• Kwaba Khona Njani Kuphila?
  • Likhasi Lesihloko/Likhasi Lebashicileli

Likhasi Lesihloko/Likhasi Lebashicileli

Kwaba Khona Njani Kuphila?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

All Rights Reserved

BASHICILELI

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF SOUTH AFRICA NPC

1 Robert Broom Drive East, Rangeview, Krugersdorp, 1739, R.S.A.

Lushicilelo lwa-2010

Lencwajana ayitsengiswa. Yentelwe kusita emsebentini wekufundzisa ngeliBhayibheli lowentiwa emhlabeni wonkhe. Lomsebenti usekelwa ngeminikelo yekutitsandzela.

Yonkhe imiBhalo icashunwe eBhayibhelini lesiSwati. Kepha nangabe kuvela NW isuke icashunwe ku-New World Translation of the Holy Scriptures—With References