• Божје дело
  • Насловен лист/издавач

Насловен лист/издавач

Дали животот е Божје дело?

Печатено во 2010 година

Оваа публикација не е за продажба. Се издава во склоп на библиската образовна програма која се спроведува низ целиот свет и се поддржува со доброволни прилози.

Доколку не е наведено поинаку, библиските стихови се земени од Светото писмо превод Нов свет на современ македонски јазик.