Talata 31 Martsa

Nokarakarain’ireo ny Paska. Mar. 14:16.

Naniraka ny apostoliny hanomana efitra iray hihinanana ny Paska i Jesosy. Azo inoana fa efitra tsotra sy madio ary antonona tsara an’ireo olona nasaina no notadiaviny. (Mar. 14:12-15) Tsy maintsy ho nikarakara izay nilaina ny apostoly, anisan’izany ny mofo tsy misy lalivay sy ny divay mena. Nifantoka tamin’ireo mofo sy divay ireo ny resak’i Jesosy, taorian’ny nihinanany ny sakafon’ny Paska. Nanoratra toy izao ny apostoly Matio, izay nanatrika teo tamin’izay: “Nandray mofo i Jesosy. Rehefa avy nivavaka izy, dia notapahiny ilay mofo ka nomeny ny mpianatra, sady hoy izy: ‘Raiso ity, ka hano.’ ” (Mat. 26:26) “Mofo” tsy nisy lalivay ilay izy, izany hoe ilay nampiasaina tamin’ny Paska ihany. (Eks. 12:8; Deot. 16:3) Natao tamin’ny lafarinina varimbazaha sy rano ilay izy, ary tsy nasiana lalivay na zavatra hafa mampahatsiro sakafo. Mofo tsotra sy maina ary mikarepoka toy ny bisikoỳ ilay izy, sady mora notapatapahina. w13 15/12 4:5, 6

Famakiana Baiboly ho amin’ny Fahatsiarovana:  (Zava-niseho nandritra ny andro: 10 Nisana)  Matio 21:18, 19; 21:12, 13; Jaona 12:20-50

HERINANDRON’NY 30 MARTSA

Hira 57 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: 1 Samoela 14-15 (8 min.)

No. 1: 1 Samoela 14:36-45 (3 min. na latsaka)

No. 2: Fivoriambe Nalamina mba Hiderana An’i Jehovah Eran-tany—jv p. 275 § 3–p. 282 (5 min.)

No. 3: Tanteraka ny Faminanian’ny Baiboly Momba ny Andro Farany—igw p. 13 § 1 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

Foto-kevitra ho an’ny volana: Aoka Ianao “ho Vonona ho Amin’ny Asa Tsara Rehetra.”—Tit. 3:1.

15 min: Video Azo Ampiasaina Rehefa Manompo. Lahateny misy fiaraha-midinika. Alefaso aloha ilay video hoe Ahoana no Atao Rehefa Mianatra Baiboly? Iaraho midinika avy eo ny fomba azo ampiasana azy io eny amin’ny fanompoana. Ataovy toy izany koa ilay video hoe Inona no Atao any Amin’ny Efitrano Fanjakana? Asio fampisehoana iray. Ampirisihina ny fiangonana hanendry rahalahy iray haka an’ireo video ireo ao amin’ny jw.org. Azo afindra amin’ny CD izany avy eo, ary hozaraina amin’ny mpitory.

15 min: “Ampiasao mba Hanombohan-dresaka ny Teny Fampidirana ny Tenin’Andriamanitra.” Fanontaniana sy valiny. Asao ny mpanatrika hilaza fomba hafa azo ampiasana ny Teny Fampidirana ny Tenin’Andriamanitra eny amin’ny fanompoana. Asio fampisehoana iray.

Hira 114 sy Vavaka

30 MARTSA 2015–5 APRILY 2015

PEJY 28 • HIRA: 72, 63