Talata 30 Septambra

Izay manetry tena . . . no hahazo voninahitra.—Ohab. 29:23.

Inona no tonga ao an-tsainao rehefa mandre ny teny hoe “voninahitra”? Olona mahazo dera sy voninahitra noho ny harenany, na ny fahaizany, na ny zava-bitany ve? Sa ve ny voninahitr’Andriamanitra hita eo amin’ny zavaboary? (Sal. 19:1) Ny teny hebreo nadika hoe “voninahitra” ao amin’ny Baiboly, dia midika koa hoe mavesatra. Nisy vidiny ny vola fahiny rehefa navesatra. Vita tamin’ny volafotsy sy volamena mantsy ny vola, ka arakaraka ny nampahavesatra azy no nampisy vidiny azy. Lasa nanana heviny an’ohatra àry ilay teny hoe mavesatra, ka nidika hoe sarobidy, tena tsara, na tena miavaka. Matetika isika no mieritreritra hoe tena miavaka ny olona iray, rehefa manana fahefana, na toerana ambony, na malaza. Inona anefa no jeren’Andriamanitra amin’ny olona? Olona manao ahoana no omeny voninahitra? Hoy ny Ohabolana 22:4: “Ny vokatry ny fanetren-tena sy ny fahatahorana an’i Jehovah dia harena sy voninahitra ary fiainana.” Nanoratra toy izao koa i Jakoba mpianatra: “Manetre tena eo anatrehan’i Jehovah, dia hanandratra anareo izy.”—Jak. 4:10. w13 15/2 4:1, 2

HERINANDRON’NY 29 SEPTAMBRA

Hira 69 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Nomery 33-36 (10 min.)

No. 1: Nomery 33:24-49 (4 min. na latsaka)

No. 2: Aza Hamaivanina ny Herin’ny Devoly—rs p. 382 § 1-3 (5 min.)

No. 3: Notahin’Andriamanitra ny Zotom-po Tamin’ilay Asa Maika—jv p. 170 § 1–p. 171 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

10 min: Manomboha Fampianarana Baiboly ny Asabotsy Voalohany Amin’ny Volana. Lahateny misy fiaraha-midinika. Ataovy fampisehoana ilay fomba fitory modely ao amin’ny pejy 4 mba hanombohana fampianarana ny asabotsy voalohany amin’ny Oktobra. Ampirisiho ny rehetra hampihatra azy io.

10 min: Inona no Lesona Raisintsika? Lahateny misy fiaraha-midinika. Asao ny mpanatrika hamaky ny Asan’ny Apostoly 4:13; 2 Korintianina 4:1, 7. Diniho avy eo ny fomba azo ampiharana an’ireo andinin-teny ireo eo amin’ny fanompoana.

10 min: Fanadinadinana ny Anti-panahy Mpandrindra. Inona avy no tafiditra amin’ny andraikitrao? Inona avy no dinihinao rehefa hanome anjara amin’ny Fivoriana Momba ny Fanompoana ianao? Nahoana ny mpandrindra no tsy tokony hoheverina hoe mifehy ny anti-panahy rehetra na ny fiangonana?

Hira 4 sy Vavaka

29 SEPTAMBRA 2014–5 OKTOBRA 2014

PEJY 6 • HIRA: 86, 104