• ជីវិតទាំងឡាយ
  • ទំព័រចំណងជើង/ទំព័រអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ

ទំព័រចំណងជើង/ទំព័រអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ

តើជីវិតទាំងឡាយមានអ្នកបង្កើតឬទេ?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.  Brooklyn, New York, U.S.A.

បោះពុម្ពនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤

សៀវភៅនេះមិនមែនសម្រាប់លក់ទេ តែបានត្រូវបោះពុម្ពសម្រាប់កិច្ចការអប់រំអំពីគម្ពីរ ដែលកំពុងធ្វើឡើងទូទាំងពិភពលោក។ កិច្ចការនេះបានត្រូវគាំទ្រដោយវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ។

បើគ្មានសេចក្ដីបញ្ជាក់ថែមទៀតទេ បទគម្ពីរពីលោកុប្បត្ដិដល់ម៉ាឡាគីដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរដែលបោះពុម្ពដោយសមាគមខ្មែរនៃព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ។ បទគម្ពីរពីម៉ាថាយដល់ការបើកបង្ហាញដកស្រង់ចេញពីសេចក្ដីបកប្រែពិភពលោកថ្មីពីបទគម្ពីរគ្រិស្ដសាសនិកជាភាសាក្រិច។