• Vyoba vyararemwe?
  • Umutwe mukuru/Abagasohoye

Umutwe mukuru/Abagasohoye

Vyoba vyararemwe?

Gacapuwe mu 2010

Aka gatabu si ako kugurisha. Gatanzwe mu bijanye n’igikorwa kirangurirwa kw’isi yose c’ukwigisha Bibiliya gishigikirwa n’intererano zitangwa n’abavyishakiye.

Kiretse aho vyerekanywe ukundi, Ivyanditswe vyasubiwemwo mu majambo vyakuwe muri Bibiliya y’isi nshasha