Talata 21 Oktobra

Tsy voafora fo ny taranak’Israely manontolo.—Jer. 9:26.

Manampy antsika hahalala ny dikan’ny hoe “tsy voafora fo” ny zavatra nasain’i Jehovah nataon’ny Jiosy. Hoy izy: ‘Forao ny fonareo ry olon’i Joda sy mponin’i Jerosalema, sao hirehitra ny fahatezerako. Ratsy mantsy ny nataonareo.’ Fa inona no nahatonga azy ireo hanao ratsy? Satria ratsy ny fony: Mikomy ary tsy mety miova. (Mar. 7:20-23) Tsy nahafaly an’i Jehovah ny fomba fisainan’izy ireo sy ny antony nanosika azy hanao zavatra. (Jer. 5:23, 24; 7:24-26) Niteny tamin’izy ireo àry i Jehovah hoe: “Aoka hoforana ianareo mba hadio eo anatrehan’i Jehovah, eny, forao ny fonareo.” (Jer. 4:4; 18:11, 12) Nila fandidiana àry ny fon’ireo Jiosy tamin’ny andron’i Jeremia. Nila ‘noforana ny fon’izy ireo’, toy ny tamin’ny andron’i Mosesy. (Deot. 10:16; 30:6) Inona no atao amin’izany? Tokony hesoriny izay rehetra mahatonga ny fony tsy hihontsina, izany hoe izay eritreritra sy faniriana ary antony manosika mifanohitra amin’ny didin’i Jehovah.—Asa. 7:51. w13 15/3 2:7-9

HERINANDRON’NY 20 OKTOBRA

Hira 109 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Deoteronomia 7-10 (10 min.)

No. 1: Deoteronomia 9:15-29 (4 min. na latsaka)

No. 2: Nahoana ny Olona Lavorary no Mety Hanota?—rs p. 138 § 1–p. 139 § 2 (5 min.)

No. 3: Fantatra Amin’ny Fitondran-tenantsika Mifanaraka Amin’ny Baiboly Isika—jv p. 172-178 § 3 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

15 min:Hazavao Amin’ny Olona ny Momba ny 1914.” Lahateny misy fiaraha-midinika. Asao ny mpanatrika hanome valin-teny isaky ny fanontaniana eo amin’ny teboka tsirairay.

15 min: Fitaovana Manampy Antsika Hanazava ny 1914. Asio fampisehoana fito minitra: Mpitory mampiasa an’ilay tabilao ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Novambra 2014, pejy 11. Hazavainy tsotsotra amin’ny mpianany ny ifandraisan’ny faminaniana ao amin’ny Daniela toko faha-4 amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Anontanio ny mpanatrika hoe nahoana no nety tsara ilay fampisehoana. Eo am-pamaranana, dia vakio ny Apokalypsy 12:10, 12. Asao avy eo ny mpanatrika hilaza hoe nahoana no mandrisika antsika hitory ny vaovao tsara tsy misy hataka andro ny fahafantarana fa efa nanomboka nanjaka tamin’ny 1914 ny Fanjakan’Andriamanitra.

Hira 133 sy Vavaka