បណ្ណាល័យអ៊ីនធឺណិតរបស់ប៉មយាម
ប៉មយាម
បណ្ណាល័យអ៊ីនធឺណិត
សូមស្វាគមន៍។
គេហទំព័រនេះជាជំនួយ សម្រាប់ស្រាវជ្រាវសៀវភៅបោះពុម្ដដោយសាក្សីព្រះយេហូវ៉ាជាភាសាផ្សេងៗ។
Announcement
New language available: Kurdish Kurmanji (Caucasus)
សូមស្វាគមន៍។
គេហទំព័រនេះជាជំនួយ សម្រាប់ស្រាវជ្រាវសៀវភៅបោះពុម្ដដោយសាក្សីព្រះយេហូវ៉ាជាភាសាផ្សេងៗ។