Kabanata 1

“Ito ang Kahulugan ng Pag-ibig sa Diyos”

“Ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, na tuparin natin ang kaniyang mga utos; gayunma’y ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat.”—1 JUAN 5:3.

MAHAL mo ba ang Diyos? Kung inialay mo na ang iyong buhay sa Diyos na Jehova, tiyak na ang sagot mo ay oo—at tama naman iyan! Natural lamang na ibigin natin si Jehova. Sa katunayan, mahal natin ang Diyos dahil mahal niya tayo. Ganito ang pagkakasabi ng Bibliya: “Kung para sa atin, tayo ay umiibig, sapagkat [si Jehova] ang unang umibig sa atin.”—1 Juan 4:19.

2 Si Jehova ang unang nagpakita ng pag-ibig sa atin. Binigyan niya tayo ng magandang lupa upang maging tahanan natin. Pinaglalaanan niya tayo ng ating pisikal at materyal na mga pangangailangan. (Mateo 5:43-48) Higit pa rito, sinasapatan niya ang ating espirituwal na mga pangangailangan. Ibinigay niya ang kaniyang Salita, ang Bibliya. Bukod diyan, hinihimok niya tayo na manalangin sa kaniya, at tinitiyak niya sa atin na diringgin niya tayo at bibigyan ng kaniyang banal na espiritu upang tulungan tayo. (Awit 65:2; Lucas 11:13) Higit sa lahat, isinugo niya ang kaniyang pinakamamahal na Anak upang maging ating Manunubos nang sa gayo’y mailigtas tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Kaylaki ngang pag-ibig ang ipinakita ni Jehova sa atin!—Juan 3:16; Roma 5:8.

3 Gusto ni Jehova na makinabang tayo nang walang hanggan sa kaniyang pag-ibig. Pero nakadepende ito sa atin. Hinihimok tayo ng Salita ng Diyos: “Panatilihin ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos” na umaasang makakamit natin ang buhay na walang hanggan. (Judas 21) Ipinahihiwatig ng pariralang “panatilihin ang inyong sarili” na may dapat tayong gawin para manatili sa pag-ibig ng Diyos. Kailangan nating ipakita sa ating mga gawa na iniibig natin siya. Kaya ang mahalagang tanong na dapat nating pag-isipan ay, ‘Paano ko maipapakita na mahal ko ang Diyos?’ Masusumpungan ang sagot sa kinasihang mga salita ni apostol Juan: “Ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, na tuparin natin ang kaniyang mga utos; gayunma’y ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat.” (1 Juan 5:3) Dapat nating suriing mabuti ang kahulugan ng mga salitang ito, yamang nais nating ipakita sa Diyos kung gaano natin siya kamahal.

“ITO ANG KAHULUGAN NG PAG-IBIG SA DIYOS”

4 “Pag-ibig sa Diyos”—ano kaya ang ibig sabihin ni apostol Juan nang isulat niya ang mga salitang ito? Tinutukoy niya rito ang masidhing damdamin natin para sa Diyos bilang mga indibiduwal. Natatandaan mo ba kung paano lumago ang iyong pag-ibig kay Jehova?

5 Huminto sandali at alalahanin noong una mong matutuhan ang katotohanan tungkol kay Jehova at sa kaniyang mga layunin at noong magsimula kang manampalataya sa Kaniya. Naunawaan mo na bagaman isinilang kang isang makasalanan na hiwalay sa Diyos, binigyan ka ni Jehova ng pagkakataon, sa pamamagitan ni Kristo, na makamit ang kasakdalang naiwala ni Adan at matamo ang buhay na walang hanggan. (Mateo 20:28; Roma 5:12, 18) Naunawaan mo rin kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Jehova nang isugo niya ang kaniyang pinakamamahal na Anak upang mamatay alang-alang sa iyo. Naantig ang puso mo, at mula noon ay inibig mo ang Diyos na nagsakripisyo nang gayon na lamang dahil sa pag-ibig niya sa iyo.—1 Juan 4:9, 10.

6 Gayunman, ang damdaming iyan ay pasimula pa lamang ng iyong paglilinang ng tunay na pag-ibig kay Jehova. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang isang emosyon. Hindi rin sapat ang basta sabihin, “Mahal ko si Jehova.” Gaya ng pananampalataya, ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa. (Santiago 2:26) Partikular nang maipapakita ng isa ang pag-ibig niya sa kaniyang minamahal kapag ginawa niya ang mga bagay na nakalulugod dito. Kaya nang inibig mo si Jehova, naudyukan ka na mamuhay sa paraang nakalulugod sa iyong makalangit na Ama. Isa ka bang bautisadong Saksi? Kung oo, ang matimyas na pag-ibig at debosyon sa Diyos ang dahilan kung bakit mo ginawa ang pinakamahalagang desisyong ito sa iyong buhay. Inialay mo ang iyong sarili kay Jehova upang gawin ang kaniyang kalooban, at sinagisagan mo ang iyong pag-aalay sa pamamagitan ng pagpapabautismo. (Roma 14:7, 8) Kasama sa pagtupad sa taimtim na pangakong ito kay Jehova ang sumunod na sinabi ni apostol Juan.

“TUPARIN NATIN ANG KANIYANG MGA UTOS”

7 Ipinaliwanag ni Juan kung ano ang nasasangkot sa pag-ibig sa Diyos: “Tuparin natin ang kaniyang mga utos.” Anu-ano ba ang mga utos ng Diyos? Maraming espesipikong utos na ibinigay si Jehova sa pamamagitan ng kaniyang Salita, ang Bibliya. Halimbawa, ipinagbabawal niya ang mga gawaing gaya ng paglalasing, pakikiapid, idolatriya, pagnanakaw, at pagsisinungaling. (1 Corinto 5:11; 6:18; 10:14; Efeso 4:28; Colosas 3:9) Kasama sa pagtupad sa mga utos ng Diyos ang pamumuhay kasuwato ng malinaw na mga pamantayang moral ng Bibliya.

8 Subalit upang mapaluguran si Jehova, higit pa sa pagsunod sa kaniyang espesipikong mga utos ang dapat nating gawin. Hindi tayo hinihigpitan ni Jehova sa pamamagitan ng pagbibigay ng detalyadong mga batas sa bawat aspekto ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sa bawat araw, baka mapaharap tayo sa maraming situwasyon kung saan walang tiyak na utos ang Bibliya. Paano natin malalaman kung ano ang nakalulugod kay Jehova sa gayong mga kalagayan? Malinaw na ipinakikita ng Bibliya kung ano ang kaisipan ng Diyos. Habang pinag-aaralan natin ang Bibliya, natututuhan natin kung ano ang gusto at ayaw ni Jehova. (Awit 97:10; Kawikaan 6:16-19) Nauunawaan natin ang mga saloobin at gawain na sinasang-ayunan niya. Habang lalo nating pinag-aaralan ang personalidad at pamantayan ni Jehova, mas maiaayon natin ang ating mga pasiya at pagkilos sa kaniyang pag-iisip. Kaya kahit sa mga situwasyon na walang espesipikong utos ang Bibliya, karaniwan nang mauunawaan natin “kung ano ang kalooban ni Jehova.”—Efeso 5:17.

9 Halimbawa, walang partikular na utos sa Bibliya na nagbabawal sa atin na manood ng mga pelikula o programa sa telebisyon na nagtatampok ng talamak na karahasan o seksuwal na imoralidad. Pero talaga bang kailangan natin ng espesipikong kautusan na nagbabawal sa panonood ng gayong mga bagay? Alam natin kung ano ang pananaw ni Jehova hinggil dito. Maliwanag na sinasabi sa atin ng kaniyang Salita: “Ang sinumang umiibig sa karahasan ay kinapopootan nga ng . . . kaluluwa [ni Jehova].” (Awit 11:5) Sinasabi rin nito: “Hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga mangangalunya.” (Hebreo 13:4) Sa pagbubulay-bulay sa kinasihang mga salitang ito, malinaw na mauunawaan natin kung ano ang kalooban ni Jehova. Kaya naman, hindi tayo nanonood ng mga palabas na nagtatampok ng mga gawaing kinamumuhian ng ating Diyos. Alam nating nalulugod si Jehova kapag iniiwasan natin ang kabulukan sa moral na pinalilitaw ng sanlibutang ito bilang malinis na libangan.*

10 Ano ang pangunahing dahilan kung bakit natin sinusunod ang mga utos ng Diyos? Bakit natin gustong mamuhay araw-araw kasuwato ng nalalaman nating kaisipan ng Diyos? Hindi natin gustong gawin ito para lamang maiwasan ang parusa o masasamang resulta ng pagwawalang-bahala sa kalooban ng Diyos. (Galacia 6:7) Sa halip, itinuturing natin ang pagsunod kay Jehova bilang isang mahalagang pagkakataon upang maipakita natin ang ating pag-ibig sa kaniya. Kung paanong nananabik ang isang bata na paluguran ang kaniyang ama, nais din naman nating paluguran si Jehova. (Awit 5:12) Siya ang ating Ama, at mahal natin siya. Wala nang makapagbibigay sa atin ng higit na kaligayahan at kasiyahan kaysa sa pagkaalam na namumuhay tayo sa paraang “nagtatamo ng pagsang-ayon ni Jehova.”—Kawikaan 12:2.

11 Kung gayon, hindi tayo sumusunod nang napipilitan lamang; ni sumusunod man tayo dahil may inaasahan tayong kapalit.* Hindi rin natin sinusunod ang mga utos na gusto lamang nating sundin ni sinusunod lamang natin ang mga ito kung kumbinyente sa atin. Sa kabaligtaran, ‘masunurin tayo mula sa puso.’ (Roma 6:17) Nadarama natin ang isinulat ng salmista sa Bibliya: “Kagigiliwan ko ang iyong mga utos na aking iniibig.” (Awit 119:47) Oo, gustung-gusto nating sundin si Jehova. Batid natin na nararapat siya sa ating ganap at walang-pasubaling pagsunod, at ito ang hinihiling niya sa atin. (Deuteronomio 12:32) Nais nating sabihin sa atin ni Jehova ang gaya ng sinabi ng Kaniyang Salita hinggil kay Noe, isang tapat na patriyarkang nagpakita ng pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa loob ng maraming dekada: “Ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng iniutos ng Diyos sa kaniya. Gayung-gayon ang ginawa niya.”—Genesis 6:22.

12 Ano kaya ang nadarama ni Jehova sa ating kusang-loob na pagsunod? Sinasabi sa kaniyang Salita na ‘napasasaya natin ang kaniyang puso.’ (Kawikaan 27:11) Talaga bang nakapagpapagalak sa puso ng Soberanong Panginoon ng uniberso ang ating pagsunod sa kaniya? Tunay na gayon nga—at may mabuti siyang dahilan! Nilalang tayo ni Jehova na may kalayaang magpasiya. Maaari nating ipasiya na sundin ang Diyos, o suwayin siya. (Deuteronomio 30:15, 16, 19, 20) Kapag kusa nating pinili na sundin si Jehova at kapag ito ay udyok ng ating taos-pusong pag-ibig sa Diyos, talagang nalulugod at natutuwa ang ating makalangit na Ama. (Kawikaan 11:20) Gayundin, pinipili natin ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay.

“ANG KANIYANG MGA UTOS AY HINDI PABIGAT”

13 Nakapagpapasigla ang binanggit ni apostol Juan hinggil sa mga kahilingan ni Jehova: “Ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat.”* Makatuwiran o hindi mapaniil ang mga kahilingan ni Jehova. Kaya posible sa mga di-sakdal na tao na sundin ang kaniyang mga kautusan.

14 Maaari natin itong ilarawan sa ganitong paraan. Isang matalik na kaibigan ang humingi sa iyo ng tulong sa kaniyang paglipat sa ibang bahay. Maraming kahon ang kailangang buhatin. Ang ilan ay magaan at kayang-kayang buhatin ng isang tao, pero ang iba naman ay mabigat at dalawang tao ang kailangan para mabuhat ang mga ito. Ang kaibigan mo ang pumili ng mga kahong ipabubuhat niya sa iyo. Hihilingin kaya niya sa iyo na buhatin ang mga kahong alam niyang hindi mo kayang buhatin? Hindi. Hindi niya nais na masaktan ka sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon. Sa katulad na paraan, hindi tayo hinihilingan ng ating maibigin at mabait na Diyos na sundin ang mga utos na napakahirap tuparin. (Deuteronomio 30:11-14) Hindi niya tayo kailanman hihilingan na magdala ng gayong mabigat na pasanin. Nauunawaan ni Jehova ang ating mga limitasyon, yamang “nalalaman niyang lubos ang kaanyuan natin, na inaalaalang tayo ay alabok.”—Awit 103:14.

15 Tiyak na hindi pabigat ang mga utos ni Jehova; ang mga ito ay para talaga sa ating ikabubuti. (Isaias 48:17) Kaya masasabi ni Moises sa sinaunang Israel: “Iniutos ni Jehova na isagawa namin ang lahat ng mga tuntuning ito, upang matakot kay Jehova na ating Diyos sa ating ikabubuti sa tuwina, upang manatili tayong buháy gaya ng sa araw na ito.” (Deuteronomio 6:24) Makapagtitiwala rin tayo na sa pagbibigay niya sa atin ng kaniyang mga kautusan, nasa isip ni Jehova ang ating kapakanan—ang ating walang-hanggang kapakanan. Sa totoo lang, bakit naman mag-uutos ang Diyos ng isang bagay na makasasama sa atin? Si Jehova ay isang Diyos na may walang-hanggang karunungan. (Roma 11:33) Kaya alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Si Jehova rin ang personipikasyon ng pag-ibig. (1 Juan 4:8) Ang lahat ng sinasabi niya at ginagawa ay udyok ng pag-ibig, ang pinakapangunahing katangian niya. Ito ang saligan ng lahat ng utos na ibinibigay niya sa kaniyang mga lingkod.

16 Hindi ito nangangahulugan na madaling sumunod sa Diyos. Dapat nating paglabanan ang mga impluwensiya ng napakasamang sanlibutang ito, na “nasa kapangyarihan ng isa na balakyot.” (1 Juan 5:19) Dapat din nating paglabanan ang di-sakdal na laman, na nagtutulak sa atin na labagin ang mga kautusan ng Diyos. (Roma 7:21-25) Pero maaaring manaig ang ating pag-ibig sa Diyos. Pinagpapala ni Jehova ang mga nagnanais na patunayan ang kanilang pag-ibig sa kaniya sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. Binibigyan niya ng banal na espiritu ang “mga sumusunod sa kaniya bilang tagapamahala.” (Gawa 5:32) Dahil sa espiritung iyon, nalilinang natin ang magaganda at mahahalagang katangian na makatutulong sa atin na maging masunurin.—Galacia 5:22, 23.

17 Sa publikasyong ito, susuriin natin ang mga simulain at pamantayang moral ni Jehova at ang marami pang bagay na nagsisiwalat ng kaniyang kalooban. Habang ginagawa natin ito, dapat nating tandaan ang ilang mahahalagang bagay. Dapat nating tandaan na hindi tayo pinipilit ni Jehova na sundin ang kaniyang mga kautusan at simulain; nais niya na sumunod tayo sa kaniya dahil ito talaga ang gusto nating gawin. Huwag nating kalilimutan na hinihilingan tayo ni Jehova na mamuhay sa paraang magdudulot ng saganang pagpapala sa ngayon at ng walang-hanggang buhay sa hinaharap. At ituring natin ang ating taos-pusong pagsunod bilang isang mahalagang pagkakataon upang ipakita kay Jehova kung gaano natin siya kamahal.

18 Upang matulungan tayong maunawaan kung ano ang tama at mali, maibiging pinagkalooban tayo ni Jehova ng budhi. Pero para mapanaligan ito, ang ating budhi ay dapat na sanayin sa tama, na siyang tatalakayin sa susunod na artikulo.

[Mga talababa]

Tingnan ang Kabanata 6 ng publikasyong ito hinggil sa pagpili ng kaayaayang libangan.

May mga pagkakataon din namang sumusunod kahit ang masasamang espiritu, pero sapilitan lamang. Nang utusan ni Jesus ang mga demonyo na lumabas mula sa ilang taong inalihan nila, napilitan ang mga demonyo na kilalanin ang kaniyang awtoridad at sundin siya.—Marcos 1:27; 5:7-13.

Ang salitang Griego na ginamit sa 1 Juan 5:3 para sa “pabigat” ay ginamit din sa Mateo 23:4 para ilarawan ang “mabibigat na pasan,” o detalyadong mga tuntunin at mga tradisyong gawa ng tao, na ipinapataw ng mga eskriba at Pariseo sa karaniwang mga tao. Ang salita ring ito ay isinaling “mapaniil” sa Gawa 20:29, 30 at tumutukoy sa malulupit na apostata na “magsasalita ng mga bagay na pilipit” at may balak na linlangin ang iba.

PAANO MO SASAGUTIN?

▪ Anong uri ng pagsunod ang inaasahan ni Jehova sa kaniyang mga mananamba, at bakit ito para sa ating ikabubuti?—Deuteronomio 5:28-33.

▪ Gaano kahalaga kay Jehova ang ating pagsunod?—1 Samuel 15:22, 23.

▪ Anong aral ang matututuhan natin sa saloobin ni Jesus hinggil sa pagsunod sa Diyos?—Juan 8:29.

▪ Bakit nararapat lamang na sundin natin si Jehova?—Apocalipsis 4:11.

[Mga Tanong sa Aralin]

1, 2. Bakit mahal mo ang Diyos na Jehova?

 3. (a) Upang manatili sa pag-ibig ng Diyos, ano ang kailangan nating gawin? (b) Anong mahalagang tanong ang dapat nating pag-isipan, at saan masusumpungan ang sagot?

4, 5. Ilahad kung paano lumago ang iyong pag-ibig kay Jehova.

 6. Paano ipinakikita ang tunay na pag-ibig, at naudyukan ka ng pag-ibig sa Diyos na gawin ang ano?

 7. Ano ang ilan sa mga utos ng Diyos, at ano ang kasama sa pagtupad sa mga ito?

8, 9. Paano natin malalaman kung ano ang nakalulugod kay Jehova kahit sa mga situwasyong walang espesipikong kautusan ang Bibliya? Magbigay ng halimbawa.

10, 11. Bakit natin sinusunod si Jehova, at anong uri ng pagsunod ang iniuukol natin sa kaniya?

12. Kailan nagdudulot ng kagalakan sa puso ni Jehova ang ating pagsunod?

13, 14. Bakit natin masasabi na ang ‘mga utos ng Diyos ay hindi pabigat,’ at paano ito maaaring ilarawan?

15. Bakit tayo makapagtitiwala na ang mga utos ni Jehova ay para sa ating ikabubuti?

16. Sa kabila ng mga impluwensiya ng napakasamang sanlibutang ito at ng hilig ng di-sakdal na laman, bakit tayo maaaring maging masunurin?

17, 18. (a) Ano ang susuriin sa publikasyong ito, at habang ginagawa natin ito, ano ang dapat nating tandaan? (b) Ano ang tatalakayin sa susunod na kabanata?

[Buong-pahinang larawan sa pahina 4]

[Mga larawan sa pahina 6]

Ang pag-aalay at bautismo ay pasimula ng isang buhay na iniukol sa pagsunod kay Jehova udyok ng pag-ibig