• ใครสร้างชีวิต?
  • ชื่อหนังสือ/หน้าผู้จัดพิมพ์

ชื่อหนังสือ/หน้าผู้จัดพิมพ์

มีใครสร้างสิ่งมีชีวิตไหม?

ฉบับพิมพ์ปี 2010

จุลสารนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อขาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสอนคัมภีร์ไบเบิลทั่วโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการบริจาคด้วยใจสมัคร.

ข้อคัมภีร์ที่ยกมาจากหนังสือเยเนซิศถึงมาลาคีมาจากพระคัมภีร์ฉบับ OV83 ส่วนที่ยกมาจากหนังสือมัดธายถึงวิวรณ์มาจากพระคัมภีร์คริสเตียนภาคภาษากรีกฉบับแปลโลกใหม่ เว้นแต่มีการแสดงไว้เป็นอย่างอื่น.