• Saan Nagmula ang Buhay?
  • Pahina ng Pamagat/​Pahina ng mga Tagapaglathala

Pahina ng Pamagat/Pahina ng mga Tagapaglathala

Saan Nagmula ang Buhay?

Inilimbag Marso 2014

Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na tinutustusan ng kusang-loob na mga donasyon.

Malibang iba ang ipinakikita, ang mga pagsipi sa Kasulatan ay mula sa makabagong-wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan