Kabanata 10

Pag-aasawa—Kaloob ng Isang Maibiging Ama

“Ang panali na tatlong-ikid ay hindi madaling mapatid.”—ECLESIASTES 4:12.

GUSTUNG-GUSTO mo bang dumalo sa mga kasalan? Gustung-gusto iyan ng marami dahil napakasaya ng gayong mga okasyon. Napakagandang tingnan ng bagong kasal suot ang kanilang magarang damit. Bukod diyan, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kagalakan! Sa araw na iyon, masayang-masaya sila, at waring punung-puno ng pag-asa ang kanilang kinabukasan.

2 Subalit hindi natin maikakaila na marami sa ngayon ang nag-aalinlangan kung talaga nga kayang magiging maayos ang pagsasama ng mga nag-aasawa. Bagaman hinahangad nating magtagumpay ang mga bagong kasal, maaaring naiisip natin kung minsan: ‘Magiging maligaya kaya ang kanilang pagsasama? Magtatagal kaya ito?’ Ang sagot sa mga tanong na ito ay nakadepende kung magtitiwala at susundin ng mag-asawa ang payo ng Diyos hinggil sa pag-aasawa. (Kawikaan 3:5, 6) Kailangan nilang gawin ito upang manatili sila sa pag-ibig ng Diyos. Ituon natin ngayon ang ating pansin sa sagot ng Bibliya sa apat na tanong na ito: Ano ang makatuwirang mga dahilan para mag-asawa ang isa? Kung mag-aasawa ka, sino ang dapat mong piliin na mapapangasawa? Paano ka makapaghahanda sa pag-aasawa? At ano ang makatutulong sa mag-asawa upang manatiling maligaya ang kanilang pagsasama?

ANO ANG MAKATUWIRANG MGA DAHILAN PARA MAG-ASAWA?

3 Naniniwala ang ilan na hindi ka magiging masaya sa buhay hangga’t hindi ka nakapag-aasawa. Hindi iyan totoo! Binanggit ni Jesus, isang binata, na isang kaloob ang pagiging walang asawa at hinimok niya ang mga makagagawa nito na maglaan ng dako para rito. (Mateo 19:11, 12) Tinalakay rin ni apostol Pablo ang kapakinabangan ng pagiging walang asawa. (1 Corinto 7:32-38) Hindi iniutos ni Jesus o ni Pablo na ang isa ay huwag mag-asawa; sa katunayan, itinuturing na “turo ng mga demonyo” ang ‘pagbabawal sa pag-aasawa.’ (1 Timoteo 4:1-3) Gayunpaman, mas malayang makapaglilingkod kay Jehova ang mga walang asawa. Kaya hindi isang katalinuhan na mag-asawa dahil lamang sa mabababaw na dahilan, gaya ng panggigipit ng kasamahan.

4 Sa kabilang dako naman, mayroon bang makatuwirang mga dahilan para mag-asawa? Mayroon. Kaloob ng ating maibiging Diyos ang pag-aasawa. (Genesis 2:18) Kaya mayroon itong mga kapakinabangan at maaari itong magdulot ng kaligayahan. Halimbawa, ang matagumpay na pag-aasawa ang pinakamainam na pundasyon sa buhay pampamilya. Kailangan ng mga anak ang mga magulang na magpapalaki sa kanila, magpapadama ng pagmamahal, magdidisiplina, at magpapayo sa kanila. (Awit 127:3; Efeso 6:1-4) Gayunman, hindi lamang pagpapalaki ng anak ang makatuwirang dahilan para mag-asawa.

5 Isaalang-alang ang temang teksto ng kabanatang ito, pati na ang naunang mga talata: “Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa, sapagkat sila ay may mabuting gantimpala dahil sa kanilang pagpapagal. Sapagkat kung mabuwal ang isa sa kanila, maibabangon ng isa pa ang kaniyang kasama. Ngunit paano na lamang kung mabuwal ang isa at walang ibang magbabangon sa kaniya? Bukod diyan, kung dalawa ang hihigang magkasama, sila nga ay tiyak na iinit; ngunit paano makapananatiling mainit ang nag-iisa lamang? At kung may makapananaig sa nag-iisa, ang dalawang magkasama ay makapaninindigan laban sa kaniya. At ang panali na tatlong-ikid ay hindi madaling mapatid.”—Eclesiastes 4:9-12.

6 Pangunahing tinutukoy ng tekstong ito ang kahalagahan ng pagkakaibigan. Sabihin pa, ang pag-aasawa ay maituturing ding matalik na pagkakaibigan. Tulad ng ipinapakita ng kasulatang ito, ang gayong ugnayan ay naglalaan ng tulong, kaaliwan, at proteksiyon. Pero gaya ng ipinahihiwatig ng tekstong sinipi, maaaring mapatid ang panali na dalawang ikid. Tiyak na mas mahirap mapatid ang panali na tatlong ikid. Kapag pangunahin sa mag-asawa ang pagpapalugod kay Jehova, nagiging tulad ng panali na tatlong ikid ang kanilang pag-aasawa. Isinasama nila si Jehova sa kanilang pag-aasawa, at napakatibay nga ng gayong buklod.

7 Sa pag-aasawa rin lamang wastong masasapatan ang seksuwal na pagnanasa. Sa ganitong kalagayan, wastong maituturing ang pagtatalik bilang pinagmumulan ng kaluguran. (Kawikaan 5:18) Ang isang walang asawa ay maaaring nakikipagpunyagi pa rin sa seksuwal na mga pagnanasa kahit lampas na siya sa tinatawag ng Bibliya na “kasibulan ng kabataan,” kung kailan ang seksuwal na pagnanasa ay napakatindi. Kung hindi ito makokontrol, maaaring humantong ang ganitong pagnanasa sa marumi o maling paggawi. Kaya kinasihan si Pablo na isulat ang payong ito: “Kung wala silang pagpipigil sa sarili, mag-asawa sila, sapagkat mas mabuti ang mag-asawa kaysa magningas sa pagnanasa.”—1 Corinto 7:9, 36; Santiago 1:15.

8 Anuman ang dahilan kung bakit gustong mag-asawa ng isa, dapat siyang maging makatotohanan. Gaya ng pagkakasabi ni Pablo, ‘nagkakaroon ng kapighatian sa kanilang laman’ ang mga nag-aasawa. (1 Corinto 7:28) May mga problemang nararanasan ang mga mag-asawa na hindi nararanasan ng mga walang asawa. Gayunman, kung balak mong mag-asawa, ano ang makatutulong sa iyo na mabawasan ang gayong mga problema at maging mas maligaya sa pag-aasawa? Ang isang paraan ay ang pagiging matalino sa pagpili ng mapapangasawa.

SINO ANG MAGIGING MABUTING ASAWA PARA SA IYO?

9 Kinasihan si Pablo na isulat ang isang napakahalagang simulain na dapat ikapit kapag pumipili ng mapapangasawa: “Huwag kayong makipamatok nang kabilan sa mga di-sumasampalataya.” (2 Corinto 6:14) Ibinatay niya ang kaniyang ilustrasyon sa buhay sa bukid. Kapag pinagtuwang ang dalawang hayop na magkaibang-magkaiba ang laki o lakas, parehong mahihirapan ang mga ito. Sa katulad na paraan, kapag ang isang mananampalataya ay nagpakasal sa isang di-sumasampalataya, tiyak na magiging maigting ang kanilang pagsasama. Kung nais manatili ng isang kabiyak sa pag-ibig ni Jehova subalit ayaw naman ng kaniyang asawa, hindi magkakatugma ang kanilang mga priyoridad sa buhay, at malamang na humantong ito sa higit pang problema. Kaya hinihimok ni Pablo ang mga Kristiyano na mag-asawa “tangi lamang sa Panginoon.”—1 Corinto 7:39.

10 Iniisip ng ilang walang-asawang Kristiyano na mas mabuti pang mag-asawa na lamang sila ng di-sumasampalataya kaysa patuloy silang makadama ng kalungkutan. Kaya ipinagwalang-bahala nila ang payo ng Bibliya at nag-asawa ng hindi lingkod ni Jehova. Kadalasan nang hindi maganda ang kinahihinatnan nito. Hindi man lamang nila maipakipag-usap sa kanilang napangasawa ang pinakamahalagang mga bagay sa buhay. Dahil dito, maaaring mas matindi pa ang kalungkutang nadarama nila ngayon kaysa noong hindi pa sila nag-aasawa. Mabuti na lamang, libu-libong walang-asawang Kristiyano ang nagtitiwala at matapat na nanghahawakan sa payo ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. (Awit 32:8) Bagaman umaasa na makapag-aasawa sila balang-araw, nananatili silang walang asawa hanggang sa makahanap sila ng kabiyak na sumasamba sa Diyos na Jehova.

11 Siyempre pa, hindi dahil lingkod ni Jehova ang isa ay angkop na siyang mapangasawa. Kung nagbabalak kang mag-asawa, hanapin ang isa na ang personalidad at espirituwal na mga tunguhin ay kapareho ng sa iyo at yaong may masidhing pag-ibig sa Diyos gaya mo. Marami nang nailathalang artikulo ang uring tapat na alipin hinggil sa paksang ito, at makabubuti na isaalang-alang at ipanalangin mo ang gayong maka-Kasulatang payo, at gawin mo itong gabay sa napakahalagang pagpapasiya na ito.*Awit 119:105.

12 Sa maraming lupain, isang kaugalian na ang mga magulang ang pumipili ng mapapangasawa ng kanilang anak. Sa mga kulturang ito, marami ang sumasang-ayon na may higit na karunungan at karanasan ang mga magulang sa paggawa ng gayong mahalagang pagpili. Madalas na maganda naman ang resulta ng ipinagkasundong pag-aasawa tulad ng ginagawa noong panahon ng Bibliya. Ang halimbawa ni Abraham sa pagsusugo ng kaniyang lingkod upang humanap ng isang asawa para kay Isaac ay makatutulong sa mga magulang na maaaring nasa gayon ding kalagayan sa ngayon. Hindi pangunahin kay Abraham ang kayamanan at katayuan sa lipunan. Sa halip, ginawa niya ang lahat para matiyak na ang mapapangasawa ni Isaac ay isang mananamba ni Jehova.*Genesis 24:3, 67.

PAANO KA MAKAPAGHAHANDA PARA SA ISANG MATAGUMPAY NA PAG-AASAWA?

13 Kung talagang balak mo nang mag-asawa, dapat mong itanong sa iyong sarili, ‘Handa na ba talaga ako?’ Ang pagiging handa sa pag-aasawa ay hindi nakasalalay sa iyong pananaw hinggil sa pag-ibig, pakikipagtalik, pagkakaroon ng makakasama sa buhay, o sa pagpapalaki ng anak. Sa halip, dapat mong pag-isipan ang mga espesipikong pananagutan na kaakibat ng pag-aasawa.

14 Dapat pag-isipang mabuti ng isang binata na gusto nang mag-asawa ang simulaing ito: “Ihanda mo ang iyong gawain sa labas, at ihanda mo iyon sa bukid para sa iyo. Pagkatapos ay patibayin mo rin ang iyong sambahayan.” (Kawikaan 24:27) Ano ang idiniriin nito? Noon, kung nais ng isang lalaki na ‘patibayin ang kaniyang sambahayan,’ o magpamilya, kailangan niyang tanungin ang kaniyang sarili, ‘Kaya ko na bang bumuhay ng asawa at ng magiging mga anak namin kung sakali?’ Kailangan muna niyang magtrabaho, anupat inaasikaso ang kaniyang mga bukirin o mga pananim. Kapit din ang simulaing iyan sa ngayon. Kailangang handa ang isang lalaki na balikatin ang pananagutan ng isang may asawa. Hangga’t kaya ng kaniyang katawan, kailangan niyang magtrabaho. Aba, ipinapakita ng Salita ng Diyos na kung hindi maglalaan ang isang lalaki ng pisikal, emosyonal, at espirituwal na mga pangangailangan para sa kaniyang pamilya, mas masama pa siya kaysa sa isang walang pananampalataya!—1 Timoteo 5:8.

15 Kailangan ding handang balikatin ng isang babae na gustong mag-asawa ang ilang mabibigat na pananagutan. Binabanggit ng Bibliya ang ilang kapuri-puring katangian at kasanayan na kailangan ng isang asawang babae upang matulungan ang kaniyang asawa at maalagaan ang kaniyang sambahayan. (Kawikaan 31:10-31) Ang totoo, makasarili ang mga lalaki’t babae na nagmamadaling mag-asawa nang hindi handang bumalikat ng mga pananagutan at hindi iniisip kung ano ang maibibigay nila sa kanilang mapapangasawa. Ngunit higit sa lahat, ang mga nagbabalak mag-asawa ay dapat handang magkapit ng mga simulain ng Diyos hinggil sa pag-aasawa.

16 Kasama sa paghahanda sa pag-aasawa ang pagbubulay-bulay sa mga papel na ibinigay ng Diyos sa asawang lalaki at babae. Kailangang malaman ng isang lalaki kung ano ang nasasangkot sa pagiging ulo ng isang Kristiyanong sambahayan. Hindi ito nagpapahintulot sa asawang lalaki na maging mapaniil. Sa halip, kailangan niyang tularan ang halimbawa ni Jesus sa pagkaulo. (Efeso 5:23) Gayundin, kailangang maunawaan ng isang babaing Kristiyano ang marangal na papel ng isang asawang babae. Handa ba siyang magpasakop sa “kautusan ng kaniyang asawa”? (Roma 7:2) Nasa ilalim na siya ng kautusan ni Jehova at ni Kristo. (Galacia 6:2) Kung mag-aasawa siya, kailangan din niyang magpasailalim sa awtoridad ng kaniyang magiging asawa. Handa ba niyang suportahan ang awtoridad ng isang di-sakdal na lalaki at magpasakop dito? Kung hindi siya handa na gawin ito, mabuti pang huwag na lamang siyang mag-asawa.

17 Karagdagan pa, kailangang maging handa ang mag-asawa na tugunan ang pantanging pangangailangan ng isa’t isa. (Filipos 2:4) Isinulat ni Pablo: “Ibigin . . . ng bawat isa sa inyo ang kani-kaniyang asawang babae gaya ng ginagawa niya sa kaniyang sarili; sa kabilang dako naman, ang asawang babae ay dapat na magkaroon ng matinding paggalang sa kaniyang asawang lalaki.” Sa ilalim ng patnubay ng Diyos, natanto ni Pablo na may pantanging pangangailangan ang lalaki na madama na talagang iginagalang siya ng kaniyang asawa. At may pantanging pangangailangan naman ang babae na madamang iniibig siya ng kaniyang asawa.—Efeso 5:21-33.

18 Kaya hindi katuwaan ang pagliligawan. Ito ang panahon upang matutuhan ng lalaki at ng babae kung paano pakikitunguhan nang wasto ang isa’t isa at upang malaman kung isa ngang matalinong pasiya na sila’y magpakasal. Ito rin ang panahon para magpigil sa sarili! Maaaring napakatindi ng tukso na maging masyadong malapít sa isa’t isa—tutal, likas lamang na madama mo ito sa isang nagugustuhan mo. Gayunman, dapat iwasan ng tunay na nag-iibigan ang anumang paggawi na maaaring magsapanganib sa kanilang kaugnayan sa Diyos. (1 Tesalonica 4:6) Kaya sa panahon ng pagliligawan, magpakita ng pagpipigil sa sarili; mapapabuti ka kung gagawin mo ito, mag-asawa ka man o hindi.

ANO ANG MAAARI MONG GAWIN UPANG MAGTAGAL ANG INYONG PAGSASAMA?

19 Kung nais ng mag-asawa na tumagal ang kanilang pagsasama, dapat maging wasto ang kanilang pananaw sa kanilang ugnayan bilang mag-asawa. Sa mga nobela at pelikula, karaniwan nang masayang nagwawakas ang istorya sa pagpapakasal ng dalawang bida; wiling-wili sa ganitong istorya ang mga tao. Gayunman, sa tunay na buhay, ang pag-aasawa ay hindi isang wakas; ito ay pasimula—simula ng isang ugnayan na nilayon ni Jehova na maging panghabang-buhay. (Genesis 2:24) Nakalulungkot, hindi ganito ang pananaw ng marami. Sa ilang kultura, itinutulad ng mga tao ang pag-aasawa sa pagbubuhol ng dalawang lubid. Pero baka hindi nila naiisip na angkop na angkop ang ilustrasyong ito sa pananaw ng marami hinggil sa pag-aasawa. Paano nagkagayon? Maganda ang pagkakabuhol ng lubid kung mahigpit ang pagkakatali nito pero madali rin namang kalagin kapag kailangan.

20 Itinuturing ng karamihan na pansamantala lamang ang pag-aasawa. Nagpapakasal sila dahil iniisip nila na matutugunan nito ang kanilang mga pangangailangan, pero umaasa sila na madali silang makakakalas dito kapag nagkakaproblema na sila. Gayunman, tandaan ang ilustrasyong ginamit ng Bibliya upang ilarawan ang buklod ng pag-aasawa—ang panali. Ang mga panali o lubid na ginagamit sa mga barkong naglalayag ay dinisenyo upang tumagal. Hindi ito rumurupok o napapatid, malakas man ang bagyo. Sa katulad na paraan, dinisenyo ang pag-aasawa upang magtagal. Tandaan, sinabi ni Jesus: “Ang pinagtuwang ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao.” (Mateo 19:6) Kung mag-aasawa ka, kailangang gayundin ang pananaw mo sa pag-aasawa. Nagiging pabigat ba ang pag-aasawa dahil dito? Hindi.

21 Kailangang panatilihin ng asawang lalaki at babae ang tamang saloobin nila sa isa’t isa. Magiging mas masaya ang kanilang pagsasama kung pagsisikapan ng bawat isa na magtuon ng pansin sa magagandang katangian at ginagawang pagsisikap ng kaniyang kabiyak. Posible kaya ito? Si Jehova ay laging makatotohanan at batid niya na hindi tayo sakdal, pero alam natin na ang lagi niyang tinitingnan sa atin ay ang magagandang katangian natin. Nagtanong ang salmista: “Kung mga kamalian ang binabantayan mo, O Jah, O Jehova, sino ang makatatayo?” (Awit 130:3) Kailangan ng mga asawang lalaki at babae na magkaroon ng ganitong positibong saloobin sa kanilang kabiyak. Kailangan din nilang maging mapagpatawad sa isa’t isa.—Colosas 3:13.

22 Habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa, maaaring magdulot ito sa kanila ng higit pang kaligayahan. Inilalahad ng Bibliya ang hinggil sa buhay ng may-edad nang mag-asawa na sina Abraham at Sara. Tiyak na nagkaroon din sila ng mga problema sa kanilang pagsasama. Gunigunihin kung ano ang nadama ni Sara, isang babae na mga 60 taon noon, nang iwan niya ang kaniyang maalwang tahanan sa maunlad na lunsod ng Ur at manahanan sa mga tolda sa natitirang bahagi ng kaniyang buhay. Gayunman, patuloy siyang nagpasakop sa pagkaulo ng kaniyang asawa. Isa siyang tunay na kapupunan at katulong para sa kaniyang asawa dahil magalang siyang nakipagtulungan upang maging matagumpay ang mga pagpapasiya ni Abraham. At ang pagpapasakop niya ay hindi pakitang-tao lamang. Kahit sa “loob niya,” tinawag ni Sara si Abraham bilang kaniyang panginoon. (Genesis 18:12; 1 Pedro 3:6) Ang paggalang niya kay Abraham ay mula sa kaniyang puso.

23 Siyempre pa, hindi nangangahulugan na laging magkasundo sa mga bagay-bagay sina Abraham at Sara. Minsan ay may iminungkahi si Sara at “lubhang minasama” ito ni Abraham. Gayunpaman, sa patnubay ni Jehova, mapagpakumbabang nakinig si Abraham sa kaniyang asawa, at nagdulot naman ito ng pagpapala sa kanilang pamilya. (Genesis 21:9-13) Maraming matututuhan ang mga may asawa sa ngayon, kahit yaong matagal nang kasal, mula sa halimbawa ng makadiyos na mag-asawang ito.

24 Sa loob ng kongregasyong Kristiyano, napakaraming maligayang pag-aasawa—mga pag-aasawa kung saan lubhang iginagalang ng asawang babae ang kaniyang kabiyak, iniibig at pinararangalan naman ng asawang lalaki ang kaniyang asawa, at pareho silang nagtutulungan upang unahin sa kanilang buhay ang kalooban ni Jehova. Kung balak mong mag-asawa, nawa’y maging matalino ka sa pagpili ng iyong mapapangasawa, maghandang mabuti sa pag-aasawa, at sikaping gawing mapayapa at kaibig-ibig ang inyong pagsasama upang magdulot ito ng karangalan sa Diyos na Jehova. Kung gayon, ang iyong pag-aasawa ay tiyak na makatutulong sa iyo na manatili sa pag-ibig ng Diyos.

[Mga talababa]

Tingnan ang kabanata 2 ng Ang Lihim ng Kaligayahan sa Pamilya, inilathala ng mga Saksi ni Jehova.

May ilang tapat na patriyarka ang nagkaroon ng higit pa sa isang asawa. Noong panahon ng mga patriyarka at ng sinaunang Israel, pinahintulutan ni Jehova ang poligamya. Hindi niya itinatag ang ganitong kaayusan sa pag-aasawa, subalit gumawa siya ng mga batas hinggil dito. Gayunman, batid ng mga Kristiyano na hindi na pinahihintulutan ni Jehova ang poligamya sa kaniyang mga mananamba.—Mateo 19:9; 1 Timoteo 3:2.

[Mga Tanong sa Aralin]

1, 2. (a) Kung tungkol sa mga bagong kasal, ano ang maaaring naiisip natin kung minsan, at bakit? (b) Anong mga tanong ang tatalakayin natin sa kabanatang ito?

 3. Bakit hindi isang katalinuhan na mag-asawa dahil lamang sa mabababaw na dahilan?

 4. Ano ang naidudulot ng matagumpay na pag-aasawa pagdating sa pagpapalaki ng mga anak?

5, 6. (a) Ayon sa Eclesiastes 4:9-12, ano ang ilang praktikal na pakinabang ng matalik na pagkakaibigan? (b) Paano magiging tulad ng panali na tatlong ikid ang pag-aasawa?

7, 8. (a) Anong payo ang isinulat ni Pablo para sa mga Kristiyanong walang asawa na nakikipagpunyagi sa seksuwal na pagnanasa? (b) Anong makatotohanang pananaw sa pag-aasawa ang sinasabi sa atin ng Bibliya?

9, 10. (a) Paano inilarawan ni Pablo ang panganib ng pag-aasawa ng di-sumasampalataya? (b) Anu-ano ang madalas na resulta kapag ipinagwalang-bahala ang payo ng Diyos na huwag mag-asawa ng isang di-sumasampalataya?

11. Ano ang makatutulong sa iyo upang maging matalino sa pagpili ng mapapangasawa? (Tingnan din ang kahon sa pahina 114.)

12. Anong kaugalian sa pag-aasawa ang sinusunod sa maraming lupain, at anong halimbawa sa Bibliya ang nagsisilbing gabay hinggil dito?

13-15. (a) Paano makatutulong sa isang binata na nagbabalak mag-asawa ang simulain sa Kawikaan 24:27? (b) Anong paghahanda ang maaaring gawin ng isang dalaga na gustong mag-asawa?

16, 17. Anu-anong maka-Kasulatang simulain ang dapat bulay-bulayin ng mga nagbabalak mag-asawa?

18. Bakit dapat magpakita ng pagpipigil sa sarili sa panahon ng pagliligawan?

19, 20. Ano ang pagkakaiba ng pananaw ng mga Kristiyano at ng karamihan sa ngayon hinggil sa pag-aasawa? Ilarawan.

21. Anong saloobin ang kailangang panatilihin ng asawang lalaki at babae, at ano ang makatutulong sa kanila na magawa ito?

22, 23. Paano naging mahusay na halimbawa sina Abraham at Sara sa mga mag-asawa sa ngayon?

24. Anong mga pag-aasawa ang nagpaparangal sa Diyos na Jehova, at bakit?

[Kahon/Larawan sa pahina 114]

ANO BA ANG HINAHANAP KO SA ISANG MAPAPANGASAWA?

Simulain: “Ang dalawa ay magiging isang laman.”—Mateo 19:5.

Tanungin ang sarili

▪ Bakit mahalaga na “lampas na sa kasibulan ng kabataan” ang isa bago mag-asawa?—1 Corinto 7:36; 13:11; Mateo 19:4, 5.

▪ Bagaman nasa hustong gulang na ako para mag-asawa, bakit makabubuti kung palilipasin ko pa ang panahon bago ako mag-asawa?—1 Corinto 7:32-34, 37, 38.

▪ Kung plano kong mag- asawa, bakit mahalaga na ang pipiliin kong mapangasawa ay kilalang tapat na lingkod ni Jehova?—1 Corinto 7:39.

▪ Paano makatutulong ang sumusunod na mga teksto sa isang kapatid na babae na malaman ang mga katangiang dapat niyang hanapin sa isang mapapangasawa?—Awit 119:97; 1 Timoteo 3:1-7.

▪ Paano makatutulong ang Kawikaan 31:10-31 sa isang kapatid na lalaki na maging matalino sa pagpili ng mapapangasawa?

[Larawan sa pahina 119]

Sa panahon ng pagliligawan, ipinapakita ng maraming magkasintahan ang karunungan sa pamamagitan ng pagsasama ng isang tsaperon