• သက်ရှိများသည် ဖန်ဆင်းခံရခြင်းလော
  • ထုတ်ဝေသူများ

ထုတ်ဝေသူများ

သက်ရှိများသည် ဖန်ဆင်းခံရခြင်းလော

၂၀၁၀ ပုံနှိပ်ခြင်း

ဤစာစောင်သည် ရောင်းရန်မဟုတ်ပါ။ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်သည့်အလှူငွေများဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ကမ္ဘာချီ သမ္မာကျမ်းစာပညာပေးလုပ်ငန်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါသည်။

ဤစာစောင်တွင် မှတ်သားဖော်ပြမထားဘဲ ကိုးကားထားသောဟေဗြဲကျမ်းစောင်များ (“ဓမ္မဟောင်း”) သည် ယုဒသန်ကျမ်းမှဖြစ်ပြီး ဂရိကျမ်းစောင်များ (“ဓမ္မသစ်”) သည် ကမ္ဘာသစ် ဘာသာပြန်ကျမ်းမှဖြစ်သည်။