Mga Babae, Bakit Dapat Kayong Magpasakop sa Pagkaulo?

“Ang ulo . . . ng babae ay ang lalaki.”—1 COR. 11:3.

ISINULAT ni apostol Pablo na “ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo” at “ang ulo naman ng Kristo ay ang Diyos.” (1 Cor. 11:3) Si Jehova ang nagtatag ng maayos na pagkakasunud-sunod na ito ng pagkaulo. Binanggit sa nakaraang artikulo na isang pribilehiyo at kagalakan para kay Jesus na magpasakop sa kaniyang Ulo, ang Diyos na Jehova, at na ang ulo ng mga lalaking Kristiyano ay si Kristo. Si Kristo ay mabait, mahinahon, mahabagin, at mapagbigay sa mga tao. Ang mga lalaki sa kongregasyon ay dapat na gayon ding makitungo sa iba, lalo na sa kanilang asawa.

2 Kumusta naman ang mga babae? Sino ang ulo nila? ‘Ang ulo ng babae ay ang lalaki,’ isinulat ni Pablo. Ano ang dapat na maging pangmalas ng mga babae sa kinasihang pangungusap na ito? Kapit pa rin ba ang simulaing ito kahit di-sumasampalataya ang kanilang asawa? Ang pagpapasakop ba sa pagkaulo ng lalaki ay nangangahulugang mananahimik na lang ang mga asawang babae, anupat sunud-sunuran na lang sa desisyon ng kanilang asawa? Kailan nagkakamit ng papuri ang isang babae para sa kaniyang sarili?

“Gagawa Ako ng Isang Katulong Para sa Kaniya”

3 Ang kaayusan sa pagkaulo ay galing sa Diyos. Matapos lalangin si Adan, sinabi ng Diyos na Jehova: “Hindi mabuti para sa lalaki na manatiling nag-iisa. Gagawa ako ng isang katulong para sa kaniya, bilang kapupunan niya.” Nang lalangin si Eva, tuwang-tuwa si Adan sa pagkakaroon ng kasama at katulong anupat nasabi niya: “Ito sa wakas ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman.” (Gen. 2:18-24) Isang dakilang pribilehiyo para kina Adan at Eva na maging ama at ina ng lahat ng sakdal na mga tao, na masayang mabubuhay magpakailanman sa paraisong lupa.

4 Nang magrebelde ang ating unang mga magulang, nawala ang sakdal na kalagayan sa hardin ng Eden. (Basahin ang Roma 5:12.) Pero nanatili pa rin ang kaayusan sa pagkaulo. Kapag sinunod sa tamang paraan, nagdudulot ito ng malaking pakinabang at kaligayahan sa mag-asawa. Katulad ito ng nadama ni Jesus sa pagpapasakop sa kaniyang Ulo, si Jehova. Bago umiral bilang tao, si Jesus ay “nagagalak sa harap [ni Jehova] sa lahat ng panahon.” (Kaw. 8:30) Dahil sa di-kasakdalan ng tao, wala nang kakayahan ang mga lalaki na maging sakdal na ulo, at hindi na rin sakdal na makapagpapasakop ang mga babae. Pero kung patuloy na magsisikap ang mga mag-asawa na sundin ang kaayusan, magiging maligaya pa rin sila sa panahong ito.

5 Para magtagumpay ang pagsasama, napakahalagang sundin ng mag-asawa ang payo ng Kasulatan para sa lahat ng Kristiyano: “Sa pag-ibig na pangkapatid ay magkaroon kayo ng magiliw na pagmamahal sa isa’t isa. Sa pagpapakita ng dangal sa isa’t isa ay manguna kayo.” (Roma 12:10) Dapat din nilang pagsikapan na ‘maging mabait sa isa’t isa, mahabagin na may paggiliw, lubusang nagpapatawaran sa isa’t isa.’—Efe. 4:32.

Kung Di-sumasampalataya ang Asawa

6 Paano kung hindi lingkod ni Jehova ang iyong asawa? Karaniwan nang ang lalaki ang di-sumasampalataya. Paano siya dapat pakitunguhan ng asawang babae? Ganito ang sagot ng Bibliya: “Kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, upang, kung ang sinuman ay hindi masunurin sa salita, mawagi sila nang walang salita sa pamamagitan ng paggawi ng kani-kanilang asawang babae, dahil sa pagiging mga saksi sa inyong malinis na paggawi na may kalakip na matinding paggalang.”—1 Ped. 3:1, 2.

7 Ayon sa Salita ng Diyos, dapat na manatiling mapagpasakop ang asawang babae sa kaniyang di-sumasampalatayang asawa. Kung mabuti ang paggawi ng asawang babae, baka mapakilos ang kaniyang asawa na alamin kung bakit ganoon siya kabait. Bilang resulta, baka suriin ng asawang lalaki ang mga paniniwala ng kaniyang asawa at sa kalaunan ay tanggapin na rin ang katotohanan.

8 Pero paano kung negatibo ang pagtugon ng di-sumasampalatayang asawang lalaki? Ang asawang babae ay hinihimok ng Kasulatan na magpakita pa rin ng mga katangiang Kristiyano sa lahat ng panahon, gaano man ito kahirap. Halimbawa, mababasa sa 1 Corinto 13:4: “Ang pag-ibig ay may mahabang pagtitiis.” Kung gayon, makabubuti para sa Kristiyanong asawang babae na gumawi “na may buong kababaan ng pag-iisip at kahinahunan,” anupat nagtitiis dahil sa pag-ibig. (Efe. 4:2) Sa tulong ng aktibong puwersa ng Diyos—ang banal na espiritu—posibleng mapanatili ang mga katangiang Kristiyano kahit sa mahihirap na kalagayan.

9 “Sa lahat ng bagay ay may lakas ako dahil sa kaniya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin,” isinulat ni Pablo. (Fil. 4:13) Dahil sa espiritu ng Diyos, nagagawa ng asawang Kristiyano ang maraming bagay na imposibleng gawin kung wala ito. Halimbawa, baka natutuksong gumanti ang isa dahil sa di-magandang pakikitungo ng kaniyang asawa. Pero sinasabi ng Bibliya: “Huwag gumanti kaninuman ng masama para sa masama. . . . Sapagkat nasusulat: ‘Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ni Jehova.’” (Roma 12:17-19) Pinapayuhan din tayo ng 1 Tesalonica 5:15: “Tiyakin ninyo na walang sinumang gaganti ng pinsala para sa pinsala sa kaninuman, kundi laging itaguyod kung ano ang mabuti sa isa’t isa at sa lahat ng iba pa.” Sa tulong ng banal na espiritu ni Jehova, nagiging posible ang mga bagay na imposibleng gawin kung iaasa lang sa sariling lakas. Talagang angkop lang na manalangin ukol sa banal na espiritu ng Diyos para mapunan ang ating kakulangan!

10 Nagpakita si Jesus ng napakagandang halimbawa sa pakikitungo sa mga nanlait at nanakit sa kaniya. “Nang siya ay laitin,” ang sabi sa 1 Pedro 2:23, “hindi siya nanlait bilang ganti. Nang siya ay magdusa, hindi siya nagbanta, kundi patuloy na ipinagkatiwala ang kaniyang sarili sa isa na humahatol nang matuwid.” Pinapayuhan tayong tularan siya. Huwag magpaapekto sa di-magandang paggawi ng iba. Gaya ng ipinapayo sa lahat ng Kristiyano, maging “mahabagin na may paggiliw, mapagpakumbaba sa pag-iisip, na hindi gumaganti ng pinsala sa pinsala o ng panlalait sa panlalait.”—1 Ped. 3:8, 9.

Magsasawalang-Kibo na Lang Ba?

11 Ang pagpapasakop ba sa pagkaulo ng asawang lalaki ay nangangahulugang magsasawalang-kibo na lang ang babae, anupat wala nang karapatang magsalita? Hindi naman. Ang mga babae, gaya ng mga lalaki, ay binigyan ni Jehova ng maraming pribilehiyo. Isip-isipin na lang ang napakalaking karangalang tataglayin ng 144,000 indibiduwal sa pagiging hari at saserdote sa langit sa ilalim ni Kristo kapag namamahala na siya sa lupa! Kabilang diyan ang mga babae. (Gal. 3:26-29) Maliwanag na binigyan ni Jehova ang mga babae ng mahalagang papel sa kaniyang kaayusan.

12 Halimbawa, noong panahon ng Bibliya, may mga babaing nanghula. Inihula sa Joel 2:28, 29: “Ibubuhos ko ang aking espiritu sa bawat uri ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na babae ay tiyak na manghuhula. . . . Maging sa mga alilang lalaki at sa mga alilang babae sa mga araw na iyon ay ibubuhos ko ang aking espiritu.”

13 Ang mga 120 alagad ni Jesus na nagkakatipon sa isang silid sa itaas sa Jerusalem noong Pentecostes 33 C.E. ay binubuo ng mga babae at lalaki. Ibinuhos ang espiritu ng Diyos sa buong grupong ito. Kaya naman sinipi ni Pedro ang inihula ni propeta Joel at ikinapit ito kapuwa sa mga lalaki at babae. Sinabi ni Pedro: “Ito yaong sinabi sa pamamagitan ng propetang si Joel, ‘At sa mga huling araw,’ sabi ng Diyos, ‘ay ibubuhos ko ang ilang bahagi ng aking espiritu sa bawat uri ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na babae ay manghuhula . . . ; at maging sa aking mga aliping lalaki at sa aking mga aliping babae ay ibubuhos ko ang ilang bahagi ng aking espiritu sa mga araw na iyon, at sila ay manghuhula.’”—Gawa 2:16-18.

14 Noong unang siglo, malaki ang ginampanang papel ng mga babae sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo. Nangaral sila tungkol sa Kaharian ng Diyos at gumawa ng mga bagay may kaugnayan sa gawaing iyon. (Luc. 8:1-3) Halimbawa, tinawag ni apostol Pablo si Febe na “isang ministro ng kongregasyon na nasa Cencrea.” At nang magpadala ng pangungumusta sa kaniyang mga kamanggagawa, binanggit ni Pablo ang ilang tapat na babae, kasama na “sina Trifena at Trifosa, mga babaing nagpapagal sa Panginoon.” Binanggit din niya ‘si Persis na ating minamahal, na gumawa ng maraming pagpapagal sa Panginoon.’—Roma 16:1, 12.

15 Sa ngayon, ang malaking bahagi ng mahigit pitong milyong mángangarál ng mabuting balita ng Kaharian ng Diyos sa buong daigdig ay binubuo ng mga babae. (Mat. 24:14) Ang marami sa kanila ay buong-panahong mga ministro, misyonera, at Bethelite. Umawit ang salmistang si David: “Si Jehova ang nagbibigay ng pananalita; ang mga babaing naghahayag ng mabuting balita ay isang malaking hukbo.” (Awit 68:11) Totoong-totoo ang mga salitang ito! Pinahahalagahan ni Jehova ang papel ng mga babae sa paghahayag ng mabuting balita at pagsasagawa ng kaniyang layunin. Ang kahilingan niyang magpasakop ang mga babaing Kristiyano ay hindi nga nangangahulugang magsasawalang-kibo na lang sila.

Dalawang Babaing Naglakas-Loob na Magsalita

16 Yamang si Jehova ay nagkaloob sa mga babae ng maraming pribilehiyo, hindi ba’t nararapat lang na konsultahin muna ng mga asawang lalaki ang kanilang asawa bago gumawa ng mabibigat na desisyon? Isang katalinuhan na gawin ito. Bumanggit ang Kasulatan ng ilang pangyayari kung saan, ang mga asawang babae ay nagsalita o kumilos kahit hindi tinatanong. Tingnan natin ang dalawang pangyayari.

17 Paulit-ulit na sinasabi ni Sara sa kaniyang patriyarkang asawang si Abraham na palayasin na ang pangalawa niyang asawa at ang anak nito dahil sa kawalan ng paggalang. “Ang bagay na ito ay lubhang minasama ni Abraham”—pero hindi ng Diyos. Sinabi ni Jehova kay Abraham: “Huwag mong masamain ang anumang bagay na laging sinasabi ni Sara sa iyo tungkol sa bata at tungkol sa iyong aliping babae. Pakinggan mo ang kaniyang tinig.” (Gen. 21:8-12) Sinunod ni Abraham si Jehova, pinakinggan si Sara, at pinagbigyan ang kaniyang kahilingan.

18 Tingnan din natin si Abigail, asawa ni Nabal. Nang takasan ni David ang naiinggit na si Haring Saul, nagkampo siya nang ilang panahon malapit sa kawan ni Nabal. Sa halip na pag-interesan ang maraming pag-aari ng mayamang si Nabal, ang mga ito ay pinroteksiyunan pa nga ni David at ng kaniyang mga tauhan. Pero si Nabal ay “mabagsik at masasama ang kaniyang mga gawa,” at ‘sinigawan niya ng mga panlalait’ ang mga tauhan ni David. Siya’y ‘walang-kabuluhang lalaki,’ at “ang kahangalan ay nasa kaniya.” Nang magalang na humingi ang mga tauhan ni David ng ilang panustos, tumanggi si Nabal. Ano ang ginawa ni Abigail nang mabalitaan ang nangyari? Hindi na siya nagpaalam kay Nabal. “Nagmadali si Abigail at kumuha ng dalawang daang tinapay at dalawang malalaking banga ng alak at limang tupa na inihanda at limang takal na seah ng binusang butil at isang daang kakaning pasas at dalawang daang kakaning igos na pinipi” at ibinigay ang mga ito kina David. Tama ba ang ginawa niya? “Sinaktan ni Jehova si Nabal,” ang sabi sa Bibliya, “anupat ito ay namatay.” Nang maglaon, naging asawa ni David si Abigail.—1 Sam. 25:3, 14-19, 23-25, 38-42.

‘Ang Babaing Nagkakamit ng Papuri’

19 Pinupuri ng Kasulatan ang mga asawang babaing kumikilos ayon sa kalooban ni Jehova. Halimbawa, patungkol sa “asawang babae na may kakayahan,” sinasabi sa aklat ng Mga Kawikaan: “Ang kaniyang halaga ay malayong higit kaysa sa mga korales. Sa kaniya ay naglalagak ng tiwala ang puso ng nagmamay-ari sa kaniya, at walang nagkukulang na pakinabang. Ginagantihan niya ito ng mabuti, at hindi ng masama, sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.” Bukod diyan, “ang kaniyang bibig ay ibinubuka niya sa karunungan, at ang kautusan ng maibiging-kabaitan ay nasa kaniyang dila. Binabantayan niya ang mga lakad ng kaniyang sambahayan, at ang tinapay ng katamaran ay hindi niya kinakain. Ang kaniyang mga anak ay bumabangon at ipinahahayag siyang maligaya; bumabangon ang nagmamay-ari sa kaniya, at pinupuri siya nito.”—Kaw. 31:10-12, 26-28.

20 Paano nagiging tunay na kapuri-puri ang isang babae? “Ang halina ay maaaring magbulaan, at ang kariktan ay maaaring walang-kabuluhan,” ang sabi sa Kawikaan 31:30, “ngunit ang babaing may takot kay Jehova ang siyang nagkakamit ng papuri para sa kaniyang sarili.” Kasali sa pagkatakot kay Jehova ang kusang pagpapasakop sa kaayusan ng Diyos sa pagkaulo. ‘Ang ulo ng babae ay ang lalaki,’ kung paanong “ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo,” at ‘ang ulo ng Kristo ay ang Diyos.’—1 Cor. 11:3.

Magpasalamat sa Kaloob ng Diyos

21 Napakaraming dahilan para magpasalamat sa Diyos ang mga Kristiyanong pinag-isang dibdib! Partikular na pinasasalamatan nila ang kaloob ng Diyos na pag-aasawa dahil nagbigay ito sa kanila ng pagkakataong pagkaisahin ang kanilang damdamin at magkasamang maglingkod kay Jehova bilang masayang mag-asawa. (Ruth 1:9; Mik. 6:8) Alam na alam niya—ang Tagapagpasimula ng pag-aasawa—kung paano magiging maligaya ang pagsasama ng mag-asawa. Gawin ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos, at umasang ‘ang kagalakan kay Jehova ang inyong magiging moog’ kahit sa magulong daigdig sa ngayon.—Neh. 8:10.

22 Ang Kristiyanong asawang lalaki na umiibig sa kaniyang asawa gaya ng pag-ibig niya sa kaniyang sarili ay magiging mahinahon at makonsiderasyon bilang ulo. Magiging tunay na kaibig-ibig ang kaniyang makadiyos na asawa dahil susuporta ito at magpapakita ng matinding paggalang sa kaniya. Higit sa lahat, ang kanilang huwarang pagsasama bilang mag-asawa ay magpaparangal sa ating kapuri-puring Diyos na si Jehova.

Naaalaala Mo Ba?

• Ano ang kaayusan ni Jehova sa pagkaulo at pagpapasakop?

• Bakit dapat parangalan ng mag-asawa ang isa’t isa?

• Paano dapat pakitunguhan ng sumasampalatayang asawang babae ang kaniyang di-sumasampalatayang asawa?

• Bakit dapat munang konsultahin ng mga asawang lalaki ang kanilang kabiyak bago gumawa ng mabibigat na desisyon?

[Mga Tanong sa Aralin]

1, 2. (a) Ano ang isinulat ni apostol Pablo tungkol sa kaayusan ni Jehova sa pagkaulo at pagpapasakop? (b) Anong mga tanong ang tatalakayin sa artikulong ito?

3, 4. Bakit kapaki-pakinabang para sa mag-asawa ang kaayusan sa pagkaulo?

 5. Bakit dapat sundin ng mag-asawa ang payo sa Roma 12:10?

6, 7. Ano ang puwedeng mangyari kung mapagpasakop ang Kristiyanong asawang babae sa kaniyang di-sumasampalatayang asawa?

8, 9. Ano ang puwedeng gawin ng Kristiyanong asawang babae kung negatibo pa rin ang pagtugon ng kaniyang di-sumasampalatayang asawa sa kabila ng kaniyang mabuting paggawi?

10. Ano ang ginawa ni Jesus nang siya’y laitin at saktan?

11. Sa anong dakilang pribilehiyo makikibahagi ang ilang babaing Kristiyano?

12, 13. Magbigay ng halimbawa na nagpapakitang may mga babaing nanghula noon.

14. Ano ang papel ng mga babae sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo noon?

15. Ano ang papel ng mga babae sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa ngayon?

16, 17. Paano ipinakikita ng halimbawa ni Sara na ang mga babae ay hindi dapat magsawalang-kibo na lang?

18. Anong pagkukusa ang ginawa ni Abigail?

19, 20. Paano nagiging tunay na kapuri-puri ang isang babae?

21, 22. (a) Bakit dapat ipagpasalamat ng mga mag-asawang Kristiyano ang kaloob ng Diyos na pag-aasawa? (b) Bakit dapat nating igalang ang kaayusan ni Jehova sa awtoridad at pagkaulo? (Tingnan ang kahon sa pahina 17.)

[Kahon sa pahina 17]

Bakit Dapat Magpakita ng Paggalang sa Awtoridad?

  Nagtatag si Jehova ng kaayusan sa pagkaulo at awtoridad sa gitna ng matatalinong nilalang. Ginawa ito para sa kabutihan ng espiritung mga nilalang at ng mga tao. Nagbigay ito sa kanila ng pagkakataong gamitin ang kalayaang magpasiya at magparangal sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kaniya nang may pagkakaisa.—Awit 133:1.

  Kinikilala ng kongregasyon ng pinahirang mga Kristiyano ang pagkaulo at awtoridad ni Jesu-Kristo. (Efe. 1:22, 23) Bilang pagkilala naman sa awtoridad ni Jehova, sa bandang huli ay “magpapasakop din mismo ang Anak sa Isa na nagpasakop ng lahat ng bagay sa kaniya, upang ang Diyos ay maging lahat ng bagay sa bawat isa.” (1 Cor. 15:27, 28) Kung gayon, angkop lang na ang mga taong nakaalay sa Diyos ay makipagtulungan sa kaayusan ng pagkaulo sa loob ng kongregasyon at ng pamilya. (1 Cor. 11:3; Heb. 13:17) Sa paggawa nito, tatanggapin natin ang pagsang-ayon at pagpapala ni Jehova bilang pakinabang.—Isa. 48:17.

[Larawan sa pahina 13]

Ang panalangin ay makakatulong sa Kristiyanong asawang babae na magpakita ng makadiyos na mga katangian

[Mga larawan sa pahina 15]

Pinahahalagahan ni Jehova ang papel ng mga babae sa pagpapasulong ng gawaing pang-Kaharian