Alahady 1 Martsa

Nifikitra tamin’i Jehovah foana [i Hezekia]. ... Notandremany foana ireo didy nomen’i Jehovah.—2 Mpanj. 18:6.

Nanafika ny Joda i Sankeriba, mpanjakan’i Asyria, indray mandeha, ary nandrahona ny hanongana an’i Hezekia Mpanjaka. Naniraka anjely àry i Jehovah. Novonoin’izy io tao anatin’ny indray alina “ny lehilahy matanjaka sy mahery fo” rehetra tao amin’ny tafika asyrianina, ka voatery nody i Sankeriba sady afa-baraka tanteraka. (2 Tan. 32:21; 2 Mpanj. 19:35) Nahoana Andriamanitra no niaro an’i Hezekia? Satria ‘nifikitra taminy foana’ i Hezekia, ary nitandrina ny didiny. Nankatò ny didin’i Jehovah koa i Josia Mpanjaka. Vao valo taona izy, dia efa “nanao izay mahitsy teo imason’i Jehovah. ... Nanaraka an-tsakany sy an-davany ny didin’Andriamanitra izy.” (2 Tan. 34:1, 2) Natoky an’i Jehovah i Josia, ka nesoriny avokoa ny sampy teo amin’ilay tany ary nampiany hanompo an’i Jehovah indray ny olona. Inona no vokany? Notahina izy sy ilay firenena manontolo.—2 Tan. 34:31-33. w13 15/9 1:5, 6

HERINANDRON’NY 23 FEBROARY

Hira 21 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Mpitsara 19-21 (8 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

Foto-kevitra ho an’ny volana: ‘Mazotoa Amin’ny Asa Tsara’!—Tit. 2:14.

10 min: Zavatra ilain’ny fiangonana.

10 min: Aoka Ianao Hazoto Amin’ny Fanompoana toa An’i Jesosy. Lahateny miorina amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Mey 2013, pejy 8, fehintsoratra 2, sy 15 Desambra 2010, pejy 9-11, fehintsoratra 12-16. Asongadino hoe nahoana no “asa tsara” ny fitoriana, ary tombontsoa ho an’ny Kristianina ny manao azy io. (Tit. 2:14) Resaho hoe nahoana isika no hazoto hitory ny vaovao tsara sy hampianatra Baiboly, rehefa mahalala ny fahamarinana. Derao ny fiangonana noho izy ireo mazoto amin’ny asa tsara.

10 min: “Mazotoa Miresaka ny Marina Momba An’i Jesosy!” Lahateny misy fiaraha-midinika. Ataovy fampisehoana ilay “Ohatra 1” ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Mey 2014, pejy 8, fehintsoratra 8, miaraka amin’ilay fanoharana eo amin’ny pejy 9, fehintsoratra 13.

Hira 5 sy Vavaka

23 FEBROARY 2015–1 MARTSA 2015

PEJY 27 • HIRA: 89, 135