Jehova egyesíti a családját

„Komolyan [igyekezzetek] azon, hogy megtartsátok a szellem egységét” (EF 4:3)

HOGYAN MAGYARÁZNÁD EL?

Mi Isten igazgatásának a célja?

Hogyan tudjuk megtartani „a szellem egységét”?

Mi segít abban, hogy „egymás iránt kedvessé” legyünk?

CSALÁD. Mi jut eszedbe erről a szóról? A szeretetteljes légkör? A boldogság? Az, hogy egy közös cél érdekében együttműködtök? Egy biztonságos menedék, ahol az ember felnőhet, tanulhat és megoszthatja a gondolatait a többiekkel? Valószínűleg ezek jutnak az eszedbe, ha egy törődő családban élsz. Jehova hozta létre a család intézményét (Ef 3:14, 15). Neki az a célja, hogy az összes égi és földi teremtménye biztonságban érezze magát, kölcsönös bizalom és valódi egység legyen köztük.

2 A bűnbeesést követően az emberiség már nem volt része Isten családjának, de ezzel nem hiúsult meg Jehova szándéka. Gondoskodni fog arról, hogy a paradicsomi földet teljesen betöltsék Ádám és Éva leszármazottai (1Móz 1:28; Ézs 45:18). Minden szükséges lépést megtesz, hogy megvalósítsa a szándékát. Az efézusiaknak írt levélben több ilyen intézkedésről is olvashatunk. Ez a levél főként az egységgel foglalkozik. Most vizsgáljunk meg belőle néhány írásszöveget, és lássuk, hogyan tudunk együttműködni Jehovával a szándéka megvalósításában, miszerint egyesíti a teremtményeit.

AZ IGAZGATÁS, ÉS AMIT MEGVALÓSÍT

3 Jehova minden tettével a szándéka megvalósulását mozdítja elő. Így hát „a meghatározott idők teljességének végén” Isten egy igazgatást léptetett életbe, vagyis egy olyan eljárást, amelynek célja, hogy egyesítsen minden értelmes teremtményt. (Olvassátok fel: Efézus 1:8–10.) Ez az igazgatás két lépésben fogja megvalósítani a célját. Első lépésként felkészíti a felkentek gyülekezetét Jézus Krisztus, a szellemi vezetést nyújtó Fő uralma alatti égi életre. Ez i. sz. 33 pünkösdjén vette kezdetét, amikor is Jehova elkezdte egybegyűjteni azokat, akik Krisztussal uralkodnak majd az égben (Csel 2:1–4). Krisztus váltságáldozata alapján Isten igazságossá nyilvánítja a felkenteket, és méltóknak tartja őket az életre. A felkentek tudják, hogy örökbe lettek fogadva mint „Isten gyermekei” (Róma 3:23, 24; 5:1; 8:15–17).

4 Az igazgatás második lépésként felkészíti azokat, akik paradicsomban fognak élni a földön Krisztus messiási Királysága alatt. A paradicsomban elsőként a nagy sokaság tagjai élnek majd (Jel 7:9, 13–17; 21:1–5). Feltámasztott személyek milliárdjai fognak hozzájuk csatlakozni az ezeréves uralom alatt (Jel 20:12, 13). Képzeld csak el, milyen sok lehetőségünk lesz, hogy bizonyítsuk az egységünket! Az ezer év végén „a földön levőket” egy végső próbának vetik alá. Azok, akik hűségesnek fognak bizonyulni, örökbe lesznek fogadva Isten földi gyermekeiként (Róma 8:21; Jel 20:7, 8).

5 Isten igazgatásának mindkét szakasza, vagyis mind az égi, mind a földi részre vonatkozó, napjainkban bontakozik ki. De mi mint egyének hogyan tudunk ma összhangban cselekedni Isten igazgatásával?

TARTSUK MEG „A SZELLEM EGYSÉGÉT”

6 A Szentírás rámutat, hogy a keresztényeknek egybe kell gyűlniük (1Kor 14:23; Héb 10:24, 25). De ez jóval többet foglal magában annál, mint amikor az emberek némi időt azonos helyen töltenek együtt, például egy piacon vagy egy sportcsarnokban. Az igazi egység több ennél. Ezt a fajta egységet úgy tudjuk megvalósítani, ha alkalmazzuk azt, amire Jehova oktat minket, és engedjük, hogy a szent szelleme formáljon bennünket.

7 Jóllehet Krisztus váltságáldozata alapján Jehova igazságossá nyilvánította a felkenteket mint fiait, a más juhokat pedig mint barátait, ettől még továbbra is lesznek nézeteltérések, amíg ebben a világrendszerben élünk itt a földön (Róma 5:9; Jak 2:23). Máskülönben nem lenne szükség arra az ihletett tanácsra, hogy továbbra is viseljük el egymást. Mit kell tennünk ahhoz, hogy egységben legyünk a hittársainkkal? Teljes alázatosságot és szelídséget kell kifejlesztenünk. Továbbá Pál arra buzdít, hogy komolyan igyekezzünk megtartani „a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében”. (Olvassátok fel: Efézus 4:1–3.) E tanács megfogadása magában foglalja, hogy engedjük, hogy Isten szelleme hasson ránk, és megteremje a gyümölcsét bennünk. Ez a gyümölcs segít elsimítanunk a nézeteltéréseket, ellentétben a test cselekedeteivel, melyek mindig megosztottságot idéznek elő.

8 Figyeljük meg, hogy „a test cselekedetei” hogyan bontják meg az egységet. (Olvassátok fel: Galácia 5:19–21.)paráznaság elválasztja az embert Jehovától és a gyülekezettől, és a házasságtörés kegyetlen módon elválaszthatja a gyermekeket valamelyik szülőtől, a vétlen félt pedig a házastársától. A tisztátalanság megnehezíti, hogy egy személy egységben lehessen Istennel, és azokkal, akikkel szeretetteljes kapcsolatban van. Ha két tárgyat össze akarunk ragasztani, akkor mindkét felületnek tisztának kell lennie ahhoz, hogy megfelelő kötés alakulhasson ki. A gátlástalan viselkedés azt bizonyítja, hogy valaki teljes mértékben semmibe veszi Isten igazságos törvényeit. A test cselekedeteinek többi megnyilvánulása is elválasztja az embereket egymástól és Istentől. Az ilyen tettek semmiképpen sem egyeztethetők össze Jehova személyiségével.

9 Ezért mindannyian kérdezzük meg magunktól: „Mennyire komolyan törekszem megtartani »a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében«? Mit teszek, amikor nézeteltérésem van valakivel? Széles körben hangot adok a sérelmeimnek, azt remélve, hogy majd több barátom is mellém áll? Elvárom, hogy a vének lépjenek fel az érdekemben, ahelyett hogy őszinte erőfeszítéseket tennék a békés kapcsolat helyreállításáért? Ha tudom, hogy valakinek panasza van ellenem, kerülöm őt, hogy ne kelljen megbeszélnünk a dolgot?” Vajon az ilyen tettek azt bizonyítanák, hogy összhangban cselekszünk Jehova azon szándékával, hogy ismét egyesít mindent Krisztusban?

10 Jézus ezt mondta: „Ha tehát ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, és menj el; előbb békülj ki a testvéreddel, és amikor visszajöttél, akkor ajánld fel az ajándékodat. Légy kész hamar rendezni a dolgokat” (Máté 5:23–25). Jakab pedig azt írta, hogy „az igazságosság gyümölcsének magját békés körülmények között vetik el azoknak, akik békét szereznek” (Jak 3:17, 18). Ebből adódik, hogy ha nem vagyunk másokkal békében, akkor nem tudjuk igazságosnak megőrizni a viselkedésünket.

11 Szemléltetésül: Úgy becsülik, hogy néhány háború sújtotta országban 35 százalékkal több földet lehetne megművelni, ha a lakosok nem félnének a taposóaknáktól. Amikor egy akna felrobban, a földművesek otthagyják a földeket, így odavész a falvak megélhetése, és a városok sem jutnak annyi élelemhez. Mi is ilyen aknához válhatunk hasonlóvá, ha vannak olyan jellemvonásaink, melyek megbontják a testvéreinkkel ápolt békét, ami pedig a mi szellemi növekedésünket is gátolja. De ha gyorsak vagyunk a megbocsátásra, és igyekszünk jót tenni másokkal, akkor megteremtjük annak feltételeit, hogy szellemi jóllétnek örvendhessünk.

12 Továbbá az emberajándékok is nagymértékben előmozdíthatják az egységet. Azért kaptuk őket, hogy segítsenek nekünk eljutni „az egységre a hitben” (Ef 4:8, 13). Amikor a vének velünk együtt tevékenykednek a szent szolgálatban, és közben Isten Szaván alapuló, tisztánlátást tükröző tanácsokat adnak, segítenek, hogy előrehaladjunk az új egyéniség felöltésében (Ef 4:22–24). Látod a tanácsaik mögött Jehova erőfeszítéseit, hogy felkészítsen téged a Fia uralma alatti új világban való életre? És ti vének, ezzel a céllal próbáltok meg helyreigazítani másokat? (Gal 6:1).

LEGYÜNK „EGYMÁS IRÁNT KEDVESSÉ”

13 Az Efézus 4:25–29 olyan viselkedésmódokat sorol fel, melyeket különösen kerülnünk kell. Megemlíti a hazug beszédet, a haragot, a lustaságot, és azt, hogy valakinek rothadt beszéd hagyja el a száját, ahelyett hogy inkább olyanokat mondana, ami jó és építő. Ha nem alkalmaznánk ezt a tanácsot, bánatot okoznánk Isten szellemének, mivel a szent szellem az egységet mozdítja elő (Ef 4:30). A békéhez és egységhez az is nélkülözhetetlen, hogy alkalmazzuk, amit Pál a folytatásban írt le: „Minden rosszindulatú keserűség, harag, indulat, ordítozás és becsmérlő beszéd távolíttassék el tőletek minden rosszasággal együtt. Legyetek pedig egymás iránt kedvessé, gyöngéden könyörületessé, készséggel megbocsátva egymásnak, mint ahogy az Isten is készséggel megbocsátott nektek Krisztus által” (Ef 4:31, 32).

14 A „legyetek . . . egymás iránt kedvessé” kifejezés arra utal, hogy még dolgoznunk kell ezen a tulajdonságon, mert előfordulhat, hogy nem vagyunk egymáshoz kedvesek, vagy legalábbis nem eléggé. Meg kell tanulnunk úgy gondolkodni, hogy mások érzései fontosabbak a saját érzéseinknél (Fil 2:4). Például lehet, hogy azzal, amit mondani szeretnénk, megnevettetnénk másokat, vagy okosnak tűnnénk, de vajon kedvesek is lennénk? Ha ezt előre átgondoljuk, az segíteni fog, hogy kedvesek legyünk.

TANULJUNK MEG SZERETETET ÉS TISZTELETET MUTATNI A CSALÁDBAN

15 A Biblia a férj és a feleség közti kapcsolatot a Krisztus és a gyülekezet közti kapcsolathoz hasonlítja. Ennek arra kell emlékeztetnie minket, hogy a férjnek vezetésről kell gondoskodnia, valamint szeretetet és törődést kell mutatnia, míg a feleségnek alá kell rendelnie magát neki (Ef 5:22–33). Pál ezt írta: „A férjeknek ily módon úgy kell szeretniük feleségüket, mint a saját testüket” (Ef 5:28). Milyen módról beszélt itt? Az ezt megelőző szavai választ adnak erre a kérdésre: „Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte . . . , megtisztítva a víznek fürdőjével a szó által”. Igen, ahhoz, hogy a férjek összhangban cselekedjenek Jehova azon szándékával, hogy ismét egyesít mindent Krisztusban, éberen oda kell figyelniük a családjuk szellemi táplálására.

16 A szülők sose felejtsék el, hogy a szülői feladatukat Jehovától kapták. Szomorú, hogy a világban sokan „természetes vonzalom nélküliek” (2Tim 3:1, 3). Számtalan apa nem tesz eleget a felelősségének és elhanyagolja a gyermekeit, bánatot és kárt okozva ezzel nekik. De Pál a következő tanácsot adta a keresztény apáknak: „ne ingereljétek föl gyermekeiteket, hanem továbbra is Jehova fegyelmezésében és az ő gondolkodásának zsinórmértéke szerint neveljétek őket” (Ef 6:4). Nemde a családban alakulnak ki a gyermekek első benyomásai a szeretetről és a hatalomról? Azok a szülők, akik eredményesen oktatják gyermekeiket ezeken a területeken, összhangban cselekednek Jehova igazgatásával. Ha eltávolítjuk a haragot, az indulatot és a becsmérlő beszédet az otthonunkból, akkor a szeretet menedékévé formáljuk azt. Így létfontosságú leckét tanítunk meg a gyermekeinknek arról, hogy hogyan tudnak tiszteletet tanúsítani a hatalom iránt, valamint szeretetet mutatni mások iránt. Ez felkészíti őket az Isten új világában való életre.

17 Tudatában kell lennünk, hogy az Ördög, aki elsőként bontotta meg az egyetemes békét, minden tőle telhetőt megtesz, hogy megakadályozzon minket Isten akaratának cselekvésében. Nem kérdéses, hogy Sátán céljait szolgálja az, hogy ugrásszerűen megnőtt a válások száma, a párok a házasságkötés helyett inkább az együttélést választják, és megengedett a homoszexuálisok közti házasság. Mi azonban nem a világhoz igazítjuk a viselkedésünket és a gondolkodásmódunkat, és nem követjük a modern társadalomban népszerű irányzatokat. Nekünk Krisztus a példaképünk (Ef 4:17–21). Ezért azt a felszólítást kapjuk, hogy öltsük fel „az Istentől való teljes fegyverzetet”, hogy ellen tudjunk állni az Ördögnek és a démonainak. (Olvassátok fel: Efézus 6:10–13.)

TOVÁBBRA IS SZERETETBEN JÁRJUNK

18 A keresztény egységünk kulcsa a szeretet. Szívünk csordultig van szeretettel Jézus Krisztus, az „egy Úr” iránt, és Jehova iránt, aki az „egy Istene . . . mindenkinek”, valamint egymás iránt. Ezért elszántak vagyunk abban, hogy megtartjuk „a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében” (Ef 4:3–6). Jézus erről a szeretetről beszélt az imájában: „Nemcsak ezek miatt kérlek, hanem azok miatt is, akik az ő szavukra hisznek bennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, mint ahogy te, Atyám, egységben vagy velem, és én egységben vagyok veled, hogy ők is egységben legyenek velünk”. „És megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, én pedig ővelük egységben” (Ján 17:20, 21, 26).

19 Ha a tökéletlenségünkből adódóan vívódunk magunkkal, mert nehéz valamin változtatnunk a személyiségünkön, a szeretet arra indíthat, hogy a zsoltáríróhoz hasonlóan ezt kérjük imában: „Tedd egységessé szívemet, hogy féljem a te nevedet” (Zsolt 86:11). Legyünk határozottak abban, hogy ellenállunk az Ördög erőfeszítéseinek, melyekkel igyekszik eltávolítani minket szerető Atyánktól, és azoktól, akiket helyesel! Dolgozzunk szorgalmasan azon, hogy „az Isten utánzóivá [legyünk] mint szeretett gyermekek, és továbbra is szeretetben [járjunk]” mind a családban, mind a szolgálatban, mind a gyülekezetben! (Ef 5:1, 2).

[Tanulmányozási kérdések]

1–2. Mi Jehova szándéka a földre és az emberiségre vonatkozóan?

 3. Milyen igazgatásról beszél az Efézus 1:10, és mikor vette kezdetét az első lépése?

4–5. Mit foglal magában az igazgatás második lépése?

 6. Hogyan mutat rá a Szentírás, hogy a keresztényeknek egybe kell gyűlniük?

 7. Mit jelent megtartani „a szellem egységét”?

 8. Hogyan bontják meg az egységet a test cselekedetei?

 9. Hogyan tudunk önvizsgálatot tartani, hogy lássuk, vajon komolyan igyekszünk-e megtartani „a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében”?

10–11. a) Mennyire fontos békében lennünk a testvéreinkkel? b) Mely tettek eredményeznek békét és szellemi jóllétet?

12. Hogyan segíthetnek a vének abban, hogy egységben legyünk?

13. Mi lenne a következménye annak, ha nem fogadnánk meg az Efézus 4:25–32-ben található tanácsot?

14. a) Mire utal a „legyetek . . . egymás iránt kedvessé” kifejezés? b) Mi fog segíteni abban, hogy kedvesek legyünk?

15. Hogyan segít az Efézus 5:28 a férjeknek megérteni, hogy hogyan kell utánozniuk Krisztust?

16. Mi az eredménye annak, ha a szülők eleget tesznek a szentírási kötelezettségeiknek otthon?

17. Mire van szükség ahhoz, hogy ellen tudjunk állni az Ördögnek?

18. Mi a keresztényi egységünk kulcsa?

19. Mit határoztál el?

[Kép a 29. oldalon]

Ez a férfi otthagyja az ajándékát az oltárnál, és elmegy, hogy kibéküljön a testvérével

[Kép a 31. oldalon]

Szülők, tanítsátok meg a gyermekeiteknek, hogy mutassanak tiszteletet mások iránt!