• ต้นกำเนิดชีวิต
  • ชื่อหนังสือ/หน้าผู้จัดพิมพ์

ชื่อหนังสือ/หน้าผู้จัดพิมพ์

ต้นกำเนิดชีวิต—ห้าคำถามที่น่าคิด

ปก: ภาพวาดโมเลกุลดีเอ็นเอ

หมายเหตุ: ภาพจำลองสามมิติของโมเลกุลรวมถึงเครื่องจักรโมเลกุลในจุลสารนี้วาดขึ้นแบบง่าย ๆ และไม่ตรงตามสัดส่วน

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

สงวนลิขสิทธิ์

ผู้จัดพิมพ์

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Brooklyn, New York, U.S.A.

ฉบับพิมพ์ปี 2010

จุลสารนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อขาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสอนคัมภีร์ไบเบิลทั่วโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการบริจาคด้วยใจสมัคร

ข้อคัมภีร์ที่ยกมาจากหนังสือเยเนซิศถึงมาลาคีมาจากพระคัมภีร์ฉบับ OV83 ส่วนที่ยกมาจากหนังสือมัดธายถึงวิวรณ์มาจากพระคัมภีร์คริสเตียนภาคภาษากรีกฉบับแปลโลกใหม่ เว้นแต่มีการแสดงไว้อย่างอื่น

Photo credits:

Page 4: © Petit Format/Photo Researchers Inc.; page 5: © SPL/Photo Researchers Inc.; page 22 tree of life: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; page 27 skull: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; page 28 skulls: © Medical-on-Line/Alamy; page 29 Java Man reconstruction: The Print Collector/Alamy