Isahluko Seshumi Nesithupha

Umyalezo Wethemba Ezithunjweni Ezidangele

KWAKUYINKATHI yokuphelelwa ithemba emlandweni kaJuda. Abantu besivumelwano sikaNkulunkulu babethathwe ngendlov’ iyangena ezweni lakubo futhi manje base behlupheka ekuthunjweni eBabiloni. Kuyavunywa, babenayo inkululeko yokwenza imisebenzi evamile. (Jeremiya 29:4-7) Abanye bafunda amakhono athile noma bangena kwezebhizinisi.* (Nehemiya 3:8, 31, 32) Noma kunjalo, kwakungelula ukuphila kwezithunjwa ezingamaJuda. Zazigqilaziwe, ngokwenyama nangokomoya. Ake sibone ukuthi kanjani.

2 Ngesikhathi amabutho aseBabiloni echitha iJerusalema ngo-607 B.C.E., enza okungaphezu kokucoboshisa isizwe; aqeda nokukhulekela kweqiniso. Aphundla ithempeli likaJehova futhi alichitha, aphazamisa ilungiselelo labapristi ngokuthumba abanye esizweni samaLevi futhi babulala abanye. Njengoba yayingasekho indlu yokukhulekela, lingasekho ne-altare, nohlelo lwabapristi lungasekho, amaJuda ayengasakwazi ukunikela ngemihlatshelo kuNkulunkulu weqiniso njengoba kwakusho uMthetho.

3 AmaJuda athembekile ayesengayigcina imikhuba yenkolo yawo ngokuba asoke futhi alandele uMthetho ngezinga ayengenza ngalo. Ngokwesibonelo, ayengakugwema ukudla okwakwenqatshelwe futhi agcine iSabatha. Kodwa ngokwenza kanjalo, ayezifaka engozini yokuhlekwa abathumbi bawo, ngoba abantu baseBabiloni babebheka imikhuba yenkolo yamaJuda njengewubulima. Isimo sokudangala kwezithunjwa singabonakala emazwini omhubi: “Ngasemifuleni yaseBabiloni—sahlala phansi khona. Futhi sakhala lapho sikhumbula iZiyoni. Salengisa amahabhu ethu ezihlahleni zikabhabhulini phakathi kwalo. Ngoba labo ababesithumbile basicela lapho ukuba sisho amazwi engoma, nalabo ababesihleka insini—basicela amazwi enjabulo: ‘Sihlabeleleleni enye yezingoma zaseZiyoni.’”—IHubo 137:1-3.

4 Izithunjwa ezingamaJuda zazingaphendukela kubani-ke ukuze zithole induduzo? Induduzo zazingayitholaphi? Zazingeke ziyithole nhlobo ezizweni ezingomakhelwane! Zonke zazingenawo amandla okubhekana namabutho aseBabiloni, futhi eziningi zaziwazonda amaJuda. Kodwa lalikhona ithemba. UJehova, lowo ayemhlubukile ngesikhathi esakhululekile, ngomusa wawanikeza isimemo esijabulisayo ngisho noma ayethunjiwe.

“Wozani Emanzini”

5 Ngo-Isaya, uJehova ukhuluma ngokusasiprofetho nezithunjwa ezingamaJuda eBabiloni: “We nina nonke enomileyo! Wozani emanzini. Nani eningenayo imali! Wozani, nithenge nidle. Yebo, wozani, nithenge iwayini nobisi, yebo, ngaphandle kwemali nangaphandle kwentengo.” (Isaya 55:1) La mazwi aqukethe ulimi olungokomfanekiso. Ngokwesibonelo, cabanga ngesimemo esithi: “Wozani emanzini.” Ngeke kuphilwe ngaphandle kwamanzi. Ngaphandle kwalolu ketshezi oluyigugu, thina bantu singaphila cishe isonto elilodwa kuphela. Ngakho, kuyafaneleka ukuba uJehova asebenzise amanzi njengesingathekiso esichaza ithonya amazwi akhe ayoba nalo ezithunjweni ezingamaJuda. Umyalezo wakhe uyoziqabula, kuhle kwesiphuzo esibandayo ngosuku olushisayo. Uyozikhipha esimweni sazo sokucindezeleka, uqede ukomela kwazo iqiniso nokulunga. Futhi uyobanika ithemba lokukhululeka ekuthunjweni. Kodwa ukuze zizuze, izithunjwa ezingamaJuda kuyodingeka ziphuze umyalezo kaNkulunkulu, ziwulalelisise, futhi zenze njengoba usho.

6 UJehova uthi mabazitholele ‘newayini nobisi.’ Ubisi luqinisa imizimba esemisha futhi lusiza izingane zikhule. Amazwi kaJehova nawo ayoqinisa abantu bakhe ngokomoya futhi abenze bakwazi ukuqinisa ubuhlobo babo naye. Kuthiwani-ke kodwa ngewayini? Ngokuvamile iwayini lisetshenziswa ngezikhathi zobumnandi. EBhayibhelini, lihlotshaniswa nokuchuma nokujabula. (IHubo 104:15) Ngokutshela abantu bakhe ukuba ‘bathenge iwayini,’ uJehova ubaqinisekisa ngokuthi ukubuyela kwabo ngenhliziyo ephelele ekukhulekeleni kweqiniso kuyobenza ‘bajabule nje kuphela.’—Duteronomi 16:15; IHubo 19:8; IzAga 10:22.

7 Yeka ukuthi uJehova ubonisa isihe kanjani ngokunikeza amaJuda athunjiwe ukuqabuleka okunjalo ngokomoya! Isihawu sakhe siphawuleka nakakhulu uma sikhumbula umlando wamaJuda wokungezwa nokuvukela. Awawufanelekele umusa kaJehova. Nokho, umhubi uDavide wabhala emakhulwini eminyaka ngaphambili: “UJehova unesihe futhi unomusa, uyephuza ukuthukuthela futhi uchichima umusa wothando. Ngeke aqhubeke esola kuze kube phakade, futhi ngeke ahlale ecasukile njalonjalo.” (IHubo 103:8, 9) Kunokuba abalahle abantu bakhe, uJehova uthatha isinyathelo sokuba babuyisane naye. Ngempela, unguNkulunkulu ‘ojabula ngomusa wothando.’—Mika 7:18.

Ukwethemba Okungafanele

8 Kuze kube manje amaJuda awakathembeli ngokugcwele kuJehova ukuze asindiswe. Ngokwesibonelo, lingakawi iJerusalema, ababusi balo babebheka ezizweni ezinamandla ukuze bathole ukusekelwa, okwakufana nokuthi bafeba neGibithe neBabiloni. (Hezekeli 16:26-29; 23:14) Ngesizathu esihle, uJeremiya wabaxwayisa: “Iqalekisiwe indoda engumqemane ebeka ithemba layo kumuntu wasemhlabeni futhi empeleni yenze inyama ibe yingalo yayo, futhi enhliziyo yayo ifulathela uJehova.” (Jeremiya 17:5) Kodwa, yilokho kanye abantu bakaNkulunkulu abakwenzayo!

9 Manje bagqilazwe esinye sezizwe ababethembele kuzo. Ingabe basifundile isifundo? Kungenzeka ukuthi abaningi abasifundanga, ngoba uJehova uyabuza: “Kungani niqhubeka nikhokha imali ngalokho okungesona isinkwa, futhi kungani nikhandlekela lokho okungaphumeli ekwanelisekeni?” (Isaya 55:2a) Uma amaJuda ayizithunjwa ethembela kothile ngaphandle kukaJehova, ‘akhokha imali ngalokho okungesona isinkwa.’ IBabiloni ngeke neze liwadedele, kwazise linenqubo yokungazidedeli izithunjwa zalo ziphindele ekhaya. Eqinisweni, iBabiloni nababusi balo, ezentengiselwano zalo, nokukhulekela kwalo kwamanga, akunakuwenzela lutho amaJuda athunjiwe.

10 UJehova uncengisisa abantu bakhe: “Ngilalelisiseni, nidle okuhle, futhi umphefumulo wenu mawuthole injabulo enkulu ngokukhuluphala. Thambekisani indlebe yenu nize kimi. Lalelani, umphefumulo wenu uzoqhubeka uphila, futhi ngokushesha ngizokwenza nani isivumelwano saphakade ngokuqondene nomusa wothando othembekile engawunika uDavide.” (Isaya 55:2b, 3) Ithemba abanalo laba bantu abangondlekile kahle ngokomoya likuJehova kuphela, lowo manje okhuluma nabo ngo-Isaya ngokusasiprofetho. Ukuphila kwabo kuxhomeke ekulaleleni umyalezo kaNkulunkulu, ngoba uthi uma benza kanjalo, ‘umphefumulo wabo uzoqhubeka uphila.’ Yisiphi-ke kodwa lesi “sivumelwano saphakade” uJehova ayosenza nalabo abaphendukela kuye? Leso sivumelwano ‘siqondene nomusa wothando owanikwa uDavide.’ Emakhulwini eminyaka ngaphambili, uJehova wathembisa uDavide ukuthi isihlalo sakhe sobukhosi sasiyoba “esimi ngokuqinile kuze kube phakade.” (2 Samuweli 7:16) Ngakho, lesi “sivumelwano saphakade” okukhulunywa ngaso lapha siphathelene nokubusa.

Indlalifa Yaphakade YoMbuso Omi Phakade

11 Kuyavunywa, umqondo wombusi osohlwini lukaDavide ungase ubonakale uyimbudane kulezo zithunjwa ezingamaJuda. Zilahlekelwe izwe lazo ngisho nawubuzwe bazo! Kodwa kungokwesikhashana lokho. UJehova akasikhohliwe isivumelwano asenza noDavide. Kungakhathaliseki ukuthi kubonakala kungenakwenzeka kangakanani kumuntu, injongo kaNkulunkulu ngoMbuso wohlu lukaDavide oyoma phakade iyophumelela nakanjani. Kodwa kanjani futhi nini? Ngo-537 B.C.E., uJehova ukhulula abantu bakhe ebugqilini baseBabiloni futhi abaphindisele ezweni labo. Ingabe umphumela walokhu uba ukumiswa kombuso ohlala phakade? Cha, bayaqhubeka bekhonza ngaphansi komunye umbuso wamaqaba, iMediya nePheresiya. “Izikhathi ezimisiwe” zokuba izizwe zibuse azikakapheli. (Luka 21:24) Njengoba kwakungasekho nkosi kwa-Israyeli, isithembiso uJehova asenza kuDavide siyohlala singagcwalisekile kuze kuphele amakhulu eminyaka.

12 Ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-500 u-Israyeli ekhululiwe ekuthunjweni eBabiloni, uJehova wathatha isinyathelo esikhulu sokugcwalisa isivumelwano soMbuso lapho edlulisela ukuphila kweNdodana yakhe eyizibulo, ukuqala komsebenzi wakhe wokudala, kusuka enkazimulweni yasezulwini kuya esibelethweni sencasakazi engumJuda, uMariya. (Kolose 1:15-17) Lapho imemezela leso senzakalo, ingelosi kaJehova yatshela uMariya: “Le iyoba umuntu omkhulu futhi iyobizwa ngokuthi yiNdodana YoPhezukonke; uJehova uNkulunkulu uyoyinika isihlalo sobukhosi sikaDavide uyise, futhi iyobusa njengenkosi phezu kwendlu kaJakobe kuze kube phakade, futhi umbuso wayo ngeke ube nakuphela.” (Luka 1:32, 33) Ngakho uJesu wazalwa ohlwini lwasebukhosini bukaDavide futhi wathola ifa eliyigunya lobukhosi. Kwakuyothi angabekwa esihlalweni sobukhosi, uJesu abuse “kuze kube phakade.” (Isaya 9:7; Daniyeli 7:14) Ngakho, manje yayisivulekile indlela yokugcwaliseka kwesithembiso sokunikeza iNkosi uDavide indlalifa yaphakade, okwase kuyiminyaka eminingi uJehova asenza.

‘Umyali Emaqenjini Ezizwe’

13 Yini eyoyenza le nkosi yesikhathi esizayo? UJehova uthi: “Bheka! Ngimnike ukuba abe ufakazi emaqenjini ezizwe, abe umholi nomyali emaqenjini ezizwe.” (Isaya 55:4) Lapho uJesu ekhula, wayengummeleli kaJehova emhlabeni, engufakazi kaNkulunkulu ezizweni. Ngesikhathi ephila njengomuntu, inkonzo yakhe yayiqondiswe “ezimvwini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli.” Kodwa, ngaphambi nje kokuba anyukele ezulwini, uJesu wathi kubalandeli bakhe: “Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi . . . Bhekani! Nginani izinsuku zonke kuze kube isiphelo sesimiso sezinto.” (Mathewu 10:5, 6; 15:24; 28:19, 20) Ngakho, ngokuhamba kwesikhathi isigijimi soMbuso sayiswa kwabangemaJuda, futhi abanye babo bahlanganyela ekugcwalisekeni kwesivumelwano esenziwa noDavide. (IzEnzo 13:46) Ngale ndlela, ngisho nangemva kokufa kwakhe, ukuvuka kwakhe, nokwenyuka kwakhe, uJesu waqhubeka ‘engufakazi [kaJehova] emaqenjini ezizwe.’

14 UJesu futhi wayezoba “umholi nomyali.” Njengoba le ncazelo engokwesiprofetho yayishilo, lapho esemhlabeni uJesu wayamukela ngokugcwele imisebenzi yokuba kwakhe inhloko futhi wahola kuzo zonke izici, edonsa izixuku ezinkulu, ezifundisa amazwi eqiniso, futhi eveza izinzuzo ezitholwa yilabo abalandela ukuhola kwakhe. (Mathewu 4:24; 7:28, 29; 11:5) Wabaqeqesha ngokuphumelelayo abafundi bakhe, wabacijela ukuba baqale umkhankaso wokushumayela owawubahlalele. (Luka 10:1-12; IzEnzo 1:8; Kolose 1:23) Eminyakeni nje emithathu nengxenye, uJesu wabeka isisekelo sebandla elinobunye, nelomhlaba wonke elinezinkulungwane zamalungu avela ezinhlangeni eziningi! ‘Ngumholi nomyali’ wangempela owayengafeza umsebenzi omkhulu kangaka.*

15 Labo abaqoqelwa ebandleni lobuKristu lekhulu lokuqala babegcotshwe ngomoya ongcwele kaNkulunkulu, futhi babenethemba lokuba ababusi kanye noJesu eMbusweni wakhe wasezulwini. (IsAmbulo 14:1) Kodwa isiprofetho sika-Isaya sidlulela ngale kwezinsuku zokuqala zobuKristu. Ubufakazi bubonisa ukuthi uJesu Kristu waze waqala ngo-1914 ukubusa njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu. Ngemva nje kwalokho, phakathi kwamaKristu agcotshiwe emhlabeni kwaphakama isimo esasifana ngezici eziningi nesamaJuda ayethunjiwe ngekhulu lesithupha B.C.E. Eqinisweni, lokho okwenzeka kulawo maKristu kuwukugcwaliseka okukhulu kwesiprofetho sika-Isaya.

Ukuthunjwa Nokukhululwa Kwanamuhla

16 Ukubekwa kukaJesu esihlalweni sobukhosi njengeNkosi ngo-1914 kwaphawulwa usizi lwezwe olwalungakaze lube khona. Kungani? Kungoba lapho uJesu eba iNkosi, waxosha uSathane nezinye izidalwa zomoya ezimbi ezulwini. Wathi angavalelwa emhlabeni, uSathane waqala ukulwa nabaseleyo babangcwele, insali yamaKristu agcotshiwe. (IsAmbulo 12:7-12, 17) Umvuthwandaba waba ngo-1918 lapho umsebenzi wokushumayela obala ucishe uma futhi izikhulu ze-Watch Tower Society zigqunywa ejele ngamacala amanga okuvukela umbuso. Ngale ndlela, izinceku zikaJehova zanamuhla zathunjwa ngokomoya, okusikhumbuza ukuthunjwa okungokoqobo kwamaJuda asendulo. Sasisikhulu isihlamba esasiphezu kwawo.

17 Nokho, isimo sokuthunjwa kwezinceku zikaNkulunkulu ezigcotshiwe asithathanga isikhathi eside. Ngo-March 26, 1919, izikhulu ezaziboshiwe zadedelwa, kwathi kamuva esulwa wonke amacala ezazibekwe wona. UJehova wathulula umoya ongcwele kubantu bakhe abakhululiwe, wabafaka umfutho wokwenza umsebenzi owawungaphambili. Ngentokozo, bamukela isimemo sokuba ‘bathathe amanzi okuphila.’ (IsAmbulo 22:17) Bathenga “iwayini nobisi ngaphandle kwemali nangaphandle kwentengo” futhi baqiniswa ngokomoya beqiniselwa ukwanda okukhulu okwakuzoba khona, lokho insali egcotshiwe eyayingazange ikubone kusengaphambili.

Isixuku Esikhulu Sigijimela Kwabagcotshiwe BakaNkulunkulu

18 Abafundi bakaJesu banamathemba amabili. Elokuqala, “umhlambi omncane” wabangu-144 000 usuqoqiwe—amaKristu agcotshiwe angamaJuda nangawabeZizwe ‘angu-Israyeli kaNkulunkulu’ futhi anethemba lokubusa noJesu eMbusweni wakhe wasezulwini. (Luka 12:32; Galathiya 6:16; IsAmbulo 14:1) Elesibili, kulezi zinsuku zokugcina, “isixuku esikhulu” ‘sezinye izimvu’ sizivezile. Sinethemba lokuphila phakade emhlabeni oyipharadesi. Lungakagqashuki usizi olukhulu, lesi sixuku—elinganqunywanga kusengaphambili inani laso—sisebenzisana nomhlambi omncane, futhi womabili la maqembu akha ‘umhlambi owodwa’ ongaphansi ‘kukamalusi oyedwa.’—IsAmbulo 7:9, 10; Johane 10:16.

19 Ukuqoqwa kwalesi sixuku esikhulu kungabonakala kula mazwi esiprofetho sika-Isaya: “Bheka! Uyobiza isizwe ongasazi, nalabo besizwe abangakwazi bayogijimela kuwe, ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho, nangenxa yoNgcwele ka-Israyeli, ngoba uyobe ekwenze waba muhle.” (Isaya 55:5) Eminyakeni eyalandela ukukhululwa kwayo ekuthunjweni ngokomoya, insali egcotshiwe ekuqaleni yayingaqondi ukuthi ngaphambi kwe-Armagedoni, yayiyoba nesandla ekuletheni “isizwe” esikhulu ekukhulekeleni uJehova. Kodwa njengoba isikhathi sasiqhubeka, abantu abaningi abanhliziyo ziqotho ababengenalo ithemba lasezulwini baqala ukuzihlanganisa nabagcotshiwe futhi bakhonza uJehova ngentshiseko efana neyabagcotshiwe. Lezi zifiki zaphawula isimo sabantu bakaNkulunkulu esenziwe saba sihle, zaqaphela ukuthi uJehova wayephakathi kwabo. (Zakariya 8:23) Ngawo-1930, abagcotshiwe baqonda ukuthi lingobani ngempela leli qembu elalanda phakathi kwabo. Baqonda ukuthi babesahlalelwe umsebenzi omkhulu wokubutha. Isixuku esikhulu sasiphuthuma sizozihlanganisa nabantu bakaNkulunkulu besivumelwano, futhi ngesizathu esihle.

20 Ngosuku luka-Isaya, kwaphuma lesi simemo: “Funani uJehova, esatholakala. Mbizeni eseseduze.” (Isaya 55:6) Osukwini lwethu, la mazwi ayafaneleka, kokubili kulabo abakha u-Israyeli kaNkulunkulu nasesixukwini esikhulu esandayo. Isibusiso sikaJehova sinemibandela, kanti nesimemo sakhe asihlali njalo. Manje yisikhathi sokufuna umusa kaNkulunkulu. Lapho kufika isikhathi sikaJehova sokwahlulela, kuyobe sekwephuze kakhulu. Ngakho, u-Isaya uthi: “Umuntu omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu olimazayo imicabango yakhe; makabuyele kuJehova, oyoba nesihe kuye, nakuNkulunkulu wethu, ngoba uyothethelela kakhulu.”—Isaya 55:7.

21 Inkulumo ethi “makabuyele kuJehova” isikisela ukuthi labo okudingeka baphenduke babenobuhlobo noNkulunkulu ngaphambili. Le nkulumo isikhumbuza ukuthi izici eziningi zale ngxenye yesiprofetho sika-Isaya zisebenza ezithunjweni ezingamaJuda eBabiloni kuqala. Emakhulwini eminyaka ngaphambili, okhokho balezi zithunjwa bathi babezimisele ukulalela uJehova lapho bethi: “Kuyinto engacabangeki, ukuba sishiye uJehova ukuze sikhonze abanye onkulunkulu.” (Joshuwa 24:16) Umlando ubonisa ukuthi le “nto engacabangeki” yenzeka—kaningi! Ukuntula ukholo kwabantu bakaNkulunkulu yikona okubenza babe izithunjwa eBabiloni.

22 Kuzokwenzekani uma bephenduka? Ngo-Isaya, uJehova uthembisa ukuthi “uyothethelela kakhulu.” Futhi uyanezela: “‘Ngoba imicabango yenu akuyona imicabango yami, nezindlela zami akuzona izindlela zenu,’ kusho uJehova. ‘Ngoba njengoba nje amazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu.’” (Isaya 55:8, 9) UJehova uphelele futhi imicabango nezindlela zakhe kuphakeme ngendlela engenakufinyeleleka. Ngisho nesihe sakhe siphakeme ngendlela thina bantu esingasoze safika kuyo. Cabanga: Lapho sithethelela omunye umuntu, kusuke kuyindaba yesoni esithethelela esinye. Sisuke siqaphela ukuthi nathi ngokushesha nje kuzodingeka ukuba omunye umuntu asithethelele. (Mathewu 6:12) Kodwa uJehova, yize kungadingeki nanini athethelelwe, uthethelela “kakhulu”! Ngempela, unguNkulunkulu womusa omkhulu wothando. Futhi ngesihe sakhe uJehova uvula amasango ezikhukhula asemazulwini, athulule izibusiso kulabo ababuyela kuye ngezinhliziyo zabo zonke.—Malaki 3:10.

Izibusiso Zalabo Ababuyela KuJehova

23 UJehova uthembisa abantu bakhe: “Njengoba nje imvula ethululekayo yehla, neqhwa, kuvela emazulwini futhi kungabuyeli kuleyo ndawo kungazange empeleni kuwumatise umhlaba kuwenze ukhiqize futhi uhlume, futhi impela ohlwanyelayo anikwe imbewu, nodlayo isinkwa, liyoba njalo nezwi lami eliphuma emlonyeni wami. Ngeke libuyele kimi lingabanga namiphumela, kodwa ngokuqinisekile liyokwenza lokho engikujabulelayo, futhi liyophumelela ngokuqinisekile kulokho engilithumele kona.” (Isaya 55:10, 11) Konke akushoyo uJehova kuyogcwaliseka nakanjani. Njengoba nje imvula neqhwa okwehla kuvela esibhakabhakeni kuyifeza injongo yako yokumatisa umhlaba kuvele izithelo, nezwi likaJehova eliphuma emlonyeni wakhe lithembeke ngokuphelele. Lokho akuthembisile kuyogcwaliseka—kumnyama kubomvu.—Numeri 23:19.

24 Ngakho, uma amaJuda elalela amazwi angokwesiprofetho atshelwa wona ngo-Isaya, nakanjani ayoyithola insindiso ayithenjiswe uJehova. Ngenxa yalokho, ayothola intokozo enkulu. UJehova uthi: “Niyophuma ngokujabula, futhi niyongeniswa ngokuthula. Izintaba namagquma kuyokwenama phambi kwenu ngokukhamuluka kwenjabulo, nayo kanye imithi yasendle yonke iyoshaya ihlombe. Esikhundleni sehlozi lameva kuyomila umjunipha. Esikhundleni sembabazane kuyomila umbomvana. Kuyoba yinto ewudumo kuJehova, isibonakaliso saphakade esingeke sinqunywe.”—Isaya 55:12, 13.

25 Ngo-537 B.C.E., izithunjwa ezingamaJuda zaphuma ngempela eBabiloni zijabula. (IHubo 126:1, 2) Lapho zifika eJerusalema, zathola izwe ligcwele amahlozi ameva nezimbabazane—khumbula, kwase kuphele amashumi eminyaka izwe liyincithakalo. Kodwa abantu bakaNkulunkulu ababuyiselwe ezweni labo manje bangasiza ekwenzeni izinguquko ezinhle! Imithi emikhulu, njengemijunipha nombovana, iyamila esikhundleni sameva nezimbabazane. Isibusiso sikaJehova sibonakala ngokushesha njengoba abantu bakhe bemkhonza “ngokukhamuluka kwenjabulo.” Kunjengokungathi izwe ngokwalo liyajabula.

26 Ngo-1919 insali yamaKristu agcotshiwe yakhululwa ekuthunjweni okungokomoya. (Isaya 66:8) Kanye nesixuku esikhulu sezinye izimvu, manje ikhonza uNkulunkulu ngokujabula epharadesi elingokomoya. Njengoba ingangcolisiwe ithonya leBabiloni, inesimo sokwamukelwa, “into ewudumo” kuJehova. Ukuchuma kwayo ngokomoya kukhazimulisa igama lakhe futhi kumphakamise njengoNkulunkulu wesiprofetho seqiniso. Lokho uJehova ayenzele kona kubonisa ukuthi unguNkulunkulu, futhi kuwubufakazi bokwethembeka kwakhe ezwini lakhe nobesihe sakhe kwabaphendukayo. Kwangathi bonke abaqhubeka ‘bethenga iwayini nobisi ngisho nangaphandle kwemali nangaphandle kwentengo’ bangakujabulela ukumkhonza kuze kube phakade!

[Imibhalo yaphansi]

Kutholakale amagama amaningi amaJuda emibhalweni yezamabhizinisi eBabiloni lasendulo.

UJesu usaqhubeka engamele umsebenzi wokwenza abafundi. (IsAmbulo 14:14-16) Namuhla, amadoda nabesifazane abangamaKristu babheka uJesu njengoyiNhloko yebandla. (1 Korinte 11:3) Futhi ngesikhathi sikaNkulunkulu esifanele, uJesu uyoba “umholi nomyali” ngenye indlela, lapho eqondisa impi ewumnqamula-juqu ayobe elwa kuyo nezitha zikaNkulunkulu empini ye-Armagedoni.—IsAmbulo 19:19-21.

[Imibuzo Yesifundo]

 1. Chaza isimo sezithunjwa ezingamaJuda eBabiloni.

2, 3. Ukuthunjwa kwakuthinta kanjani ukukhulekela uJehova kwamaJuda?

 4. Kungani kwakuyoba yize ukubheka kwamaJuda kwezinye izizwe ukuze akhululwe, kodwa ayengaphendukela kubani ukuze athole usizo?

 5. Abaluleke ngani amazwi athi “wozani emanzini”?

 6. AmaJuda ayozuza kanjani uma ethenga “iwayini nobisi”?

 7. Kungani siphawuleka isihawu sikaJehova ezithunjweni, futhi sisifundisani ngaye?

 8. AmaJuda amaningi athembelephi, naphezu kwasiphi isixwayiso?

 9. AmaJuda amaningi ‘ayikhokha’ kanjani “imali ngalokho okungesona isinkwa”?

10. (a) UJehova uyowavuza kanjani amaJuda athunjiwe uma emlalela? (b) Yisiphi isivumelwano uJehova ayesenze noDavide?

11. Kungani izithunjwa eziseBabiloni zingase zikubone kuyimbudane ukugcwaliseka kwesithembiso sikaNkulunkulu kuDavide?

12. Yisiphi isinyathelo uJehova asithatha sokugcwalisa isivumelwano soMbuso asenza noDavide?

13. UJesu waba kanjani “ufakazi emaqenjini ezizwe” phakathi nenkonzo yakhe nangemva kokwenyuka kwakhe?

14, 15. (a) UJesu wazibonisa kanjani ‘engumholi nomyali’? (b) Abalandeli bakaJesu bekhulu lokuqala babenaliphi ithemba?

16. Yiluphi usizi olwalandela ukubekwa kukaJesu esihlalweni sobukhosi ngo-1914?

17. Isimo sabagcotshiwe sashintsha kanjani ngo-1919, futhi babe sebeqiniswa kanjani?

18. Yimaphi amaqembu amabili atholakala phakathi kwabafundi bakaJesu Kristu, futhi akhani namuhla?

19. “Isizwe” u-Israyeli kaNkulunkulu owawungasazi siye sasabela kanjani esimemweni saleso sizwe esingokomoya?

20. (a) Osukwini lwethu, kungani kuphuthuma ‘ukufuna uJehova,’ futhi ufunwa kanjani? (b) UJehova uyosabela kanjani kulabo abamfunayo?

21. Isizwe sakwa-Israyeli siye sazibonakalisa kanjani singathembekile esinqumweni esathathwa okhokho baso?

22. Kungani uJehova ethi imicabango nezindlela zakhe ziphakeme kakhulu kunezabantu?

23. UJehova ukufanekisa kanjani ukuqiniseka kokugcwaliseka kwezwi lakhe?

24, 25. Yiziphi izibusiso ezizotholwa izithunjwa ezingamaJuda ezenza ngokuvumelana nomyalezo kaJehova ngo-Isaya?

26. Yisiphi isimo esibusisekile abantu bakaNkulunkulu abasijabulelayo namuhla?

[Isithombe ekhasini 234]

AmaJuda omile ngokomoya amenywa ukuba ‘eze emanzini’ futhi ‘athenge iwayini nobisi’

[Isithombe ekhasini 239]

UJesu wazibonakalisa ngokwakhe ukuthi ‘ungumholi nomyali’ emaqenjini ezizwe

[Izithombe ekhasini 244]

“Umuntu omubi makashiye indlela yakhe”