• ජීවයේ ආරම්භය
  • පළවන පිටුව/ප්‍රකාශකයන්ගේ විස්තර

පළවන පිටුව/ප්‍රකාශකයන්ගේ විස්තර

ජීවයේ ආරම්භය - වැදගත් ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු

කවරය: චිත්‍රයට නඟා ඇති DNA අණුවක්

සැලකිල්ලට ගන්න: මෙම සඟරාවේ දක්වා ඇති ත්‍රිමාණ හැඩයෙන් යුත් අණු සහ එන්සයිම චිත්‍රයට නඟා තිබෙන්නේ තේරුම්ගැනීමේ පහසුව සඳහායි. ඒවා ඇඳ තිබෙන්නේ නියමිත පරිමාණයට අනුව නොවෙයි.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණ

ප්‍රකාශකයෝ

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Brooklyn, New York, U.S.A.

2010 මුද්‍රණය

මෙම සඟරාව විකිණීම සඳහා නොවෙයි. මෙය ස්වේච්ඡා සම්මාදම්වලින් කරගෙන යන ලෝක ව්‍යාප්ත බයිබල් අධ්‍යාපනික සේවයක එක් අංගයකි.

බයිබල් පද රැගෙන තිබෙන්නේ ශුද්ධ බයිබලය—නව ලොව පරිවර්තනය නමැති පරිවර්තනයෙනි

ඡායාරූප හිමිකම්:

4වන පිටුව: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; 5වන පිටුව: © SPL/Photo Researchers, Inc.; 22වන පිටුව, පරිණාමීය ගස: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; 27වන පිටුව, හිස්කබල: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; 28වන පිටුව, හිස්කබල්: © Medical-on-Line/Alamy; 29වන පිටුව, ජාවා මිනිසාගේ ආකෘතිය: © The Print Collector/Alamy