• Ukuphila Kwabunjwa Na?
  • Ikhasi Lesihloko/Ikhasi Labagadangisi

Ikhasi Lesihloko/Ikhasi Labagadangisi

Ukuphila Kwabunjwa Na Nofana Kwazivelela?

Igadangiso laka-2010

Incwajana le ayithengiswa. Igadangiswe ngomnqopho wefundo yeBhayibhili yephasi zombelele esekelwe ngeminikelo yokuzithandela.

Ngaphandle kobanyana kutjengiswe ngenye indlela, iMitlolo yesiHebheru (iTastamende eLidala) eberegiswe encwajaneni le, ithethwe eBhayibhilini i-New World Translation of the Holy Scriptures—With References, iMitlolo yesiGirigi (iTastamende eLitjha) ithethwe eBhayibhilini yesiNdebele.