Ang Marangal na Tungkulin ng Isang Ina

KADALASAN nang hindi pinahahalagahan at minamaliit pa nga ang tungkulin ng isang ina. Ilang dekada na ang nakararaan, pinasimulang hamakin ng ilang tao ang papel ng pag-aalaga sa mga anak. Para sa kanila, hindi ito kasinghalaga ng propesyon at isa pa ngang anyo ng paniniil. Bagaman sasang-ayon ang marami na hindi makatuwiran ang gayong saloobin, karaniwan nang ipinadarama sa mga ina na isang hamak na gawain ang pagiging maybahay at ang pag-aalaga sa mga anak. Inaakala pa nga ng ilan na kailangang magkaroon ng sekular na trabaho ang isang babae upang magamit niya nang husto ang kaniyang mga kakayahan.

Gayunman, pinahahalagahan ng maraming asawang lalaki at mga anak ang tungkulin ng isang ina sa pamilya. Si Carlo, na naglilingkod ngayon sa tanggapang pansangay ng mga Saksi ni Jehova sa Pilipinas, ay nagpaliwanag: “Narito ako ngayon dahil sa pagsasanay sa akin ng aking ina. Istrikto ang aking ama at agad siyang nagpaparusa, subalit tinulungan kami ng aming ina sa pamamagitan ng pagpapaliwanag at pakikipagkatuwiranan sa amin. Talagang pinahahalagahan ko ang kaniyang paraan ng pagtuturo.”

Si Peter na taga-Timog Aprika, ay isa sa anim na anak na pinalaki ng isang ina na may limitadong edukasyon. Iniwan ng kaniyang ama ang kanilang pamilya. Nagunita ni Peter: “Maliit lamang ang kita ni Inay bilang katulong at diyanitor. Nahihirapan siya sa pagbabayad ng aming mga matrikula. Madalas kaming matulog nang walang laman ang tiyan. Ang pagbabayad pa lamang ng upa sa aming bahay ay isa nang hamon para sa kaniya. Sa kabila ng lahat ng hirap na ito, hindi sumuko si Inay. Tinuruan niya kaming huwag ihambing ang aming sarili sa iba. Kung hindi dahil sa kaniyang tibay ng loob, hindi sana kami magiging matagumpay sa buhay.”

Ipinahayag ni Ahmed, isang asawang lalaking taga-Nigeria, ang nadarama niya hinggil sa pagtulong ng kaniyang asawa sa pagpapalaki sa kanilang mga anak: “Pinahahalagahan ko ang tungkulin ng aking asawa. Kapag wala ako sa bahay, alam kong naaasikaso nang husto ang mga bata. Sa halip na isiping nakikipagpaligsahan sa akin ang aking asawa, nagpapasalamat ako sa kaniya at sinasabi ko sa mga bata na dapat nilang igalang ang kanilang ina gaya ng paggalang nila sa akin.”

Walang pag-aatubiling pinuri ng isang lalaking taga-Palestina ang tagumpay ng kaniyang asawa bilang isang ina: “Napakaraming nagawa ni Lina para sa aming anak na babae at malaki ang naitulong niya sa espirituwalidad ng aming pamilya. Sa palagay ko, matagumpay siya dahil sa kaniyang relihiyosong mga paniniwala.” Isang Saksi ni Jehova si Lina at sinusunod niya ang mga simulain ng Bibliya sa pagtuturo sa kaniyang anak na babae.

Anu-ano ang ilan sa mga simulaing ito? Ano ang masasabi hinggil sa pangmalas ng Bibliya sa mga ina? Paano pinagkalooban ang mga ina noong sinaunang panahon ng marangal at kagalang-galang na tungkulin bilang tagapagturo sa kanilang mga anak?

Timbang na Pangmalas sa mga Ina

Noong panahon ng paglalang, inatasan ang babae ng marangal na tungkulin sa kaayusang pampamilya. Ganito ang sinasabi sa unang aklat ng Bibliya: “Sinabi ng Diyos na Jehova: ‘Hindi mabuti para sa lalaki na manatiling nag-iisa. Gagawa ako ng isang katulong para sa kaniya, bilang kapupunan niya.’ ” (Genesis 2:18) Kaya ang unang babae, si Eva, ay inilaan bilang kapupunan ni Adan. Nilalang siya bilang katulong na angkop na angkop para kay Adan. Bahagi siya ng layunin ng Diyos na magsilang sila ng mga anak at alagaan ang mga ito at ingatan din naman ang lupa at ang mga hayop na naririto. Maglalaan siya ng pampasigla sa isipan at ng suporta ng isang tunay na kasama. Talagang napakaligaya ni Adan nang matanggap niya ang napakagandang regalong ito buhat sa Maylalang!—Genesis 1:26-28; 2:23.

Nang maglaon, nagtakda ang Diyos ng mga panuntunan kung paano dapat pakitunguhan ang kababaihan. Halimbawa, ang mga inang Israelita ay dapat parangalan at hindi dapat hamakin. Kung ‘susumpain ng isang anak ang kaniyang ama at ang kaniyang ina,’ parurusahan siya ng kamatayan. Pinapayuhan ang mga kabataang Kristiyano na ‘maging masunurin sa kanilang mga magulang.’—Levitico 19:3; 20:9; Efeso 6:1; Deuteronomio 5:16; 27:16; Kawikaan 30:17.

Sa ilalim ng patnubay ng asawang lalaki, ang ina ang magiging tagapagturo kapuwa ng kaniyang mga anak na babae at lalaki. Inuutusan ang anak na lalaki na ‘huwag iwan ang kautusan ng kaniyang ina.’ (Kawikaan 6:20) Gayundin, mababasa sa Kawikaan kabanata 31 ang “mabigat na mensahe na ibinigay [kay Haring Lemuel] ng kaniyang ina bilang pagtutuwid.” May-katalinuhan niyang inutusan ang kaniyang anak na umiwas sa pag-abuso sa inuming de-alkohol, na sinasabi: “Hindi ukol sa mga hari ang uminom ng alak ni ukol man sa matataas na opisyal ang magsabi: ‘Nasaan ang nakalalangong inumin?’ upang hindi uminom ang isa at malimutan ang iniutos at baluktutin ang usapin ng sinuman sa mga anak ng kapighatian.”—Kawikaan 31:1, 4, 5.

Karagdagan pa, isang katalinuhan para sa bawat kabataang lalaki na nagpaplanong mag-asawa na pag-isipan ang paglalarawang ibinigay ng ina ni Haring Lemuel hinggil sa isang “asawang babae na may kakayahan,” na sinasabi: “Ang kaniyang halaga ay malayong higit kaysa sa mga korales.” Pagkatapos ilarawan ang mahalagang papel ng gayong asawang babae sa sambahayan, sinabi ng ina ng hari: “Ang halina ay maaaring magbulaan, at ang kariktan ay maaaring walang-kabuluhan; ngunit ang babaing may takot kay Jehova ang siyang nagkakamit ng papuri para sa kaniyang sarili.” (Kawikaan 31:10-31) Maliwanag, ginawa ng Maylalang ang mga babae upang gumanap ng marangal na pananagutan sa pamilya.

Sa Kristiyanong kongregasyon, iginagalang at pinahahalagahan din ang mga asawang babae at ina. Sinasabi ng Efeso 5:25: “Mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae.” Sa kabataang si Timoteo, na sinanay ng kaniyang ina at lola na igalang ang “banal na mga kasulatan,” ay ibinigay ang ganitong kinasihang payo: “Mamanhik ka . . . sa matatandang babae gaya ng sa mga ina.” (2 Timoteo 3:15; 1 Timoteo 5:1, 2) Kaya dapat igalang ng isang lalaki ang matandang babae na para bang ito ang kaniyang ina. Talagang pinahahalagahan ng Diyos ang kababaihan at binigyan niya sila ng marangal na tungkulin.

Ipahayag ang Iyong Pagpapahalaga

Ganito ang sinabi ng isang lalaki na pinalaki sa isang kultura kung saan minamaliit ang mga kababaihan: “Itinuro sa akin na mga lalaki lamang ang mahalaga, at nasaksihan ko ang pagmamalupit at kawalang-galang sa kababaihan. Kaya kinailangan kong magpunyagi upang matularan ang pangmalas ng Maylalang sa kababaihan—bilang kapupunan, o kasamahan, sa tahanan at bilang katambal sa pagtuturo sa aking mga anak. Bagaman asiwa akong purihin ang aking asawang babae, kinikilala ko na ang magandang ugali ng aking mga anak ay dahil sa kaniyang pagpapagal.”

Talagang maipagmamalaki ng mga ina ang ginagampanan nilang pananagutan bilang mga tagapagturo. Isa itong makabuluhang gawain. Nararapat silang papurihan at taos-pusong pahalagahan. Marami tayong matututuhan sa mga ina—mga kaugalian na pakikinabangan habambuhay, mabuting paggawi na mahalaga sa mabubuting ugnayan, at kadalasan ay ang moral at espirituwal na pagsasanay na gumagabay sa mga kabataan. Napasalamatan mo na ba kamakailan ang iyong ina dahil sa mga nagawa niya para sa iyo?

[Larawan sa pahina 9]

Si Peter ay tinuruan ng kaniyang ina na huwag sumuko

[Larawan sa pahina 10]

Malaki ang pasasalamat ni Ahmed sa tulong ng kaniyang asawa sa pagpapalaki sa kanilang mga anak

[Larawan sa pahina 10]

Kinikilala ng asawa ni Lina na ang magandang asal ng kanilang anak na babae ay dahil sa mga relihiyosong paniniwala ng kaniyang asawang babae