унищожена или обезлюдена

Планетата Земя ще остане завинаги  Ек 1:4; Пс 104:5

В дните на Ной били унищожени хората, не Земята  2Пе 3:5–7; Би 7:23

Този пример дава надежда за оцеляване днес  Мт 24:37–39

Злите унищожени; „голямо множество“ преживява  2Со 1:6–9; Отк 7:9, 14

14. Зло, световни проблеми

А. Кой е отговорен за световните проблеми

Управлението на зли хора е причина за днешните проблеми  Пр 29:2; 28:28

Владетел на света е Божият враг  2Ко 4:4; 1Йо 5:19; Йоа 12:31

Дяволът причинява бедствия, остава малко време  Отк 12:9, 12

Дяволът вързан, следва славен мир  Отк 20:1–3; 21:3, 4

Б. Защо е допуснато злото

Дяволът поставил под въпрос лоялността на Божиите създания  Йов 1:11, 12

Верните получават възможност да докажат лоялността си  Ри 9:17; Пр 27:11

Дяволът изобличен като лъжец, спорният въпрос ще бъде решен  Йоа 12:31

Верните възнаградени с вечен живот  Ри 2:6, 7; Отк 21:3–5

В. Времето на края е удължено поради Божията милост

Както в дните на Ной, е нужно време за предупреждение  Мт 24:14, 37–39

Бог не е бавен, а милостив  2Пе 3:9; Иса 30:18

Библията ни помага да не бъдем изненадани  Лу 21:36; 1Со 5:4

Днес трябва да се търси Божията защита  Иса 2:2–4; Соф 2:3

Г. Решението на световните проблеми не е от хората

Хората са уплашени, объркани  Лу 21:10, 11; 2Ти 3:1–5

Божието Царство ще успее, не хората  Да 2:44; Мт 6:10

За да живеем, трябва днес да търсим мир с Царя  Пс 2:9, 11, 12

15. Изображения (икони)

А. Използването на изображения, статуи в поклонението позори Бога

Не може да бъде направено изображение  на Бога  1Йо 4:12; Иса 40:18; 46:5; Де 17:29

Християните предупредени да не използват изображения  1Ко 10:14; 1Йо 5:21

Трябва да се покланяме на Бога с дух и истина  Йоа 4:24

Б. Поклонението на изображения се оказало пагубно за израилтяните

Поклонението на изображения забранено на юдеите  Из 20:4, 5

Не чуват, не говорят; онези, които ги правят, стават като тях  Пс 115:4–8

Станали примка, донесли унищожение  Пс 106:36, 40–42; Йер 22:8, 9

В. Не е позволено да се покланяме на Бога чрез изображения

Бог не позволил освен на него да се покланяме и на изображения  Иса 42:8

Бог е единственият, „който слуша молитви“  Пс 65:1, 2

16. Изцеление, езици

А. Духовното изцеление носи трайна полза

Духовната болест е пагубна  Иса 1:4–6; 6:10; Ос 4:6

Духовното изцеление е главната задача  Йоа 6:63; Лу 4:18

Премахва грехове; дава щастие, живот  Як 5:19, 20; Отк 7:14–17

Б. Божието Царство ще донесе трайно физическо изцеление

Исус лекувал, проповядвал за благословиите на Царството  Мт 4:23

Царството обещано като средство за трайно изцеление  Мт 6:10; Иса 9:7

Дори смъртта ще бъде премахната  1Ко 15:25, 26; Отк 21:4; 20:14

В. Няма доказателства, че Бог одобрява днешните изцеления чрез вяра

Учениците не лекували себе си с чудеса  2Ко 12:7–9; 1Ти 5:23

Чудодейните дарове престанали със смъртта на апостолите  1Ко 13:8–11

Лекуването не е доказателство за  Божието благоволение  Мт 7:22, 23; 2Со 2:9–11

Г. Говоренето на езици било само временен дар

Било знак; трябвало да се търсят по–големи дарове  1Ко 14:22; 12:30, 31

Било предсказано, че чудодейните дарове на духа ще престанат  1Ко 13:8–10

Чудесата не са доказателство за Божието благоволение  Мт 7:22, 23; 24:24

17. Исус

А. Исус е Син на Бога и назначен от него Цар

Първороден Божи син, чрез него е създадено всичко  Отк 3:14; Кол 1:15–17

Станал човек, роден от жена, поставен по–ниско от ангелите  Га 4:4; Ев 2:9

Роден от Божия дух, с небесно призвание  Мт 3:16, 17

Възвеличен повече отколкото при предчовешкото си съществуване   Флп 2:9, 10

Б. Вярата в Исус Христос е необходима за спасение

Христос е обещаният Потомък на Авраам  Би 22:18; Га 3:16

Исус е единственият Първосвещеник и откуп  1Йо 2:1, 2; Ев 7:25, 26; Мт 20:28

Живот чрез познание за Бога и Христос, чрез послушание  Йоа 17:3; Де 4:12

В. Не е достатъчна само вяра в Исус

Вярата трябва да е придружена от дела  Як 2:17–26; 1:22–25

Да се подчиняваме на заповедите, да вършим  неговото дело  Йоа 14:12, 15; 1Йо 2:3

Не всички, използващи името на Господаря, ще влязат в Царството   Мт 7:21–23

18. Йехова, Бог

А. Божието име

„Бог“ е неопределено название; нашият Господар има лично име  1Ко 8:5, 6

Ние се молим да се свети името му  Мт 6:9, 10

Божието име е Йехова  Пс 83:18; Из 6:2, 3; 15:3; Иса 40:28

Името в „Синодално издание“  Из 6:3 (бел. под лин.); 3:14; 15:3; Ос 12:5

Исус известявал Божието име  Йоа 17:6, 26; 5:43; 12:12, 13, 28

Б. Съществуването на Бога

Не е възможно да видиш Бога и да останеш жив  Из 33:20; Йоа 1:18; 1Йо 4:12

Не е необходимо да виждаш Бога,  за да вярваш в него  Ев 11:1; Ри 8:24, 25; 10:17

Научаваме за Бога от видимите му дела  Ри 1:20; Пс 19:1, 2

Изпълнението на пророчествата доказва, че има Бог  Иса 46:8–11

В. Качествата на Бога

Ненадминат по мъдрост  Йов 12:13; Ри 11:33; 1Ко 2:7

Справедлив е, проявява справедливост  Вт 32:4; Пс 37:28

Той е всемогъщ, всесилен  Йов 37:23; Отк 7:12; 4:11

Г. Не всички служат на един и същи Бог

Пътят, който изглежда добър, не винаги е правилен  Пр 16:25; Мт 7:21

Два пътя, само единият води към живот  Мт 7:13, 14; Вт 30:19

Много богове, но само един истински Бог  1Ко 8:5, 6; Пс 82:1

Да познаваш истинския Бог води към живот  Йоа 17:3; 1Йо 5:20

19. Кръв

А. Кръвопреливанията накърняват светостта на кръвта

На Ной било казано, че кръвта е свята, че тя е животът  Би 9:4, 16

Договорът на Закона забранявал да се яде кръв  Ле 17:14; 7:26, 27

Забраната повторена на християните  Де 15:28, 29; 21:25

Б. Спасяването на живот не оправдава нарушаването на Божия закон

Послушанието е по–добро от жертви  1Ца 15:22; Мр 12:33

Да поставиш своя живот пред Божия закон е пагубно  Мр 8:35, 36

20. Кръст

А. Исус провесен на стълб за екзекуции, за да бъде опозорен

Исус бил провесен на стълб (дърво) за екзекуции  Де 5:30; 10:39; Га 3:13

Християните трябва да носят своя стълб като позор  Мт 10:38; Лу 9:23

Б. Не бива да му се покланяме

Излагането на Исусовия стълб на показ е позор  Ев 6:6; Мт 27:41, 42

Използването на кръст в поклонението  е идолопоклонство  Из 20:4, 5; Йер 10:3–5

Исус е дух, вече не е на стълба  1Ти 3:16; 1Пе 3:18

21. Лъжливи пророци

А. Лъжливите пророци предсказани; съществували в дните на апостолите

Правило за разпознаване на лъжливите пророци  Вт 18:20–22; Лу 6:26

Предсказани са; познават се по плодовете  Мт 24:23–26; 7:15–23

22. Междуверско сътрудничество

А. Обединяването с други религии не е угодно на Бога

Само един път, тесен, малцина го намират  Еф 4:4–6; Мт 7:13, 14

Предупредени сме, че лъжливите учения омърсяват  Мт 16:6, 12; Га 5:9

Наредено ни е да бъдем отделени  2Ти 3:5; 2Ко 6:14–17; Отк 18:4

Б. Не е вярно, че „във всички религии има нещо добро“

Някои са пламенни, но не в съгласие с Божията воля  Ри 10:2, 3

Дори и да има нещо добро, лошото го опорочава  1Ко 5:6; Мт 7:15–17

Лъжливите учители водят към гибел  2Пе 2:1; Мт 12:30; 15:14

Чистото поклонение изисква пълна преданост  Вт 6:5, 14, 15

23. Молитва

А. Молитви, които Бог слуша

Бог слуша молитвите на хората  Пс 145:18; 1Пе 3:12

Неправедните не биват чути, докато не се променят  Иса 1:15–17

Трябва да се молим в името на Исус  Йоа 14:13, 14; 2Ко 1:20

Трябва да се молим в съгласие с Божията воля  1Йо 5:14, 15

Необходима е вяра  Як 1:6–8

Б. Наизустените повторения, молитвите към Мария или към „светци“ са безполезни

Трябва да се молим на Бога в името на Исус  Йоа 14:6, 14; 16:23, 24

Постоянно повтаряните думи няма да бъдат чути  Мт 6:7

24. Небе

А. Само 144 000 отиват на небето

Ограничен брой; ще бъдат царе с Христос  Отк 5:9, 10; 20:4

Исус бил първият; другите избирани след това  Кол 1:18; 1Пе 2:21

Много други ще живеят на земята  Пс 72:8; Отк 21:3, 4

144 000 имат специална, уникална позиция  Отк 14:1, 3; 7:4, 9

25. Откуп

А. С човешкия живот на Исус е платен „откуп за всички“

Исус дал живота си като откуп  Мт 20:28

Стойността на пролятата кръв осигурява опрощаване на греховете  Ев 9:14, 22

Една жертва била достатъчна веднъж завинаги  Ри 6:10; Ев 9:26

Ползата не идва автоматично; откупът трябва да бъде признат  Йоа 3:16

Б. Бил съответстваща цена

Адам създаден съвършен  Вт 32:4; Ек 7:29; Би 1:31

Загубил съвършенството за себе си и потомците си поради греха  Ри 5:12, 18

Потомците безпомощни; бил необходим някой  равностоен на Адам  Пс 49:7; Вт 19:21

Съвършеният човешки живот на Исус е откуп  1Ти 2:5, 6; 1Пе 1:18, 19

26. Поклонение на Мария

А. Мария е майка на Исус, а не „майка на Бога“ („Богородица“)

Бог няма начало  Пс 90:2; 1Ти 1:17

Мария била майка на Божия син в земния му живот  Лу 1:35

Б. Мария не е „вечна девица“

Омъжила се за Йосиф  Мт 1:19, 20, 24, 25

Имала и други деца освен Исус  Мт 13:55, 56; Лу 8:19–21

Те тогава не били негови „духовни братя“  Йоа 7:3, 5

27. Поклонение на предците

А. Поклонението на предците е безполезно

Предците са мъртви, не съзнават нищо  Ек 9:5, 10

Първите предци не заслужават поклонение  Ри 5:12, 14; 1Ти 2:14

Бог забранява такова поклонение  Из 34:14; Мт 4:10

Б. На хората може да се отдава почит, но само на Бога  поклонение

Младите трябва да почитат възрастните  1Ти 5:1, 2, 17; Еф 6:1–3

Но само на Бога се отдава поклонение  Де 10:25, 26; Отк 22:8, 9

28. Покръстване

А. Изискване за християните

Исус дал пример  Мт 3:13–15; Ев 10:7

Символ на себеотрицание или отдаване  Мт 16:24; 1Пе 3:21

Само за хора, достатъчно възрастни, за да бъдат учени  Мт 28:19, 20; Де 2:41

Потапяне във вода е правилният начин  Де 8:38, 39; Йоа 3:23

Б. Не отмива греховете

Исус не се покръстил, за да се очисти от греховете си  1Пе 2:22; 3:18

Кръвта на Исус очиства греховете  1Йо 1:7

29. Последни дни

А. Какво се има предвид с „края на света“

Край на тази система  Мт 24:3; 2Пе 3:5–7; Мр 13:4

Край не на земята, а на порочната система  1Йо 2:17

Унищожението е предшествано от време на края  Мт 24:14

Избавление за праведните; следва новият свят  2Пе 2:9; Отк 7:14–17

Б. Трябва да сме нащрек за белезите на последните дни

Бог дава белезите за наше ръководство  2Ти 3:1–5; 1Со 5:1–4

Светът не осъзнава сериозността им  2Пе 3:3, 4, 7; Мт 24:39

Бог не се бави, а предупреждава  2Пе 3:9

Награда за бдителността и сериозното отношение  Лу 21:34–36

30. Празници, рождени дни

А. Първите християни не празнували рождени дни, Коледа

Празнувани от поклонници на фалшиви богове  Би 40:20; Мт 14:6

Трябва да се отбелязва денят на Исусовата смърт  Лу 22:19, 20; 1Ко 11:25, 26

Празничните гуляи не са уместни  Ри 13:13; Га 5:21; 1Пе 4:3

31. Предопределение, съдба

А. Човешкият живот не е предопределен

Божието намерение е сигурно  Иса 55:11; Би 1:28

Отделните хора могат да изберат да служат на Бога  Йоа 3:16; Флп 2:12

32. Противопоставяне, преследване

А. Защо християните срещат противопоставяне

Исус бил мразен; предсказал противопоставяне  Йоа 15:18–20; Мт 10:22

Придържането към праведни принципи осъжда света  1Пе 4:1, 4, 12, 13

Сатана, богът на тази система, се противопоставя  на Царството  2Ко 4:4; 1Пе 5:8

Християнинът не се бои, Бог го подкрепя  Ри 8:38, 39; Як 4:8

Б. Жената не бива да позволява на мъжа си да я раздели от Бога

Предупредена, че други може да го осведомят погрешно  Мт 10:34–38; Де 28:22

Тя трябва да се надява на Бога и на Христос  Йоа 6:68; 17:3

С верността си може да спаси и него  1Ко 7:16; 1Пе 3:1–6

Мъжът е глава, но няма право да налага волята си  по отношение на поклонението  1Ко 11:3; Де 5:29

В. Мъжът не бива да позволява на жена си да го спре да служи на Бога

Трябва да обича жена си и семейството, да иска живот за тях  1Ко 7:16

Длъжен е да взема решения, да осигурява семейството  1Ко 11:3; 1Ти 5:8

Бог обича онзи, който отстоява истината  Як 1:12; 5:10, 11

Компромис заради мира носи Божието неодобрение  Ев 10:38

Да води семейството към щастие в новия свят  Отк 21:3, 4

33. Религия

А. Само една истинска религия

Една надежда, една вяра, едно покръстване  Еф 4:5, 13

Има задачата да прави ученици  Мт 28:19; Де 8:12; 14:21

Разпознавана по плодовете си  Мт 7:19, 20; Лу 6:43, 44; Йоа 15:8

Любов, единство между членовете  Йоа 13:35; 1Ко 1:10; 1Йо 4:20

Б. Лъжливите учения с право биват заклеймявани

Исус заклеймявал лъжливите учения  Мт 23:15, 23, 24; 15:4–9

Правел това в защита на заслепените  Мт 15:14

Истината ги освободила да станат Исусови ученици  Йоа 8:31, 32

В. Ако се окаже погрешна, религията трябва да бъде сменена

Истината освобождава; доказва, че мнозина грешат  Йоа 8:31, 32

Израилтяните и други хора оставили  предишното си поклонение  ИсН 24:15; 4Ца 5:17

Първите християни променяли възгледите си  Га 1:13, 14; Де 3:17, 19

Павел сменил религията си  Де 26:4–6

Целият свят е заблуден; трябва да обновим ума си  Отк 12:9; Ри 12:2

Г. Привидната истина, че „във всички религии има нещо добро“ не гарантира Божието благоволение

Бог определя стандарта за поклонение  Йоа 4:23, 24; Як 1:27

Не е добро, ако не е в съгласие с Божията воля  Ри 10:2, 3

„Добрите дела“ могат да бъдат отхвърлени  Мт 7:21–23

Разпознати по плодовете  Мт 7:20

34. Свидетели на Йехова

А. Произход на Свидетелите на Йехова

Йехова показва кои са неговите свидетели  Иса 43:10–12; Йер 15:16

Първият верен свидетел бил Авел  Ев 11:4, 39; 12:1

Исус бил верен и истинен свидетел  Йоа 18:37; Отк 1:5; 3:14

35. Свидетелстване

А. Всички християни трябва да свидетелстват, да казват добрата новина

Трябва да признаят Исус пред хората, за да бъдат одобрени  Мт 10:32

Трябва да са изпълнители на Словото, да проявяват вяра  Як 1:22–24; 2:24

Новите също трябва да станат учители  Мт 28:19, 20

Изявлението пред всички води до спасение  Ри 10:10

Б. Необходими са многократни посещения, постоянно свидетелстване

Трябва да бъде дадено предупреждение за края  Мт 24:14

Йеремия известявал за края на Йерусалим години наред  Йер 25:3

Както първите християни, и ние не можем да престанем  Де 4:18–20; 5:28, 29

В. Трябва да свидетелстват, за да нямат кръвна вина

Трябва да предупредят за идващия край  Езе 33:7; Мт 24:14

В противен случай ще носят кръвна вина  Езе 33:8, 9; 3:18, 19

Павел освободен от кръвна вина; говорел цялата истина  Де 20:26, 27; 1Ко 9:16

Спасява и свидетелстващия, и слушащия  1Ти 4:16; 1Ко 9:22

36. Служител

А. Всички християни трябва да бъдат служители

Исус бил Божи служител  Ри 15:8, 9; Мт 20:28

Християните следват неговия пример  1Пе 2:21; 1Ко 11:1

Трябва да проповядват, за да изпълнят службата си  2Ти 4:2, 5; 1Ко 9:16

Б. Изисквания за службата

Духът на Бога и познаване на Словото му  2Ти 2:15; Иса 61:1–3

Следване на Христовия пример в проповядването  1Пе 2:21; 2Ти 4:2, 5

Бог обучава чрез духа и организацията  Йоа 14:26; 2Ко 3:1–3

37. Смърт

А. Причина за смъртта

В началото човекът бил съвършен, с перспектива  за безкраен живот  Би 1:28, 31

Непослушанието донесло смъртна присъда  Би 2:16, 17; 3:17, 19

Грехът и смъртта преминали върху всички потомци на Адам  Ри 5:12

Б. Състоянието на мъртвите

Адам бил създаден като душа, не получил душа  Би 2:7; 1Ко 15:45

Умира човекът, душата  Езе 18:4; Иса 53:12; Йов 11:20

Мъртвите не съзнават, не знаят нищо  Ек 9:5, 10; Пс 146:3, 4

Мъртвите спят и чакат възкресение  Йоа 11:11–14, 23–26; Де 7:60

В. Не е възможно да се говори с мъртвите

Мъртвите не живеят при Бога като духове  Пс 115:17; Иса 38:18

Предупредени сме да не се опитваме да говорим с мъртвите  Иса 8:19; Ле 19:31

Медиумите (екстрасенсите), гадателите осъдени  Вт 18:10–12; Га 5:19–21

38. Спасение

А. Спасението е от Бога чрез изкупителната жертва на Исус

Животът е дар от Бога чрез Сина му  1Йо 4:9, 14; Ри 6:23

Спасението е възможно само чрез жертвата на Исус  Де 4:12

При „предсмъртното разкаяние“ не са възможни дела  Як 2:14, 26

Трябва да работим усърдно за спасение  Лу 13:23, 24; 1Ти 4:10

Б. Учението „веднъж спасен, завинаги спасен“ не е библейско

Получилите свети дух могат да отпаднат  Ев 6:4, 6; 1Ко 9:27

Много израилтяни загинали, макар че били спасени от Египет  Юда 5

Спасението не настъпва незабавно  Флп 2:12; 3:12–14; Мт 10:22

Които се връщат назад, са по–зле отпреди  2Пе 2:20, 21

В. Учението за „всеобщото спасение“ не е библейско

За някои не е възможно разкаяние  Ев 6:4–6

Бог не намира радост в смъртта на злите  Езе 33:11; 18:32

Но любовта не може да извинява неправедността  Ев 1:9

Злите ще бъдат унищожени  Ев 10:26–29; Отк 20:7–15

39. Събота

А. Християните не са задължени да спазват съботата

Законът премахнат въз основа на Исусовата смърт  Еф 2:15

Християните не са задължени да спазват съботата  Кол 2:16, 17; Ри 14:5, 10

Укорени за спазването на съботата и др.  Га 4:9–11; Ри 10:2–4

Влизат в Божията почивка чрез вяра и послушание  Ев 4:9–11

Б. Спазването на съботата било изискване само за древния Израил

Съботата била празнувана за първи път след излизането  от Египет  Из 16:26, 27, 29, 30

Само за физическия Израил като знак  Из 31:16, 17; Пс 147:19, 20

Законът изисквал и спазване на съботни години  Из 23:10, 11; Ле 25:3, 4

Не е необходимо християните да спазват съботата  Ри 14:5, 10; Га 4:9–11

В. Божията съботна почивка (седмият ден от „седмицата“ на сътворението)

Започнала със завършването на земното сътворение  Би 2:2, 3; Ев 4:3–5

Продължила и след Исусовия живот на земята  Ев 4:6–8; Пс 95:7–9, 11

Християните почиват от егоистични дела  Ев 4:9, 10

Ще свърши, щом Царството изпълни задачата си във връзка  със земята  1Ко 15:24, 28

40. Сътворение

А. В съгласие с научните доказателства; опровергава еволюцията

Науката в съгласие с последователността на  сътворението  Би 1:11, 12, 21, 24, 25

Божият закон за „видовете“ е в сила  Би 1:11, 12; Як 3:12

Б. Дните на сътворението не са дълги 24 часа

„Ден“ може да означава просто период от време  Би 2:4

За Бога един ден може да бъде дълъг период  Пс 90:4; 2Пе 3:8

41. Троица

А. Бог, Бащата, е една личност, най–великата във вселената

Бог не е три личности  Вт 6:4; Мал 2:10; Мр 10:18; Ри 3:29, 30

Синът е създаден; преди това Бог бил сам  Отк 3:14; Кол 1:15; Иса 44:6

Бог е вечният владетел на вселената  Флп 2:5, 6; Да 4:35

Бог трябва да бъде възвеличаван над всички  Флп 2:10, 11

Б. Синът по–нисш от Бащата преди и след идването си на земята

Синът послушен в небесата, изпратен от Бащата  Йоа 8:42; 12:49

Послушен на земята, Бащата по–велик  Йоа 14:28; 5:19; Ев 5:8

Възвеличен в небесата, но все още подчинен  Флп 2:9; 1Ко 15:28; Мт 20:23

Йехова е глава и Бог на Христос  1Ко 11:3; Йоа 20:17; Отк 1:6

В. Единството на Бога и Христос

Винаги в пълна хармония  Йоа 8:28, 29; 14:10

Единство като това между съпруг и съпруга  Йоа 10:30; Мт 19:4–6

Всички вярващи трябва да имат същото единство  Йоа 17:20–22; 1Ко 1:10

Едно поклонение на Йехова чрез Христос завинаги  Йоа 4:23, 24

Г. Светият дух е Божията действена сила

Сила, а не личност  Мт 3:16; Йоа 20:22; Де 2:4, 17, 33

Не е личност в небесата с Бога и Христос  Де 7:55, 56; Отк 7:10

Бог го насочва, за да изпълни намеренията си  Пс 104:30; 1Ко 12:4–11

Получават го Божиите служители; той ги води  1Ко 2:12, 13; Га 5:16

42. Хронология

А. През 1914 г. завършват времената на езичниците

Линията на царете прекъсната през 607 г. пр.н.е.  Езе 21:25–27

Трябва да минат „седем времена“ преди възстановяването на  управлението  Да 4:32, 16, 17

Седем = 2 × 3 1/2 времена, или 2 × 1260 дни  Отк 12:6, 14; 11:2, 3

Ден за година [прави 2520 години]  Езе 4:6; Чи 14:34

Траят до установяването на Царството  Лу 21:24; Да 7:13, 14

43. Царство

А. Какво ще направи Божието Царство за човечеството

Ще осъществи Божията воля  Мт 6:9, 10; Пс 45:6; Отк 4:11

Правителство с цар и закони  Иса 9:6, 7; 2:3; Пс 72:1, 8

Ще унищожи злото, ще управлява цялата земя  Да 2:44; Пс 72:8

Хилядолетното управление ще доведе хората до  съвършенство, ще възстанови рая  Отк 21:2–4; 20:6

Б. Започва да управлява, когато враговете на Христос все още действат

След възкресението си Христос чакал дълго  Пс 110:1; Ев 10:12, 13

Поема властта, воюва срещу Сатана  Пс 110:2; Отк 12:7–9; Лу 10:18

Тогава е установено Царството, следват бедствия за земята  Отк 12:10, 12

В днешните тежки времена трябва да застанем на страната  на Царството  Отк 11:15–18

В. Не е „в сърцата“, не е постигнато с човешки усилия

Царството е на небето, не на земята  2Ти 4:18; 1Ко 15:50; Пс 11:4

Не е „в сърцата“; тук Исус говорел на фарисеите  Лу 17:20, 21

Не е част от този свят  Йоа 18:36; Лу 4:5–8; Да 2:44

Ще смени правителствата, световните стандарти  Да 2:44

44. Църква

А. Църквата е духовна, построена върху Христос

Бог не обитава в храмове, построени от човека  Де 17:24, 25; 7:48

Истинската църква е духовен храм от живи камъни  1Пе 2:5, 6

Христос е крайъгълен камък; апостолите са вторична основа  Еф 2:20

Трябва да се покланяме на Бога с дух и истина  Йоа 4:24

Б. Църквата не е изградена върху Петър

Исус не казал, че е изградена върху Петър  Мт 16:18

Исус е ‘скалата’  1Ко 10:4

Петър казал, че Исус е основата  1Пе 2:4, 6–8; Де 4:8–12