• Nguồn gốc sự sống
  • Trang tựa/Trang nhà xuất bản

Trang tựa/Trang nhà xuất bản

Nguồn gốc sự sống—Năm câu hỏi quan trọng

Trang bìa: Một phân tử ADN được cách điệu

Lưu ý: Tất cả hình không gian ba chiều của các phân tử cũng như cơ chế của chúng đã được đơn giản hóa và không vẽ theo tỉ lệ xích.

In năm 2010

Ấn phẩm này không dùng để bán, nhưng được phát hành nhằm đẩy mạnh công việc dạy dỗ Kinh Thánh trên khắp thế giới. Công việc này được tài trợ do sự đóng góp tình nguyện.

Trừ khi được ghi rõ, các câu Kinh Thánh trích dẫn trong ấn phẩm này là của bản Liên Hiệp Thánh Kinh Hội.

Photo credits:

Page 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; page 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; page 22, tree of life: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; page 27, skull: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; page 28, skulls: © Medical-on-Line/Alamy; page 29, Java Man reconstruction: © The Print Collector/Alamy