បណ្ណាល័យអ៊ីនធឺណិតរបស់ប៉មយាម
ប៉មយាម
បណ្ណាល័យអ៊ីនធឺណិត
សូមស្វាគមន៍។
គេហទំព័រនេះជាជំនួយ សម្រាប់ស្រាវជ្រាវសៀវភៅបោះពុម្ដដោយសាក្សីព្រះយេហូវ៉ាជាភាសាផ្សេងៗ។
Our Kingdom Ministry
The Kingdom Ministry is available under Publications and Daily Text for selected languages. Additional languages will be added in the coming months.
សូមស្វាគមន៍។
គេហទំព័រនេះជាជំនួយ សម្រាប់ស្រាវជ្រាវសៀវភៅបោះពុម្ដដោយសាក្សីព្រះយេហូវ៉ាជាភាសាផ្សេងៗ។