Alakamisy 28 Aogositra

Mivavaka amin’Andriamanitra izahay mba tsy hanaovanareo izay ratsy. . . . Fa mba hanaovanareo izay tsara kosa, na dia toa tsy ankasitrahana aza izahay.—2 Kor. 13:7.

Raha tiantsika ny hahatohitra ny faneren’ny hafa, dia tokony hanana fahalalana marina tsara isika, hanetry tena, ho tia sy hatahotra an’Andriamanitra fa tsy hatahotra olona. Raha mahalala ny marina isika dia hanjary hanam-pinoana. Hanampy antsika ho be herim-po izany rehefa miresaka ny zavatra inoantsika. Hanampy antsika koa izany mba handresy ny tahotra olona sy ny faneren’ny hafa. Tsy tokony hatoky tena be loatra anefa isika. Mila manetry tena isika, ka miaiky fa mila hery avy amin’Andriamanitra mba hanoherana ny faneren’ny hafa. Mila mivavaka aminy isika ary mangataka ny fanahy masina. Raha tena tia an’Andriamanitra koa isika, dia ho vonona hankatò ny fitsipiny, ary tsy hanala baraka ny anarany. Ilaina koa anefa ny miomana mialoha mba hahafahana hiatrika fitsapana. Raha ampiantsika, ohatra, ny zanatsika mba hiomana mialoha sy hivavaka, dia ho hain’izy ireo hoe ahoana no hatao rehefa misy ankizy mitaona azy hanao ratsy. w12 15/8 3:13

25 Aog. Famakiana Baiboly: Nomery 14-16

Famerenana ny Sekolin’ny Fanompoana

25-31 AOGOSITRA 2014

PEJY 28 • HIRA: 42, 124