• Saan Nagmula ang Buhay?
  • Title Page/Publishers’ Pagee

Title Page/Publishers’ Pagee

Saan Nagmula ang Buhay?

Inilimbag 2012

Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na tinutustusan ng kusang-loob na mga donasyon.

Malibang iba ang ipinakikita, ang mga pagsipi sa Kasulatan ay mula sa makabagong-wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan