Zoma 18 Aprily

Mahereza sy matanjaha, . . . ianao no hitondra ny zanak’Israely hiditra ao amin’ilay tany.—Deot. 31:23.

Efa vonona haka ny tany Kanana ny Israelita tamin’izay, ka nila fahendrena avy tamin’Andriamanitra i Josoa raha te hahay hitarika ny Israelita. Nila finoana sy herim-po koa izy. Niady elaela ny Israelita vao nahazo ny tany Kanana. Azo inoana fa nampahery azy ireo ny nahita hoe nanana fahendrena sy herim-po ary finoana i Josoa. Tsy ny herim-po hoenti-miady ihany anefa no nilain’ny Israelita. Nila herim-po koa izy ireo hankatoavana an’i Jehovah. Namela izao hafatra izao i Josoa, taloha kelin’ny nahafatesany: “Aoka ianareo ho be herim-po ka hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin’ny boky misy ny lalàn’i Mosesy. Aza miala amin’izany mihitsy.” (Jos. 23:6) Mila herim-po koa isika mba hankatoavana an’i Jehovah foana, indrindra fa rehefa misy manery antsika hanao zavatra mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra. (Asa. 4:18-20; 5:29) Hanampy antsika ho be herim-po i Jehovah, raha mivavaka aminy isika mba hahazo tari-dalana, sady matoky azy. w13 15/1 1:5, 6

14 Apr. Famakiana Baiboly: Eksodosy 11-14

No. 2: Inona avy no Lazain’ny Baiboly fa Hitranga Rehefa Manatrika i Kristy? (rs p. 267 § 3–p. 268 § 3)

No. 3: * Fanantenana Be ( jv p. 61-64 § 2)