Cách thức nghiên cứu

VUA Sa-lô-môn “đã cân-nhắc, tra-soát, và sắp đặt thứ-tự nhiều câu châm-ngôn”. Vì sao? Vì ông muốn viết “các lời... chánh-trực và chân-thật”. (Truyền 12:9, 10) Lu-ca “đã xét kỹ-càng từ đầu mọi sự” để thuật lại những biến cố trong đời Chúa Giê-su theo trình tự hợp lý. (Lu 1:3) Cả hai tôi tớ này của Đức Chúa Trời đều đã thực hiện công việc nghiên cứu.

Thế nào là nghiên cứu? Đó là kỹ lưỡng tìm tòi tài liệu về một vấn đề nhất định, bao gồm việc đọc và đòi hỏi phải áp dụng những quy tắc học tập. Nghiên cứu cũng có thể đòi hỏi phải thực hiện các cuộc phỏng vấn.

Những tình huống nào đòi hỏi phải nghiên cứu? Sau đây là vài thí dụ. Trong lúc học hỏi cá nhân hay đọc Kinh Thánh, có thể nảy sinh những câu hỏi quan trọng. Một người nào đó mà bạn làm chứng có thể nêu lên một câu hỏi, nên bạn muốn có những thông tin cụ thể để giải đáp thắc mắc đó. Hoặc có lẽ bạn được giao cho nhiệm vụ nói bài giảng.

Hãy xem xét nhiệm vụ nói bài giảng. Có thể là tài liệu bạn được yêu cầu trình bày dường như khá tổng quát. Làm thế nào bạn có thể áp dụng tài liệu cho thích hợp với nhu cầu địa phương? Hãy phong phú hóa tài liệu bằng cách nghiên cứu. Tuy một luận điểm dường như đã hiển nhiên, nhưng nếu được hỗ trợ bằng một vài con số thống kê hoặc bằng một thí dụ phù hợp với tài liệu, liên quan đến đời sống người nghe, thì nó sẽ có tác dụng nâng cao hiểu biết, thậm chí thúc đẩy hành động. Tài liệu bạn đang sử dụng có thể đã được biên soạn cho độc giả trên khắp thế giới, nhưng bạn cần phải triển khai, minh họa và áp dụng những điểm ấy vào một hội thánh hay người nào đó. Bạn nên tiến hành như thế nào?

Trước khi tìm tài liệu, hãy nghĩ đến cử tọa. Họ có trình độ hiểu biết nào rồi? Họ cần biết gì? Kế đó, hãy xác định mục đích của bạn: giải thích? thuyết phục? phản bác? hay động viên? Giải thích đòi hỏi phải cung cấp thêm thông tin để làm sáng tỏ vấn đề. Mặc dù người nghe có thể hiểu những dữ kiện cơ bản, nhưng bạn có thể cần bàn rộng ra, cho biết khi nàolàm thế nào thực hiện điều được nêu ra. Thuyết phục đòi hỏi phải đưa ra lý lẽ chứng minh sao một sự việc lại như vậy, gồm cả việc dẫn chứng. Phản bác đòi hỏi sự hiểu biết tường tận cả hai mặt của một vấn đề, đồng thời phải cẩn thận phân tích bằng chứng định sử dụng. Dĩ nhiên, chúng ta không chỉ lựa chọn những lập luận vững chắc mà còn tìm cách trình bày dữ kiện một cách tử tế. Động viên đòi hỏi phải tác động đến lòng, có nghĩa là tạo động lực và xây dựng nơi cử tọa lòng mong muốn thực hiện điều đang được bàn luận. Gương mẫu có thật của những người đã từng hành động như thế, dù đối diện với khó khăn, cũng có thể giúp tác động đến lòng người nghe.

Đến đây bạn sẵn sàng bắt đầu chưa? Chưa hẳn. Hãy xét xem bạn cần bao nhiêu tài liệu. Thời gian có thể là một yếu tố quan trọng. Bạn sẽ có bao nhiêu thời gian để trình bày tài liệu? Năm phút? Bốn mươi lăm phút chăng? Thời gian có hạn định không, chẳng hạn như tại một buổi họp hội thánh, hoặc có thể co dãn, chẳng hạn như trong cuộc học hỏi Kinh Thánh hay thăm chiên?

Cuối cùng, bạn có sẵn trong tay những công cụ nghiên cứu nào? Ngoài những thứ bạn có sẵn ở nhà, thư viện tại Phòng Nước Trời có thêm những công cụ nào không? Những anh đã phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều năm có sẵn lòng cho bạn tham khảo những công cụ nghiên cứu của họ không? Trong vùng bạn ở, có thư viện công cộng nào sẵn sách tham khảo cho bạn sử dụng nếu cần không?

Sử dụng công cụ nghiên cứu hàng đầu của chúng ta—Kinh Thánh

Nếu nghiên cứu ý nghĩa một câu Kinh Thánh, hãy bắt đầu với chính Kinh Thánh.

Xem xét văn mạch. Hãy tự hỏi: ‘Câu này nhằm vào ai? Những câu xung quanh cho biết gì về bối cảnh dẫn đến câu này hoặc thái độ của những người liên quan?’ Những chi tiết như thế thường có thể giúp chúng ta hiểu một câu Kinh Thánh, đồng thời cũng có thể góp phần làm cho bài giảng của bạn sống động.

Thí dụ, Hê-bơ-rơ 4:12 thường được trích dẫn để cho thấy Lời Đức Chúa Trời có quyền lực tác động đến lòng và ảnh hưởng đến đời sống người ta. Văn mạch của câu trên giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn điều đó được thực hiện như thế nào. Văn mạch ấy bàn luận về những kinh nghiệm mà nước Y-sơ-ra-ên trải qua trong 40 năm nơi đồng vắng trước khi vào vùng đất Đức Giê-hô-va đã hứa cho Áp-ra-ham. (Hê 3:7–4:13) “Lời của Đức Chúa Trời”, tức lời hứa đem họ vào nơi yên nghỉ theo giao ước của Ngài với Áp-ra-ham, không phải là lời chết; đó là lời sống và đang dần dần ứng nghiệm. Người Y-sơ-ra-ên có đủ lý do tin nơi lời đó. Tuy nhiên, khi Đức Giê-hô-va đưa họ từ Ê-díp-tô đến Núi Si-na-i và tiến về Đất Hứa, nhiều lần họ tỏ ra thiếu đức tin. Vì vậy, phản ứng của họ trước cách Đức Chúa Trời thực hiện lời Ngài đã bộc lộ những gì trong lòng họ. Tương tự như vậy trong thời kỳ chúng ta, lời hứa của Đức Chúa Trời làm lộ rõ những gì trong lòng người.

Tra những lời chỉ dẫn tham khảo. Một số Kinh Thánh có những lời chỉ dẫn tham khảo. Kinh Thánh của bạn có không? Nếu có, những lời chỉ dẫn này có thể giúp ích cho bạn. Hãy xem xét một thí dụ lấy từ New World Translation of the Holy Scriptures (Bản dịch Kinh Thánh Thế Giới Mới). Câu 1 Phi-e-rơ 3:6 nêu ra gương mẫu của Sa-ra đáng cho những người vợ tín đồ Đấng Christ noi theo. Lời chỉ dẫn tham khảo hướng người đọc đến Sáng-thế Ký 18:12, xác minh điều đó bằng cách vạch rõ rằng Sa-ra gọi “thầm” Áp-ra-ham là chúa. Vì vậy, sự vâng phục của bà xuất phát tự trong lòng. Ngoài những hiểu biết sâu sắc trên, các lời chỉ dẫn tham khảo có thể hướng bạn đến những câu cho thấy sự ứng nghiệm của một lời tiên tri trong Kinh Thánh, hoặc một mẫu mực trong giao ước Luật Pháp. Tuy nhiên, hãy hiểu rõ rằng không phải mọi lời chỉ dẫn tham khảo đều là những lời giải thích như thế, một số có thể chỉ nói đến những ý tưởng có nội dung song song, hoặc đến những thông tin về tiểu sử hay địa lý.

Sử dụng bảng tra cứu từ ngữ Kinh Thánh. Bảng tra cứu từ ngữ Kinh Thánh là danh mục những từ ngữ trong Kinh Thánh, được xếp theo thứ tự chữ cái. Bảng này có thể giúp bạn tìm được những câu Kinh Thánh liên quan đến đề tài mà bạn đang nghiên cứu. Khi tìm tòi các câu Kinh Thánh, bạn sẽ học được những chi tiết bổ ích khác. Bạn sẽ thấy bằng chứng về “mẫu-mực” lẽ thật ghi trong Lời Đức Chúa Trời. (2 Ti 1:13) New World Translation có “Bảng liệt kê từ ngữ Kinh Thánh”, còn cuốn Comprehensive Concordance (Sách tra cứu từ ngữ Kinh Thánh) thì bao quát hơn nhiều. Nếu có trong ngôn ngữ của bạn, sách này sẽ giúp bạn tìm được tất cả những câu Kinh Thánh chứa mỗi từ ngữ chính trong Kinh Thánh.

Học cách sử dụng những công cụ nghiên cứu khác

“Đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” đã cung cấp một số các tài liệu nghiên cứu khác được liệt kê trong khung nơi trang 33. (Mat 24:45-47) Nhiều tài liệu trong số này có một bảng mục lục, còn nhiều tài liệu khác có bảng tra cứu theo vần ở phần cuối, nhằm giúp bạn tìm ra những thông tin cụ thể. Mỗi cuối năm, Tháp Canh lẫn Tỉnh Thức! đăng tải một bảng mục lục liệt kê đầu đề các bài trong năm.

Biết rõ về loại thông tin đăng trong các ấn phẩm dùng để học Kinh Thánh, bạn có thể tiến hành nghiên cứu nhanh hơn. Thí dụ, nếu muốn biết về lời tiên tri, giáo lý, hạnh kiểm tín đồ Đấng Christ, hoặc việc áp dụng các nguyên tắc của Kinh Thánh, thì rất có thể bạn sẽ tìm được thông tin ấy trong Tháp Canh. Tạp chí Tỉnh Thức! đăng những bài về thời sự, các vấn đề hiện đại, tôn giáo, khoa học, và về các tộc người ở những xứ khác nhau. Sách Người đại nhất đã từng sống bình luận về từng lời tường thuật trong bốn cuốn Phúc Âm theo trình tự thời gian. Các ấn phẩm như Revelation—Its Grand Climax At Hand! (Khải-huyền gần đến cực điểm vinh quang!), Hãy chú ý đến lời tiên tri của Đa-ni-ên!, và bộ sách gồm hai tập Lời tiên tri của Ê-sai—Ánh sáng cho toàn thể nhân loại bình luận về một số sách trong Kinh Thánh, từng câu một. Trong các sách nhỏ Đề tài Kinh-thánh để thảo luậnLàm sao bắt đầu tiếp tục thảo luận về Kinh-thánh, bạn sẽ tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho nhiều câu hỏi về Kinh Thánh thường được nêu lên trong công việc rao giảng. Để hiểu rõ hơn về các tôn giáo cùng với giáo lý và lịch sử các tôn giáo này, hãy xem sách Mankind’s Search for God (Nhân loại đi tìm Thượng Đế). Một số chi tiết về lịch sử hiện đại của Nhân Chứng Giê-hô-va được tường thuật trong sách mỏng Nhân Chứng Giê-hô-va—Họ ai? Họ tin gì? Muốn biết chi tiết về những gì được thực hiện trong công việc truyền giảng tin mừng trên toàn cầu, xin xem Tháp Canh số ra gần đây nhất, ngày 1 tháng 1. Sách Insight on the Scriptures (Thông hiểu Kinh Thánh) là từ điển bách khoa về Kinh Thánh có bản đồ. Nếu bạn cần biết chi tiết về các nhân vật, nơi chốn, đồ vật, ngôn ngữ, hoặc những biến cố lịch sử liên quan đến Kinh Thánh, thì sách này là một nguồn tài liệu hoàn hảo.

“Watch Tower Publications Index” (Thư mục ấn phẩm Hội Tháp Canh). Index này được xuất bản trong hơn 20 thứ tiếng và chia làm hai phần: danh mục đề tài và danh mục các câu Kinh Thánh. Nó giúp bạn tìm những thông tin nằm trong vô số ấn phẩm của chúng ta. Muốn dùng danh mục đề tài, hãy tra từ ngữ biểu thị đề tài bạn muốn nghiên cứu. Muốn hiểu rõ một câu Kinh Thánh, hãy tìm trong danh mục các câu Kinh Thánh. Nếu sách báo đã xuất bản trong ngôn ngữ của bạn có bàn về đề tài hoặc câu Kinh Thánh mà bạn muốn tìm hiểu, thì những tài liệu tham khảo này được liệt kê trong Index. Hãy dùng bảng chữ viết tắt ở phần đầu Index để tra những tên viết tắt của ấn phẩm. (Thí dụ, nhờ bảng đó mà bạn biết rằng w99 3/1 15 nói đến số Tháp Canh ra ngày 1-3-1999, trang 15). Các đề mục chính như “Kinh nghiệm trong thánh chức rao giảng” và “Tự truyện của Nhân Chứng Giê-hô-va”, có thể hữu ích khi chuẩn bị những bài giảng nhằm khích lệ hội thánh.

Bởi lẽ việc nghiên cứu có thể rất cuốn hút, nên hãy cẩn thận để khỏi bị lạc hướng. Tập trung vào mục tiêu của bạn, tìm kiếm tài liệu cần thiết để thực hiện công việc trước mắt. Nếu Index này đề cập đến một nguồn tài liệu nào đó, hãy mở đến trang mà Index cho biết, rồi xem các tiểu đề và câu mở đầu mỗi đoạn để tìm đến tài liệu thích hợp với nhu cầu của bạn. Nếu tìm hiểu ý nghĩa của một câu Kinh Thánh nhất định, trước tiên hãy tìm câu đó nơi trang mà Index nói đến. Kế đến, xem xét các lời bình luận trước và sau câu đó.

“Watchtower Library” trong CD-ROM. Nếu sử dụng máy vi tính, Watchtower Library trong CD-ROM có thể giúp ích cho bạn; Watchtower Library này chứa một số lượng lớn các ấn phẩm của chúng ta. Bạn có thể tìm một từ, một tổ hợp từ, hay một câu Kinh Thánh trong bất cứ ấn phẩm nào trong Watchtower Library nhờ một chương trình điện toán dễ sử dụng. Watchtower Library cũng có trong một số ngôn ngữ quốc tế thông dụng khác. Cho nên, dù công cụ này không có sẵn trong ngôn ngữ của bạn, nhưng nếu biết một trong các ngôn ngữ đó, thì nó cũng có ích cho bạn.

Những thư viện thần quyền khác

Trong lá thư thứ hai được soi dẫn gửi cho Ti-mô-thê, Phao-lô yêu cầu chàng trai trẻ này mang đến thành Rô-ma cho ông “những sách-vở nữa, nhứt là những sách bằng giấy da”. (2 Ti 4:13) Phao-lô quý trọng một số sách nên đã giữ lại. Bạn có thể làm như vậy. Bạn có giữ lại những tờ Tháp Canh, Tỉnh Thức!Thánh Chức Nước Trời, ngay cả sau khi đã được học qua tại các buổi họp hội thánh không? Nếu có thì bạn sẽ có sẵn tài liệu để sử dụng trong việc nghiên cứu, cùng với những ấn phẩm khác của đạo Đấng Christ mà bạn đã thu thập được. Đa số các hội thánh bảo quản một bộ sưu tập gồm các ấn phẩm thần quyền trong thư viện ở Phòng Nước Trời. Mọi người thuộc hội thánh có quyền sử dụng những ấn phẩm này tại Phòng Nước Trời.

Lập riêng hồ nghiên cứu

Hãy để ý đến những tin tức đáng chú ý mà bạn có thể dùng khi nói bài giảng và dạy dỗ. Nếu thấy một nhật báo hay tạp chí nào có mẩu tin tức, thống kê, hay sự kiện mà bạn có thể dùng trong thánh chức, hãy cắt ra hay sao lại những thông tin ấy. Hãy ghi ngày tháng, tên của ấn phẩm định kỳ, và có lẽ cả tên tác giả hay nhà xuất bản nữa. Tại các buổi họp hội thánh, ghi vắn tắt những luận điểm và minh họa có thể giúp bạn giải thích lẽ thật cho người khác. Có bao giờ bạn nghĩ ra được một minh họa hay, nhưng lại không có cơ hội sử dụng ngay không? Hãy ghi lại, và lưu trữ trong một hồ sơ. Sau khi đã tham dự Trường Thánh Chức Thần Quyền một thời gian, bạn sửa soạn được một số bài giảng. Hãy để dành, đừng vứt bỏ những ghi chú từ các bài giảng này. Công trình nghiên cứu của bạn có thể hữu ích sau này.

Tham khảo ý kiến nhiều người

Những người khác cũng là nguồn thông tin phong phú. Như ghi nơi Lu-ca 1:1-4, khi sưu tập dữ liệu để viết lời tường thuật trong Phúc Âm, Lu-ca đã thu thập nhiều thông tin nhờ phỏng vấn các nhân chứng. Có lẽ một tín đồ khác có thể làm sáng tỏ vấn đề mà bạn đang gắng công tìm tòi. Theo Ê-phê-sô 4:8, 11-16, Đấng Christ dùng các “món quà dưới hình thức người” (NW) để giúp chúng ta lớn lên “trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời”. Phỏng vấn những người có kinh nghiệm trong việc phụng sự Đức Chúa Trời, bạn có thể thu thập được những ý kiến hữu ích. Trò chuyện với người khác cũng có thể khiến họ thổ lộ tâm tình, và điều này có thể giúp bạn sửa soạn tài liệu thật sự thiết thực.

Đánh giá kết quả

Sau khi thu hoạch thóc lúa, cần tách bỏ lớp trấu. Kết quả nghiên cứu của bạn cũng thế. Trước khi sẵn sàng sử dụng tài liệu, bạn cần loại những gì không cần thiết ra khỏi những điều hữu ích.

Nếu dùng tài liệu này trong bài giảng, hãy tự hỏi: ‘Điểm tôi định dùng có thật sự góp phần làm tăng giá trị cho đề tài được trình bày không? Hoặc mặc dù lý thú, nhưng tài liệu có hướng sự chú ý của cử tọa ra ngoài đề tài mà tôi sẽ trình bày không?’ Nếu bạn định dùng những biến cố thời sự hoặc tài liệu thuộc những ngành khoa học hay y khoa không ngừng biến đổi, hãy chắc rằng đó là những thông tin cập nhật. Cũng cần biết rằng một số điểm trong các ấn phẩm cũ có thể đã được cập nhật hóa, vậy hãy xét xem sách báo mới nhất nói gì về đề tài của bạn.

Cần đặc biệt dè dặt nếu quyết định sưu tầm nguồn tài liệu ngoài đời. Đừng bao giờ quên rằng Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. (Giăng 17:17) Chúa Giê-su giữ vai trò then chốt trong việc thực hiện ý định Đức Chúa Trời. Vì vậy, Cô-lô-se 2:3 nói: “Trong Ngài đã giấu-kín mọi sự quí-báu về khôn-ngoan thông-sáng”. Hãy cân nhắc kết quả nghiên cứu của bạn theo quan điểm đó. Về việc nghiên cứu các nguồn tài liệu ngoài đời, hãy tự hỏi: ‘Tài liệu này có phóng đại, mang tính cách suy đoán, hay thiển cận không? Hoặc được biên soạn với động cơ ích kỷ hay mang tính cách thương mại không? Các nguồn tài liệu đáng tin cậy khác có cùng quan điểm không? Trên hết, tài liệu này có hòa hợp với lẽ thật của Kinh Thánh không?’

Châm-ngôn 2:1-5 khuyến khích chúng ta tìm kiếm tri thức, sự hiểu biết và nhận thức như tìm “tiền-bạc, và... bửu-vật ẩn-bí”. Điều đó bao hàm cả sự cố gắng lẫn phần thưởng dồi dào. Tuy đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng việc nghiên cứu sẽ giúp bạn tìm được tư tưởng của Đức Chúa Trời về các sự việc, sửa chữa những ý tưởng sai lầm, và giúp bạn nắm vững lẽ thật. Nhờ việc nghiên cứu, bài giảng cũng sẽ thêm phần sâu sắc và sống động, khiến bạn thích thú diễn đạt và cử tọa hứng thú nghe.

[Khung nơi trang 33]

TRONG SỐ NHỮNG CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU DƯỚI ĐÂY, BẠN CÔNG CỤ NÀO?

New World Translation of the Holy Scriptures

Comprehensive Concordance

Tháp CanhTỉnh Thức!

Đề tài Kinh-thánh để thảo luận

Làm sao bắt đầu tiếp tục thảo luận về Kinh-thánh

Nhân Chứng Giê-hô-va—Họ ai? Họ tin gì?

Insight on the Scriptures

Watch Tower Publications Index

Watchtower Library trong CD-ROM