• Paaralan Ukol sa Ministeryo
  • Mga Tagubilin Para sa mga Tagapangasiwa sa Paaralan

Mga Tagubilin Para sa mga Tagapangasiwa sa Paaralan

SA BAWAT kongregasyon, isang matanda ang inaatasan bilang tagapangasiwa sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo. Kung pinagkatiwalaan ka ng pananagutang ito, ang iyong sigla para sa paaralan at ang iyong personal na interes sa pagsulong ng bawat estudyante ay maaaring maging mahahalagang salik sa kung ano ang maisasakatuparan ng paaralan sa inyong kongregasyon.

Ang isang mahalagang bahagi ng iyong atas ay ang mangasiwa sa lingguhang Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo sa inyong kongregasyon. Tandaan na bukod pa sa mga estudyante na may mga atas sa bawat pagkakataon, may iba pang dumadalo. Pangasiwaan ang paaralan sa paraang ang buong kongregasyon ay tatanggap ng gumaganyak at praktikal na mga paalaala may kaugnayan sa kahit isa man lamang sa mga layunin ng paaralan na binabanggit sa pahina 5 hanggang 8 ng aklat-araling ito.

Magpakita ng interes sa lahat ng mga estudyante, sila man ay nakaiskedyul na gumanap ng mga atas ng pagbabasa, magharap ng mga presentasyon sa istilong pagtatanghal, o magbigay ng mga pahayag. Tulungan sila na malasin ang kanilang ginagawa hindi bilang isang atas lamang kundi bilang isang pagkakataon upang sumulong sa kanilang paglilingkod kay Jehova. Sabihin pa, ang kanilang ginagawang personal na pagsisikap ay isang pangunahing salik sa kanilang pagsulong. Subalit mahalaga rin na ipakita mo ang magiliw na interes, tulungan sila na maunawaan ang kahalagahan ng mga puntong ipinapayo, at ipaliwanag kung paano ikakapit ang gayong payo. Upang maisakatuparan ito, makinig na mabuti sa bawat pahayag upang makapagbigay ka ng praktikal na mga obserbasyon.

Tiyaking simulan at tapusin ang paaralan nang nasa oras. Magpakita ng mabuting halimbawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong sariling mga komento sa loob lamang ng itinakdang oras para rito. Kapag ang isang estudyante ay sumobra sa oras, ikaw o ang isang katulong ay dapat magbigay ng hudyat. Dapat tapusin ng estudyante ang kaniyang pangungusap at saka umalis sa plataporma. Kung ang iba pang bahagi ng programa ay sumobra sa oras, paikliin ang iyong sariling mga komento, at saka ipakipag-usap ang bagay na ito sa kapatid pagkatapos ng pulong.

Kung ikaw ay presente, ikaw ang dapat na mangasiwa sa paaralan. Kung may pagkakataong hindi ka makadadalo, isa pang matanda na patiunang inatasan ng lupon ng matatanda ang dapat na mangasiwa sa paaralan. Kung nangangailangan ka ng tulong sa paghahanda ng mga iskedyul, pagsusulat at pamamahagi ng mga assignment slip, o pagsasaayos ng mga kahalili sa programa, isang ministeryal na lingkod na inatasan ng lupon ng matatanda ang maaaring tumulong sa mga bagay na ito.

Pagpapatala ng mga Estudyante. Pasiglahin ang lahat ng mamamahayag na magpatala sa paaralan. Ang iba na aktibong nakikisama sa kongregasyon ay maaaring magpatala kung sila’y sumasang-ayon sa mga turo ng Bibliya at ang kanilang pamumuhay ay kasuwato ng mga Kristiyanong simulain. Kapag ang isa ay nagpahayag ng pagnanais na magpatala, masiglang papurihan siya. Kung ang taong ito ay hindi pa mamamahayag, ikaw bilang tagapangasiwa sa paaralan ay dapat na makipag-usap sa kaniya hinggil sa mga kahilingan sa pagpapatala sa paaralan, na ginagawa iyon lalo na sa harapan ng isa na nagdaraos sa kaniya ng pag-aaral sa Bibliya (o sa harapan ng isang sumasampalatayang magulang). Ganito rin ang mga kahilingan upang ang isang tao ay maging di-bautisadong mamamahayag. Ang mga ito ay masusumpungan sa pahina 97 hanggang 99 ng Organisado Upang Ganapin ang Ating Ministeryo. Mag-ingat ng pinakabagong listahan ng lahat ng mga nakatala sa paaralan.

Paggamit ng Talaan ng Payo. Ang talaan ng payo para sa bawat estudyante ay nasa kaniyang personal na kopya ng aklat-aralin, sa pahina 79 hanggang 81. Gaya ng ipinahihiwatig ng itinakdang kulay, alinman sa puntong ipinapayo mula 1 hanggang 17 ay maaaring gamitin kapag ang isang estudyante ay binigyan ng atas na pagbabasa. Para sa mga presentasyon na may istilong pagtatanghal, alinmang puntong ipinapayo maliban sa 7, 52, at 53 ay maaaring gamitin. Ang payo para sa mga pahayag ay sumasaklaw sa lahat ng mga punto maliban sa 7, 18, at 30.

Kapag ang isang puntong ipinapayo ay iniatas, titiyakin ng tagapangasiwa sa paaralan na maitatala ito sa pamamagitan ng lapis sa ilalim ng “Petsa Nang Iatas” sa espasyong inilaan kasunod ng puntong iyon sa talaan ng payo na nasa aklat ng estudyante. Pagkatapos na magampanan ng estudyante ang kaniyang atas, tanungin siya nang pribado kung ginawa niya ang (mga) pagsasanay na nasa dulo ng pagtalakay sa puntong ipinapayo. Kung ginawa niya, isang markang tsek ang dapat na ilagay sa kahong nasa talaan. Kung irerekomenda mo na patuloy pa niyang sanayin ang punto ring iyon na ipinapayo, hindi na kailangan pa ang karagdagang nota sa talaan ng payo; basta’t huwag pupunan ang blangko para sa “Petsa Nang Matapos.” Iyon ay mamarkahan lamang kapag siya ay handa nang lumipat sa susunod na punto. Karagdagan pa, sa pahina 82 ng aklat ng estudyante, sa kaliwa ng tagpong ginamit, ang petsa ay dapat na ilagay pagkatapos ng bawat pahayag ng estudyante. May espasyo sa talaan ng payo at sa talaan ng mga tagpo upang dalawang ulit na magamit ang bawat isa. Dapat na dala ng mga estudyante ang kanilang mga aklat sa panahon ng programa.

Mag-atas ng isa lamang puntong ipinapayo sa pagsasalita sa bawat pagkakataon. Karaniwan na, pinakamabuting saklawin ang mga puntong ipinapayo ayon sa pagkakasunud-sunod nito sa talaan. Gayunman, kung ang ilang estudyante ay nagpapakita ng pambihirang kakayahan, maaari mo silang pasiglahing mag-aral at ikapit ang ilang partikular na aralin sa ganang sarili nila. Pagkatapos ay maaari mong tulungan sila sa mga puntong inaakala mong higit na makatutulong sa kanilang pagsulong bilang mabibisang tagapagsalita at guro.

Kahit marami nang taóng nakatala sa paaralan ang isang estudyante, siya’y maaaring makinabang pa rin nang malaki sa pag-aaral at pagkakapit ng bawat aralin. Upang matulungan ang mga estudyante na may espesipikong mga pangangailangan, maaari kang pumili ng ilang katangian sa pagsasalita na sasanayin nila sa halip na sundin ang talaan ng payo sa karaniwang paraan.

Pagbibigay ng Payo. Kapag nagbibigay ng payo, gamiting mabuti ang mga halimbawa at mga simulain sa Bibliya. Dapat madama ng mga estudyante na ang ibinigay na payo at ang espiritung ipinakita sa pagbibigay nito ay inuugitan ng matataas na simulain ng Salita ng Diyos.

Tandaan na ikaw ay isang “kamanggagawa” ng iyong mga kapatid. (2 Cor. 1:24) Kagaya nila, kailangan mong patuloy na magsikap upang sumulong bilang isang tagapagsalita at guro. Personal mong pag-aralan ang aklat na Makinabang sa Edukasyon Mula sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo, ikapit ang payo nito, at magpakita ng isang mabuting halimbawa na matutularan ng iba.

Habang ginagawa mo ang gayon, gawin mong tunguhin na tulungan ang mga estudyante na maging mahuhusay na tagabasa, may-kakayahang mga tagapagsalita, at mabibisang guro. Upang maisagawa ito, pagsikapang ilaan ang anumang tulong na kailangan upang maunawaan ng mga estudyante kung ano ang iba’t ibang mga katangian sa pagsasalita, kung bakit mahalaga ang mga ito, at kung paano lilinangin ang mga ito. Ang aklat-araling ito ay isinaayos sa paraang makatutulong sa iyo na gawin iyan. Gayunman, kadalasang higit pa ang kailangan mong gawin kaysa basta basahin lamang ang mga salitang nasa aklat. Talakayin ang ideyang ipinahahayag ng mga ito at kung paano ikakapit ito.

Kung mahusay ang pagkakaganap ng isang estudyante sa isang punto, papurihan siya. Banggitin sa maikli kung paano naging mabisa ito o kung bakit ang pamamaraan niya ay mahalaga. Kung makabubuti sa kaniya na magbigay ng higit pang pansin sa isang partikular na punto, tiyaking naunawaan niya kung bakit. Talakayin kung paano gagawin iyon. Maging espesipiko, subalit maging mabait.

Kilalanin na para sa marami, ang pagtayo upang magbigay ng isang presentasyon sa harapan ng isang grupo ay napakahirap. Kapag nadama ng isang tao na hindi mahusay ang pagkaganap niya, maaaring mag-isip siya kung kailangan pa ba siyang patuloy na magsikap. Tularan si Jesus, na hindi dinurog ang “bugbog na tambo” o pinatay ang isang “aandap-andap na linong mitsa.” (Mat. 12:20) Isipin ang emosyonal na kalagayan ng estudyante. Kapag nagbibigay ng payo, isaalang-alang kung ang estudyante ay baguhan pa lamang o isang bihasang mamamahayag. Ang masigla at taimtim na papuri ay makapagpapatibay sa mga tao upang patuloy na gawin ang kanilang buong makakaya.

Pakitunguhan ang bawat estudyante sa kagalang-galang na paraan. Ang Roma 12:10 ay nagsasabi sa atin: “Sa pagpapakita ng dangal sa isa’t isa ay manguna kayo.” Kay angkop na payo nga para sa isang tagapayo sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo! Kung ang estudyante ay mas matanda kaysa sa iyo, maingat na ikapit ang tagubiling ibinigay sa 1 Timoteo 5:1, 2. Gayunman, anuman ang edad ng isang tao, kapag ang payo na humihiling na baguhin niya ang kaniyang pamamaraan sa pagsasagawa ng mga bagay-bagay ay ibinigay sa isang mabait na paraan, kadalasang ito ay mas magaang tanggapin.—Kaw. 25:11.

Kapag nagpapayo, idiin sa estudyante kung ano ang layunin ng pagsasanay. Ang layuning iyon ay hindi lamang upang tumanggap ng komendasyon at masabihan na lumipat na sa susunod na puntong ipinapayo. Ang tunguhin ay hindi upang maging isang tagapagsalita at isang guro na hahangaan ng iba. (Kaw. 25:27) Ang hangarin natin ay ang gamitin ang ating kaloob na pagsasalita upang purihin si Jehova at tulungan ang iba na makilala at ibigin siya. Ang layunin ng ating pagsasanay ay upang masangkapan tayo para maisagawa nang mabisa ang gawaing binalangkas sa Mateo 24:14 at 28:19, 20. Ang bautisadong mga kapatid na lalaki na kuwalipikado ay maaaring maanyayahan sa kalaunan na makibahagi sa pangangalaga sa “kawan ng Diyos” bilang mga tagapagsalita sa madla at mga guro.—1 Ped. 5:2, 3.

Imungkahi na basahin ng mga estudyante ang pagtalakay ng aklat-aralin sa kanilang susunod na puntong ipinapayo mga ilang araw lamang matapos na iyon ay maiatas. Pasiglahin silang ikapit ang kanilang natututuhan sa paghahanda ng kanilang mga bahagi sa paaralan, sa pakikipag-usap sa araw-araw, kapag nagkokomento sa mga pulong, at sa paglilingkod sa larangan.

Pagbibigay ng mga Atas. Ito ay karaniwan nang dapat gawin nang di-kukulangin sa tatlong linggo ang kaagahan. Ang lahat ng gayong mga atas ay dapat na nakasulat hangga’t maaari.

Ang mga bahaging may kinalaman sa pagtuturo sa kongregasyon ay dapat na iatas sa matatanda, lalo na sa mga makagaganap nang mabisa sa mga bahaging iyon, at sa mga ministeryal na lingkod na mahuhusay na guro.

Sa pagpapasiya kung aling pahayag ng estudyante ang iaatas sa mga kapatid na lalaki at kung alin ang sa mga kapatid na babae, sundin ang mga tagubiling inilaan kasama ng iskedyul ng paaralan. Kung kaunti lamang ang mga kapatid na lalaki subalit marami ang mga kapatid na babae na nagbibigay ng mga pahayag ng estudyante, tiyakin na ang mga kapatid na lalaki ay mabibigyan ng sapat na pagkakataon upang makapagbigay ng mga pahayag na humihiling ng higit pa kaysa sa pagbabasa lamang.

Isaalang-alang ang mga kalagayan ng mga indibiduwal kapag nagbibigay ng mga atas. Kailangan bang atasan ang isang matanda o ministeryal na lingkod na magsalita sa paaralan sa gabi ring iyon na siya’y may bahagi na sa Pulong sa Paglilingkod o sa linggo ring iyon na siya’y may pahayag pangmadla sa kongregasyon? Kailangan bang atasan ang isang kapatid na babae na magbigay ng presentasyon sa gabi ring iyon na may bahagi rin ang isa sa kaniyang maliliit na anak, na maaaring kailangan niyang tulungan? Lalo na sa kaso ng isang kabataan o isang estudyante na hindi pa bautisado, angkop ba ang paksa? Suriin upang makatiyak na ang atas ay angkop para sa puntong ipinapayo na sinasanay ng estudyante.

Para sa mga atas na ibinibigay sa mga kapatid na babae, ang estudyante ay karaniwan nang pumipili ng kaniyang sariling tagpo kasuwato ng mga tagubilin sa pahina 78 at 82. Isang katulong ang dapat na atasan, subalit maaaring gumamit ng isang karagdagang katulong. Kung ang isang estudyante ay humihiling ng isang katulong na lalo nang magiging angkop upang ilarawan ang isang partikular na tagpo, dapat na pagbigyan ang kahilingang iyon.

Karagdagang mga Klase. Kung ang nakatala ay mahigit sa 50 estudyante, nanaisin mong isaalang-alang ang paggamit ng karagdagang mga lugar para sa mga bahaging ginagampanan ng mga estudyante. Ayon sa lokal na pangangailangan, ang kaayusang ito ay maaaring gamitin para sa lahat ng presentasyon ng mga estudyante o para lamang sa huling dalawang bahagi.

Ang bawat karagdagang klase ay kailangang magkaroon ng isang kuwalipikadong tagapayo, mas mabuti kung isang matanda. Kung kinakailangan, ang isang lubos na kuwalipikadong ministeryal na lingkod ay maaaring maging kahalili. Ang mga tagapayong ito ay dapat na sang-ayunan ng lupon ng matatanda. Makipagtulungang mabuti sa mga ito upang mabisang masubaybayan ang mga estudyante saanmang klase ibibigay ang kanilang susunod na presentasyon.

Pantanging Klase sa Pagbabasa. Kapag natiyak ng lupon ng matatanda na maraming indibiduwal sa kongregasyon ang kailangang matuto ng saligang tuntunin sa pagbabasa ng wikang sinasalita sa kongregasyon, maaari kang gumawa ng mga kaayusan para rito kaugnay ng Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo. Ang pagtuturong ito ay maaaring sumaklaw sa saligang mga kakayahang makabasa at makasulat, o sa layuning mapasulong ang pagbabasa.

Ang gayong mga klase ay hindi laging kailangang idaos kasabay ng pagbibigay ng mga pahayag ng estudyante sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo. Upang makapaglaan ng sapat na tulong, higit na panahon ang maaaring kailanganin kaysa sa maaaring gugulin habang idinaraos ang paaralan. Maaaring tiyakin ng lokal na matatanda kung ano ang kailangan at kung kailan ibibigay ang gayong pagtuturo. Ayon sa pangangailangan, ang mga kaayusan ay maaaring gawin para sa panggrupong pagtuturo o para sa isahang pagtuturo.

Ang isang kuwalipikadong guro ay kailangan. Mas mabuting ibigay ang atas sa isang kapatid na lalaki na isang mahusay na tagabasa at may lubos na kaalaman sa wika. Kung walang kapatid na lalaki, maaaring hilingin ng matatanda sa isang may-kakayahan at huwarang kapatid na babae na tumulong. Siya’y dapat maglagay ng lambong sa kaniyang ulo kapag nagtuturo sa klase.—1 Cor. 11:3-10; 1 Tim. 2:11, 12.

Ang buklet na Apply Yourself to Reading and Writing ay makukuha sa maraming wika. Ito ay dinisenyo upang magturo ng saligang mga kakayahan sa pagbasa at pagsulat. Ang iba pang materyal sa pagtuturo ay maaari ring gamitin, depende sa antas ng kakayahang bumasa niyaong mga nakatala. Kapag ang mga estudyante ay nakagawa na ng sapat na pagsulong, dapat silang pasiglahing makibahagi sa regular na programa ng Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo.

Bilang tagapangasiwa sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo, malaki ang magagawa mo upang makinabang ang kongregasyon. Maghandang mabuti, at kasuwato ng payo sa Roma 12:6-8, gampanan ang iyong atas bilang isang napakahalagang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos.