• Pinalsa Kasi Bilay?
  • Pahina Parad Titulo/Pahina Parad Saray Manangipalapag

Pahina Parad Titulo/Pahina Parad Saray Manangipalapag

Pinalsa Kasi Bilay?

Abril 2014 Imprinta

Sayan publikasyon et ag-ilalako. Intarya iya bilang kabiangan na sankamundoan a kimey a panagbangat ed Biblia a susuportaan na boluntaryon donasyon.

Likud no sananey a bersion so akaiyan, saray teksto ed Griegon Kasulatan et inala ed Balon Mundo a Patalos na Kristianon Griegon Kasulatan. Tan saray teksto ed Hebreon Kasulatan et inala ed Say Biblia, Philippine Bible Society, tan NW so akaiyan no inala ed Ingles a New World Translation of the Holy Scriptures.