• Sự sống—Do sáng tạo?
  • Trang tựa/Trang nhà xuất bản

Trang tựa/Trang nhà xuất bản

Sự sống—Do sáng tạo?

2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Nhà xuất bản giữ bản quyền

Sự sống—Do sáng tạo?

Nhà xuất bản

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A.

In năm 2010

Ấn phẩm này không dùng để bán, nhưng được phát hành nhằm đẩy mạnh công việc dạy dỗ Kinh Thánh trên khắp thế giới. Công việc này được tài trợ do sự đóng góp tình nguyện.

Trừ khi được ghi rõ, các câu Kinh Thánh trích dẫn trong ấn phẩm này là của bản Liên Hiệp Thánh Kinh Hội.

Was Life Created?

Vietnamese (lc-VT)

Made in the United States of America

In tại Hoa Kỳ