• සියල්ල ඇති වුණේ අහම්බෙන්ද?
  • පළවන පිටුව/ප්‍රකාශකයන්ගේ විස්තර

පළවන පිටුව/ප්‍රකාශකයන්ගේ විස්තර

සියල්ල ඇති වුණේ අහම්බෙන්ද?

2014 මාර්තු මුද්‍රණය

මෙම සඟරාව විකිණීම සඳහා නොවෙයි. මෙය ස්වේච්ඡා සම්මාදම්වලින් කරගෙන යන ලෝක ව්‍යාප්ත බයිබල් අධ්‍යාපනික සේවයක එක් අංගයකි.

බයිබල් පද රැගෙන තිබෙන්නේ ශුද්ධ බයිබලය—නව ලොව පරිවර්තනය නමැති පරිවර්තනයෙනි