INingizimu Afrika

UMA uhamba emgwaqweni ophithizelayo eNingizimu Afrika, ungabona ingxubevange yabantu kusukela kwabamnyama bhuqe kuye kwabamhlophe qwa. Phakathi komsindo wezimoto, uzwa nezingxoxo ngezilimi eziningi. Izakhiwo ezinde zamahhovisi zikunikeza umthunzi elangeni elishisa bhe njengoba udlula kubantu abadayisa izithelo, izinto zokuhlobisa nezingubo. Uma uthanda, ungachezuka kancane ugunde izinwele khona emgwaqweni.

Kulezi zinhlobonhlobo zabantu abangaphezu kwezigidi ezingu-44, kunzima ukubona ongowokudabuka eNingizimu Afrika. Abantu bomdabu abaNsundu, abangamaphesenti acishe abe ngu-75 engqikithi yabantu, bahlanganisa amaZulu, amaXhosa, abeSuthu, amaPedi, abeTswana, kanye nezinye izizwe eziningana ezincane. Abamhlophe bahlanganisa ikakhulu abantu abakhuluma isiNgisi nesiBhunu. Kulaba kukhona inzalo yezifiki ezingamaDashi ezafika maphakathi nekhulu le-17, balandelwe amaHuguenot aseFrance. AmaNgisi wona afika ekuqaleni kwekhulu le-19.

Kukhona namaNdiya amaningi azalwa izisebenzi ezazisebenza ezimobeni eNatali (manje okuyiKwaZulu-Natal). Ngenxa yale nhlanganisela yezinhlanga namasiko, iNingizimu Afrika ibizwa kufanele ngokuthi iRainbow Nation.

Esikhathini esidlule izinhlanga zazingahoshelani. Imithetho yobandlululo yagxekwa amazwe omhlaba. Eminyakeni yamuva kushayelwe ihlombe ukuqedwa kobandlululo nokumiswa kukahulumeni wentando yeningi.

Manje zonke izinhlanga zingaxubana ngenkululeko—zingaya noma kuyiphi indawo yomphakathi, njengasemabhayisikobho noma ezitolo zokudlela. Umuntu wanoma iluphi uhlanga angahlala nomaphi lapho ethanda khona, inqobo nje uma imali ivuma.

Noma kunjalo, ngemva kokudamba kwesasasa, kwaphakama imibuzo eyayilindelekile. Uhulumeni omusha wawuzokulungisa ngezinga elingakanani ukungalungi okwakudalwe ubandlululo? Kwakuzothatha isikhathi esingakanani? Ngemva kweminyaka engaphezu kweshumi, kusekhona izinkinga ezimbi kakhulu. Phakathi kwezinkinga ezinkulu ezibhekene nohulumeni, ukwanda kobugebengu, abantu abangamaphesenti angu-41 abangasebenzi, nabantu abalinganiselwa ezigidini ezinhlanu abanegciwane lesandulela ngculaza. Abantu abaningi sekuyabacacela ukuthi awukho uhulumeni wabantu ongaqeda lezi zinkinga futhi sebebheka engxenye ukuze bathole izixazululo.

INDAWO ENHLE

Naphezu kwezinkinga zaleli zwe, ubuhle balo bemvelo busazikhanga izivakashi. Ezinye zezinto eziningi ezinewozawoza zihlanganisa amabhishi amahle ashisayo, izintaba eziphakeme, nezinhlobonhlobo zezindlela zokuqwala izintaba. Emadolobheni, kunezitolo nezindawo zokudlela eziphambili emhlabeni. Isimo sezulu esipholile senza iNingizimu Afrika ibe nehuha.

Okuheha abantu kakhulu yizilwane zasendle ezinhlobonhlobo. Kuleli zwe kunezinhlobo ezingu-200 zezilwane ezincelisayo, izinhlobo ezingu-800 zezinyoni, nezinhlobo ezingu-20 000 zezimbali. Abantu baya ngobuningi eziqiwini, njengaseKruger National Park yodumo. Laphaya endle ungabona izinhlobo ezinhlanu zezilwane ezinkulu zase-Afrika: izindlovu, obhejane, amabhubesi, izingwe nezinyathi.

Ukuvakashela kwelinye lamahlathi amaningi emvelo eNingizimu Afrika kungenye yezinto ezingalibaleki. Emathunzini emithi ungabona inkomankomane (fern), izitshalo ezincane ezinjengolwelwe, izimbali, izinyoni ezinhle nezinambuzane. Njengoba ubuka umuthi omkhulu womkhoba, uyamangala ukuthi imbewu encanyana ingaveza isizemazema somuthi ongaka. Eminye yale mithi ingaphakama ngamamitha angu-50 futhi ibe neminyaka eyinkulungwane ubudala.

Nokho, sekuphele iminyaka eyikhulu kuhlwanyelwe uhlobo oluhlukile lwembewu kuleli zwe. Yizindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu eziye zahlwanyelwa ezinhliziyweni zabantu. Umhubi waqhathanisa abantu abazamukelayo nemithi emikhulu lapho ebhala: “Olungileyo uyoqhakaza njengomuthi wesundu; uyokhula njengomsedari eLebhanoni.” (IHu. 92:12) Abalungileyo abanjalo bayophila isikhathi eside esidlula esemithi yomkhoba ngoba uJehova ubathembise ukuphila okuphakade.—Joh. 3:16.

UKUKHULA KWEMBEWU EMBALWA

Phakathi nekhulu le-19, leli zwe lahlushwa impi nezinxushunxushu zezombusazwe. Ukutholakala kwedayimane negolide ngasekupheleni kwalelo khulu leminyaka kwalinyakazisa lonke izwe. Encwadini ethi The Mind of South Africa, u-Allister Sparks uyachaza: “Ngokuphazima kweso nje izwe elalifuya, lilima, laphenduka izwe lezimboni, okwahehela abantu basemaphandleni edolobheni futhi kwashintsha ukuphila kwabo.”

Ngo-1902 imbewu yokuqala yeqiniso leBhayibheli yafika eNingizimu Afrika isemithwalweni yomfundisi waseHolland. Kwelinye lamabhokisi akhe kwakunezinye zezincwadi zabaFundi BeBhayibheli, njengoba babaziwa kanjalo oFakazi BakaJehova. Lezi zincwadi zatholwa uFrans Ebersohn noStoffel Fourie eKlerksdorp. Baqaphela ukuthi kuyiqiniso lokhu ababekufunda base beqala ukufakaza kwabanye. Izihlobo zakwaFourie ezingaphezu kuka-80 eziyizizukulwane eziyisihlanu nabaningana bozalo lwakwa-Ebersohn baba izinceku zikaJehova ezizinikezele. Omunye wezizukulwane zakwaFourie ukhonza eBethel yaseNingizimu Afrika.

Ngo-1910, uWilliam W. Johnston waseGlasgow, eScotland, wafika eNingizimu Afrika ethunywe ukuba azovula ihhovisi legatsha labaFundi BeBhayibheli. Ngaleso sikhathi cishe uMfoweth’ uJohnston wayesanda kuhlanganisa iminyaka engu-30, ehluzekile engqondweni futhi eqotho. Ihhovisi legatsha alimisa laliyigumbi elincane esakhiweni esasiseThekwini. Lalengamele insimu enkulu, cishe lonke elase-Afrika eliseningizimu yenkabazwe.

Kuleyo minyaka yokuqala, izindaba ezinhle zahluma ikakhulukazi emphakathini wabamhlophe. Ngaleso sikhathi, izincwadi zabaFundi BeBhayibheli zazitholakala ngesiDashi nangesiNgisi kuphela, kwaze kwaba ngemva kweminyaka lapho ezinye zahunyushelwa ezilimini zomdabu. Ngokuhamba kwesikhathi umsebenzi wathuthuka kuwo womane amasimu—eyabamhlophe, eyabaNsundu, eyamaKhaladi neyamaNdiya.

Kunombiko wentuthuko ensimini yabaNsundu kusukela ngo-1911 kuqhubeke. UJohannes Shange wabuyela kwelakubo eNdwedwe, eduze kwaseThekwini. Wayelazi iqiniso leBhayibheli futhi waxoxela nabanye ngalo. Wayeqhuba izifundo zeBhayibheli zasikhathi sonke neqembu elincane esebenzisa incwadi yesiNgisi ethi Studies in the Scriptures. Ngokusobala leli qembu laba ibandla lokuqala labaNsundu eNingizimu Afrika.

Leli qembu lazidonsela amehlo omfundisi. Amalungu eSonto LaseWeseli abuza leli qembu ukuthi lisabambelele yini ezimfundisweni zesonto. Lathi lifundisa lokho okuseBhayibhelini. Ngemva kwezingxoxo eziningi, leli qembu laxoshwa esontweni. UMfoweth’ uJohnston waxhumana nalo futhi walivakashela njalo ukuze aqhube imihlangano futhi alisize. Nakuba babembalwa abaFundi BeBhayibheli, mkhulu umsebenzi wokushumayela owawenziwa. Umbiko wango-1912 wabonisa ukuthi kwakuhanjiswe amapheshana angu-61 808. Kanti okunye ukuthi ekupheleni kuka-1913, amaphephandaba angu-11 eNingizimu Afrika ayekhipha ngezilimi ezine izintshumayelo zikaC. T. Russell, umFundi WeBhayibheli owayehola.

INTUTHUKO ENGOKOMOYA NGEMINYAKA YEZIMPI

U-1914 kwakuwunyaka obalulekile eqenjini elincane lezinceku zikaJehova eNingizimu Afrika, njengoba kwakunjalo ngabantu bakaNkulunkulu emhlabeni wonke. Abaningi babelindele ukuthola umvuzo wabo wasezulwini ngaleso sikhathi. Embikweni waminyaka yonke uMfoweth’ uJohnston awuthumela endlunkulu eBrooklyn, eNew York, wabhala: “Embikweni wokugcina waminyaka yonke, ngazwakalisa ithemba lokuthi umbiko olandelayo sengiyowethula endlunkulu sengisezulwini. Lelo themba alikagcwaliseki.” Kodwa wanezela: “Lo nyaka ofile ubumatasa kunayo yonke emlandweni womsebenzi wokuvuna e-Afrika.” Iningi laqaphela ukuthi mkhulu umsebenzi okumelwe wenziwe futhi lakujabulela ukuhlanganyela kuwo. Ukuzimisela kwabonakala embikweni wango-1915 owabonisa ukuthi kwakusakazwe amakhophi e-Studies in the Scriptures angu-3 141, okuyinani elaliliphinda kabili elonyaka ongaphambili.

Ngalesi sikhathi uJapie Theron, owayengummeli okhaliphile, wathola iqiniso. Wafunda iphephandaba laseThekwini elalikhuluma ngezincwadi ezazishicilelwe abaFundi BeBhayibheli eminyakeni eminingi ngaphambili. Lesi sihloko sephephandaba saveza ukuthi izigigaba ezenzeka kusukela ngo-1914 zazibikezelwe ochungechungeni lwezincwadi ezithi Studies in the Scriptures, ezazichaza iziprofetho zeBhayibheli. UJapie wabhala: “Kwakumelwe ngizithole nakanjani lezi zincwadi futhi ngemva kokuzifuna kuzo zonke izitolo, ngagcina ngizitholile ngokubhalela ihhovisi legatsha eThekwini. Yasuka inkungu! Yeka injabulo yokuqonda ‘izinto ezifihliwe’ eziseBhayibhelini!” Ngemva kwesikhathi uJapie wabhapathizwa, futhi wabaxoxela ngentshiseko abanye iqiniso leBhayibheli kwaze kwaba sekufeni kwakhe okuzumayo ngenxa yokugula ngo-1921.

Ngo-April 1914 umhlangano wokuqala waseNingizimu Afrika wabaFundi BeBhayibheli Bomhlaba Wonke wawuseGoli. Kwabangu-34 ababekhona, bangu-16 ababhapathizwa.

Ngo-1916 kwafika i-“Photo-Drama of Creation” futhi yaba sematheni. Iphephandaba i-Cape Argus labika: “Impumelelo yalo mbukiso owuchungechunge oluhle lwamaFilimu eBhayibheli yenza ufaneleke umzamo wokuyenza, ibonisa nokuhlakanipha kwe-International Bible Students Association ngokuyiletha kuleli zwe.” Umphumela wale “Photo-Drama” ensimini awusheshanga ukubonakala, kodwa yadonsa izihlwele yanikeza nobufakazi obuhle ezindaweni eziningi ngesikhashana. UMfoweth’ uJohnston wahamba amakhilomitha angaba ngu-8 000 ezweni lonke eyibukisa.

Ukufa kukaMfoweth’ uRussell ngawo lowo nyaka kwathi ukuwuphazamisa umsebenzi wokushumayela eNingizimu Afrika, njengakwezinye izindawo. Abanye abazithandanga izinguquko okwadingeka zenziwe ngemva kokushona kwakhe base bedala ukwahlukana emabandleni ababekuwo. Ngokwesibonelo, iningi ebandleni laseThekwini laqembuka laziqhubela elayo imihlangano. Bazibiza ngokuthi bayi-“Associated Bible Students.” Bangu-12 kuphela abasala ebandleni lokuqala, iningi kungodade. Lokhu kwabeka umfana owayesanda kubhapathizwa, uHenry Myrdal, esimweni esinzima. Uyise wayeseqenjini lezihlubuki, unina esele nebandla elincane. Ngemva kokucabangisisa nangokuthandaza, uHenry wanquma ukuqhubeka nebandla. Njengoba kuvamile, leli qembu elazehlukanisa aliqhubekanga isikhathi esitheni.

Ngo-1917 ihhovisi legatsha lasuka eThekwini laya eCape Town. Inani labamemezeli laliqhubeka landa. Ngaleso sikhathi, kwakulinganiselwa ukuthi abaFundi BeBhayibheli abamhlophe baphakathi kuka-200 no-300 kanye namabandla abaNsundu athuthukayo.

Ngo-1917 ihhovisi legatsha laseNingizimu Afrika labika: “Nakuba singenazo izincwadi ngolimi lwabomdabu, iyamangalisa indlela abafowethu bomdabu abaliqonda ngayo iqiniso. Singathi nje, ‘Ngumsebenzi weNkosi futhi muhle emehlweni ethu.’” Abazalwane baseNyasaland (manje iMalawi) beza eNingizimu Afrika bezosebenza futhi basiza abaningi ensimini yabaNsundu ukuba babe abafundi. Phakathi kwabo kwakunoJames Napier noMcCoffie Nguluh.

ABALWELI BEQINISO ABANGESABI

Kuleyo minyaka yokuqala, iqembu elincane labashumayeli lavikela iqiniso ngokungesabi. ENylstroom, eNyakatho Ntilasifali (manje iSifundazwe SaseLimpopo), abafana ababili besikole bafunda incwajana ethi What Say the Scriptures About Hell? Kwabathokozisa ukufunda iqiniso ngabafileyo. Omunye wabo, uPaul Smit,* wathi: “Kwasuka esikhulu isidumo eNylstroom njengoba thina bafana besikole ababili sikwenza kucace ukuthi izimfundiso zesonto zingamanga. Ngokushesha bonke abantu base bekhuluma ngale nkolo entsha. Njengokulindelekile, abefundisi benza njengenhlalayenza bakhuluma kabi futhi bashushisa abantu bakaNkulunkulu. Babebe besashumayele, bakhulume ngale ‘nkolo yamanga.’” Noma kunjalo, ngo-1924 kwase kuneqenjana labamemezeli abakhuthele abangu-13 eNylstroom.

Ngo-1917 uPiet de Jager wayefunda ezenkolo eyunivesithi yaseStellenbosch. Omunye umfundi wayefunda futhi exoxa ngezincwadi zabaFundi BeBhayibheli. Kwazikhathaza izikhulu zesonto lokhu, zacela uPiet ukuba akhulume nalo mfundi futhi ammemele ezifundweni zeBhayibheli zamasonto onke ezazihlelwa i-Christian Students Association. Akwenzekanga ezazikufuna lezi zikhulu. Kwayena uPiet walamukela iqiniso. Ngemva kokuphikisana okwaphelela ezeni noprofesa bakhe ngomphefumulo, isihogo nezinye izinto, wayishiya phansi iyunivesithi.

Kamuva kwahlelwa ukuba kube nenkulumo-mpikiswano phakathi kukaPiet nodokotela wezenkolo weSonto LaseDashi, uDwight Snyman, ithanyelwe abafundi abangu-1 500. UMfoweth’ u-Attie Smit uchaza okwenzeka: “UPiet wasivalela ekhoneni lesi sifundiswa futhi wakufakazela ngeBhayibheli ukuthi isonto linezimfundiso ezingekho emiBhalweni. Omunye wabafundi wawufingqa kanje umbono wakhe, ‘Ukube bengingakholwa ukuthi uPiet de Jager unamanga, bengizofunga ngithi uqinisile ngoba konke ukufakazele ngeBhayibheli!’”

UKUHLWANYELA IMBEWU KWEMINYE IMIPHAKATHI

Lapho evakashele idolobha elincane laseFranschhoek eduze kwaseStellenbosch, uMfoweth’ uJohnston waxhumana namanye amaKhaladi ayehlala khona. Eminyakeni eminingi ngaphambili, u-Adam van Diemen owayenguthisha, wayeliyekile iSonto LaseDashi wavula isonto elincane. UMfoweth’ uJohnston wavakashela uMnu. van Diemen, wathatha izincwadi, wathathela nabangane bakhe.

UVan Diemen nabanye babangane bakhe balamukela iqiniso futhi lolo lwazi baludlulisela nakwabanye ngenkuthalo. Lokhu kwabeka isisekelo esihle sokwanda kwezindaba ezinhle zoMbuso ensimini yamaKhaladi. UG. A. Daniels, owayeneminyaka engu-17, wafunda iqiniso ngalesi sikhathi futhi wanikela konke ukuphila kwakhe enkonzweni kaJehova.

Eminyakeni eyalandela, uDavid Taylor, umzalwane oyiKhaladi, naye wahlanganyela ngentshiseko ekusakazeni iqiniso leBhayibheli kule nsimu. Waqala ukufunda iBhayibheli nabaFundi BeBhayibheli eneminyaka engu-17. Ngo-1950 wamiswa njengombonisi wesifunda wayesabelwa ukuba ahambele wonke amabandla amaKhaladi namaqembu angawodwa ezweni lonke, ngaleso sikhathi ayesengu-24. Lokhu kwakudinga ahambe kakhulu ngezitimela nangamabhasi.

INTUTHUKO ENGOKWASEZULWINI NGEZIKHATHI EZINZIMA

Ngo-1918, uMfoweth’ uJohnston wabelwa ukuba engamele umsebenzi wokushumayela ngoMbuso e-Australia, kwacelwa uHenry Ancketill ukuba abe umbonisi wegatsha eNingizimu Afrika. Wayekade eyilungu lomkhandlu wesishayamthetho eNatali. Wayesethathe umhlalaphansi futhi nakuba ayesekhulile impela, wasenza kahle isabelo sakhe iminyaka eyisithupha.

Naphezu kweminyaka yezinxushunxushu zempi nokulungiswa kwezinto enhlanganweni, ukwanda kwaqhubeka njengoba abaningi babelamukela ngokuzimisela iqiniso leBhayibheli. Ngo-1921 induna yezisebenzi zakaloliwe, uChristiaan Venter, yabona iphepha libambeke kujantshi. Kwakuyipheshana labaFundi BeBhayibheli. Walifunda wayesephuthuma kumkhwenyana wakwakhe, u-Abraham Celliers. UChristiaan wathi, “Abraham, namhlanje ngilitholile iqiniso!” Laba balisa ababili bathola izincwadi zeBhayibheli ezengeziwe futhi bazitadisha ngokuzimisela. Bobabili baba oFakazi abazinikezele basiza abaningi ukuba bafunde iqiniso. Abantu bozalo lwabo abangaphezu kwekhulu bangoFakazi BakaJehova.

UKWANDA OKUQHUBEKAYO

Ngo-1924 kwase kuthunyelwe umshini wokunyathelisa eCape Town. Kwase kufike nabazalwane ababili bevela eBrithani bezosiza—uThomas Walder, owaba umbonisi wegatsha noGeorge Phillips,* owamlandela njengombonisi wegatsha ngemva kweminyaka embalwa. UMfoweth’ uPhillips wenza lesi sabelo iminyaka ecela kwengu-40 futhi waba neqhaza elikhulu ekuthuthukiseni nasekumiseni umsebenzi woMbuso eNingizimu Afrika.

Umsebenzi wokushumayela wenziwa ngomfutho owengeziwe ngo-1931 lapho kwamukelwa igama elithi oFakazi BakaJehova. Ngaleso sikhathi kwakhululwa incwajana ethi The Kingdom, the Hope of the World, inaleli zwi lesinqumo eliphelele. Yasakazwa ezweni lonke kwenziwa nemizamo yokuba ishiyelwe bonke abefundisi, osombusazwe nosomabhizinisi abadumile ensimini.

IHHOVISI LEGATSHA ELISHA

Ngo-1933 ihhovisi legatsha lathuthelwa ezakhiweni ezinkudlwana ezaziqashiwe eCape Town kwaze kwaba u-1952. Ngaleso sikhathi umkhaya waseBethel wawusunamalungu angu-21. Lezo zikhonzi zokuqala zaseBethel zazihlala emizini yabazalwane, ziya ehhovisi nasendaweni yokunyathelisa zonke izinsuku. Njalo ekuseni ngaphambi kokusebenza zazihlangana ezindlini zokushintshela endaweni yokunyathelisa zixoxe ngetekisi losuku. Uma seziqedile, zazithandaza uMthandazo weNkosi kanye kanye.

Abanye babehlala kude kakhulu ukuba bangagoduka bayokudla emini. Babenikwa usheleni nozuka (15c) wokuthenga ukudla. Ngaleyo mali babengathenga ipuleti lamazambane acubuziwe nesoseji elincane esitolo sokudla esasisesiteshini noma bathenge isinkwa nezithelo.

Ngo-1935, u-Andrew Jack, owayefundele ukunyathelisa, wathunyelwa egatsheni laseCape Town ukuba ayosiza ngokunyathelisa. Wayedabuka eScotland, emncane ngomzimba, ehlale emomotheka. Ngaphambi kokuza lapha wayekade esenkonzweni yesikhathi esigcwele emaZweni aseBaltic aseLithuania, eLatvia nase-Estonia. Esefikile kuleli, u-Andrew wathola imishini yokunyathelisa eyengeziwe futhi ngokushesha le ndawo yokunyathelisa yomuntu oyedwa yayisisebenza ngokugcwele. Ngo-1937 kwafakwa umshini wokunyathelisa wokuqala ozishintshayo wohlobo lweFrontex. Kwaphela iminyaka eyevile ku-40 unyathelisa izigidi zamapheshana, amafomu kanye nomagazini besiBhunu.

U-Andrew wakhonza eBethel yaseNingizimu Afrika waze washona. Ngisho esekhulile wawubekela isibonelo esihle umkhaya waseBethel, ehlanganyela njalo enkonzweni yasensimini. Lo mzalwane othembekile ogcotshiwe waphetha inkambo yakhe yasemhlabeni ngo-1984 eneminyaka engu-89, esechithe iminyaka engu-58 enkonzweni yokuzinikezela.

UKWANDA OKUKHULU NGEMINYAKA YEMPI

Impi yezwe yesibili ayibanga negalelo elingako eNingizimu Afrika njengoba kwaba njalo eYurophu, nakuba abantu abaningi baseNingizimu Afrika baya empini e-Afrika nase-Italy. Le mpi yenziwa undabamlonyeni ukuze abantu bayisekele futhi bavume ukubuthwa. Naphezu komoya wobuzwe owawukubantu ngaleso sikhathi, ekupheleni konyaka wenkonzo ka-1940 kwakunenani elisha eliphakeme labamemezeli abangu-881—ukwanda ngamaphesenti angu-58,7 kunabangu-555 ngonyaka ongaphambili!

Ngo-January 1939 kwanyatheliswa i-Consolation (manje i-Phaphama!) yesiBhunu okokuqala. Yayiwumagazini wokuqala futhi ukuba unyatheliswe oFakazi BakaJehova eNingizimu Afrika. Izinhlamvu zamagama alo magazini zazihlelwa ngesandla, okwakudla isikhathi. Ngokushesha, kwanqunywa ukuba kunyatheliswe INqabayokulinda yesiBhunu. Nakuba abazalwane babengazi ngaleso sikhathi, kwakuyisinqumo esenziwe ngesikhathi ngenxa yokwakusazokwenzeka eYurophu. Kwafakwa umshini wohlobo lweLinotype kanye nowokugoqa omagazini. Eyokuqala yanyatheliswa ngo-June 1, 1940.

Kuze kube yileso sikhathi, INqabayokulinda yesiDashi yabafundi besiBhunu yayivela eNetherlands, kwazise lezi zilimi ziyefana. Kodwa ngo-May 1940, ngenxa yokuhlasela kukaHitler iNetherlands, igatsha lakhona lavalwa kungalindelekile. Nokho, INqabayokulinda yayisiqalile ukunyatheliswa ngesiBhunu eNingizimu Afrika, ngakho abazalwane abazange balahlekelwe nangowodwa umagazini. Omagazini abahanjiswa ngenyanga banda bafinyelela ku-17 000.

INQUBEKELA-PHAMBILI NAPHEZU KOKUVINJELWA KWEZINCWADI

Ngenxa yokucindezela kwabaholi benkolo beLobukholwa nokwethuka kukahulumeni ethuswa ukungathathi hlangothi kwethu, ama-oda abantu e-Nqabayokulinda ne-Consolation athathwa iziphathimandla ezihlola izincwadi ngo-1940. Kwakhishwa isaziso esisemthethweni esivala lezi zincwadi. Omagazini nezincwadi ezazivela phesheya zazithathwa lapho zifika.

Noma kunjalo abazalwane babesakuthola ngesikhathi ukudla okungokomoya. Ngandlela-thile INqabayokulinda yesiNgisi yayikwazi ukufika ehhovisi legatsha, lapho yayihlelwa kahle amagama bese iyanyatheliswa. UGeorge Phillips wabhala: “Ngenkathi sivinjelwe, sabubona kahle ubufakazi bokunakekela kukaJehova kothando nesivikelo sakhe kubantu bakhe. Asilahlekelwanga ngisho nangeyodwa INqabayokulinda. Izikhathi eziningi sasithola ikhophi eyodwa kuphela. Ngezinye izikhathi esasikudinga sasikuthola ngomuntu onesikhokhelo owayehlala kwenye yamaRhodesia [manje iZambia neZimbabwe] noma owayehlala ePortuguese East Africa [manje okuyiMozambique] noma owayehlala epulazini laseNingizimu Afrika elilé kude noma isivakashi esihamba ngomkhumbi esasisuke sihlabe ikhefu eCape Town.”

Ngo-August 1941 zonke izincwadi ezazithunyelwa yihhovisi legatsha zabanjwa yiziphathimandla ngaphandle kwesizathu. Ngasekupheleni kwalowo nyaka, ungqongqoshe wezangaphakathi wakhipha umyalelo wokuba kuthathwe zonke izincwadi zenhlangano ezazikuleli zwe. Ngelinye ilanga ekuseni ngehora leshumi, kwatheleka abaseshi ehhovisi legatsha behamba ngamaloli bezoshaqa izincwadi. UMfoweth’ uPhillips wabheka lo myalelo waphawula ukuthi wawungekho emthethweni. Izincwadi zazingabaluliwe ngamagama, okuyinto okwakufuneka yenziwe ngokukasomqulu kahulumeni i-Government Gazette.

UMfoweth’ uPhillips wabe esecela laba baseshi ukuba bathi ukulinda kancane ngesikhathi esathinta ummeli futhi efaka isicelo esiphuthumayo enkantolo ephakeme sencwadi evimbela ungqongqoshe ukuba athathe izincwadi. Isicelo sakhe saphumelela. Kwathi kuba semini yayisitholakele le ncwadi, abaseshi bahamba belambatha. Ngemva kwezinsuku ezinhlanu ungqongqoshe wahoxisa umyalelo wakhe wakhokha nezindleko zethu zasenkantolo.

Lo mshuduliswano wokulwa nokuvinjelwa kwezincwadi zethu waqhubeka iminyaka eminingana. Abafowethu babethukusa izincwadi emizini yabo. Nakuba zazimbalwa izincwadi ababezisebenzisa ensimini, bazisebenzisa ngokuhlakanipha. Babeziboleka abantu abafuna ukufunda iBhayibheli. Baningi abalamukela iqiniso ngalesi sikhathi.

Ngasekupheleni kuka-1943, kwakhethwa ungqongqoshe omusha wezangaphakathi. Kwafakwa isicelo sokuqedwa kokuvinjelwa, futhi saphumelela. Ekuqaleni kuka-1944 zazingasavinjelwe izincwadi zethu futhi inqwaba yezincwadi ezazishaqwe iziphathimandla zabuyiselwa ehhovisi legatsha.

Baphumelela kangakanani abaphikisi bokukhulekela kweqiniso emizamweni yabo yokuvimba umsebenzi wokushumayela ngoMbuso? Izibalo zonyaka wenkonzo ka-1945 ziveza ukuthi uJehova wayibusisa inkonzo yokuzinikela yabantu bakhe abathembekile, futhi umsebenzi waqhubekela phambili ngendlela engakaze ibonwe. Ngokwesilinganiso, abamemezeli abangu-2 991 bahambisa izincwadi ezingu-370 264 baqhuba nezifundo zeBhayibheli ezingu-4 777. Ukwanda okuphawulekayo kwabamemezeli besuka ku-881 ngo-1940.

IZINZUZO ZOKUQEQESHA OKUNGOKWASEZULWINI

IMfundo Yenkonzo Engokwasezulwini (manje ebizwa ngokuthi iSikole Senkonzo Esingokwasezulwini) eyaqala ngo-1943 yaqeqesha abazalwane abaningi bakwazi ukufaneleka njengezikhulumi zeningi. Yasiza nabengeziwe baphumelela enkonzweni yasensimini. Ngo-1945 kwakunezikhulumi eziningana eziqeqeshiwe kwase kuqalwa umkhankaso weMihlangano Yeningi. Abazalwane babekhangisa ngezinkulumo besebenzisa amapheshana nezingqwembe.

UPiet Wentzel* wayeyiphayona eliselincane ngaleso sikhathi. Ecabanga ngaleyo minyaka yokuqala, uyakhumbula: “Ngabelwa eVereeniging nengangiphayona naye, uFrans Muller. Singakawuqali umkhankaso wethu weMihlangano Yeningi ngo-July 1945, ngalungiselela izinkulumo ezimbili kwezine ezazizokwethulwa. Njalo ngezikhathi zokudla kwasemini ngangehlela emfuleni ngifike ngikhulume nomfula nezihlahla ihora lonke ngiprakthiza izinkulumo zami, kwaze kwaphela inyanga ngaphambi kokuba ngiqiniseke ukuthi ngingakhuluma nezilaleli.” Lapho kunikezwa inkulumo yokuqala eVereeniging, kwafika abantu abathakazelayo abangu-37. Baba isisekelo sebandla elamiswa kamuva.

Ngemva kweminyaka eminingi uPiet nomkakhe uLina bejikeleza, bamenyelwa eBethel. Manje uyilungu leKomiti Yegatsha futhi uye wayilondoloza intshiseko yakhe ngenkonzo futhi usakushisekela ukutadisha iBhayibheli. ULina washona ngo-February 12, 2004, ngemva kweminyaka engu-59 eyinceku kaJehova yesikhathi esigcwele.

KUNIKEZWA USIZO LOTHANDO

Enye intuthuko eyaba khona ngaphansi kokuqondisa kwendlunkulu yaseBrooklyn kwakuwukumisa amadoda abizwa ngokuthi izinceku zabazalwane. Ayengabenduleli bababonisi besifunda banamuhla. Kwakumiswa amadoda angashadile ayimiqemane nanamandla ukuze akwazi ukufeza lesi sabelo esasiwagcina ematasa.

Ekuqaleni, amabandla amakhulu ayehanjelwa izinsuku ezimbili noma ezintathu; amaqembu amancane wona kube usuku olulodwa. Ngakho laba bazalwane babehlale besendleleni. Babehamba ikakhulu ngezinto zomphakathi, bevame ukugibela izitimela namabhasi ekuseni kakhulu noma ebusuku kakhulu. Babehlolisisa amarekhodi amabandla abawahambele. Noma kunjalo, umgomo wabo oyinhloko kwakuwukuba sensimini nabazalwane nokubaqeqesha enkonzweni.

Enye inceku yabazalwane eyamiswa ngo-1943 kwakunguGert Nel, owayethole iqiniso ngo-1934 ngenkathi efundisa eNyakatho Ntilasifali. Wasiza abamemezeli abaningi futhi abaningi basayikhumbula namanje inkonzo yakhe yokwethembeka. Wayemude emncane ngomzimba futhi esabeka, elilwela ngentshiseko iqiniso. Wayedume ngokuba nenkumbulo emangalisayo kanti wayebathanda kakhulu nabantu. Wayesebenza ensimini kusukela ngo-7:00 ekuseni kuze kube u-7:00 noma u-8:00 kusihlwa, engahlabi khefu. Ekuhambeni kwakhe njengombonisi ojikelezayo, wayegibela izitimela noma nini emini noma ebusuku; ahlale izinsuku ezimbalwa nebandla, kuye ngokuthi lingakanani; nguye lowaya esephikelele kwelilandelayo. Wayephila kanjalo nje. Wabizwa eBethel ngo-1946 ezohumusha isiBhunu futhi wakhonza khona ngokwethembeka waze washona ngo-1991. Wayengowokugcina kubazalwane abagcotshiwe abakhonza eBethel yaseNingizimu Afrika. Phakathi kuka-1982 no-1985, nabanye abathembekile abagcotshiwe—uGeorge Phillips, u-Andrew Jack, noGerald Garrard—bayiphetha inkambo yabo yasemhlabeni.

BAZINIKELA NGOKUNGAZIGODLI

Izinceku zikaJehova ziyakwazisa okwenziwa ababonisi abajikelezayo nomkabo, abazinikela ngokungazigodli njengoba beqinisa amabandla ngokomoya. Ngokwesibonelo, uLuke Dladla wamiswa njengombonisi wesifunda ngo-1965 futhi manje uyiphayona elivamile. Wathi: “Namhlanje, ngo-2006, ngineminyaka engu-81 umkami unengu-68, kodwa sisakwazi ukwehla nokwenyuka imimmango siwele nemifula siyosakaza izindaba ezinhle ensimini yethu. Sesichithe iminyaka eyevile kwengu-50 sisensimini.”

U-Andrew Masondo wamiswa njengombonisi wesifunda ngo-1954. Wathi: “Ngo-1965 ngabelwa eBotswana futhi kwakungathi isabelo sezithunywa zevangeli. Kwakubhoke indlala ngoba kwase kuphele iminyaka emithathu lingani. Mina nomkami uGeorgina sazibonela ukuthi kunjani ukulala ungadlile nokuya ensimini ekuseni ungadlile. Sasivame ukudla kanye, emini.

“Uma ngibuyela eNingizimu Afrika ngimiswa njengombonisi wesigodi, ngaqeqeshwa u-Ernest Pandachuk. Wangivalelisa ngala mazwi, ‘Ungalinge uphakame kunabafowenu, kodwa ubolingisa umucu wotshani wamabele ogobayo uma amabele esevuthiwe, okubonisa ukuthi usuthwele izithelo eziningi.’”

UMHLANGANO WESIFUNDA WOKUQALA

Ngo-April 1947 kwaba nomhlangano wesifunda wokuqala eNingizimu Afrika, eThekwini. UMilton Bartlett, owaphothula ekilasini lesihlanu laseGileyadi futhi oyisithunywa sevangeli sokuqala esabelwa eNingizimu Afrika, uveza umbono wakhe ngabazalwane ababekulo mhlangano: “Kwakujabulisa ukubona isimo sengqondo soFakazi abaNsundu. Babengeve behlanzekile, bethule, becocekile, bezimisele futhi benogqozi lokufunda okwengeziwe ngeqiniso, bemagange ngenkonzo yasensimini.”

Njengoba sasiqhubeka sikhula isithakazelo kubantu abaNsundu, kwanikezwa usizo olwengeziwe. INqabayokulinda yokuqala yesiZulu yaphuma ngo-January 1, 1949. Yanyatheliswa ngomshini omncane wesandla ehhovisi legatsha eCape Town. Wawungagqamile futhi ungemuhle njengalo esiwaziyo manje, kodwa wawukunikeza ukudla okungokomoya. Ngo-1950, kwavulwa amakilasi okufunda ukufunda nokubhala ngezilimi eziyisithupha. La makilasi ahlomisa abazalwane nodade abaningi ababezimisele, ukuba bakwazi ukuzifundela iZwi likaNkulunkulu.

Njengoba umsebenzi wokushumayela uthuthuka, kwaphakama isidingo sezindawo ezifanelekayo zokuhlanganyela. Ngo-1948 kwabelwa iphayona eStrand, eduze kwaseCape Town, lapho laba nelungelo lokuhlela ukuba kwakhiwe iHholo LoMbuso lokuqala eNingizimu Afrika. Udade walapha waxhasa lo msebenzi ngezimali. UGeorge Phillips wathi, “Ngifisa sengathi leli hholo elisha ngingalifaka amasondo ngizungeze nalo izwe lonke ukuze ngikhuthaze abafowethu ukuba bakhe amaHholo OMbuso engeziwe.” Kwakusazodlula iminyaka eminingi andukuba kuqalwe umsebenzi ohleliwe wokwakha amaHholo OMbuso kulo lonke leli.

UKUSABELA OKUJABULISAYO EMIPHAKATHINI YAMANDIYA

Phakathi kuka-1860 no-1911, kwafika izisebenzi zezinkontileka zivela kwelaseNdiya zizosebenza ezimobeni eNatali. Kwathi uma siphela leso sikhathi, eziningi zaqhubeka zazihlalela, waba khona kanjalo umphakathi wamaNdiya kuleli zwe—manje wevile esigidini. Ekuqaleni kwawo-1950 saqala ukuhluma isithakazelo eqinisweni leBhayibheli emiphakathini yamaNdiya.

UVelloo Naicker wazalwa ngo-1915, engumfana wesine emkhayeni onezingane ezingu-9. Abazali bakhe babesebenza ezimobeni futhi bengamaHindu azinikele. Amakilasi eBhayibheli esikoleni aphemba isithakazelo kuye, futhi lapho uVelloo eseyibhobhodlelana, othile wamnikeza iBhayibheli. Walifunda nsuku zonke, waliqeda ngemva kweminyaka emine. Wabhala: “UMathewu 5:6 wangithinta. Lapho ngimfunda, ngathola ukuthi kuyamjabulisa uNkulunkulu uma umuntu elambele iqiniso nokulungile.”

Ekugcineni uVelloo waxhumana noFakazi othile waqala ukutadisha iBhayibheli. Wayephakathi kwamaNdiya okuqala abhapathizwa eNingizimu Afrika ngo-1954. Umphakathi wamaHindu lapho ayehlala khona e-Actonville, eGauteng, wawungafuni nakuzwa ngoFakazi BakaJehova, futhi isikhulu esithile saze samsongela ngokumbulala uVelloo. Walahlekelwa umsebenzi wakhe njengomphathi welondolo ngenxa yokumelela iqiniso leBhayibheli. Yize kunjalo, waqhubeka ekhonza uJehova ngokwethembeka waze washona ngo-1981. Isibonelo sakhe esihle sathela izithelo ngoba sikhuluma nje amalungu omndeni wakhe angaphezu kuka-190 (kuhlanganise nalabo abashada nabantabakhe) ayizizukulwane ezine akhonza uJehova.

UGopal Coopsammy wayeneminyaka engu-14 lapho eqala ukuzwa iqiniso ngomyeni kababekazi wakhe, uVelloo. “UVelloo wayexoxa ngeBhayibheli nabambalwa bethu thina zingane, nakuba ngangingaqhutshelwa sifundo,” ekhumbula. “IBhayibheli laliyincwadi eyinqaba nje kimina njengoba ngangingumHindu. Kodwa okunye engangikufunda kwakuzwakala. Ngelinye ilanga ngabona uVelloo eya eSifundweni Sencwadi Sebandla. Ngacela ukuhamba naye. Wavuma, futhi bengilokhu ngiya emihlanganweni kusukela lapho. Ngangifuna ukwandisa ulwazi lwami lweBhayibheli, ngakho ngaya emtapweni wezincwadi womphakathi ngathola ezinye zezincwadi zoFakazi BakaJehova. Ekhaya kwakuthi abangidle bangifele, kodwa ngangihlale ngikhumbula amazwi eHubo 27:10: ‘Noma kungenzeka ubaba nomama bangishiye, yebo uJehova yena ubeyongamukela.’ Ngabhapathizwa ngo-1955 ngineminyaka engu-15.”

UGopal ungumbonisi owengamele ebandleni akulo nomkakhe uSusila. Sebesize abantu abangaba ngu-150 ukuba babe izinceku zikaJehova ezizinikezele. Uma bebuzwa ukuthi bakwenza kanjani lokhu, wachaza: “Zaziziningi izihlobo zami ezazihlala ngakithi futhi ngakwazi ukuzishumayeza. Eziningana zasabela kahle. Kanti nganginebhizinisi lami, okwakunginika isikhathi sokuba sensimini. Ngaphayona iminyaka emine. Ngangisebenza kanzima ensimini futhi ngikukhuthalele ukulandelela isithakazelo.”

UTHANDO NESINEKE KUTHELA IZITHELO

UDoreen Kilgour no-Isabella Elleray baphothula eGileyadi ngo-1956 nango-1957 ngokulandelana. Bakhonza iminyaka engu-24 ensimini yamaNdiya eChatsworth, eThekwini.

UDoreen uchaza ukuthi kwakunjani ukusebenza kule nsimu: “Kwakudingeka sibe nesineke. Abanye babeqala ukuzwa ngo-Adamu no-Eva. Babezingenisa izihambi. AmaHindu akholelwa ukuthi kubi ukumisa umuntu emnyango. Ayethi, ‘Phuzani itiye nihambe,’ esho ukuthi asiphuze itiye bese sidlulela emzini olandelayo. Ngemva kwesikhashana saba nomuzwa wokuthi sizogcina sesiphenduke itiye manje. Kwakusimangaza njalo uma iNdiya lishiya izinkolelo zalo ezigxilile liba umkhulekeli kaJehova.”

U-Isabella walandisa le ndaba: “Kwathi ngisensimini ngaxoxa nomlisa owamukela omagazini. Umkakhe, uDarishnie, owayesanda kubuya esontweni, wahlanganyela engxoxweni. Wayephethe umntwana. Saba nengxoxo enhle futhi ngahlela ukubuyela kubo. Kodwa ngangingamtholi ekhaya uDarishnie. Ngemva kwesikhathi wangitshela ukuthi umfundisi wakhe wayethe kumelwe aphume uma ngifika. Umfundisi wathi lokhu kuzongenza ngicabange ukuthi uDarishnie akathandi ukufunda. Ngaya eNgilandi ngiyovakashela ekhaya. Ngilapho, ngangilokhu ngicabanga ngoDarishnie. Sengibuyile, ngaya kombona. Wafuna ukwazi ukuthi bengikuphi. Wathi: ‘Bengiqiniseka ukuthi ubucabanga ukuthi angithandi ukufunda. Kungijabulisa kakhulu ukukubona futhi.’ Saqala ukufunda yize umyeni wakhe ayengahlanganyeli esifundweni. Wayengumfundi ohlakaniphile futhi ngokuhamba kwesikhathi wabhapathizwa.

“Inkolo yakhe yayifundisa ukuthi inkosikazi kumelwe ifake umgexo wentambo ephuzi onomhlobiso wegolide. Ubizwa ngokuthi i-tali. Kufanele iyikhiphe mhla kushona umyeni wayo kuphela. Lapho uDarishnie efuna ukuqala ukushumayela, wayeqonda ukuthi kuzodingeka ayikhiphe le tali. Wangibuza ukuthi kufanele enzenjani. Ngamcebisa ngokuthi akacele kumyeni wakhe kuqala ezwe ukuthi uthini. Wacela kodwa umyeni wenqaba. Ngathi akabe nesineke, alinde kancane, bese kuthi uma ejabulile umyeni aphinde amcele. Ekugcineni wavuma ukuba ayikhiphe. Sasikhuthaza esasibafundela ukuba babe nesu lokungacunuli futhi bahloniphe izimfundiso zamaHindu, ngesikhathi esifanayo bebe bemelela iqiniso leBhayibheli. Ngokwenza kanjalo babegwema ukuzwisa izihlobo nabangane ubuhlungu, nabo ababekuthola kulula ukwamukela inkolo yabo entsha.”

Lapho ebuzwa ukuthi yini eyabasiza bakhuthazela iminyaka eminingi beyizithunywa zevangeli, uDoreen wathi: “Sasibathanda abantu. Sasiphilela isabelo sethu futhi sisijabulela impela.” U-Isabella wenezela: “Sakha abangane abaningi esibathandayo. Saphatheka kabi lapho sishiya isabelo sethu, kodwa impilo yethu ayiseyinhle. Sasamukela ngomoya omuhle isabelo esibonisa umusa sokuyokhonza eBethel.” U-Isabella washona ngo-December 22, 2003.

Ezinye izithunywa zevangeli ezazikhonza eChatsworth nazo zathola ukuthi ngenxa yokukhula, azisakwazi ukuqhubeka ezabelweni zazo ziphinde futhi zinakekele ikhaya lazo, ngakho nazo zabelwa eBethel. Zingo-Eric noMyrtle Cooke, uMaureen Steynberg noRon Stephens, osashona.

UMSEBENZI OMKHULU

Lapho uNathan Knorr noMilton Henschel, ababekhonza endlunkulu eBrooklyn, bevakashela eNingizimu Afrika ngo-1948, kwanqunywa ukuba kuthengwe indawo yekhaya laseBethel neyokunyathelisa e-Elandsfontein, eduze kwaseGoli. Ukwakha kwaphela ngo-1952. Kwakuqala ukuba amalungu omkhaya waseBethel ahlale ndawonye ngaphansi kophahla olulodwa. Miningi imishini yokunyathelisa eyafakwa, kuhlanganise nowohlobo lwe-flatbed. INqabayokulinda yayikhishwa ngezilimi eziyisishiyagalombili, i-Phaphama! ngezintathu.

Ikhaya laseBethel nendawo yokunyathelisa kwanwetshwa ngo-1959. Isakhiwo esinezelwe sasisikhulu kunesokuqala. Kwafakwa umshini omusha wokunyathelisa wohlobo lweTimson, umshini wokuqala oyi-rotary egatsheni.

Ukuze kusizwe ngemisebenzi yokunyathelisa, uMfoweth’ uKnorr wamema izinsizwa ezine zaseCanada ukuba zithuthele eNingizimu Afrika: UBill McLellan, uDennis Leech, uKen Nordin noJohn Kikot. Zafika ngo-November 1959. UBill McLellan nomkakhe, uMarilyn, basakhonza eBethel yaseNingizimu Afrika, kanti uJohn Kikot nomkakhe, uLaura, sebekhonza eBethel yaseBrooklyn, eNew York. UKen Nordin noDennis Leech bahlala khona eNingizimu Afrika, bashada, baba nemikhaya. Basaqhubeka beneqhaza elihle ezicini zoMbuso. Zombili izingane zikaKen zikhonza eBethel yaseNingizimu Afrika.

IBethel enwetshiwe nemishini emisha yasebenza ngokugcwele inakekela isithakazelo esikhulayo ezweni. Ngo-1952 inani labamemezeli eNingizimu Afrika ladlula ku-10 000. Ngo-1959, lelo nani lase lifinyelele ku-16 776.

UKULONDOLOZA UBUNYE BOBUKRISTU NGAPHANSI KOBANDLULULO

Ukuze siqonde izinkinga abafowethu ababhekana nazo ngaphansi kobandlululo, kuzosiza ukwazi ukuthi lwalusebenza kanjani. Lo mthetho wawungamelene nokuba abaNsundu, abamhlophe, amaKhaladi namaNdiya basebenze ezakhiweni ezifanayo emadolobheni, njengasezimbonini, emahhovisi nasezitolo zokudlela. Kodwa ebusuku uhlanga ngalunye kwakudingeka luphindele endaweni yalo yokuhlala. Ngakho izinhlanga zazihlukana ngezindawo zokuhlala. Zonke izakhiwo kwakudingeka zibe nezindawo ezihlukene zokudlela nezangasese, ezabamhlophe nezezinye izinhlanga.

Lapho kwakhiwa igatsha lokuqala e-Elandsfontein, iziphathimandla azivumanga ukuba abazalwane abaNsundu, abangamaKhaladi nabangamaNdiya bahlale esakhiweni esisodwa nabamhlophe. Ngaleso sikhathi, iningi elaliseBethel lalimhlophe ngoba kwakunzima ukuthola izimvume zokuba abezinye izinhlanga basebenze edolobheni. Babekhona nokho abazalwane nodade abaNsundu nabamaKhaladi abangu-12 eBethel, iningi kungabahumushi bezilimi zabomdabu. Uhulumeni wavuma ukuba kwakhiwe amagumbi amahlanu ngemuva kwesakhiwo esikhulu sokuhlala kodwa angaxhumani naso, okwakuzohlala kuwo laba bafowethu. Le mvume yabuye yahoxiswa lapho imithetho yobandlululo isisebenza ngokuqinile, kwase kudingeka ukuba abazalwane bahlale ehostela elokishini labaNsundu, eliqhele ngamakhilomitha angaba ngu-20. Odade ababili abaNsundu babehlala emizini yoFakazi elokishini.

Umthetho wawungazivumeli lezi zikhonzi zaseBethel ukuba zidle ngisho nabafowabo abamhlophe endlini yokudlela eyodwa, futhi amaphoyisa kamasipala ayehlale ephonse iso ukuze abheke ukuthi awuphulwa yini lo mthetho. Kodwa kubazalwane abamhlophe kwakungamukeleki ukudla bodwa. Ngakho bafaka izingilazi ezilufifi emafasiteleni esikhundleni salezi ezikhanya ngalé ukuze wonke umkhaya udle ndawonye ngaphandle kokuphazanyiswa.

Ngo-1966, uGeorge Phillips wabona kungcono bahambe eBethel ngenxa yempilo yomkakhe, uStella. UHarry Arnott, umzalwane onekhono, wamiswa njengombonisi wegatsha, okuyisabelo asenza iminyaka emibili. Kusukela ngo-1968, uFrans Muller* ubelokhu engumbonisi wegatsha futhi kamuva waba umqondisi weKomiti Yegatsha.

IBHOMU ELILUHLAZA LIBANGELA UKWANDA

Incwadi ethi Iqiniso Eliholela Ekuphileni Okuphakade yakhululwa emhlanganweni wesigodi ngo-1968. Le ncwadi eyayaziwa ngokuthi ibhomu eliluhlaza, yaba nemiphumela emihle ensimini. UMnyango Wokuthumela Izincwadi wawukade uthumela izincwadi ezibalelwa ku-90 000 ngonyaka ensimini, kodwa phakathi nonyaka wenkonzo ka-1970, wathumela ezingu-447 000.

Ngo-1971, uMfoweth’ uKnorr waphinde wahambela iNingizimu Afrika. Kulokhu, iBethel yayisiphinde yaba ncane. Umkhaya wawusunamalungu angu-68. Kwahlelwa ukuba izakhiwo zinwetshwe, futhi abazalwane banikela ngokuzithandela ngezikhwepha noma ngezimali. Ukwakha kwaphela ngo-January 30, 1972. Okunye ukunwetshwa kwezakhiwo kwaphela ngo-1978. Konke lokhu kwanikeza isiqinisekiso esikhuthazayo sokusekelwa uJehova, ngoba ngaleso sikhathi abantu bakaNkulunkulu babebhekene nokucindezelwa iziphathimandla zikahulumeni okwakuya kuqina.

UVIVINYO LOKUNGATHATHI HLANGOTHI

INingizimu Afrika yaphuma kuMfelandawonye WeBrithani, yathola uzibuse ngo-May 1961. Lesi kwaba isikhathi sezinxushunxushu nokwanda kodlame kuleli zwe. Uzama ukudambisa isimo, uhulumeni owawuphethe izintambo wagqugquzela umoya wobuzwe, okwadalela oFakazi BakaJehova ubunzima eminyakeni eyalandela.

Kwase kuyiminyaka eminingi oFakazi BakaJehova bengaphoqelelwa ukuyoqeqeshelwa impi. Kwashintsha lokho ngasekupheleni kwawo-1960 ngenkathi izwe liya lingena shí ezimpini zaseNamibia nase-Angola. Umthetho omusha waphoqelela insizwa ngayinye emhlophe, ephile kahle, ukuba iqeqeshelwe impi. Abazalwane abenqaba bagwetshwa izinsuku ezingu-90 emakamu ezempi.

UMike Marx wayephakathi kweqembu labazalwane ababoshwa kwathiwa abagqoke izingubo nezigqoko zamasosha. Uyakhumbula: “Ngenxa yokuthi sasingafuni kube sengathi singamasosha, senqaba. Umkhuzi wamasosha, ukaputeni, wabe esesiphuca amalungelo athile, savalelwa ngabanye, sanikwa nokudla okuncane.” Lokhu kwasho ukuthi abafowethu babengenakubhala izincwadi noma bazithole, bengenakuvakashelwa noma babe nanoma yini efundwayo ngaphandle kweBhayibheli. Lokho kudla okuncanyana—kweziboshwa esezingokhanda-qina—kwakungamanzi nohhafu wesinkwa ngosuku izinsuku ezimbili, bese kuba ukudla okuvamile kwamasosha izinsuku eziyisikhombisa, kuphinde futhi kube izinsuku ezimbili zesinkwa namanzi. Kwakona lokho kudla okuvamile, ngokuvamile kwakungenamsoco futhi kukuncane.

Kwenziwa yonke imizamo ukuze kwephulwe ubuqotho babafowethu. Ngamunye wagqunywa esitokisini esincanyana. Kunesikhathi lapho babenqatshelwe ukugeza ezisefweni. Umzalwane ngamunye wanikwa ibhakede elilodwa lokuzikhulula nelilodwa lokugezela. Ngokuhamba kwesikhathi, babuye bavunyelwa ukugeza ezisefweni.

“Ngelinye ilanga,” kukhumbula uKeith Wiggill, “ngemva kokugeza ngamanzi abandayo ebusika, onogada basiphuca omatilasi nezingubo zokulala. Basenqabela ukuba sigqoke izingubo zethu, ngakho safaka izikhindi nezikipa nje kuphela. Salala phansi emathawuleni amanzi kusimende obanda qá. Ekuseni usayitsheni omkhulu wamangala lapho ebona indlela esasijabule nesasiphile ngayo. Wavuma ukuthi uNkulunkulu wethu wayesinakekele kulobo busuku obabushubisa umkantsha.”

Ngaphambi nje kokuqeda isigwebo sabo sezinsuku ezingu-90, abafowethu babephinde bayiswe enkantolo ngoba bengafuni ukugqoka izingubo zamasosha noma ukuqeqeshwa nezinye iziboshwa zempi. Babebe sebephindiselwa ekamu. Iziphathimandla zakwenza kwacaca ukuthi zazihlose ukubagweba kabusha njalo abafowethu baze babe neminyaka engu-65 ubudala, lapho bengeke besaya empini.

Ngo-1972, ngemva kokucindezela okuqinile komphakathi nezombusazwe, lo mthetho washintsha. Abafowethu bathola isigwebo esisodwa sokuboshwa isikhathi esilingana nesokuqeqeshelwa impi. Ekuqaleni lesi sigwebo sasiyizinyanga ezingu-12 kuya kwezingu-18. Kamuva senyuselwa eminyakeni emithathu, sagcina sesiyiminyaka eyisithupha. Ngokuhamba kwesikhathi iziphathimandla zathamba, futhi abafowethu bavunyelwa ukuqhuba umhlangano owodwa masonto onke.

Ngesikhathi beboshiwe, abafowethu abawulibalanga umyalo kaKristu wokwenza abafundi. (Math. 28:19, 20) Babekhuluma nezinye iziboshwa, abaphathi, nabanye ababebonana nabo. Bake bavunyelwa ukuba basakaze izindaba ezinhle ngokubhala izincwadi ngemiGqibelo ntambama.

Ngelinye ilanga abaphathi bamasosha bayala oFakazi abangu-350 ukuba badle ndawonye nezinye iziboshwa zempi ezingu-170. Amakamu aba ukuphela kwensimu lapho isilinganiso sabamemezeli sasingoFakazi ababili kumuntu oyedwa, futhi ngenxa yalokho abaphathi banquma ukuba abafowethu badle bodwa.

ELOBUKHOLWA NOKUNGATHATHI HLANGOTHI

Amasonto eLobukholwa asabela kanjani endabeni yokuqeqeshelwa impi ngenkani? Ngo-July 1974, uMkhandlu Wamasonto AseNingizimu Afrika [South African Council of Churches (SACC)] wathatha isinqumo mayelana nokwenqaba ukuyokulwa ngenxa kanembeza. Kunokuba sinamathele ezizathwini ezingokwenkolo, leso sinqumo sancika kwezombusazwe. Sasekela ukwenqaba ngenxa kanembeza ngezizathu zokuthi amasosha ayevikela “umphakathi ongenabulungisa nonobandlululo,” kanjalo elwa impi engalungile. Amasonto amaBhunu kanye namanye amasonto, awasithandanga isinqumo se-SACC.

ISonto LaseDashi lasekela uhulumeni emibhidlangweni yawo yezempi. Lasilahla isinqumo se-SACC lithi sephula incwadi yamaRoma isahluko 13. Elinye iqembu elaphikisa i-SACC kwakungelabefundisi ababeseButhweni Lezokuvikela LaseNingizimu Afrika, okwakukhona kulo nabefundisi bamasonto ayengamalungu e-SACC. Abefundisi bamasonto amaNgisi basichitha ngazwi linye leso sinqumo, bethi: “Sinxusa ilungu ngalinye lamasonto ethu futhi ikakhulu izinsizwa ukuba zizinikele ekuvikeleni izwe.”

Ngaphezu kwalokho, isonto ngalinye eliyilungu le-SACC alizange liphumele obala endabeni yokungathathi hlangothi. Incwadi ethi War and Conscience in South Africa iyavuma: “Amaningi . . . ahluleka ukucacisa ukuma kwawo emalungwini awo, ingasaphathwa eyokukhuthaza amalungu awo ukuba enqabe ukuyokulwa ngenxa kanembeza.” Le ncwadi ibonisa ukuthi ukungavumelani okuqinile kukahulumeni nesinqumo se-SACC, usekelwa umthetho oqinile, kwenza amasonto esaba ukuveza ukuma kwawo: “Imizamo [ye-SACC] yokwenza amasonto athathe ukuma okuqinile yahluleka.”

Kunalokho, le ncwadi iyavuma: “Iningi lababeboshelwe ukwenqaba ukuyokulwa ngenxa kanembeza lalingoFakazi BakaJehova.” Iyanezela: “OFakazi BakaJehova bagxila emalungelweni omuntu okuphikisana nazo zonke izimpi ngenxa kanembeza.”

Ukuma koFakazi kwakusekelwe ezizathwini ezingokwenkolo kuphela. Nakuba bevuma ukuthi “amagunya akhona ami ezikhundleni zawo ezilinganiselwe ebekwe nguNkulunkulu,” oFakazi abathathi hlangothi kwezombusazwe. (Roma 13:1) Bathobela uJehova kuqala, owembula eZwini lakhe, iBhayibheli, ukuthi abakhulekeli bakhe beqiniso ngeke bahlanganyele empini.—Isaya 2:2-4; IzE. 5:29.

Ngemva kweminyaka eminingana yokuboshwa kwabafowethu, kwacaca ukuthi oFakazi BakaJehova ngeke bashintshe ukuma kwabo ukuze nje bagweme ukuphathwa kabi. Ngaphezu kwalokho, amakamu ayegcwele ephuphuma futhi kwabangela ukuvungama komphakathi. Ezinye izikhulu zikahulumeni zazifaka ingcindezi yokuba abafowethu bathunyelwe emajele ezigelekeqe.

Ezinye izikhulu zamasosha ezilungile azivumanga. Zazibahlonipha abafowethu abasebasha ngenxa yezindinganiso zabo zokuziphatha eziphakeme. Ukube abafowethu bayiswa emajele ezigelekeqe, babeyoba nerekhodi lobugebengu. Babeyophila nemidlwembe futhi babe sengozini yokudlwengulwa. Ngakho benzelwa amalungiselelo okuba benze izinkonzo zomphakathi eminyango kahulumeni engahlangene nezempi. Lapho isimo sezombusazwe sishintsha ngawo-1990, ukuqeqeshelwa impi ngempoqo kwayekwa.

Abafowethu abasebasha kwabathinta kanjani ukuboshwa isikhathi eside ngesikhathi esibaluleke kangaka sokuphila kwabo? Abaningi bazakhela umlando omuhle wobuqotho enkonzweni kaJehova futhi lelo thuba balisebenzisa ngokuhlakanipha ekutadisheni iZwi likaNkulunkulu nasekukhuleni ngokomoya. “Ukuhlala kwami ekamu kwakushintsha ngokuphelele ukuphila kwami,” kusho uCliff Williams. “Ubufakazi obusobala bokuvikelwa nokubusiswa uJehova ngesikhathi ngiboshiwe kwangishukumisela ekwenzeni okwengeziwe ekuthuthukiseni izithakazelo zoMbuso. Ngemva nje kokukhululwa ngo-1973, ngaba iphayona elivamile, ngonyaka olandelayo ngaya eBethel, lapho ngisakhonza khona nanamuhla.”

UStephen Venter, owayeneminyaka engu-17 ngesikhathi eboshwa, uthi: “Ngangingummemezeli ongabhapathiziwe, nginolwazana oluncane lwamaqiniso. Ngenxa yokusekelwa ngokomoya engakuthola ezingxoxweni zetekisi leBhayibheli zansuku zonke—esasiba nazo ekuseni lapho sipholisha phansi—emihlanganweni eqhutshwa njalo, nasesifundweni seBhayibheli engangisiqhutshelwa umzalwane ovuthiwe, ngakwazi ukukhuthazela. Nakuba zaziba khona izikhathi ezinzima, kuyamangaza ukuthi angisazikhumbuli kangakanani! Empeleni, leyo minyaka emithathu ngiboshiwe cishe yayiyiminyaka engcono kunayo yonke yokuphila kwami. Engabhekana nakho lapho kwangikhulisa ngaba indoda. Ngamazi uJehova, okwangishukumisela ukuba ngingenele inkonzo yesikhathi esigcwele.”

Ukuboshwa ngokungafanele kwabafowethu kwasiza. UGideon Benade, owayevakashela abafowethu ekamu wabhala, “Uma umuntu ebheka emuva, uyabona ukuthi kwanikezwa ubufakazi obunamandla kangakanani.” Ukukhuthazela kwabafowethu nemibiko eminingi yabezindaba ngamacala nezigwebo zabo kwaqopha umlando ongenakucimeka wokungathathi hlangothi koFakazi BakaJehova, okwathinta abezempi nalo lonke izwe.

UBUQOTHO BABAFOWETHU ABANSUNDU

Phakathi neminyaka yokuqala yombuso wobandlululo, abafowethu abaNsundu ababhekananga novivinyo lokungathathi hlangothi njengabamhlophe. Ngokwesibonelo, abaNsundu babengabuthelwa impi. Kodwa lapho amaqembu abaNsundu ezombusazwe eqala ukulwa nobandlululo, oFakazi abaNsundu babhekana novivinyo olunzima. Abanye babulawa, abanye bashaywa, abanye babaleka njengoba imizi nezimpahla zabo kwakushiswa—konke lokhu ngenxa yokwenqaba kwabo ukuthatha uhlangothi. Yebo, babezimisele ukulalela umyalo kaJesu ‘wokungabi ingxenye yezwe.’—Joh. 15:19.

Amanye amaqembu ayefuna ukuba wonke umuntu osendaweni yawo athenge ikhadi leqembu. Izishoshovu zalawo maqembu zazingena imizi yabantu zifune imali yokuthenga izibhamu noma yokungcwaba ozakwabo abafe lapho belwa namaphoyisa abeLungu. Ngenxa yokuthi abafowethu abaNsundu babenqaba ngenhlonipho ukukhipha lezo zimali, kwathiwa bayizimpimpi zikahulumeni wobandlululo. Uma besensimini, abanye abafowethu nodade babehlaselwa, kuthiwe basakaza inkolelo-ze yamaBhunu.

Cabanga ngesibonelo sika-Elijah Dlodlo, owadela ikusasa eliqhakazile kwezemidlalo ukuze abe enye yezinceku zikaJehova ezizinikezele. Sekusele amasonto amabili kube nokhetho lokuqala lwentando yeningi eNingizimu Afrika, isimo sashuba phakathi kwamaqembu abaNsundu ayephikisana. Ibandla lika-Elijah lanquma ukuhlanganisa insimu yalo ethe ukuqhela elalingayisebenzi njalo. U-Elijah, owayenezinyanga ezimbili nje ebhapathiziwe, wabiwa nabafana ababili ababengabamemezeli abangabhapathiziwe. Besakhuluma nenye intokazi emnyango, kwatheleka iqembu lentsha, amalungu enhlangano yezombusazwe. Ubhongoza walo wayephethe imvubu. “Kwenzekani la?” ebuza.

“Sixoxa ngeBhayibheli,” kuphendula le ntokazi.

Iyiziba, le nsizwa ethukuthele yathi ku-Elijah nabangane bakhe: “Nina bafana nobathathu, sijoyineni. Akusona isikhathi seBhayibheli lesi; yisikhathi sokulwela amalungelo ethu.”

Ngesibindi u-Elijah waphendula, “Asinakukwenza lokho ngoba sisebenzela uJehova.”

Le nsizwa yabe isihlokoloza u-Elijah, yaqala ukumyobula ngemvubu. Ngomvimbo ngamunye, le nsizwa yayimemeza, “Sijoyineni!” Ngemva komvimbo wokuqala, u-Elijah akabange esabuzwa ubuhlungu. Waqiniswa amazwi omphostoli uPawulu, owathi wonke amaKristu eqiniso “ayoshushiswa.”—2 Thim. 3:12.

Yagcina ikhathele le nsizwa yamyeka. Kwase kuthi omunye wezidlamlilo wayigxeka le nsizwa yemvubu, ethi u-Elijah akayena owakuleyo ndawo. Lezi zidlamlilo zahlukana phakathi zaqala ukulwa zodwa, ubhongoza wazo wabhaxabulwa ngayo le mvubu yakhe. Njengoba kwenzeka lokhu, uElijah nabangane bakhe ababili bahamba. Lolo vivinyo lwaluqinisa ukholo luka-Elijah futhi waqhubeka ethuthuka njengomshumayeli ongesabi wezindaba ezinhle. Namuhla, ushadile, unezingane futhi ungumdala ebandleni lakubo.

Odadewethu abaNsundu nabo baba nesibindi esikhulu lapho bebhekene nengcindezi yokuba bayeke ukushumayela. Cabanga ngesibonelo sikaFlorah Malinda. Indodakazi yakhe ebhapathiziwe, uMaki, yashiswa izixhwanguxhwangu yafa ngoba izame ukuvikela umfowabo owayenqabe ukujoyina inhlangano yazo. Naphezu kwalokhu kulahlekelwa okubuhlungu, uFlorah akazange afukamele inzondo, kunalokho waqhubeka esakaza iZwi likaNkulunkulu emphakathini wakubo. Langa limbe, izishoshovu ezazibulele indodakazi yakhe zafuna ukuba ajoyine inhlangano yazo, ngale kwalokho wayezozisola. Omakhelwane bamkhulumela, bathi akathathi hlangothi kwezombusazwe kunalokho umatasa usiza abantu bafunde iBhayibheli. Lokhu kwabangela ukuphikisana kulezi zishoshovu, futhi ekugcineni zanquma ukumyeka. Phakathi naso sonke leso sikhathi sobunzima kuze kube manje, uFlorah ubelokhu ekhonza ngokwethembeka njengephayona elivamile.

Umzalwane oyiphayona elivamile uchaza okwenzeka kuye ngenkathi esebhasini eya ensimini. Isishoshovu esisesincane samhlokoloza sambuza ukuthi wayeziphathelani izincwadi zamaBhunu, ezidayisela abaNsundu. Lo mzalwane uchaza okwabe sekwenzeka: “Sathi mangizilahle ngefasitela lezo zincwadi. Lapho ngenqaba, sangishaya ngempama sangishisa nangogwayi esihlathini. Angiphindiselanga. Sabe sesigxavuna isikhwama sami sezincwadi sasintshinga ngefasitela. Sangidonsa ngothayi, sithi ngigqokisé okomLungu. Saqhubeka singithuka futhi sibukisa ngami, sithi abantu abafana nami bafanelwe ukushiswa bephila. UJehova wangihlenga ngoba ngehla kulelo bhasi ngingalimele. Lokhu akungivimbanga ekuqhubekeni nokushumayela.”

Igatsha laseNingizimu Afrika lathola izincwadi eziningi ezikhuluma ngobuqotho babafowethu abaNsundu zivela kubantu ngabanye nasemabandleni. Enye yezincwadi ezinjalo yayivela kumdala webandla eliKwaZulu-Natal. Yayithi: “Sinibhalela le ncwadi ukuze sinazise ngokushona komzalwane othandekayo uMoses Nyamussua. Umsebenzi wakhe bekuwukushisela nokukhanda izimoto. Ngelinye ilanga wacelwa elinye iqembu lezombusazwe ukuba alishiselele oqhwasha, wenqaba. Kuthe ngomhla ka-16 ku-February, 1992, leli qembu laba nombuthano, lapho lalwa khona neqembu eliphikisayo. Ngalobo busuku, besendleleni bebuya empini, bahlangana nalo mzalwane eya ezitolo. Bambulalela khona lapho ngemikhonto. Isizathu? ‘Unqabile ukushisela izibhamu zethu, bheka manje ozakwethu bafile empini.’ Kubathuse kakhulu lokhu abafowethu, kodwa sisazoqhubeka nenkonzo yethu.”

UKUPHIKISWA EZIKOLENI

Kwaphakama izinkinga ezikoleni zasemalokishini ngenxa yokuthi izingane zoFakazi zazingathandazi futhi zingaziculi izingoma zesonto. Lokhu akubanga inkinga ezikoleni zabeLungu. Abazali kwakudingeka babhale incwadi echaza ukuma kwabo, izingane zabo zibe sezikhululwa. Kodwa kwezabaNsundu, ukwenqaba ukuhlanganyela ezintweni zenkolo kwakubhekwa njengokwedelela abaphathi besikole. Othisha babengayazi le ndaba yokwenqaba kwezingane. Lapho abazali bezochaza ukuma koFakazi, othisha babengavumi.

Abaphathi besikole baphikelela nokuthi izingane zoFakazi BakaJehova kufanele zibe khona emithandazweni yasekuseni ngoba yilapho kwenziwa khona izaziso ngezindaba zesikole. Izingane zethu zaziya kodwa zifike zime zithule ngesikhathi kuculwa noma kuthandazwa, zingahlanganyeli. Abanye othisha babeye bahambahambe phakathi kwemigqa yezingane bebheka ukuthi ziwavalile yini amehlo lapho kuthandazwa nokuthi ziyazicula yini izingoma zesonto. Kwakuthinta inhliziyo ukwazi ukuthi lezo zingane, ezinye zazo ezazizincane impela, zazilondoloza ubuqotho bazo ngesibindi.

Ngemva kokuxoshwa kwenqwaba yezingane ezikoleni, abazalwane banquma ukuluyisa enkantolo udaba. Ngo-August 10, 1976, iNkantolo Ephakeme YaseGoli yakhipha isinqumo ecaleni elibalulekile lezingane ezingu-15 zesinye isikole. Sasithi: “Abamangalelwa . . . balivumile ilungelo lezingane lokuba zingahlanganyeli emithandazweni nasekuculeni izingoma, futhi . . . bavumile ukuthi ukuxoshwa kwezingane . . . bekungekho emthethweni.” Kwakuwukunqoba okubalulekile lokhu, futhi ekugcineni le ndaba yalungiswa nazo zonke izikole ezazithinteka.

EZINYE IZINKINGA EZIKOLENI

Izingane eziningi zoFakazi ezazifunda ezikoleni zabamhlophe zabhekana nokuvivinywa okuhlukile kobuqotho okwaholela ekuxoshweni kwazo ezikoleni. Uhulumeni wobandlululo wawufuna intsha emhlophe isekele imfundiso yawo. Ngo-1973 uhulumeni wasungula uhlelo olubizwa ngokuthi iYouth Preparedness (Ukucija Intsha). Lwaluhlanganisa ukumasha, ukuzivikela, nezinye izinto zokushisekela izwe.

Abanye abazali abangoFakazi bafuna isiqondiso sezomthetho, futhi udaba lwethulwa kungqongqoshe wezemfundo kodwa kwaba nhlanga zimuka nomoya. Ungqongqoshe wathi uhlelo lweYouth Preparedness lwalumane luyingxenye yemfundo . Uhulumeni wabagxeka kakhulu oFakazi BakaJehova ngalokhu. Kwezinye izikole othishanhloko babeqonda futhi bazikhulula izingane ezicini zalolu hlelo ezingqubuzana nemiBhalo, kodwa kwezinye izikole izingane zaxoshwa.

Bambalwa abazali abangamaKristu ababekwazi ukuyisa izingane zabo ezikoleni ezingezona ezikahulumeni. Abanye abazali bahlela ukuba izingane zabo zifunde ngeposi. OFakazi abangothisha bafundisa izingane emakhaya. Noma kunjalo, izingane eziningi ezaxoshwa azisiqedanga isikole. Kodwa zazuza ekuqeqeshweni ngemiBhalo emakhaya nasemabandleni. (Isaya 54:13) Iningana lazo langenela inkonzo yesikhathi esigcwele. Kwazithokozisa lezi zingane ezinesibindi ukuthi zakhuthazelela uvivinyo, zithembela kuJehova ngokuphelele. (2 Pet. 2:9) Ngokuhamba kwesikhathi isimo sezombusazwe ezweni sashintsha, futhi izingane zethu azibange zisaxoshwa uma zenqaba ukuhlanganyela ezicini zokushisekela izwe.

UBANDLULULO NEMIHLANGANO YETHU EMIKHULU

Ngenxa yomthetho waseNingizimu Afrika, abazalwane kwakudingeka bahlele imihlangano emikhulu yohlanga ngalunye. Isikhathi sokuqala izinhlanga zonke ezahlangana ngaso endaweni eyodwa kwakusemhlanganweni wezwe owawuseWembley Stadium, eGoli, ngo-1952. Ngaleso sikhathi uMfoweth’ uKnorr noHenschel babevakashele eNingizimu Afrika futhi banikeza izinkulumo kulo mhlangano. Ukuze kuvunyelwane nemithetho yobandlululo, izinhlanga kwadingeka zihlale ngokuhlukana. Abamhlophe bahlala entshonalanga yenkundla, abaNsundu bahlala empumalanga, amaKhaladi namaNdiya ahlala enyakatho. Amalungiselelo okudla nawo kwakumelwe azihlukanise izinhlanga. Naphezu kwalezi zingqinamba, uMfoweth’ uKnorr wabhala ngalowo mhlangano: “Okujabulisayo ukuthi besindawonye enkundleni eyodwa sikhulekela uJehova.”

Ngo-January 1974, kwaba nemihlangano emithathu eGoli, owabaNsundu, owamaKhaladi namaNdiya, nowabamhlophe. Nokho, kwenziwa ilungiselelo elikhethekile losuku lokugcina lomhlangano: Zonke izinhlanga zazizohlangana eRand Stadium eGoli esimisweni santambama. Kwatheleka abangu-33 408 enkundleni. Yeka injabulo okwakuyiyo! Kulokhu, zonke izinhlanga zaxubana ngokukhululekile futhi zahlala ndawonye. Kwakukhona nezivakashi eziningi ezazivela eYurophu, okwawenza wakhumbuleka kakhulu. Kwenzeka kanjani lokhu? Abahleli bomhlangano, bengazi, baqasha inkundla eyayibekelwe imibuthano yamazwe omhlaba, exube izinhlanga, futhi akudingekanga mvume yokuqhuba lesi simiso esisodwa.

UKUHLANGANA NAPHEZU KOBANDLULULO

Eminyakeni ethile ngaphambili, kwakuhlelwe umhlangano wesizwe eGoli. Kodwa ummeleli kahulumeni ovela ePitoli wahambela amahhovisi kahulumeni asebenza ngezindaba zabaNsundu eGoli, wabona emaphuzwini omhlangano wabo ukuthi iMofolo Park yayiqashwe oFakazi BakaJehova ukuze babe nomhlangano wabazalwane abaNsundu.

Wabikela indlunkulu ePitoli, futhi uMnyango Wakwandabazabantu wasenqabela ukusebenzisa leyo nkundla, uthi oFakazi abayona “inkolo eqashelwayo.” Ngesikhathi esifanayo abafowethu abamhlophe babeqashe iMilner Park Show Grounds esenkabeni yeGoli, kanti abafowethu abangamaKhaladi bona babezohlangana e-Union Stadium, entshonalanga yedolobha.

Abazalwane ababili baseBethel baya kobonana nalo mmeleli, owayekade engumfundisi weSonto LaseDashi. Baveza ukuthi kwase kuyiminyaka oFakazi beba nemihlangano eMofolo Park nokuthi abafowethu abamhlophe nabangamaKhaladi babezoba nemihlangano yabo, kungani-ke abafowethu abaNsundu benqatshelwa ilungelo lokuhlangana ndawonye? Lo mmeleli waqinisa ikhanda.

Njengoba iMofolo Park isentshonalanga yeGoli, laba bazalwane ababili banquma ukuzama ukuhlela ukuba imihlangano ibe sempumalanga yeGoli, lapho nakhona kwakunamalokishi amakhulu abaNsundu. Babonana nomqondisi, kodwa abamtshelanga ngokuhlangana kwabo nongqongqoshe ePitoli. Wabazwela kakhulu lapho becela indawo yokuqhuba umhlangano. Wahlela ukuba basebenzise iWattville Stadium. Le nkundla yayinezihlalo, kanti eMofolo Park zazingekho.

Bonke abazalwane batshelwa ngokushesha ngokushintsha kwendawo. Baba nomhlangano oyimpumelelo owahanjelwa abangaba ngu-15 000 futhi akubanga naziphazamiso ezivela ePitoli. Iminyaka eminingana kusukela lapho, abafowethu baqhubeka beba nemihlangano emikhulu eWattville Stadium ngaphandle kwezinkinga.

KUMISWA INHLANGANO ENGOKOMTHETHO

Ngo-January 24, 1981, ngesiqondiso seNdikimba Ebusayo, kwamiswa inhlangano engokomthetho enamalungu angu-50 okuthiwa i-Jehovah’s Witnesses of South Africa. Le nhlangano yasiza ekuthuthukiseni izithakazelo ezingokomoya ngezindlela eziningi.

Kwase kuyiminyaka abazalwane basegatsheni bezama ukuthola imvume yokuba oFakazi BakaJehova babe nabashadisi babo. UFrans Muller uyakhumbula: “Isikhathi ngasinye, izikhulu zikahulumeni zazenqaba, ziveza imizwa yazo yokuthi inkolo yethu yayingakufanelekele ukuba nabashadisi bayo.”

Ngaphezu kwalokho, ukungabi nayo inhlangano engokomthetho kwasenza sangakwazi ukuthola imvume yokwakha amaHholo OMbuso emalokishini abaNsundu. Abafowethu babebuya belambatha njalo ngoba izikhulu zazithi: “Aniyona inkolo eqashelwayo.”

Nokho, ngokushesha ngemva kokumiswa kwale nhlangano, abafowethu banikwa imvume yokuba nabashadisi. Bavunyelwa nokwakha amaHholo OMbuso emalokishini. INingizimu Afrika manje inabadala abangaphezu kwekhulu abangabashadisi. Bangabhalisa umshado eHholo LoMbuso ngakho akudingeki ukuba abashadayo bayobhalisa umshado enkantolo.

IZINGUQUKO EZINKULU EKUNYATHELISENI

Izindlela zokunyathelisa zazishintsha ngokushesha, futhi imishini yokunyathelisa ngezinhlamvu zamagama yayisiphelelwa isikhathi. Ngaphezu kwalokho, izinsimbi zayo zase ziyindlala futhi zimba eqolo. Ngakho kwanqunywa ukuthi kwase kuyisikhathi sokushintshela emshinini ohlela amagama nge-computer nasekunyatheliseni nge-offset. Kwathengwa imishini yokunyathelisa nomshini wokuhlela amagama, futhi ngo-1979 kwafakwa umshini wokunyathelisa i-TKS wohlobo lwe-rotary offset—isipho somusa esasivela egatsheni laseJapane.

Ngenxa yokuthi oFakazi BakaJehova banyathelisa izincwadi ngezilimi eziningi kakhulu, babona kungcono ukuba bazisungulele esabo isimiso sokuhlela amagama. Ngo-1979, abafowethu baseBrooklyn, eNew York, baqala ukwakha isimiso esabizwa ngokuthi i-MEPS (Multilanguage Electronic Phototypesetting System). I-MEPS yafakwa eNingizimu Afrika ngo-1984. Ukusetshenziswa kwama-computer ekuhumusheni nasekuhleleni amagama kwenza ukuba kukhishwe izincwadi ngezilimi ezihlukahlukene ngesikhathi esifanayo.

UKUHLELELA UKWANDA OKWENGEZIWE

Ngasekuqaleni kweminyaka yawo-1980, iBethel e-Elandsfontein yayisincane ingasakwazi ukuhlangabezana nezidingo ezikhulayo ensimini. Ngenxa yalokho, kwathengwa indawo eKrugersdorp, eqhele ngemizuzu engaba ngu-30 uma usuka eGoli ngemoto. Le ndawo engamahektare angu-87, iyindawo ekhangayo esentabeni, enomfudlana omuhle emaphethelweni ayo. Abazalwane abaningi bayeka imisebenzi yabo ukuze bayosebenza esakhiweni, kanti abanye basebenzisa izinsuku zabo zokuphumula ukuze basize. Ezinye izisebenzi zokuzithandela ezimbalwa zazivela kwamanye amazwe, njengaseNew Zealand nase-United States, ukwakha kwathatha iminyaka eyisithupha.

Kwakusenzima ukuthola imvume yokuba oFakazi abaNsundu, ikakhulu abahumushi, bahlale kule ndawo. Yatholakala imvume, kodwa yabantu abangu-20 nje kuphela, futhi kwadingeka bakhelwe eyabo indawo yokuhlala. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uhulumeni wayithambisa imithetho yobandlululo, ngakho abafowethu bazo zonke izinhlanga bakwazi ukuhlala nomaphi eBethel.

Umkhaya wakujabulela ukuba neBethel eyakhiwe kahle, enamakamelo amakhulu ahlelwe ngobunyoninco. Lesi sakhiwo sezitini ezibomvu, esiyizitezi ezintathu, sizungezwe izingadi ezinhle. Ngenkathi kuqalwa ukwakha eKrugersdorp, kwakunoFakazi abakhuthele abangu-28 000 eNingizimu Afrika. Ngesikhathi sokunikezela, ngo-March 21, 1987, lelo nani lase lenyukele ku-40 000. Nakuba kunjalo, abanye babezibuza ukuthi kuyadingeka ngempela yini ukwakha izakhiwo ezinkulu kangaka. Esinye isitezi sesakhiwo samahhovisi sasingasetshenziswa, enye ingxenye yesakhiwo sokuhlala yayingenamuntu. Abazalwane babezamile ukuhlela kusengaphambili futhi babeqiniseka ukuthi babekuhlelele kahle ukwanda okwengeziwe.

UKUHLANGABEZANA NESIDINGO ESISEMQOKA

Kwakunesidingo esiphuthumayo samaHholo OMbuso engeziwe ngenxa yokwanda kwenani lamabandla. Abafowethu ezindaweni zabaNsundu babeqhuba imihlangano ngaphansi kwezimo ezinzima. Babesebenzisa amagaraji, izindlu, namakilasi ezikole, lapho babehlala khona emadeskini amancane enzelwe izingane ezincane. Kwakumelwe futhi babekezelele amanye amasonto ayesebenzisa amakilasi kulezo zikole, eculela phezulu, eshaya nezigubhu, enza umsindo ovala izindlebe.

Ngasekupheleni kwawo-1980, amaKomiti Esifunda Okwakha aqala ukuzama izindlela ezintsha zokwakha ukuze kusheshiswe ukwakhiwa kwamaHholo OMbuso. Ngo-1992, oFakazi abangu-11 baseCanada, abanolwazi ekwakheni izakhiwo ezakhiwa ngokushesha, bavolontiya ukuzosiza ekwakheni amaHholo OMbuso amabili—isakhiwo esiyisitezi—eHillbrow, eGoli. La madoda acobelela abazalwane bendawo amakhono awo futhi abasiza ekuthuthukiseni izindlela zokwakha.

IHholo LoMbuso lokuqala elakhiwa ngokushesha lakhiwa eDiepkloof, eSoweto, ngo-1992. Abafowethu babekade bezama ukuthola isiza seHholo LoMbuso kule ndawo kusukela ngo-1962. UZechariah Sedibe, owayehilelekile ekutholeni leso siza, wayekhona ekunikezelweni kwalo ngo-July 11, 1992. Emomotheka wathi: “Sasicabanga ukuthi asisoze saba neHholo LoMbuso. Sasiseyizinsizwa ngaleso sikhathi. Manje sengathatha umhlalaphansi, kodwa ihholo sesinalo, elingelokuqala ukwakhiwa ngezinsuku ezimbalwa eSoweto.”

Manje kunamaHholo OMbuso angu-600 emazweni angaphansi kwegatsha laseNingizimu Afrika. La mahholo ayizikhungo zokukhulekela uJehova okumsulwa. Nokho, kusenamabandla angaba ngu-300 anabamemezeli abangu-30 noma ngaphezulu adinga amaHholo OMbuso.

Eqondiswa igatsha, amaKomiti Okwakha Ezifunda angu-25 asiza amabandla afuna ukwakha amahholo. Amabandla angaboleka imali engenanzalo ukuze akwazi ukukhokhela izindleko zokwakha. UPeter Butt, osesize iminyaka engaphezu kuka-18 ekwakheni amaHholo OMbuso, ungusihlalo weKomiti Yokwakha Yesifunda YaseGauteng. Uthi abazalwane abakula makomiti ngokuvamile bayasebenza futhi banemikhaya, kodwa badela isikhathi sabo esiningi ngenjabulo ngenxa yabafowabo.

Elinye ilungu lekomiti yesifunda, uJakob Rautenbach, wachaza ukuthi amalungu ekomiti avame ukusebenza esakhiweni size siphele. Ngaphezu kwalokho, ahlela izinto ngononina ngaphambi kokuba kuqalwe ukwakha. Wawuchaza ngomdlandla umoya wenjabulo nokubambisana phakathi kwezisebenzi zokuzithandela. Ziya esakhiweni ngezindleko zazo, ngezinye izikhathi esisuke sikude.

UJakob uthi abazalwane abaningi bayakujabulela ukunikela ngesikhathi nangempahla yabo emsebenzini wokwakha iHholo LoMbuso, wayesenikeza lesi sibonelo: “Odade ababili bandawonye, abanemboni yabo yezokuthutha, baye bahlela ukuthutha i-container yethu engamamitha angu-13 enamathuluzi okwakha bayiyise lapho kwakhiwa khona ezweni lonkana—ngisho nasemazweni angomakhelwane—futhi lokhu bebelokhu bekwenza kusukela ngo-1993. Kungumnikelo omkhulu kabi lokho! Izimboni eziningi esisebenzelana nazo zishukumiseleka ukuba zinikele noma zisinike isaphulelo lapho zibona esikwenzayo.”

Ngemva kokuhlela ngokucophelela nokwaba umsebenzi, abafowethu bavame ukuliqeda ngezinsuku ezintathu ihholo. Lokhu kuye kwabangela ukuba abantu abaningi basihloniphe. Ngasekupheleni kosuku lokuqala kwesinye isakhiwo, amadoda amabili ayekade ephuza eshibhini eliseduze, aya kubazalwane. Athi abevame ukunqamula esigangeni lapho egoduka kodwa manje kwase kunehholo. Acela ukuyalelwa indlela ngoba ayeqiniseka ukuthi ayeselahlekile.

UMOYA WOKUZIDELA

Izinguquko kwezombusazwe ekuqaleni kwawo-1990 azikulethanga ukuthula nokuzinza. Kunalokho, kwabheduka udlame olwalungakaze lubonwe. Isimo sasisibi futhi abantu banikeza izizathu eziningi zokudlanga kodlame, olwalubangelwa kakhulu imibango yezombusazwe nokungeneliseki ngokwezomnotho.

Noma kunjalo, ukwakhiwa kwamaHholo OMbuso kwaqhubeka. Izisebenzi zokuzithandela zezinhlanga ezihlukahlukene zazingena emalokishini, zikhashwa abazalwane bendawo. Ezinye zazihlaselwa izixuku ezaziwotha ubomvu. Ngesikhathi kwakhiwa elinye ihholo eSoweto ngo-1993, iviyo lezichwensi lajikijela abafowethu abamhlophe ngamatshe njengoba babeya esakhiweni seHholo LoMbuso bephethe izinto zokwakha. Wonke amafasitela emoto yabo afa, bona balimala. Bakwazi ukuqhubeka baze bayofika esakhiweni. Abazalwane bendawo babaphuthumisa esibhedlela ngendlela ephephile.

Umsebenzi wokwakha awumanga. Abanye baqapha isimo futhi abafowethu abaningi bazo zonke izinhlanga basebenza esakhiweni ngempelasonto eyalandela. Amaphayona endawo ahambisa umagazini emigwaqweni engasehholo. Uma kukhona okushaya amanzi, ayetshela abafowethu abasesakhiweni. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, abazalwane ababelimele base beluleme ngokwanele ukuba babuyele esakhiweni.

Amabandla ayakwazisa ukuzinikela nokuzidela kwabazalwane abavolontiyela ukusebenza ezakhiweni zamaHholo OMbuso. Phakathi neminyaka engaphezu kuka-15, uFanie no-Elaine Smit, ngokuvamile behamba amabanga amade ngezindleko zabo, basize amabandla angu-46 ukuba akhe amaHholo OMbuso.

Elinye ibandla laKwaZulu-Natal labhalela iKomiti Yokwakha Yesifunda: “Nidelé ubuthongo, injabulo yokuba nemikhaya yenu, ukuzijabulisa— nokunye okuningi—neza lapha nizosakhela ihholo. Ngaphandle kwalokho, siyazi ukuthi ninikele nangemali yenu eningi ukuze nenze lo msebenzi ube yimpumelelo. Kwangathi uJehova anganikhumbula ‘kube kuhle.’—Nehemiya 13:31.”

Lapho ibandla liba neHholo LoMbuso, kuba nomphumela omuhle komakhelwane. Ukukhulumela okulandelayo okuvela kwelinye ibandla kuvamile: “Inani lababa khona ngemva kokwakhiwa kweHholo LoMbuso liye landa kangangokuthi ibandla kudingeka lihlukaniswe kabili enkulumweni yeningi naseSifundweni Se-Nqabayokulinda. Kuzodingeka simise elinye ibandla maduzane.”

Amabandla amancane ezindaweni zasemaphandleni ngezinye izikhathi aba nobunzima bokukhokhela ihholo. Noma kunjalo, amaningi aye athola izindlela zokwenza imali. Kwelinye ibandla, abazalwane badayisa izingulube. Lapho bedinga imali eyengeziwe, badayisa inkabi nehhashi. Base bedayisa izimvu ezingu-15, nenye inkabi, nelinye ihhashi. Omunye udade wathenga upende, omunye wathenga umata, omunye wakhokhela amakhethini. Ekugcineni, badayisa enye inkabi nezinye izimvu ezinhlanu ukuze bakhokhele izihlalo.

Ngemva kokuphela kwelinye iHholo LoMbuso eGauteng, ibandla labhala: “Kwaphela okungenani amasonto amabili ihholo lakhiwe silokhu siya khona siyolibuka ngemva kwenkonzo yasensimini. Sasingakwazi ukugoduka ngemva kwenkonzo yasensimini singalibukanga iHholo LoMbuso lethu.”

NABANYE BAYABONA

Umphakathi ngokuvamile uyayibona imizamo yoFakazi BakaJehova yokuba nezindawo ezifanele zokukhulekela. Ibandla laseMlazi, KwaZulu-Natal, lathola incwadi eyayinengxenye ethi: “I-Keep Durban Beautiful Association iyayazisa imizamo yenu yokugcina indawo yenu ihlanzekile futhi iyanikhuthaza ukuba niyibambe kanjalo. Inkuthalo yenu yenze le ndawo yaba yinhle. Inhlangano yethu izinikele ekulweni nokungcola nasekugcineni indawo ihlanzekile. Sikholwa ukuthi indawo ehlanzekile inomthelela empilweni enhle endaweni. Kungalesi sizathu situsa izakhamuzi zethu ngokugcina indawo yethu ihlanzekile. Siyanibonga ngokuba izibonelo ezinhle kangaka. Siyanikhuthaza kunoma yini eniyenzayo ekugcineni uMlazi uhlanzekile.”

Elinye ibandla labhala: “Lapho isigebengu sendawo sigqekeza eHholo LoMbuso lethu elisha, omakhelwane basihlasela. Bathi silimaza ‘isonto labo’ ngoba liwukuphela kwesakhiwo senkolo endaweni. Basishaya ngaphambi kokusiyisa emaphoyiseni.”

UKUHLANGABEZANA NESIDINGO SAMAHHOLO OMBUSO E-AFRIKA

Ngo-1999, inhlangano kaJehova yasungula ilungiselelo lokwakha amaHholo OMbuso emazweni antulayo. Kwamiswa iHhovisi Lesifunda LamaHholo OMbuso egatsheni laseNingizimu Afrika ukuze lihlele lo msebenzi emazweni amaningana e-Afrika. Ummeleli ovela kuleli hhovisi wathunyelwa egatsheni ngalinye ukuyosiza abazalwane bamise uMnyango Wokwakha AmaHholo OMbuso. Lo mnyango unakekela ukuthengwa kweziza nokuhlela amaQembu Abakhi BamaHholo OMbuso. Izisebenzi zakwamanye amazwe nazo zathunyelwa ukuba ziyosiza nokuba ziqeqeshe abazalwane bendawo.

IHhovisi Lesifunda LaseNingizimu Afrika selimise iMinyango Yokwakha AmaHholo OMbuso engu-25 e-Afrika, enakekela ukwakhiwa kwamaHholo OMbuso emazweni angu-37. Kusukela ngo-November 1999, sekwakhiwe amaHholo OMbuso angu-7 207 emazweni angaphansi kwaleli lungiselelo. Maphakathi no-2006, kwakusenesidingo samaHholo OMbuso angu-3 305 kula mazwe.

IMIPHUMELA YEZINGUQUKO KWEZOMBUSAZWE

Ukunganeliseki okukhulayo ngemithetho yobandlululo kahulumeni wangaphambili kwasusa izibhelu nodlame, futhi abanye oFakazi BakaJehova bathinteka ngokuqondile. Yayibambene phezulu emalokishini abaNsundu, kwafa abantu abaningi. Nokho, abazalwane abaningi benza ngokuqapha futhi baqhubeka bekhonza uJehova ngokwethembeka phakathi nalesi sikhathi esinzima. Ngelinye ilanga ebusuku kakhulu, kwaphonswa ibhomu likaphethiloli emzini womzalwane ngenkathi yena nomkhaya wakhe belele. Bakwazi ukuphuma ngesamagundane futhi kamuva umzalwane wabhalela igatsha: “Mina nomkhaya wami manje sinokholo oluqine kakhulu kunakuqala. Silahlekelwe yizo zonke izimpahla zethu kodwa siye sasondela ngokwengeziwe kuJehova nakubantu bakhe. Abafowethu basisizile ngezinto ezibonakalayo. Sibheke phambili ekupheleni kwalesi simiso sezinto futhi siyambonga uJehova ngepharadesi lethu elingokomoya.”

Ngo-May 10, 1994, uNelson Mandela wafungiswa njengomongameli wokuqala oNsundu. Wayengumongameli wokuqala wokukhethwa ngokwentando yeningi, futhi kwakungokokuqala abaNsundu benikezwa ithuba lokuvota. Kwakuheleza umoya wobuzwe nenjabulo enkulu. Lokhu kwabangela abanye abafowethu izinkinga zolunye uhlobo.

Ngokudabukisayo, abanye babantu bakaJehova abazange bakulondoloze ukungathathi hlangothi kwabo kobuKristu, kodwa iningi alizange lithathe hlangothi. Iningi lalabo abathatha uhlangothi lalibona iphutha lalo, laphenduka ngobuqotho, futhi lasamukela isikhuthazo esingokomBhalo.

UKWANDA EZINHLIZIYWENI

Ukwakhiwa kwamaHholo OMbuso engeziwe kuwubufakazi besibusiso sikaJehova, kodwa ukwanda okuyisimanga ngempela kwenzeka ezinhliziyweni zabantu. (2 Kor. 3:3) Abantu bezizinda ezihlukahlukene badonseleka eqinisweni. Cabanga ngezinye zezibonelo.

URalson Mulaudzi waboshwa ngo-1986, wagwetshwa intambo ngenxa yokubulala. Wathola ikheli legatsha kwenye yezincwajana zethu wabe esebhala ecela ukusizwa afunde ngeBhayibheli. ULes Lee, iphayona elikhethekile, wavunyelwa ukumvakashela futhi waqala ukumfundela. Ngokushesha uRalson waqala ukukhuluma nezinye iziboshwa nonogada ngayekufunda. Wabhapathizwa ejele ngo-April 1990. URalson uvakashelwa njalo amalungu ebandla eliseduze futhi uvunyelwe ukuphumela ngaphandle kwesitokisi ihora ngosuku. Lesi sikhathi usisebenzisela ukushumayeza ezinye iziboshwa. URalson usesize abantu abathathu babhapathizwa kanti sikhuluma nje uqhuba izifundo zeBhayibheli ezimbili. Isigwebo sakhe sentambo sashintshelwa kudilika-jele futhi unethuba lokuthola ushwele.

Abanye abadonsekela kuJehova banezizinda ezihluke kakhulu. UQueenie Rossouw, owayenesithakazelo, waya eSifundweni Sencwadi Sebandla wacela umbonisi wesifundo sencwadi ukuba ahambele indodana yakhe eneminyaka engu-18 ubudala, eyayilungiselela ikhathekizimu. Lo mzalwane waxoxa kahle nale nsizwa, eyaqala ukuya ezifundweni nonina. Unina wabe esecela lo mzalwane ukuba ahambele umyeni wakhe, uJannie, owayengumdala eSontweni LaseDashi futhi engusihlalo wesigungu sesonto; wayenemibuzo. Umzalwane waxoxa nale ndoda, yavuma ukufundelwa.

Lokhu kwenzeka ngesonto lomhlangano wesigodi futhi umzalwane wamema uQueenie. Wamangala lapho kufika noJannie futhi eba khona zozine izinsuku. Isimiso somhlangano nothando loFakazi kwamthinta kakhulu. Indodana yabo eneminyaka engu-18 nendodana yabo endala, eyayiyidikoni esontweni, aqala ukuba khona esifundweni seBhayibheli.

Bonke besula esontweni futhi ngokushesha baqala ukuya emihlanganweni. Baba khona nasemhlanganweni wenkonzo yasensimini. Umzalwane wachazela uJannie ukuthi ngeke akwazi ukuya ensimini noFakazi ngoba wayengakafaneleki njengommemezeli ongabhapathiziwe. Echiphiza izinyembezi, wathi ubelokhu efuna iqiniso ukuphila kwakhe konke, ngeke esakwazi ukuthula nalo.

AbakwaRossouw babenenye indodana, eneminyaka engu-22, eyayenza unyaka wesithathu esikoleni sobufundisi. UJannie wayibhalela wayicela ukuba ibuyele ekhaya njengoba ayengeke esazikhokhela izifundo zayo. Ngosuku lwesithathu ibuyile, uJannie namadodana akhe amathathu basebenza nebandla usuku lonke esakhiweni saseBethel eKrugersdorp. Le ndodana eyayifundela ubufundisi yahlatshwa umxhwele eyakubona eBethel, ngakho yavuma ukufunda iBhayibheli kanye nabafowabo. Ngemva kokufunda isikhathi esithile, yathi yayifunde okuningi ngeBhayibheli enyangeni eyodwa kuneyayikufunde eminyakeni emibili nengxenye eyunivesithi.

Wonke umkhaya wagcina ubhapathiziwe. Ubaba manje ungumdala kanti amanye amadodana angabadala noma izinceku ezikhonzayo. Enye indodakazi iyiphayona elivamile.

“YENZA INDAWO YETENDE LAKHO IBE BANZI”

Nakuba kwakushiywe indawo enkulu yokunakekela ukwanda kwesikhathi esizayo eBethel, kwadingeka kunwetshwe kakhulu ngemva nje kweminyaka engu-12 isakhiwo saseKrugersdorp sinikezelwe. (Isaya 54:2) Phakathi naleso sikhathi, inani labamemezeli landa ngamaphesenti angu-62 eNingizimu Afrika nasemazweni aqondiswa yileli gatsha. Kwakhiwa ishede kanye nezakhiwo zokuhlala ezintsha ezintathu. Ilondolo kanye nezakhiwo zamahhovisi nakho kwanwetshwa, kwakhiwa negumbi lokudlela lesibili. Ngo-October 23, 1999, zonke lezi zakhiwo zanikezelwa kuJehova. UDaniel Sydlik weNdikimba Ebusayo wanikeza inkulumo yokuzinikezela.

Muva nje, isakhiwo sokunyathelisa sinwetshwe ngamamitha-skwele angu-8 000. Lokhu kwenzelwe umshini omusha wokunyathelisa wohlobo lwe-rotary i-MAN Roland Lithoman. Igatsha lithole nomshini ozincwelelayo, uzibalele futhi uzipakishele omagazini. Igatsha laseJalimane lanikela ngomshini wokuhlanganisa izincwadi, okwenza iNingizimu Afrika ikwazi ukwenzela wonke amazwe aseningizimu neSahara izincwadi namaBhayibheli anoqwembe oluthambile.

IZINDAWO EZIFANELEKAYO ZEMIHLANGANO EMIKHULU

Kuye kwahlelwa umsebenzi omkhulu wokwakha ukuze kuhlangatshezwane nesidingo samaHholo OMhlangano. Elokuqala lakhiwa e-Eikenhof, eningizimu neGoli, lanikezelwa ngo-1982. Elinye lakhiwa eBellville, eCape Town, futhi inkulumo yokulinikezela yanikezwa nguMilton Henschel ngo-1996. Ngo-2001 kwaqedwa elinye eMidrand, ephakathi kwePitoli neGoli.

Omakhelwane ekuqaleni ababemelene nomsebenzi wokwakha eMidrand, bashintsha umqondo lapho bejwayelana nabazalwane futhi bebona ukuthi benzani. Omunye umakhelwane wayenikela ngamabhokisi ezithelo nemifino njalo ngemva kwamasonto amabili, kwaze kwaphela unyaka. Ezinye izimboni zashukumiseleka ukuba zenze iminikelo. Enye yanikela ngomquba. Enye yanikeza abafowethu isheke lamarandi angu-10 000. Yebo, nabazalwane banikela ngesandla esivulekile emsebenzini wokwakhiwa kwaleli Hholo LoMhlangano.

Leli hholo liyabukeka futhi lakhiwe kahle. UGuy Pierce, ilungu leNdikimba Ebusayo elanikeza inkulumo yokulinikezela, waveza ubuhle bangempela behholo—ukusetshenziselwa ukudumisa uNkulunkulu wethu Omkhulu, uJehova.—1 AmaKh. 8:27.

ASEHLUKANISWA IMITHETHO YABANTU

Kwase kuyiminyaka eminingi kunzima ukuthola indawo efanelekayo yokuba nemihlangano emikhulu ezindaweni zabaNsundu. ESifundazweni SaseLimpopo abafowethu babehlala ezindaweni ezibizwa ngokuthi izabelo, ngaleso sikhathi okwakungavunyelwe muntu omhlophe kuzo. Umbonisi wesigodi, uCorrie Seegers, wehluleka ukuthola imvume yokungena kule ndawo, futhi akakwazanga ukuthola indawo okwakungaqhutshelwa kuyo umhlangano.

UMfoweth’ uSeegers waya kocela endodeni enepulazi elincikene nezabelo, kodwa le ndoda yayingafuni ukuba umhlangano ube sendaweni yayo. Yamvumela uMfowethu’ uSeegers ukuba amise umahamba-nendlwana wakhe lapho. Ekugcineni, abafowethu baba nomhlangano wabo esigangeni ezabelweni. Lesi siganga sasincikene nepulazi, sihlukaniswe ucingo oluhlabayo. UMfoweth’ uSeegers wamisa umahamba-nendlwana wakhe epulazini eduze kwesiganga futhi wanikeza izinkulumo zakhe elapho. Abafowethu babengapha kocingo indawo yesikhulumi ingale kodwa basijabulela isimiso somhlangano, futhi uMfoweth’ uSeegers wakwazi ukwethulela abafowethu izinkulumo ngaphandle kokuphula umthetho.

USHINTSHO LUZUZISA INSIMU

INdikimba Ebusayo yanikeza isiqondiso sokuthi kusukela ngo-2000, wonke amabandla eNingizimu Afrika ayesezosebenza ngaphansi kwelungiselelo lokuhambisa izincwadi ngaphandle kwenkokhiso kubo bonke ababonisa isithakazelo esiqotho. Abamemezeli babeyocela abantu ukuba benze umnikelo omncane wokusekela umsebenzi wethu wokushumayela emhlabeni wonke.

Ilungiselelo leminikelo yokuzithandela alizuzisanga labo abasensimini kuphela kodwa nabafowethu. Ekuqaleni, abaningi babengakwazi ukukhokhela izincwadi ezisetshenziswa eSifundweni Se-Nqabayokulinda noma eSifundweni Sencwadi Sebandla. Kwamanye amabandla anabamemezeli abangaba yikhulu, kwakuba abangaba yishumi kuphela abanamakhophi abo siqu e-Nqabayokulinda. Manje wonke umuntu angaba nekhophi yakhe.

Umsebenzi owenziwa uMnyango Wokuthumela Izimpahla eBethel uye wanda kakhulu kule minyaka edlule. Ngo-May 2002 kwathunyelwa ingqikithi yamathani angu-432 ezimpahla kwamanye amazwe e-Afrika, ikakhulukazi izincwadi zeBhayibheli.

Igatsha laseNingizimu Afrika manje ligcinela amagatsha alandelayo izincwadi, iMalawi, iMozambique, iZambia neZimbabwe. Lokhu kuhlanganisa zonke izincwadi ngezilimi ezihlukahlukene ezisetshenziswa kula mazwe. Ama-oda ebandla ngalinye apakishwa emalolini ngendlela yokuthi lapho esethululwa emagatsheni, avele afakwe emalolini alawo magatsha bese eyiswa emadepho.

Kusukela kwaqala ilungiselelo leminikelo, lande kakhulu inani lezincwadi ezifunwa abantu. Omagazini abakhiqizwa eNingizimu Afrika basuke esigidini esisodwa baya ezigidini ezingu-4,4 ngenyanga. Ama-oda ezincwadi asekhuphuke aba amathani angu-3 800 ngonyaka, kanti ngo-1999 kwakungamathani angu-200.

Kuthunyelwa nezimpahla zokwakha kwamanye amazwe ase-Afrika. Ngaphezu kwalokho, iNingizimu Afrika iye yahlela ukuba kutholakale nezimpahla zokusiza abafowethu abadinga usizo. Abafowethu baseMalawi basizwa kaningana ngenxa yokuthi kwadingeka babaleke emakhaya bahlale emakamu ngenxa yokushushiswa okunzima. Izimpahla zokusiza zathunyelwa e-Angola, eyakhahlanyezwa isomiso esibi ngo-1990. Impi yombango kulelo zwe yashiya abafowethu abaningi bempofu, ngakho baye bathunyelelwa ukudla nezingubo ngamaloli. Ngonyaka ka-2000, abafowethu eMozambique banikezwa usizo ngemva kwezikhukhula ezinkulu. Kwathunyelwa amathani ommbila angaphezu kuka-800 kubafowethu ababethintwe isomiso esibi eZimbabwe phakathi no-2002 nasekuqaleni kuka-2003.

INTUTHUKO EKUHUMUSHENI

Igatsha laseNingizimu Afrika linoMnyango Wabahumushi omkhulu. Eminyakeni embalwa edlule wakhuliswa ukuze kubhekwane nesidingo sokuhunyushwa kweBhayibheli. Njengamanje kunabahumushi abangu-102 abahumusha izincwadi ngezilimi ezingu-13.

INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele manje isitholakala ngezilimi zendawo ezingu-7. Mayelana neBhayibheli lesiTswana, omunye umzalwane wathi: “Liyafundeka futhi kumnandi ukulifunda nokulilalela. Ngiyambonga uJehova nenhlangano yakhe eqondiswa ngomoya ngendlela esondliwa ngayo ngokomoya.”

Ubuchwepheshe bamuva buye basetshenziswa kahle ukuze kusizwe abahumushi. Ngesikhathi abafowethu eNingizimu Afrika benza izimiso ze-computer zokusiza abahumushi, kwamiswa umnyango onemigomo efanayo eBrooklyn. Izimiso ezenziwa zahlanganiswa futhi zabizwa ngokuthi iWatchtower Translation System. Abakha izimiso zama-computer eNingizimu Afrika baba nesandla esikhulu ekwakhiweni kwalesi simiso.

Abafowethu abazange bazame ukwenza izimiso ze-computer ezizohumusha, njengoba ezinye izimboni zezwe ziye zazama kodwa zahluleka. Kunalokho, bagxila ekwenzeni amathuluzi okusiza abahumushi. Ngokwesibonelo, amaBhayibheli atholakala kuma-computer. Abahumushi bangakwazi nokuzakhela ezabo izichazamazwi kuma-computer. Zizuzisa kakhulu ngoba ezinye izilimi azinazo izichazamazwi eziwusizo.

UKUHLWANYELA ENSIMINI YEZITHULU

Abamemezeli besigijimi soMbuso bazama ukufinyelela wonke umuntu. Ukuxhumana nezithulu kube yinselele, kodwa imiphumela iyajabulisa. Ngawo-1960, uJune Carikas waqala isifundo seBhayibheli nowesifazane oyisithulu. Lona wesifazane nomyeni wakhe, naye oyisithulu, bathuthuka futhi babhapathizwa.

Kusukela lapho, inani elandayo lezithulu liye lamukela iqiniso futhi amaqembu abakhuluma ngezandla aye amiswa emadolobheni akulo lonke leli. Abafowethu sebejwayele ukuba kube nengxenye yabakhuluma ngezandla emihlanganweni emikhulu. Kuthinta inhliziyo ukubabona becula izingoma ngolimi lwezandla futhi “beshaya izandla” kanye nezilaleli ngokuvayizisa izandla emoyeni.

Iqembu lokuqala labakhuluma ngezandla lamiswa eBandleni LaseBrixton eGoli, ngaphansi kokuqondisa komyeni kaJune, uGeorge, ongumdala. Abafowethu abazimisele ebandleni bafundiswa ulimi lwezandla, kuhlanganise nabanye abakhonza eBethel. Manje kunebandla elilodwa lolimi lwezandla namaqembu ayisihlanu ensimini enakekelwa igatsha laseNingizimu Afrika.

IZITHELO ZOMBUSO KWAMANYE AMAZWE

Igatsha laseNingizimu Afrika lengamela umsebenzi wokushumayela kwamanye amazwe ayisihlanu. Okulandelayo umbiko omfushane ngenqubekela-phambili yomsebenzi woMbuso kula masimu.

ENamibia

Leli zwe lisuka e-Atlantic Ocean lize lifike emngceleni weBotswana osentshonalanga. Ngemva kweMpi Yezwe I, umyalo weNhlangano Yezizwe wenza iNamibia yabuswa iNingizimu Afrika. Ekugcineni, ngemva kodlame olukhulu nokuphalala kwegazi, iNamibia yathola inkululeko ngo-1990. Nakuba ingxenye enkulu yezwe yomile futhi inabantu abancane, zikhona izindawo ezinhle ezikwenza ubambe ongezansi, ezinezilwane eziningi nezitshalo ezingavamile. UGwadule LwaseNamib lukhanga izivakashi eziningi, okungenzeka ziyamangala uma zibona izinhlobonhlobo eziningi kangaka zezilwane ezikwazi ukuphila endaweni eyome kangaka. INamibia iyizwe elihle kanti futhi inabantu abanhlobonhlobo abakhuluma izilimi ezingu-9.

Imizamo yokuqala yokusakaza isigijimi soMbuso eNamibia yenziwa ngo-1928. Ngalowo nyaka igatsha laseNingizimu Afrika lathumela ngeposi inqwaba yezincwadi zeBhayibheli kubantu okwakungafinyeleleki kubo. Cishe ngalesi sikhathi, indoda yokuqala ukuba umKristu ozinikezele eNamibia yafunda iqiniso ngendlela engavamile. UBernhard Baade wathenga amaqanda asongwe ngamaphepha ayedatshulwe kwezinye zezincwadi zethu. Wawafunda ngenkuthalo la maphepha, engazi ukuthi avelaphi. Ekugcineni, elinye lamaqanda lalisongwe ngekhasi lokugcina lencwadi elalinekheli legatsha laseJalimane. Walibhalela ecela izincwadi ezengeziwe. Umbonisi wesifunda owavakashela ibandla likaBernhard kamuva, waphawula ukuthi kuyo yonke iminyaka kuze kube sekufeni kwakhe, uBernhard wayengakaze angaphumi ngisho nenyanga eyodwa enkonzweni.

Ngo-1929, uLenie Theron wathunyelwa eWindhoek, inhloko-dolobha yaseNamibia. Lo dade wafakaza kuwo wonke amadolobha amakhulu eNamibia, ehamba ngesitimela nangenqola yeposi. Ngezinyanga ezine, wahambisa izincwadi nezincwajana zesiBhunu, isiNgisi, nesiJalimane ezingu-6 388. Nakuba amaphayona ayeshumayela eNamibia ngezinye izikhathi, akekho owayesala ukuze ahlakulele isithakazelo. Lokhu kwashintsha ngo-1950 lapho kufika ezinye izithunywa zevangeli. Phakathi kwazo kwakukhona uGus Eriksson, uFred Hayhurst noGeorge Koett, bonke abazakhela umlando omuhle wenkonzo yokwethembeka kwaze kwaba sekufeni kwabo.

Ngo-1953, kwakunezithunywa zevangeli ezingu-8 kuleli, kuhlanganise noDick Waldron nomkakhe, uCoralie.* Babebhekene nokuphikiswa okunamandla okuvela kubefundisi beLobukholwa kanye neziphathimandla zendawo. Nakuba abakwaWaldron babefuna ukuhlanganyela isigijimi seBhayibheli nabantu bomdabu, kwakudingeka bathole imvume kahulumeni ukuze bangene ezindaweni zabaNsundu. UDick wafaka isicelo kodwa sangaphumelela.

Ngemva kokuzalwa kwendodakazi yabo ngo-1955, abakwaWaldron kwadingeka bayiyeke inkonzo yezithunywa zevangeli, kodwa uDick waqhubeka ephayona isikhashana. Ngo-1960, uDick wagcina eyitholile imvume yokungena kwelinye lamalokishi abaNsundu, iKatutura. Uyakhumbula, “Isithakazelo abasibonisa sasisikhulu.” Ngesikhathi esifushane, abaningana kuleli lokishi base beza ezifundweni. Manje, ngemva kweminyaka engaphezu kuka-50, uDick noCoralie bayaqhubeka bekhonza ngokwethembeka eNamibia. Babe neqhaza elikhulu ekuthuthukisweni kwezithakazelo zoMbuso kule nsimu.

Ukuletha iqiniso leBhayibheli kubantu bezinhlanga ezihlukahlukene eNamibia kwakuyinselele. Zazingekho izincwadi zeBhayibheli ngezilimi zendawo, njengesiHerero, isiKwangali nesiNdonga. Ekuqaleni, abantu abafundile ababefundelwa iBhayibheli babehumusha amanye amapheshana nezincwajana beqondiswa oFakazi bendawo. U-Esther Bornman, ngaleso sikhathi owayeyiphayona elikhethekile, wafunda isiKwanyama, futhi ngokuhamba kwesikhathi wakwazi ukusikhuluma kanye nolunye ulimi lwendawo. Yena no-Aina Nekwaya, udade ongumNdonga, bahumusha INqabayokulinda eyayinezihloko zesiKwanyama nezesiNdonga. Zombili lezi zilimi zikhulunywa e-Ovamboland futhi abantu abaningi lapho bayaziqonda.

Ngo-1990 kwamiswa ihhovisi labahumushi elikahle eWindhoek. Kwabizwa abahumushi abengeziwe, futhi manje ngaphandle kwezilimi esesizibalile, izincwadi zihunyushwa ngesiHerero, isiKwangali, isiKhoekhoegowab nesiMbukushu. U-André Bornman noStephen Jansen yibona abaqondisayo kuleli hhovisi.

INamibia ingumkhiqizi omkhulu wamadayimane. INqabayokulinda ka-July 15, 1999, yabhekisela kulokhu esihlokweni esithi “Kunamagugu Aphilayo ENamibia!” Yaqhathanisa abanhliziyo-ziqotho “namatshe ayigugu aphilayo” futhi yasho nokuthi nakuba sekwenziwe umsebenzi omkhulu wokushumayela, ezinye izindawo zaleli zwe azikakathintwa. Kulesi sihloko kwakunalesi simemo: “Ingabe ungakwazi ukukhonza lapho indingeko yabamemezeli boMbuso abashisekayo inkulu khona? Khona-ke, siza uwelele eNamibia usisize sithole futhi sipholishe amatshe ayigugu engeziwe angokomoya.”

Ukusabela kwakuthinta inhliziyo. Kwafika izicelo ezingu-130 zivela kubafowethu basemazweni ahlukahlukene, ahlanganisa i-Australia, iJalimane, iJapane neNingizimu Melika. Umphumela waba ukuthi kwafika oFakazi abangu-83 eNamibia futhi abangu-18 kulaba, bahlala. Abangu-16 kubo bafika bengamaphayona avamile, ngemva kwesikhathi abanye bamiswa njengamaphayona akhethekile. Umoya oboniswa yilezi zisebenzi zokuzithandela uyathelelana. Kwamanje ihhovisi legatsha lisathola izincwadi zibuza ngesimemo esavela kuyi-Nqabayokulinda. UWilliam no-Ellen Heindel bebekhonza njengezithunywa zevangeli enyakatho Namibia kusukela ngo-1989. Kwadingeka bafunde isiNdonga esikhulunywa ama-Ovambo ahlala kule ndawo. Ukukhuthazela kwabo nokuzikhandla kule nsimu engavamile kubalethele imivuzo ecebile. UWilliam uyaphawula: “Sibone abafana, abanye babo esasibafundela iBhayibheli, bekhula beba amadoda angokomoya. Abanye bakhonza njengabadala nezinceku ezikhonzayo ebandleni. Siba nelikhulu iqholo uma sibabona benikeza izinkulumo emihlanganweni emikhulu.”

Eminyakeni yamuva, abaningana abathole iziqu eSikoleni Sokuqeqeshela Inkonzo baye bathunyelwa eNamibia, futhi baye benza umsebenzi omuhle ekuhlakuleleni isithakazelo nasekukhonzeni amabandla. Ngo-2006, kwakunabamemezeli abangu-1 264 eNamibia, ukwanda kwamaphesenti amathathu kunonyaka owandulele.

ELesotho

Leli zwe elincane laseLesotho elinabantu abayizigidi ezingu-2,4, lizungezwe ngokuphelele iNingizimu Afrika. LiseziNtabeni Zokhahlamba, okunikeza umqwali wezintaba ithuba lokubona izindawo ezinhle.

Naphezu kwesimo esivame ukuba nokuthula, leli zwe like laba nalo uthuthuva lwezombusazwe. Ngo-1998, imibango mayelana nokhetho yaholela ekulweni kwamasosha namaphoyisa enhloko-dolobha, iMaseru. UVeijo Kuismin nomkakhe, uSirpa, babeyizithunywa zevangeli khona ngaleso sikhathi. Uyakhumbula: “Ngokujabulisayo, bambalwa abafowethu abalimala njengoba kwakulwiwa, futhi salungisa izimpahla zokusiza labo ababengenakho ukudla okuyisisekelo nezinto zokubasa. Lokhu kwaqinisa izibopho zobunye ebandleni futhi inani lababa khona ezifundweni landa kulo lonke leli.”

Ngokomnotho, iLesotho ithembele kakhulu kwezolimo. Ngenxa yomnotho ontengantengayo, amadoda amaningi ayizisebenzi ezimayini zaseNingizimu Afrika. Nakuba leli zwe limpofu, kunomcebo ongokomoya oyigugu kulo mbuso wezintaba futhi abantu abaningi baye basabela eqinisweni leBhayibheli. Ngo-2006, kwakunabamemezeli boMbuso abangu-3 101, ukwanda kwamaphesenti amabili kunonyaka owandulele. Mithathu imibhangqwana eyizithunywa zevangeli ekhonza eMaseru okwamanje—abakwaHüttinger, abakwaNygren nabakwaParises.

U-Abel Modiba wakhonza njengombonisi wesifunda eLesotho phakathi kuka-1974 no-1978. Manje useBethel yaseNingizimu Afrika kanye nomkakhe, uRebecca. Ngendlela yakhe ephansi engajahe lutho, ulandisa okuthile ngeLesotho: “Ezindaweni eziningi ezisemaphandleni yayingekho imigwaqo. Ngangivame ukuhamba ngezinyawo, ngezinye izikhathi amahora angu-7, ngiya eqenjini labamemezeli abangabodwa. Ngokuvamile abafowethu babefika namahhashi, elinye ngizoligibela elinye lithwale imithwalo yami. Ngezinye izikhathi sasiye siphathe ngisho nomshini wama-slide kanye nebhetri engama-volt angu-12. Uma umfula ugcwele, sasilinda izinsuku ezimbalwa uze ubohle. Kwezinye izigodi, induna yayimema wonke umuntu esigodini ukuba eze enkulumweni yeningi.

“Abanye kwakudingeka bahambe amahora amaningi ukuze babe khona emihlanganweni, ngenxa yalesi sizathu kwakuvamile ukuba labo abavela kude bahlale nabazalwane abahlala eduze neHholo LoMbuso phakathi nesonto lokuhambela kombonisi wesifunda. Lokhu kwakulenza libe isenzakalo esikhethekile. Kusihlwa, babehlangana ukuze baxoxelane okuhlangenwe nakho bacule nezingoma zoMbuso. Ngosuku olulandelayo, babephuma baye enkonzweni yasensimi.”

UPer-Ola noBirgitta Nygren bebekhonza njengezithunywa zevangeli eMaseru kusukela ngo-1993. UBirgitta ulandisa lokhu okuhlangenwe nakho okubonisa ukubaluleka komagazini ekusizeni abanye: “Ngo-1997, ngaqala isifundo nowesifazane okuthiwa uMapalesa. Waqala ukuza emihlanganweni. Kodwa wayevame ukungabi khona noma asicashele uma sizofunda naye. Ngayeka ukufunda naye kodwa waqhubeka esemzileni wami kamagazini. Ngemva kweminyaka, wafika kweminye yemihlangano yethu. Wachaza ukuthi ngelinye ilanga wafunda isihloko kumagazini INqabayokulinda esikhuluma ngokulawula intukuthelo. Waba nomuzwa wokuthi uJehova umsiza ngenkinga yakhe ngoba yena nezihlobo zakhe babexabana njalo. Isifundo saqalwa kabusha futhi akaphindange waphutha emihlanganweni kusukela lapho. Waqala nokuhlanganyela ngenkuthalo enkonzweni yasensimini.”

Kwase kuyiminyaka eminingi abafowethu eLesotho besebenzisa izindlu zesikhashana njengamaHholo OMbuso. Nokho, eminyakeni yamuva igatsha laseNingizimu Afrika lisize amabandla aseLesotho ngezimali zokwakha amaHholo OMbuso.

Njengoba lisendaweni ephakeme ngamamitha angaba ngu-3 000 ngaphezu kolwandle, iHholo LoMbuso elisedolobheni laseMokhotlong yilona eliphezulu ukuwedlula wonke e-Afrika. Ukuze kwakhiwe leli hholo, kwafika izisebenzi zokuzithandela zivela ezindaweni ezikude njengase-Australia naseCalifornia, e-U.S.A. Abafowethu beSifundazwe SaKwaZulu-Natal eNingizimu Afrika basekela ngokwezimali futhi baletha nezimoto zokuthutha amathuluzi nezinto zokwakha zakuyisa esakhiweni. Izindawo zokuhlala zezisebenzi zokuzithandela zazingaphucukile. Kwakudingeka baziphathele izinto zabo zokulala nezokupheka. Ihholo laqedwa ngezinsuku eziyishumi. Umzalwane wendawo osekhulile, owazalwa ngo-1910, wayeba khona nsuku zonke esakhiweni ukuze abone okwenzekayo. Wayelindele ukuba kube nehholo kusukela aba inceku kaJehova ngawo-1920, futhi wayejabule ngenqubekela-phambili yeHholo LoMbuso “lakhe.”

Ngonyaka ka-2002, kwakunesomiso eLesotho. Kwathunyelwa impuphu kanye nezinye izidingo ngamaloli futhi kwabelwa oFakazi ezindaweni ezithintekile. Incwadi yokubonga yathi: “Lapho abazalwane befika kwami bengilethele impuphu, ngamangala. Babazi ngani ukuthi yini engiyidingayo? Ngambonga uJehova ngosizo engangingakaze ngiphuphe ukuthi ngingaluthola. Lokhu kwaluqinisa ukholo lwami kuJehova uNkulunkulu nasenhlanganweni yakhe, futhi ngizimisele ukumkhonza ngomphefumulo wonke.”

EBotswana

Ingxenye enkulu yaleli zwe yakhiwa uGwadule LwaseKalahari futhi inabantu abangaphezu kwezigidi ezingu-1,7. Kuyashisa futhi komile. Iziqiwu eziningi ziheha izivakashi. I-Okavango Delta enhle iyathandwa ngenxa yokuthula kwayo okungaphazanyisiwe nezilwane eziningi. Indlela evamile yokuhamba emifuleni yi-mokoro, isikejana esenziwe ngezingodo. IBotswana inomnotho ochumayo, ikakhulukazi ngenxa yokumbiwa kwedayimane. Kusukela kwatholakala idayimane oGwadule LwaseKalahari ngo-1967, iBotswana ibe phakathi kwamazwe ahamba phambili ekukhiqizeni idayimane emhlabeni.

Kubonakala sengathi isigijimi soMbuso kaNkulunkulu safika okokuqala eBotswana ngo-1929, ngesikhathi umzalwane othile eshumayela khona izinyanga ezimbalwa. UJoshua Thongoana wamiswa njengombonisi wesifunda eBotswana ngo-1956.* Ukhumbula ukuthi ngaleso sikhathi izincwadi ezinyatheliswe oFakazi BakaJehova zazivaliwe khona.

Izithunywa zevangeli ezishisekayo ziye zathola imiphumela emihle kule nsimu ethelayo. UBlake noGwen Frisbee bekanye noTim noVirginia Crouch baye bazikhandla befunda isiTswana. Enyakatho, uVeijo noSirpa Kuismin babasiza ngenkuthalo abantu ngokomoya.

Engxenyeni eseningizimu yaleli zwe, uHugh noCarol Cormican babonisa umoya wentshiseko wezithunywa zevangeli. UHugh uyalandisa: “Ebandleni lethu kunomzalwane oneminyaka engu-12 ogama lakhe ngu-Eddie. Kusukela esemncane kakhulu wayefuna ukufunda ukuzifundela ukuze akwazi ukubhalisa eSikoleni Senkonzo Esingokwasezulwini ahlanganyele nasenkonzweni yasensimini. Ngokushesha nje lapho efaneleka njengommemezeli ongabhapathiziwe, wachitha isikhathi esiningi ensimini futhi waqala isifundo seBhayibheli nomunye ayefunda naye. Kusukela abhapathizwa, u-Eddie uvame ukukhonza njengephayona elisizayo.”

Amabandla amaningi eBotswana aseduze noma asenhloko-dolobha echumayo iGaborone, eseduze nomngcele osempumalanga. Leyo ngxenye yezwe inabantu abaningi. Abanye bahlala emadolobhaneni asentshonalanga nasoGwadule LwaseKalahari, lapho usathola khona abaThwa beziphilisa ngokugqwaba ukudla nokuzingela ngomnsalo nomcibisholo. Abamemezeli baye bazikhandla kakhulu phakathi nemikhankaso ekhethekile yokushumayela ensimini engabelwe, behamba izinkulungwane zamakhilomitha beyisa iqiniso leBhayibheli kubafuyi bezinkomo abangahlali ndawonye emaphandleni. Laba bantu bamatasa batshala ukudla, bakha izindlu ngezinto zendawo futhi bayatheza. Sincane isikhathi sezinye izinto. Nokho, lapho kufika isihambi nesigijimi esiqabulayo seBhayibheli, bavumela phezulu ukuba kube nomhlangano ngaphandle esihlabathini sogwadule.

UStephen Robbins, omunye eqenjini lamaphayona akhethekile esikhashana ayisithupha, waphawula: “Abantu lapha bahlale bethutha. Kusengathi bawela imingcele ngendlela thina esiwela ngayo imigwaqo. Sahlangana nomunye esifunda naye iBhayibheli, uMarks, esikebheni njengoba sasiwela uMfula i-Okavango. Sajabula ukuzwa ukuthi wayethathe isikhathi emsebenzini ukuze akwazi ukuyohlanganyela amaqiniso eBhayibheli nabangane bakhe nezihlobo. UMarks uchitha sonke isikhathi sakhe esikhululekile emsebenzini wokushumayela.”

Kunokusabela okukhuthazayo ezindabeni ezinhle eBotswana. Ngo-2006, bangu-1 497 abahlanganyela emsebenzini wokushumayela, ukwanda ngamaphesenti ayisithupha kunonyaka owandulele.

ESwazini

Leli zwe elibuswa inkosi linabantu abangaba izigidi ezingu-1,1. Bagxile ekulimeni nasekufuyeni, nakuba amadoda amaningi efuna imisebenzi eNingizimu Afrika. Izwe laseSwazini lihle futhi lineziqiwu eziningana. AmaSwazi anobungane futhi asawalandela amasiko awo amaningi.

Inkosi yangaphambili, uSobhuza II, wayebathanda oFakazi BakaJehova futhi eneziningi zezincwadi zethu. Njalo ngonyaka wayememela ehlalankosi abefundisi kanye nomunye woFakazi BakaJehova ukuze bakhulume ngeBhayibheli. Ngo-1956, uFakazi owayemenyiwe wakhuluma ngemfundiso yokungafi komphefumulo kanye nokubiza abaholi benkolo ngeziqu zokubahlonipha. Ngemva kwalokho, inkosi yabuza abaholi benkolo ukuthi lokho ayekusho kwakuyiqiniso yini. Abakwazanga ukukuphika lokho umzalwane ayekushilo.

Abafowethu kuye kwadingeka bame baqine ngokumelene nesiko lokuzila elisekelwe ekukhulekeleni amadlozi. Ezingxenyeni ezithile eSwazini, amakhosi aye abaxosha oFakazi BakaJehova emizini yabo ngenxa yokwenqaba ukulandela amasiko okuzila. Abafowabo abangokomoya kwezinye izindawo baye babanakekela njalo. INkantolo Ephakeme YaseSwazini yakhipha isinqumo esivuna oFakazi BakaJehova kule ndaba futhi yathi kumelwe bavunyelwe babuyele emizini yabo nasezindaweni zabo.

UJames noDawne Hockett bayizithunywa zevangeli enhloko-dolobha yaseSwazini, iMbabane. Bathola iziqu zaseGileyadi ngo-1971 no-1970 ngokulandelana. UJames wasebenzisa isibonelo esilandelayo ebonisa indlela izithunywa zevangeli okufanele zizivumelanise ngayo namasiko ahlukahlukene: “Sasishumayela ensimini engabelwe futhi induna yafuna nginikeze inkulumo yeningi. Yabizela abantu ndawonye. Sasihleli endaweni okwakwakhiwa kuyo futhi kwakunamabhulokisi phansi. Kwakumanzi phansi ngakho ngahlala phezu kwebhulokisi, noDawne wahlala eceleni kwami ebhulokisini. Omunye udade ongumSwazi weza kuDawne wamcela ukuba azohlala eceleni kwakhe. UDawne wathi akanankinga nalapho ehlezi khona, kodwa udade waphikelela. Kamuva, sachazelwa ukuthi ngenxa yokuthi amanye amadoda ayehlezi phansi, abesifazane babengenakukwazi ukuhlala endaweni ephakeme kunamadoda. Yilelo isiko emaphandleni.”

UJames noDawne bavakashela isikole esithile beyoxoxa nothisha owayebonise isithakazelo ngaphambili. Wathumela umfana ukuba abatshele ukuthi kwakungesona isikhathi esihle sokuxoxa naye. Banquma ukukhuluma nomfana, uPatrick, bambuza ukuthi uyazi yini ukuthi kungani belapho. Ngemva kwengxoxo, bamnikeza incwadi Intsha Iyabuza—Izimpendulo Ezisebenzayo futhi baqala isifundo seBhayibheli naye. UPatrick wayeyintandane ehlala ekamelweni elixhumene nendlu kabab’ omncane wakhe. Kwakudingeka azinakekele, azilungisele ukudla, abambe amatoho ukuze akwazi ukukhokha imali yesikole. Wathuthuka kahle, wabhapathizwa, futhi manje ukhonza njengomdala ebandleni.

Kuye kwaba nokusabela okukhuthazayo emsebenzini wokushumayela eSwazini kusukela waqala ngawo-1930. Ngo-2006, kwakunabantu abangu-2 292 abahlanganyela njalo emsebenzini wokushumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu kule nsimu, beqhuba izifundo zeBhayibheli ezingu-2 911.

ESt. Helena

Lesi siqhingi esincane, esingamakhilomitha angu-17 ubude namakhilomitha angu-10 ububanzi, sisentshonalanga yogu oluseningizimu-ntshonalanga Afrika. Isimo sezulu sikahle futhi simnandi. ISt. Helena inabantu abangaba ngu-4 000, abahlanganisa abeLungu, abomdabu base-Asia, nabomdabu base-Afrika. IsiNgisi siphinyiselwa ngendlela ehlukile. Asikho isikhumulo sezindiza; kunomkhumbi wemboni ethile osuka lapha uye eNingizimu Afrika naseNgilandi. Ithelevishini ize yatholakala maphakathi nawo-1990 kusetshenziswa i-satellite.

Izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu zafika okokuqala eSt. Helena ngasekuqaleni kwawo-1930, lapho amaphayona amabili evakashele lapha isikhashana. UTom Scipio, iphoyisa nedikoni esontweni lamaBaptist, wathola izincwadi kuwo. Waqala ukuxoxela abanye lokho ayekufunda, futhi esepulpiti wakwenza kwacaca ukuthi akekho uZiqu-zintathu, asikho isihogo, nokuthi awukho umphefumulo ongafi. Yena nabanye abamelela iqiniso leBhayibheli baxoshwa esontweni. Ngokushesha uTom neqembu elincane bahlanganyela enkonzweni yasensimini, besizwa amagilamafoni amathathu. Bahlanganisa sonke isiqhingi behamba ngezinyawo nangembongolo. UTom wabuye wanikeza umkhaya wakhe omkhulu wabantwana abayisithupha isisekelo esihle eqinisweni.

Ngo-1951, kwathunyelwa uJacobus van Staden evela eNingizimu Afrika eyokhuthaza futhi alekelele iqembu loFakazi abathembekile esiqhingini. Wabasiza baphumelela ngokwengeziwe enkonzweni futhi wahlela imihlangano yebandla eqhutshwa njalo. UGeorge Scipio,* enye yamadodana kaTom, ukhumbula ubunzima ababebhekana nabo ukuze wonke umuntu abe sesifundweni: “Kubantu abathakazelayo, babili kuphela ababenezimoto. Indawo yayimagebhugebhu futhi inamagquma, yayimbalwa nemigwaqo emihle ngaleso sikhathi. . . . Abanye babeqala ukuhamba ekuseni kakhulu. Ngangigibelisa abathathu emotweni yami encane ngibehlise ngemva kwebangana elithile. Baqhubeke behamba. Ngibuyele emuva, ngithathe abanye abathathu ngibahambise ibangana, ngibehlise, bese ngibuyela emuva. Ekugcineni sonke sasifika emihlanganweni ngale ndlela.” Kamuva, nakuba uGeorge ashada futhi waba nezingane ezine, wakwazi ukukhonza njengephayona iminyaka engu-14. Amathathu emadodaneni akhe manje angabadala.

UJannie Muller, ekanye nomkakhe u-Anelise, wavakasha izikhashana eSt. Helena njengombonisi wesifunda ngawo-1990. Uthi: “Lapho uhamba nommemezeli ensimini, nakanjani uzokutshela ukuthi ubani ohlala emzini olandelayo nokuthi uzosabela kanjani. Lapho sivakashele isiqhingi futhi sisakaza i-Kingdom News enesihloko esithi “Ingabe Bonke Abantu Bayoke Bathandane?,” isiqhingi sonke sahlanganiswa ngosuku olulodwa, phakathi kuka-8:30 ekuseni no-3:00 ntambama.”

UJannie ukhumbula ngokukhethekile ukufika nokuhamba kwabo. Uthi: “Lapho umkhumbi ufika, iningi labazalwane laliqoqene ngalapho sizokwehlela ngakhona ukuze basamukele. Bachaza usuku esahamba ngalo njengosuku lwezinyembezi, futhi kwakunjalo lapho sibabona bonke bemi ogwini besivalelisa.”

Ngo-2006, babengu-125 abahlanganyela ekusakazeni iqiniso leBhayibheli kuso sonke isiqhingi. Ababekhona eSikhumbuzweni bangu-239. Isilinganiso sabamemezeli emphakathini singummemezeli oyedwa kubantu abangu-30, inani elihle kunawo wonke emhlabeni.

ESINGAKULINDELA ESIKHATHINI ESIZAYO

Naphezu kwezinkinga zobandlululo eNingizimu Afrika, oFakazi BakaJehova bazo zonke izinhlanga bajabulela “isibopho . . . sobunye” esiyingqayizivele. (Kol. 3:14) Abanye baye baphawula ngalokhu. Ngo-1993 kwafika izivakashi zaphesheya eziningi zize emhlanganweni wezizwe. OFakazi abangaba ngu-2 000 baya esikhumulweni sezindiza eThekwini beyokwamukela izivakashi ezivela e-United States naseJapane. Bacula izingoma zoMbuso lapho izivakashi ziqhamuka. Abafowethu babingelelana ngemfudumalo nangokwangana. Phakathi kwalabo ababebukele kwakukhona usombusazwe oqavile. Uma exoxa nabanye abafowethu, wathi, “Ukube besinomoya wobunye njengani, ngabe kudala sazixazulula izinkinga zethu.”

UMhlangano Wezizwe Ka-2003 ‘Wokukhazimulisa UNkulunkulu’ wabakhuthaza ngokomoya bonke ababekhona. INingizimu Afrika yaba nemihlangano yezizwe ezindaweni eziyinhloko, kanye neminye imihlangano yesigodi emincane eminingana. Amalungu amabili eNdikimba Ebusayo, uSamuel Herd noDavid Splane , akhonza le mihlangano yezizwe. Kwakukhona izivakashi ezivela emazweni angu-18. Ezinye zazigqoke izingubo zazo zendabuko, okwenza kwaba umhlangano wezizwe ngempela. Inani lababekhona kuyo yonke imihlangano lalingu-166 873, kwabhapathizwa abangu-2 472.

UJanine, owaya emhlanganweni wezizwe eCape Town, wazwakalisa ukwazisa ngokukhululwa kwencwadi ethi Funda KuMfundisi Omkhulu: “Anginawo amazwi okuchaza indlela engisazisa ngayo lesi sipho. Le ncwadi iklanyelwe ukufinyelela izinhliziyo zezingane zethu. UJehova uyazi ukuthi abantu bakhe badingani, noJesu, iNhloko yebandla, uyakubona ukuhlupheka esibhekana nako kuleli zwe elingenaNkulunkulu. Ngiyambonga ngayo yonke inhliziyo yami uJehova nezinceku zakhe lapha emhlabeni.”

Lapho sibheka umlando woFakazi BakaJehova eNingizimu Afrika kuleli khulu leminyaka elidlule, siyajabula ngokubona umlando wokukhuthazela nokuzimisela kwabathembekile. Ngo-2006, kwakunabamemezeli abangu-78 877 abaqhuba izifundo zeBhayibheli ezingu-84 903. Inani lababekhona eSikhumbuzweni ngo-2006 lalingu-189 108. Izinkomba ziwukuthi amazwi kaJesu asasebenza kule ngxenye yensimu yomhlaba: “Bhekani! Ngithi kini: Phakamisani amehlo enu nibuke amasimu ukuthi asemhlophe alungele ukuvunwa.” (Joh. 4:35) Mkhulu umsebenzi okusafanele wenziwe. Ubufakazi obuningi besiqondiso sikaJehova busishukumisela ekubeni simemeze kanye nabafowethu kuwo wonke amagumbi omhlaba: “Memezani uJehova ngokunqoba, nonke nina bantu basemhlabeni. Khonzani uJehova ngokuthokoza”!—IHu. 100:1, 2.

[Imibhalo yaphansi]

Indaba yokuphila kaPaul Smit yavela kuyi-Nqabayokulinda ka-November 1, 1985, amakhasi 10-13.

Indaba yokuphila kaGeorge Phillips yavela kuyi-Nqabayokulinda yesiNgisi ka-December 1, 1956, amakhasi 712-19.

Indaba yokuphila kaFrans Muller ikuyi-Nqabayokulinda ka-April 1, 1993, amakhasi 19-23.

Indaba yokuphila kaPiet Wentzel yavela kuyi-Nqabayokulinda ka-July 1, 1986, amakhasi 9-13.

Indaba yokuphila yabakwaWaldron yavela kuyi-Nqabayokulinda ka-December 1, 2002, amakhasi 24-8.

Indaba yokuphila kaJoshua Thongoana yavela kuyi-Nqabayokulinda ka-February 1, 1993, amakhasi 25-9.

Indaba yokuphila kaGeorge Scipio yavela kuyi-Nqabayokulinda ka-February 1, 1999, amakhasi 25-9.

[Amazwi acashunwe esihlokweni ekhasini 174]

ISt Helena inesilinganiso sommemezeli oyedwa kubantu abangu-30, inani elihle kunawo wonke emhlabeni

[Ibhokisi ekhasini 68, 69]

Lwaluyini Ubandlululo?

  Ubandlululo lwaqala ukusetshenziswa iNational Party ngokhetho lwango-1948. Yaluphumelela ukhetho ngalowo nyaka, ngemva kwalokho ukuhlukaniswa kwezinhlanga ezihlukahlukene eNingizimu Afrika kwaba inqubo esemthethweni kahulumeni usekelwa iSonto LaseDashi. Le nqubo, emgomo wayo kwakuwukuba izwe libuswe abeLungu, yaholela emithethweni eyabusa izici eziyinhloko zokuphila—indawo yokuhlala, umsebenzi, imfundo, izindawo zomphakathi nezombusazwe.

  Izinhlanga ezinkulu zazihlukaniswe kanje: abamhlophe, abantu abaNsundu, amaKhaladi, namaNdiya. Abagqugquzeli bobandlululo bathi izinhlanga ezihlukene kufanele zibe nezindawo zazo ezibizwa ngokuthi ama-homeland, lapho zazingahlala khona ziphile ngamasiko nemikhuba yazo. Lo mqondo okungenzeka wazwakala ukahle kwabanye, awuzange usebenze. Besatshiswa ngezibhamu, isisi esikhipha unyembezi nezinja ezilumayo, abantu abaningi abaNsundu baxoshwa emizini yabo bayiswa kwezinye izindawo nezimpahla zabo ezimbalwa. Iningi lezindawo zomphakathi, njengamabhange namaposi, lalihlukanisiwe, kunengxenye yabamhlophe neyabangemhlophe. Izindawo zokudlela nezamabhayisikobho kwakungezabamhlophe bodwa.

  Emabhizinisini nasemizini yabo, abamhlophe babesetshenzelwa abantu abaNsundu bese bebaholela ubala. Umphumela waba ukwehlukana kwemikhaya. Ngokwesibonelo, amadoda aNsundu ayevunyelwe ukuya emadolobheni ayosebenza ezimayini noma ezimbonini abese ehlala emahostela, omkawo bebe besele emaphandleni. Le nto yakuxova ukuphila kwemikhaya futhi yabangela okuningi ukuziphatha okubi. Izisebenzi eziNsundu ezisebenza emizini yabamhlophe zaziye zihlale egunjini elingaphandle kwamLungu. Imikhaya yazo yayingavunyelwe ukuhlala ezindaweni zabamhlophe, ngakho kwakuphela isikhathi eside abazali bengayiboni imikhaya yabo. Abantu abaNsundu kwakudingeka bahlale bephethe amapasi noma nini.

  Ubandlululo lwenza umonakalo ezicini eziningi zokuphila, kuhlanganise nasemfundweni, emshadweni, emsebenzini, nasebunikazini bezindawo. Nakuba kwakwaziwa kahle ukuthi oFakazi BakaJehova bayezwana ngokwezinhlanga, babelalela imithetho kahulumeni uma nje ingabavimbeli ukuba banikele inkonzo engcwele kuNkulunkulu. (Roma 13:1, 2) Babecinga amathuba okuba nobudlelwane namanye amakholwa ezinhlanga ezihlukahlukene uma kungenzeka.

  Kusukela maphakathi nawo-1970, uhulumeni wenza izinguquko eziningana, imithetho yobandlululo yathambathamba. Ngo-February 2, 1990, uMongameli uF. W. de Klerk wamemezela izinyathelo zokuqeda ubandlululo, njengokuqaphela izinhlangano zombusazwe zabaNsundu nokudedela uNelson Mandela ejele. Ngesikhathi kukhethwa uhulumeni wentando yeningi onabantu abaningi abaNsundu ngo-1994, ubandlululo lwaphela ngokomthetho.

[Ibhokisi/Amabalazwe ekhasini 72, 73]

AKE SITHI QAPHU QAPHU NgeNingizimu Afrika

Izwe

  Indawo engasolwandle eNingizimu Afrika ingumtshopolotwana wezwe ophahlwe izintaba, obuye uvuleke ube udedangendlale wengxenye enkulu yale lizwe. Izwe liphakeme kakhulu empumalanga, ohlangothini lwe-Indian Ocean lapho iziNtaba Zokhahlamba ziphakeme khona ngamamitha angu-3 400.

Abantu

  Izakhamuzi eziyizigidi ezingu-44 zivela ezizindeni ezihlukahlukene. Ngo-2003 uhulumeni washicilela umbiko wokubalwa kwabantu lapho izakhamuzi zazihlukaniswe ngala maqembu amane: abaNsundu bengamaphesenti angu-79; abamhlophe bengamaphesenti angu-9,6; amaKhaladi engamaphesenti angu-8,9; amaNdiya engamaphesenti angu-2,5.

Ulimi

 Zingu-11 izilimi ezisemthethweni nakuba abaningi bekhuluma isiNgisi. Ngobuningi babantu abazikhulumayo, zilandelana kanje: isiZulu, isiXhosa, isiBhunu, isiPedi, isiNgisi, isiTswana, isiSuthu, isiTsonga, isiSwazi, isiVenda nesiNdebele.

Indlela yokuphila

  Leli zwe linothile ngezinto zemvelo futhi yilona elihamba phambili ekukhiqizeni igolide ne-platinum emhlabeni. Izigidi zabantu balapha zisebenza ezimayini, emapulazini, noma ezimbonini zokudla, zezimoto, zemishini, zezindwangu nezezinye izinto.

Isimo sezulu

  Phansi le eningizimu yezwe, kuhlanganise neCape Town, liyana ebusika lomise ehlobo. Maphakathi nezwe isimo sezulu sihlukile; izimvula ezihambisana nokuduma ziyapholisa ehlobo kanti ebusika akubandi kangako futhi liyacwatha.

[Amabalazwe]

(Ukuze ubone ukuthi indaba ihlelwe kanjani, bheka encwadini)

NAMIBIA

  NAMIB DESERT

  Katutura

  WINDHOEK

BOTSWANA

  KALAHARI DESERT

  GABORONE

SWAZILAND

  MBABANE

LESOTHO

  MASERU

  Teyateyaneng

SOUTH AFRICA

  Kruger National Park

  Nylstroom

  Bushbuckridge

  PRETORIA

  Johannesburg

  Klerksdorp

  Dundee

  Ndwedwe

  Pietermaritzburg

  Durban

  DRAKENSBERG MTS.

  Strand

  Cape Town

  PRETORIA

  Midrand

  Krugersdorp

  Kagiso

  Johannesburg

  Elandsfontein

  Soweto

  Eikenhof

  Heidelberg

[Izithombe]

Cape Town

Cape of Good Hope

[Ibhokisi/Izithombe ekhasini 80, 81]

Umzamo Wami Wokuqala Wokuba UFakazi

U-ABEDNEGO RADEBE

UNYAKA AZALWA NGAWO 1911

ABHAPATHIZWA NGAWO 1939

UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Wakhonza ebandleni lokuqala labaNsundu eMgungundlovu, KwaZulu-Natal, futhi washona ethembekile ngo-1995.

 NGAZALELWA futhi ngakhulela eduze kwaseMgungundlovu. Ubaba wayengumshumayeli waseWeseli. Maphakathi nawo-1930 ngathola izincwadi zoFakazi BakaJehova. Nakuba ngangivumelana nengangikufunda, angilitholanga ithuba lokuhlanganyela noFakazi.

 Othile ehostela engangihlala kulo wanginika incwajana ethi Heaven and Purgatory. Ngangiqala ukufunda into enjeya. Yangisiza ngaqonda okushiwo iBhayibheli ngovuko nethemba lasemhlabeni. Ngabhalela ihhovisi legatsha eCape Town nga-oda ezinye izincwadi.

 Ngaba mathintanyawo ukuyokhuluma noFakazi engababona edolobheni. Abantu abaNsundu babekholelwa ukuthi, “Ungayi kumlungu engakubizanga. Mlinde aze akubize.”

 Ngelinye ilanga kusihlwa ngivela emsebenzini, ngabona imoto yoFakazi enombhobho imi ngaphandle kwehostela engangihlala kulo. Uma ngifika esangweni, isidlakela sikababa seza kimi sigqoke osafari. Sathi singuDaniel Jansen. Ngathi nali ithuba lokwazi oFakazi, ngakho ngacela ukulalela enye yezinkulumo zikaMfoweth’ uRutherford. Kwaqoqana isixuku sabantu. Lapho iphela inkulumo, uJansen wanginika umbhobho wathi, “Tshela laba bantu ngesiZulu ukuthi ibithini inkulumo ukuze nabo bazuze.”

  Ngaphendula, “Angikukhumbuli konke okushiwo isikhulumi.”

  UJansen wathi, “Batshele okukhumbulayo.”

  Isandla sami sasivevezela, ngathi ukuhixihixiza ngasho amagama ambalwa ngombhobho. Kwakuwumzamo wami wokuqala lowo wokuba uFakazi kaJehova. UJansen wayesengicela ukuba ngimkhaphe emsebenzini wokushumayela. Waqale wahlola ukuqonda kwami izimfundiso eziyisisekelo ukuze abone ukuthi ngivumelana ngokugcwele yini nezimfundiso zeBhayibheli. Wagculiseka. Ngahlanganyela nebandla labamhlophe iminyaka emine, kuyimi ngedwa oNsundu. Sasiyiqembu elincane, sihlanganyela emzini womzalwane.

  Ngalezo zinsuku ummemezeli ngamunye wayenikwa ikhadi lokufakaza ukuze ethule isigijimi seBhayibheli kumninikhaya. Sasiphatha igilamafoni, izinkulumo eziqoshiwe zemizuzu emine nesikhwama sezincwadi.

  Ukuze ummemezeli onge isikhathi, wayesuke eseliwayindile igilamafoni futhi isilungile nenaliti entsha. Lapho umninikhaya evula umnyango, ummemezeli wayembingelela, amnikeze ikhadi elethula inkulumo eqoshiwe. Uma irekhodi seliya ngasekupheleni, ummemezeli wayevula isikhwama sakhe ukuze kuthi lapho liphela, anike umninikhaya incwadi efanelana nesigijimi.

[Ibhokisi/Izithombe ekhasini 88, 89]

Isibonelo Sokwethembeka

UGEORGE PHILLIPS

UNYAKA AZALWA NGAWO 1898

ABHAPATHIZWA NGAWO 1912

UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Waba iphayona elivamile ngo-1914. Waba umbonisi wegatsha eNingizimu Afrika iminyaka ecishe ibe ngu-40, washona ethembekile ngo-1982.

UGEORGE PHILLIPS wazalelwa eGlasgow, eScotland, futhi wakhulela khona. Waqala ukuphayona ngo-1914 eneminyaka engu-16. Ngo-1917 waboshelwa ukungathathi hlangothi kobuKristu. Ngo-1924, uMfoweth’ uRutherford wamcela ukuba ayokhonza eNingizimu Afrika. Wathi, “George, kungase kuthathe unyaka owodwa noma ngaphezudlwana.”

  Nakhu akuphawula uGeorge uma efika eNingizimu Afrika: “Uma kuqhathaniswa neBrithani, izimo zazihluke ngokuphelele futhi konke okuphathelene nomsebenzi kwakuhamba kancane. Ngaleso sikhathi, babengu-6 kuphela abasenkonzweni yesikhathi esigcwele futhi bengevile ku-40 ababeke bashumayele kancane. Insimu yethu yayisuka eCape ize iyoshaya eKenya. Yayizohlanganiswa kanjani futhi bunikezwe kanjani ubufakazi obuhle ngonyaka owodwa? Konje ngizihluphelani ngalokho? Okwakumelwe sikwenze nje thina ukukhwela phezu komsebenzi ngamathuluzi esinawo, umphumela siwushiyele kuJehova.

 “INingizimu Afrika iyizwe elididayo elinezinhlanga nezilimi eziningi ezingefani. Kwakumnandi ngempela ukwazi laba bantu. Kwakungelula ukuhlela umsebenzi ensimini enkulu kangaka nokubeka izisekelo ezazidingeka.

 “Njengoba iminyaka idlula, kuye kwabonakala ngokucacile ukunakekela kukaJehova zonke izidingo zami ngothando, isivikelo sakhe, isiqondiso nesibusiso. Ngifunde ukuthi ‘ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu’ nokuthi ukuze umuntu ahlale ‘endaweni esithekile yoPhezukonke,’ kumelwe anamathele enhlanganweni yakhe futhi asebenze kanzima ekwenzeni umsebenzi wakhe ngendlela yakhe.”—1 Thim. 6:6, iBhayibheli lesiZulu elivamile; IHu. 91:1.

[Ibhokisi/Izithombe ekhasini 92-94]

Ukusiza Umkhaya Wami Ngokomoya

UJOSEPHAT BUSANE

UNYAKA AZALWA NGAWO 1908

ABHAPATHIZWA NGAWO 1942

UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Indoda yomuzi eyathola iqiniso ngesikhathi isebe-nza eGoli, kude nasemzini wayo kwaZulu.

  NGAZALELWA kwaZulu, eNingizimu Afrika, ngo-1908. Nakuba abasekhaya babanelisiwe ukuphila okulula kwasemaphandleni, lapho ngineminyaka engu-19 ngathola umsebenzi wasesitolo edolobheni laseDundee. Ngokuhamba kwesikhathi ngezwa ukuthi izinsizwa eziningi zithola imali enhle eGoli, lapho kunezimayini eziningi zegolide eNingizimu Afrika. Nganikela khona ngasebenza iminyaka eminingi ngixhoma amaphepha ezikhangiso. Ngamangala uma ngibona izinto ezinhle namathuba ayevulekile, kodwa kwasheshe kwangicacela ukuthi ukuphila kwasedolobheni kuyasiqeda isimilo sabantu bakithi. Nakuba izinsizwa eziningi zayikhohlwa imikhaya yakubo eyayihlala emaphandleni, mina angizange ngibakhohlwe abasekhaya futhi ngangibathumelela njalo imali. Ngo-1939 ngaganwa intombi yakwaZulu, uClaudina. Nakuba ngase ngiganiwe ngaqhubeka ngisebenza eGoli, kude ngamakhilomitha angu-400. Iningi lontanga yami nalo lalenza okufanayo. Nanxa kwakubuhlungu ukuhlukana nomkhaya wami isikhathi eside, ngangizizwa ngibophekile ukuwusiza uthole ukuphila okungcono.

 Ngenkathi ngiseGoli, mina nomngane wami u-Elias sanquma ukufuna inkolo yeqiniso. Savakashela amasonto aseduze kodwa awasigculisanga. U-Elias wayesehlangana noFakazi BakaJehova. Ngangihamba no-Elias njalo lapho eya ebandleni loFakazi BakaJehova lokuqala labaNsundu eGoli. Ngo-1942, ngemva kokuzinikezela kuJehova, ngabhapathizwa eSoweto. Kwakuthi lapho ngisekhaya kwaZulu, ngizame ukuxoxela uClaudina ngezinkolelo zami, kodwa wayexinwe izinto zesonto lakhe.

 Nokho, waqala ukuqhathanisa izincwadi zethu neBhayibheli lakhe, futhi iqiniso leZwi likaNkulunkulu langena kancane kancane enhliziyweni yakhe. Wabhapathizwa ngo-1945. Waba isikhonzi esishisekayo esingumKristu, ehlanganyela iqiniso leBhayibheli nomakhelwane futhi eligxilisa nasezinhliziyweni zezingane zethu. Phakathi naleso sikhathi, ngaba nelungelo lokusiza abanye bathole ulwazi lweqiniso leBhayibheli eGoli. Ngo-1945 kwakunamabandla amane abaNsundu eGoli, futhi ngangikhonza njengenceku yebandla eBandleni LaseSmall Market. Njengoba isikhathi sihamba, amadoda ashadile asebenza kude nasemakhaya anikezwa isiqondiso esingokomBhalo sokuba abuyele emakhaya ayonakekela ngokwengeziwe imithwalo yawo njengezinhloko zemikhaya.—Efe. 5:28-31; 6:4.

 Ngakho ngo-1949 ngalifulathela iGoli ngayonakekela umkhaya wami ngendlela efunwa uJehova. Ngafike ngaqashwa umhloli wemfuyo, ngaba umsizi ediphini. Kwakunzima ukondla umkhaya onezingane eziyisithupha ngobadlana lomholo engangiwuthola. Ngakho ukuze ngithasisele imali, ngadayisa nemifino nommbila esasiwutshala ekhaya. Nakuba umkhaya wami wawungacebile ngezinto ezibonakalayo, sasinengcebo engokomoya ngenxa yokulalela isiqondiso sikaJesu esikuMathewu 6:19, 20.

 Ukuthola le ngcebo engokomoya kudinga usebenze kanzima, njengoba kunjalo nangokumba igolide ezimayini zaseGoli. Njalo kusihlwa sasixoxa ngomBhalo weBhayibheli nezingane zami bese ngithi ngayinye ayisho ukuthi ifundeni. Ngezimpelasonto ngangihamba neyodwa yazo siye ensimini. Njengoba sihamba emaphandleni, ngangixoxa nazo ngezinto ezingokomBhalo futhi ngizame ukugxilisa ezinhliziyweni zazo izindinganiso zeBhayibheli zokuziphatha eziphakeme.—Dut. 6:6, 7.

 Kwaba iminyaka eminingi umkhaya wethu kuyiwona wodwa osesimweni sokungenisa ababonisi abajikelezayo. Laba bazalwane nomkabo baba nethonya elihle ezinganeni zethu futhi bakha kuzo isifiso sokuba zibe abashumayeli besikhathi esigcwele. Sasinabafana abahlanu nentombazane eyodwa. Zonke izingane zethu sezikhulile manje futhi ziqinile ngokomoya. Angive ngibonga ngesiqondiso senhlangano kaJehova esakhuthaza abafana nami ukuba bazinake kangcono izidingo ezingokomoya zemikhaya yabo! Izibusiso engizitholile zingaphezulu kakhulu kwanoma yini engathengwa yimali.—IzAga 10:22.

UMfoweth’ uJosephat Busane waqhubeka ekhonza uJehova ngokwethembeka waze washona ngo-1998. Izingane zakhe ezisaphila esezikhulile nazo ziyaqhubeka zilazisa ifa lazo elingokomoya. Enye yamadodana akhe, uTheophilus, ingumbonisi ojikelezayo. Eminye imininingwane ngoMfoweth’ uBusane ungayithola kuyi-“Phaphama!” ka-October 8, 1993, amakhasi 19 kuya ku-22.

[Ibhokisi/Isithombe ekhasini 96, 97]

“Inkonzo YoMbuso Ingisizile Ngasondelana NoJehova”

UTHOMAS SKOSANA

UNYAKA AZALWA NGAWO 1894

ABHAPATHIZWA NGAWO 1941

UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Wafunda izilimi eziyisithupha ukuze asize abantu ngokomoya ezabelweni zakhe njengephayona.

 NGO-1938 uthisha othile wanginika ezinye zezincwajana ezinyatheliswa oFakazi BakaJehova. Ngaleso sikhathi, ngangingumvangeli waseWeseli eDelmas, eqhele ngamakhilomitha angu-60 empumalanga yeGoli. Kwase kuyisikhathi eside ngilithanda ngokujulile iBhayibheli. Isonto lalifundisa ukuthi umphefumulo awufi nokuthi ababi bahlushwa esihogweni. Kodwa ngosizo lweBhayibheli, ngabona ukuthi akunjalo. (IHu. 37:38; Hez. 18:4) Ngabona nokuthi esikhundleni sokuya ezulwini, iningi labantu bakaNkulunkulu lizophila phakade emhlabeni.—IHu. 37:29; Math. 6:9, 10.

 Ngajabula kakhulu ngokufunda la maqiniso futhi ngafuna ukuwashumayela esontweni lami, kodwa abanye abavangeli benqaba benza neqhinga lokungixosha. Ngakho ngalishiya isonto, ngaqala ukuhlanganyela neqembu elincane loFakazi BakaJehova eDelmas. Ngabhapathizwa ngo-1941 futhi ngaqala ukuphayona ngo-1943.

 Ngathuthela eRustenburg, lapho kwakunesidingo sabamemezeli boMbuso. Njengesihambi, kwadingeka ngicele enduneni indawo kanye nemvume yokuhlala. Yathi kuzodingeka ngikhokhe opondo abangu-12 ukuze ngithole imvume. Angikwazanga ukukhokha, kodwa umzalwane omhlophe onomusa walapha wangikhokhela futhi wangisiza ngokwezimali ukuze ngikwazi ukuqhubeka enkonzweni yamaphayona. Enye indoda engangifunda nayo yathuthuka kahle, futhi ngemva kokuba ngisukile kuleso sabelo, yamiswa njengenceku ebandleni.

 Ngabe sengithuthela entshonalanga eLichtenburg. Kulokhu, kwadingeka ngicele kunsumpa omhlophe imvume yokuhlala endaweni yabaNsundu kulelo dolobha. Wenqaba. Ngacela umzalwane omhlophe oyiphayona eMafikeng, engekude kakhulu, ukuba angisize. Saya kunsumpa sobabili, kodwa wathi: “Anginifuni lapha. Nina nifundisa ukuthi asikho isihogo. Abantu bazokwenza kanjani okulungile uma bengasesabi isihogo?”

 Ngenxa yalokhu, ngathuthela eMafikeng, lapho ngisakhonza khona njengephayona elivamile. Ngikhuluma isiZulu, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova. Lokhu kwangisiza ngakhula ngokomoya.

 Ukuze ngiphumelele enkonzweni yami, ngiye ngafunda nokukhuluma isiSuthu, isiXhosa, isiTswana, kanye nesiBhunu kancane. Eminyakeni edlule ngibe nelungelo lokusiza abaningi banikezele ukuphila kwabo kuJehova, kuhlanganise nabane manje abangabadala. Inkonzo yesikhathi esigcwele iye yasiza nempilo yami.

 Ngiyambonga uJehova ngokungivumela ngigugele enkonzweni yakhe. Ulwazi enginalo nempumelelo ensimini angikutholanga ngamandla ami siqu. UJehova ungisizile ngomoya wakhe ongcwele. Ngaphezu kwakho konke, inkonzo yoMbuso yesikhathi esigcwele ingisizile ukuba ngisondelane noJehova futhi ngiye ngafunda ukuthembela kuye.

Le ngxoxo yenziwa ngo-1982. Njengomunye wabagcotshiwe bakaNkulunkulu, uMfoweth’ uSkosana waqhubeka enkambweni yakhe yokwethembeka. Washona ngo-1992.

[Ibhokisi/Izithombe ekhasini 100, 101]

Umbonisi Wesigodi Wokuqala ENingizimu Afrika

UMILTON BARTLETT

UNYAKA AZALWA NGAWO 1923

ABHAPATHIZWA NGAWO 1939

UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Wayeyisithunywa sevangeli sokuqala esiqe-qeshwe eGileyadi esabelwa eNingizimu Afrika. Wasebenza kanzima ethuthukisa izithakazelo zoMbuso, ikakhulukazi ensimini yabaNsundu.

 NGO-DECEMBER 1946, uMilton Bartlett wafika eCape Town njengesithunywa sevangeli sokuqala esiqeqeshwe eGileyadi esizokhonza eNingizimu Afrika. Wabelwa ukuba aqale umsebenzi wesifunda nowesigodi, futhi yilokho akwenza. Ngaleso sikhathi, uMfoweth’ uBartlett wayewukuphela kombonisi wesigodi. Eminyakeni eyalandela, ababonisi abajikelezayo benza okuningi ukuze bathuthukise izithakazelo zoMbuso eNingizimu Afrika, ikakhulukazi ensimini yabaNsundu.

 UMilton wayengaconsi phansi kubazalwane baseNingizimu Afrika. Wayeyindoda enesineke, eyayilalela ngokucophelela lapho abafowethu bemtshela izinkinga zabo. Ngenxa yalokho, wayekwazi ukuthumela egatsheni laseNingizimu Afrika umbiko oningiliziwe nonembile ngezinkinga zabafowethu. Lokhu kwasiza ekwenzeni ukuziphatha kwabafowethu nendlela yokukhulekela kwavumelana nezimiso zeBhayibheli.

 UMilton wayekwazi ukubasiza kanjalo abafowabo ngoba wayeyazi kahle imiBhalo futhi engumfundisi onekhono. Wayebusiswe nangokuzimisela nokuphikelela okwakudingeka ukuze, njengomuntu omhlophe, akwazi ukuthola eziphathimandleni zobandlululo imvume yokungena emalokishini abaNsundu. Iziphathimandla ezibandlululayo zazivame ukumenqabela imvume, bese kudingeka aye ezikhulwini zazo, njengomkhandlu wedolobha, ukuze athole usizo. Kwakube sekudingeka alinde kuze kube yilapho umkhandlu uba nomhlangano wawo olandelayo bese ukhipha isinqumo. Ngandlela-thile, wayekwazi ukungena ezindaweni eziningi zabaNsundu.

 Ngezinye izikhathi amaphoyisa ayezishaya izakhamuzi ezivamile, ayethunywa ukuba ayokuzwa ukuthi uMilton uthini ezinkulumweni zakhe. Esinye isizathu salokhu ukuthi abefundisi beLobukholwa babeqambela oFakazi BakaJehova amanga bethi bagqugquzela ubuKhomanisi. Iphoyisa eliNsundu lake lathunywa ukuba liyothatha amaphuzu emhlanganweni omkhulu. “Lokhu kwaba okuzuzisayo,” kubhala uMilton ngemva kweminyaka engaba ngu-20, “ngoba lelo phoyisa lakwamukela ukukhulekela kweqiniso ngenxa yalokho elakuzwa ngaleyo mpelasonto, futhi lisaqhuba kahle.”

 Lapho uMilton efika kuleli zwe eyinsizwa engashadile eneminyaka engu-23, kwakunabamemezeli abangu-3 867. Ngemva kokuba esekhonze eNingizimu Afrika iminyaka engu-26, inani labamemezeli lase lifinyelele ku-24 005. Ngo-1973, uMilton nomkakhe, uSheila, nendodana yabo enonyaka, uJason, kwadingeka babuyele e-United States ukuze banakekele abazali bakaMilton abase bekhulile. Isithombe esikuleli khasi sibonisa uMilton noSheila beseNingizimu Afrika ngo-1999, ekunikezelweni kwezakhiwo ezinwetshiwe egatsheni laseNingizimu Afrika. Yeka ukuthi babejabule kangakanani—ngemva kweminyaka engu-26 bengekho—uma behlangana nomakad’ ebona abaningi ababesayikhumbula imisebenzi yabo yothando

[Isithombe]

UMilton noSheila Bartlett ngo-1999

[Ibhokisi/Isithombe ekhasini 107]

Indawo Eyingqayizivele

 ITable Mountain, intaba ekhangayo, yenza idolobha laseCape Town libe lihle kakhulu. Abanye bathi iCape Town iyidolobha elihle kunawo wonke e-Afrika.

 Ngezinye izikhathi ehlobo isiqongo esiyisicaba simbozwa kahle ifu elibizwa kufanele ngokuthi “indwangu yetafula.” Leli fu libangelwa imimoya enamandla ekhuphuka emaceleni ale ntaba, bese umswakama ushintsha uba yileli fu elihlala phezu kweTable Mountain.

[Ibhokisi/Izithombe ekhasini 114-117]

Ukulondoloza Ubuqotho Ngesikhathi Beboshiwe

INGXOXO NOROWEN BROOKES

UNYAKA AZALWA NGAWO 1952

ABHAPATHIZWA NGAWO 1969

UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Waboshwa ngo-December 1970 kuya ku-March 1973 ngenxa yokungathathi hlangothi kobuKristu. Ngo-1973 waba iphayona elivamile, kwathi ngo-1974 waya eBethel. Manje uyilungu leKomiti Yegatsha.

Zazinjani izimo ekamu?

 Amakamu ayeyizakhiwo eziwumhubhe, enezinhlangothi ezimbili zezitokisi ezingu-34 ezibheke ephaseji elinomsedlana wamanzi phakathi nendawo. Ngesikhathi sivalelwe ngasodwa, sasihlala esitokisini esingamamitha amabili ububanzi nangu-1,8 ubude. Sasikhishwa kabili kuphela ngosuku ezitokisini zethu: ekuseni ukuze siyogeza, sishefe, sihlanze namabhakede ethu okuzikhulula, nantambama ukuze siyogeza. Sasingakwazi ukubhala noma ukuthola izincwadi. Sasingavunyelwe ukuba nezincwadi ngaphandle kweBhayibheli futhi namapeni ayengavunyelwe. Sasingakwazi ukubona izivakashi.

 Ngaphambi kokuba baboshwe, abazalwane abaningi babenamaBhayibheli okunanyatheliswe ezinye izincwadi kuwo, njengencwadi ethi Aid to Bible Understanding. Onogada abakubonanga lokho ngoba lalisuke lifane namaBhayibheli abo amakhulu amadala, esiBhunu noma esiDashi.

Nanikwazi ukuthola izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini?

 Yebo, sasizishushumbisa izincwadi uma kwenzeka. Zonke izimpahla zethu zazigcinwa emapotimendeni kwesinye sezitokisi ezingenalutho. Izinto zokugeza nokugcoba nazo zazilapho. Kanye ngenyanga unogada wayesivumela ukuba siye emapotimendeni ethu siyolanda izinto zokugcoba. Sasifake nezincwadi kula mapotimende.

 Kwakuthi lapho omunye wethu ephazamisa unogada ngokumkhulumisa, omunye umzalwane afihle incwadi esikhindini noma evestini lakhe. Sesisezitokisini, sasiyihlukanisa ibe izingxenye ezincane okwakulula ukuzifihla. Sasidluliselana zona ukuze sonke sizifunde. Sathola izindawo eziningi zokuzifihla. Ezinye zezitokisi zazisesimweni esibi, zigcwele izimbobo.

 Izitokisi zethu zaziseshwa njalo, ngezinye izikhathi phakathi kwamabili. Onogada babezithola njalo ezinye zezincwadi kodwa hhayi zonke. Elinye lamasosha elinomusa laliye lisilume indlebe uma kuzoseshwa. Sasibe sesizigoqa izincwadi ngepulasitiki bese sizishutheka emapayipini amanzi. Ngelinye ilanga layidliva imvula, futhi sethuka lapho omunye wala mapulasitiki agoqe izincwadi uqhamuka untanta emseleni wamanzi ongaphakathi. Ezinye zeziboshwa zempi zakhahlelelana ngawo. Kusenjalo, kwafika unogada wazikhomba ezitokisini zazo. Kwathi gidi lapho kungekho muntu onaka lowo pulasitiki, futhi sakwazi ukuwuthatha lapho kuthiwa asishaywe umoya ngokushesha nje ngemva kwalokho.

Ingabe ubuqotho benu bavivinywa ngesikhathi niboshiwe?

 Njalo. Abaphathi bejele babelokhu bezama lokhu nalokhuya. Ngokwesibonelo, babeye basiphathe kahle—basinike ukudla okuningi, basikhiphe siyovivinya umzimba, baze basivumele nokuba sicambalale esigcakini. Bese kuthi ngemva kwezinsuku ezimbalwa, gwiqiqi, bathi asigqoke izingubo zamasosha. Lapho senqaba, babesiphatha kabi njengangaphambili.

 Ngelinye ilanga kwathiwa asigqoke izigqoko zempi zepulasitiki, senqaba. Ukaputeni wathukuthela kangangokuthi kusukela ngaleso sikhathi akabange esasivumela nokuba sigeze ezisefweni. Ngamunye wanikwa ibhakede ukuze agezele esitokisini.

 Sasingenazo izicathulo. Izinyawo zabanye abazalwane zazopha, ngakho senza izicathulo. Saqoqa iziqephu zezingubo zokulala ezindala esasipholisha ngazo phansi. Sabe sesithola ucingo, salucijisa kolunye uhlangothi. Kolunye sabhoboza imbobo, senza usungulo. Sahushula izintambo ezingutsheni zethu zokulala, sathunga izicathulo ngeziqephu zezingubo zokulala.

 Kwathi singazelele, kwathiwa asihlale ngabathathu esitokisini esisodwa. Nakuba sasimpintshene, sasizakala. Sahlela ukuba abazalwane abangaqinile ngokomoya bahlale nabaqine kakhudlwana. Sasiprakthiza ukuqhuba izifundo zeBhayibheli nenkonzo yasensimini. Saqina ngokushesha, okuyinto engamjabulisanga ukaputeni.

 Ebona ukuthi leli cebo libhuntshile, ukaputeni wathi uFakazi ngamunye akahlale neziboshwa ezimbili ezingebona oFakazi. Nakuba zazidonswe ngendlebe ukuba zingasikhulumisi, zaqala ukubuza imibuzo, futhi saba nethuba elihle lokufakaza. Ngenxa yalokho, esisodwa noma ezimbili zalezi ziboshwa zenqaba ukuhlanganyela kweminye imisebenzi yezempi. Ngokushesha sabuyiselwa ekuhlaleni ngamunye esitokisini.

Nanikwazi ukuqhuba imihlangano?

 Imihlangano sasiba nayo njalo. Phezu kwesicabha ngasinye sesitokisi kwakunefasitela elinenetha locingo kanye nezinsimbi ezingu-7 ezimile. Sasibophela ingubo yokulala ezinsimbini ezimbili ezimile bese sihlala kuyo. Silapho phezulu sasikwazi ukubona umzalwane osesitokisini esingaphesheya, futhi sasimemeza ukuze abanye basizwe. Sasifunda itekisi losuku nsuku zonke, futhi uma sinomagazini sasiqhuba iSifundo Se-Nqabayokulinda. Usuku ngalunye sasiluphetha ngomthandazo, sishintshana. Saze sazenzela esethu isimiso somhlangano wesifunda.

 Sasingaqiniseki ukuthi ukhona yini umdala owayezovunyelwa ukungena azogubha nathi iSikhumbuzo. Ngakho sazenzela awethu amalungiselelo. Senza iwayini ngokucwilisa amagilebhisi omisiwe emanzini, sase sithatha ezinye zezinkwana zethu sazenza izicaba sase sizomisa. Ngesinye isikhathi savunyelwa ukuthola ibhodlela elincane lewayini nesinkwa esingenamvubelo kubafowethu abangaphandle.

Ingabe izimo zashintsha ngokuhamba kwesikhathi?

 Ngokuhamba kwesikhathi izimo zaba ngcono. Umthetho washintsha, iqembu lethu lakhululwa. Kusukela lapho, abenqaba ukuqeqeshelwa impi ngenxa yenkolo bathola isigwebo esisodwa esiyisikhathi esimisiwe, bengeke futhi baphinde bagwetshwe. Kamuva, ngemva kokukhululwa kweqembu lethu labazalwane abangu-22, abazalwane abangu-88 abasala babuyelwa amalungelo ayetholwa ezinye iziboshwa. Babevakashelwa kanye ngenyanga futhi babengabhala noma bathole izincwadi.

Ingabe kwaba nzima ukujwayela impilo yangaphandle ngemva kokukhululwa?

 Yebo, kwathatha isikhathi ukujwayela impilo yangaphandle. Ngokwesibonelo, kwakunzima kabi ukuba phakathi kwabantu abaningi. Abazali bethu nabazalwane basisiza ngomusa ukuba kancane kancane sithwale imithwalo yemfanelo eyengeziwe emabandleni.

 Nakuba lezo zikhathi zazinzima, sazuza kuzo. Ukuvivinywa kokholo kwasiqinisa ngokomoya futhi kwasifundisa ukukhuthazela. Salazisa ngempela iBhayibheli futhi safunda ukubaluleka kokulifunda nokuzindla ngalo nsuku zonke. Ngokuqinisekile, safunda nokuthembela kuJehova. Ngemva kwalokho kuzidela ukuze sihlale sithembekile kuJehova, sazimisela ukuqhubeka simnike okungcono kakhulu, sikwenze lokho enkonzweni yesikhathi esigcwele uma kungenzeka.

[Ibhokisi/Isithombe ekhasini 126-128]

Sathembela KuJehova Ngezikhathi Zobunzima

UZEBLON NXUMALO

UNYAKA AZALWA NGAWO 1960

BHAPATHIZWA NGAWO 1985

UMLANDO WAKHE OMFUSHANE WayeyiRasta ngaphambi kokufunda iqiniso. Ngemva nje kokubhapathizwa, wangenela inkonzo yesikhathi esigcwele. Njengamanje ungumbonisi wesifunda, ehamba nomkakhe, uNomusa.

 NGEMVA kokusiza ekwakheni iBethel yaseKrugersdorp, mina nengangiphayona naye sabelwa ukuyokhonza lapho kunendingeko enkulu khona elokishini lakwaNdengezi budebuduze nedolobha laseThekwini. Ezinsukwini ezimbalwa sifikile, iqembu lezombusazwe lathuma izinsizwa ezinhlanu lapho sasihlala khona ukuba zizothola ukuthi simi kuphi. Zasicela ukuba sizisekele ekuvikeleni ilokishi eqenjini eliyisitha. Ubutha obabuphakathi kwala maqembu amabili angamaZulu babubangele ukuphalala kwegazi eliningi kule ngxenye yeNingizimu Afrika. Sazibuza ukuthi zicabanga ukuthi liyini ikhambi lalolu dlame. Zathi imbangela eyinhloko ukubusa kwabeLungu. Sazibuza ngamanye amazwe akhahlanyezwe izimpi e-Afrika azakhamuzi zawo zibulawa indlala. Sabe sesizikhumbuza ngesisho esithi, Umlando uyaziphinda. Zavuma ukuthi ubugebengu, udlame, nokugula kuyohlale kukhona ngisho noma leli zwe lingabuswa abaNsundu. Sabe sesivula iBhayibheli sazibonisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uwukuphela kukahulumeni ongaxazulula izinkinga zesintu.

 Ngemva kwezinsuku ezimbalwa, sezwa iviyo lentsha likhuza iziqubulo zenkululeko sabona namadoda ephethe izibhamu. Kwakushiswa izindlu, kubulawa abantu. Sigajwe ukwesaba, sathandaza kuJehova sacela amandla okuba singavumeli ukwesatshiswa noma ukusongelwa kusidikibalise noma kwephule ubuqotho bethu. Sakhumbula nabafel’ ukholo abangazange bamphike uJesu ezimweni ezifana nezethu. (Math. 10:32, 33) Kusenjalo, kwangqongqoza iviyo lentsha nabantu abadala. Ababingelelanga nakubingelela, bathi bafuna imali yokuthenga intelezi. Sabancenga ukuba behlise umoya sabe sesibabuza, “Nicabanga ukuthi ilungile le nto eyenziwa abathakathi yokukhuthaza ukubulawa kwabantu ngokubathakatha?” Sathi futhi: “Ake sithi isihlobo senu sithakathiwe. Beningazizwa kanjani?” Bonke bavuma ukuthi bekungaba kubi. Sabe sesivula iBhayibheli, sacela ubhongoza wabo ukuba afunde umbono kaNkulunkulu ngokuthakatha, njengoba ulotshwe kuDuteronomi 18:10-12. Ngemva kokufunda lawo mavesi, sababuza ukuthi bacabangani ngawo. Inkukhu yanqunywa umlomo. Sasizakala ngokuthula kwabo, sababuza ukuthi babona kuwukuhlakanipha yini ukuba silalele uJehova noma bona. Basishiya ngaphandle kokuthí vu.

 Ziningi izimo ezifana nalezi esaphunyuka kuzo futhi sabona ukuthi uJehova ungakithi. Ngokwesibonelo, ngelinye ilanga ebusuku kwatheleka elinye iqembu lapho sasihlala khona lifuna imali yokuthenga izikhali “zokuvikela” umphakathi. Bakhala ngokuthi abalondekile eqenjini lezitha futhi bathi umanqoba ukuba balwe nalo ngezikhali ezingcono. Bathi masibanike imali, uma kungenjalo sizolutheza olunenkume. Sabe sesibakhumbuza ukuthi inhlangano yabo yayisayine isivumelwano esivikela amalungelo abantu nokuhlonipha onembeza babanye. Sababuza ukuthi akufanele yini umuntu ancamele ukufa kunokuphikisana nomthetho-sisekelo akholelwa kuwo. Bavuma. Sabachazela ukuthi thina sisenhlanganweni kaJehova, “umthetho-sisekelo” wethu iBhayibheli, nokuthi iBhayibheli liyakulahla ukubulala. Ekugcineni, umholi wabo wathi kubo: “Ngiyabona ukuthi ami kuphi la madoda. Akubeke kwacaca ukuthi uma imali ingeyokuthuthukisa ilokishi lethu—njengokwakha amakhaya asebekhulile—noma uma omakhelwane babo bedinga imali yokuya esibhedlela, azimisele ukuyikhipha. Kodwa awazimisele ukusinika imali yokubulala.” Wathi angasho lokho, bonke basukuma, saxhawulana, sababonga ngesineke sabo.

[Ibhokisi/Izithombe ekhasini 131-134]

Odade Abangashadile Asebeneminyaka Eyikhulu Bengabahumushi

 Abazalwane nodade abaningi emkhayeni waseBethel yaseNingizimu Afrika baye basebenzisa isiphiwo sabo sokungashadi enkonzweni yoMbuso eyigugu. (Math. 19:11, 12) Odade abathathu abalandelayo sebeneminyaka eyikhulu bebonke behumusha ukudla okungokomoya okuvela ‘encekwini ethembekileyo neqondayo.’—Math. 24:45.

UMaria Molepo

 Ngazalelwa esigodini sakwaMolepo eSifundazweni SaseLimpopo, eNingizimu Afrika. Udadewethu omdala, u-Aletta, wangifundisa iqiniso ngisesesikoleni. Lapho ngiqeda isikole, omunye udadewethu, ongeyena uFakazi kaJehova, wathi uzokhokhela izifundo zami zeminyaka emithathu ekolishi ukuze ngifundele ubuthisha. Ngasenqaba isipho sakhe somusa ngoba ngangifuna ukukhonza uJehova nodadewethu ababili abadala, u-Aletta no-Elizabeth, ababengamaphayona. Ngabhapathizwa ngo-1953 futhi kwaba iminyaka eyisithupha ngibika amahora amaphayona ngezinye izinyanga, ngaphambi kokuba ngifake isicelo futhi ngimiswe ngokomthetho njengephayona elivamile ngo-1959.

 Ngo-1964, igatsha laseNingizimu Afrika langicela ukuba ngezikhathi ezithile ngihumushele olimini lwesiPedi ukudla okungokomoya. Ngakwenza lokhu ngabe ngiqhubeka ngiphayona. Kwase kuthi ngo-1966 ngamenywa ukuba ngibe ilungu lomkhaya waseBethel yaseNingizimu Afrika. Inkonzo yaseBethel ayibanga yinto engangicabanga ukuthi iyiyo. Ngangikukhumbula ukuya enkonzweni yasensimini zonke izinsuku. Nokho, ngokushesha ngawulungisa umbono wami ngokubheka izimpelasonto, kusukela ngo-Mgqibelo ntambama kuya ngeSonto kusihlwa, njengesikhathi sokuphayona, yize ngangingenakuwahlanganisa amahora amaphayona. Ngangiyijabulela kakhulu insimu ngezimpelasonto kangangokuthi ngangivame ukubuya sesidlule kudala isikhathi sokudla kwakusihlwa ngoMgqibelo noma ngeSonto. Lapho kushintshwa kuthiwa odade asebekhulile baseBethel ngeke besasebenza ngemiGqibelo ekuseni, ngakujabulela kakhulu ukusebenzisa leso sikhathi esengeziwe enkonzweni yasensimini.

 Iminyaka yokuqala engu-8 ngiseBethel ngahlala nomunye umhumushi ekamelweni elisesakhiweni esingaxhumene nekhaya laseBethel. Iziphathimandla zobandlululo zaqale zasivumela ukuba sihlale eduze kwabafowethu abamhlophe, kodwa ngo-1974 zakwenqabela lokho. Abahumushi abaNsundu njengami baphoqeleka ukuba bayohlala ezindaweni zabaNsundu. Ngahlala nomkhaya ongoFakazi eThembisa futhi kwakudingeka ngihambe indlela ende ukuya nokubuya eBethel usuku nosuku. Lapho sekwakhiwe iBethel entsha eKrugersdorp, uhulumeni wobandlululo wawusuthe ukuyixegisa imithetho, ngakwazi ukuphinde ngihlale nawo wonke umkhaya waseBethel.

 Ngimbonga kakhulu uJehova ngokungisiza ukuba ngiqhubeke nomsebenzi wami njengomhumushi eBethel kuze kube manje. Ngempela, ungibusisile ngokusebenzisa kwami isiphiwo sokuhlala ngingashadile enkonzweni yakhe kangangokuthi udadewethu omncane, u-Annah, naye wakhetha ukungashadi futhi ubelokhu ejabulela umsebenzi wokushumayela isikhathi esigcwele iminyaka engu-35 edlule.

UTseleng Mochekele

 Ngazalelwa edolobheni laseTeyateyaneng, ezweni laseLesotho. Umama wayeyikhonzile inkolo futhi wayevame ukusiphoqelela nezingane zakithi ukuba siye naye esontweni. Ngangikuzonda ukuya esontweni. Umam’ omncane waba omunye woFakazi BakaJehova futhi waxoxela umama ngenkolo yakhe. Ngajabula lapho umama eyeka ukuya esontweni, kodwa angilinakanga iqiniso ngoba ngangilithanda izwe nokuzijabulisa kwalo.

 Ngo-1960, ngathuthela eGoli ngayoqedela khona isikole. Lapho ngihamba ekhaya, umama wangincenga, “Ngiyakucela, Tseleng, uma ufika eGoli, ubofuna oFakazi, uzame ukuba omunye wabo.” Lapho ngifika okokuqala eGoli, ngakhangwa amathuba amaningi okuzijabulisa. Kodwa ngemva kokubhekisisa kahle ukuphila kwabantu, yangithusa indlela okwakwande ngayo ukuziphatha okubi kobulili. Ngabe sengikhumbula amazwi kamama, ngaqala ukuya emihlanganweni yoFakazi BakaJehova eSoweto. Ngiyakhumbula ngithandaza mhla ngiqala ukuba sesifundweni, “Ngisize Jehova ngoba ngifuna ukuba ngomunye woFakazi bakho.” Ngokushesha ngaqala ukuhlanganyela enkonzweni futhi ngabhapathizwa ngo-July ngawo lowo nyaka. Ngemva kokuqeda isikole, ngabuyela kumama eLesotho. Wayesebhapathiziwe naye ngaleso sikhathi.

 Ngo-1968, igatsha laseNingizimu Afrika langicela ukuba ngibe umhumushi wesiSuthu isikhathi esigcwele. Iminyaka eminingi ngénza lesi sabelo ngihlala nomama ekhaya. Ngezikhathi ezinzima ngasikisela kwabasekhaya ukuthi mhlawumbe kufanele ngiyiyeke inkonzo yesikhathi esigcwele, ngithole umsebenzi ukuze ngibasekele. Kodwa bobabili umama nodadewethu omncane owayesebhapathiziwe, uLiopelo, abafunanga nakuyizwa leyo. Babelazisa kakhulu ilungelo lokungisekela esabelweni sami njengomhumushi wesikhathi esigcwele.

 Ngo-1990, ngakwazi ukuba ingxenye yomkhaya waseBethel yaseNingizimu Afrika ezakhiweni ezintsha zegatsha eKrugersdorp, lapho ngiqhubeka khona ngijabulela ilungelo lomsebenzi wokuhumusha. Angizisoli ngokukhetha ukuhlala ngingashadile. Kunalokho, ngimbonga kakhulu uJehova ngokungibusisa ngokuphila okujabulisayo nokunenjongo njengalokhu.

UNurse Nkuna

 Ngazalelwa enyakatho-mpumalanga yeNingizimu Afrika edolobheni laseBushbuckridge. Njengomunye woFakazi BakaJehova, umama wangikhulisela eqinisweni futhi wayesebenza isikhathi esigcwele ukuze anezele emholweni kababa. Umama wangifundisa ukufunda ngingakayi nasesikoleni. Lokhu kwangisiza ukuba ngihlanganyele emsebenzini wokushumayela phakathi nezinsuku nomunye ugogo owayeyiphayona elivamile. Wayengaboni kahle, ngakho ukukwazi kwami ukufunda kwamsiza enkonzweni. Ngisho sengingenile esikoleni ngaqhubeka ngiya naye ensimini ngezikhathi zantambama. Ukujwayelana nezinceku zesikhathi esigcwele kwangenza ngayithanda inkonzo. Kuyangijabulisa ukubona abantu bethatha isinyathelo sokumelela iqiniso. Lapho ngineminyaka ethi ayibe yishumi ubudala, ngathandaza kuJehova ngesifiso sami sokusebenzisa ukuphila kwami emsebenzini wokushumayela isikhathi esigcwele. Ngabhapathizwa ngo-1983 futhi ngasebenza iminyaka embalwa ukuze ngisekele abasekhaya. Ukuze ngiqiniseke ukuthi angakhi uthando lwemali olwaluyongithiya ekufinyeleleni umgomo wami wokungenela inkonzo yesikhathi esigcwele, ngacela umama ukuba angiphathele izimali zami. Kwase kuthi ngo-1987 ngesula emsebenzini ngesikhathi kwamukelwa isicelo sami sokuba umhumushi wesiZulu emkhayeni waseBethel yaseNingizimu Afrika.

Ukukhonza eBethel njengodade ongashadile kungilethele injabulo enkulu. Izingxoxo zetekisi losuku ekuseni ziye zangisiza ukuba ngithuthukise inkonzo yami yasensimini. Ukukhonza eduze nabanye abakhulekeli bezizinda ezingafani kungisizile ukuba ngithuthukise ubuntu bami bobuKristu. Yiqiniso, anginazo izingane okungezami, kodwa nginezingane nabazukulu abaningi abangokomoya mhlawumbe ebengingeke ngibe nabo ukube ngakhetha ukushada nokuba nomkhaya.

Nakuba besebenza kanzima ezabelweni zabo zokuhumusha eBethel, lab’ odade abathathu abangashadile sebebonke basize abantu abangu-36 ukuba babe abakhulekeli bakaJehova abazinikezele babhapathizwa.

[Ibhokisi/Izithombe ekhasini 146, 147]

Ubuhle Bezintaba

  IziNtaba Zokhahlamba zithatha ibanga elingamakhilomitha angaba ngu-1 050 eNingizimu Afrika. Nokho, ingxenye ewumngcele waKwaZulu-Natal neLesotho yiyo enhle ukuzedlula zonke kulezi zintaba. Ivame ukubizwa ngokuthi yiSwitzerland yaseNingizimu Afrika.

  Iziqongo eziyinselele—njengesiqongo esikhulukazi iSentinel; iMonk’s Cowl eshelelayo neyingozi; neDevil’s Tooth esho ngamawa amabi—ziyaheha kubaqwali bezintaba. Ukuqwala izintaba ezinjalo kungaba yingozi. Nakuba izindledlana eziningi ezikhuphukela phezulu ziyimimango, aziyona ingozi futhi azidingi izinto ezikhethekile zokuqwala intaba. Kubalulekile nokho ukulalela imithetho yezintaba. Ukuphatha izingubo ezifudumalayo, itende, nokudla okuningi kusemqoka. Phezulu kungase kubande kakhulu, kube nezivunguvungu ebusuku.

  Unyaka ngamunye kufika izinkulungwane zabaqwali bezintaba nabagxumeka amatende, beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni beze lapha bezoshaywa umoya wasezintabeni, baphuze amanzi akhona amtoti, bajabulele nobuhle bezintaba.

[Isithombe]

Imidwebo esemadwaleni eyadwetshwa abaThwa

[Ibhokisi/Izithombe ekhasini 158, 159]

Ngakhululwa Emimoyeni Nasesithenjini

U-ISAAC TSHEHLA

UNYAKA AZALWA NGAWO 1916

ABHAPATHIZWA NGAWO 1985

UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Ngenxa yokudunyazwa eLobukholwa, wayeyisangoma esicebile ngaphambi kokufunda iqiniso.

  U-ISAAC nabangane bakhe abathathu—uMatlabane, uLukas, noPhillip—bakhulela eziNtabeni zaseSekhukhune ezisengxenyeni esenyakatho-mpumalanga yeNingizimu Afrika. Lezi zinsizwa ezine zanquma ukulishiya iSonto LabaPhostoli ngenxa yobuzenzisi ezabubona emalungwini esonto. Zaqala ukufuna inkolo yeqiniso ndawonye. Ngokuhamba kwesikhathi, zalahlekelana.

  Abathathu kulaba bangane abane ekugcineni baba oFakazi BakaJehova kanye nomkabo. Kodwa kwenzekani ku-Isaac? Wayelandele izinyathelo zikayise, owayeyisangoma esidumile. U-Isaac wayefuna ukwenza imali futhi waba isigwili. Wayenezinkomo eziyikhulu nemali eningi ebhange. Njengoba kulindelekile endaweni ngabantu abacebile, u-Isaac naye wayenabafazi ababili. UMatlabane wanquma ukufuna u-Isaac ukuze ambonise ukuthi abangane bakhe abathathu babeyithole kanjani inkolo yeqiniso.

  U-Isaac wajabula ngokuphinde abone uMatlabane, futhi wayenesithakazelo sokwazi ukuthi kungani abangane bakhe abadala baba oFakazi BakaJehova. Kwaqalwa isifundo seBhayibheli no-Isaac ngencwajana ethi Jabulela Ukuphila Emhlabeni Phakade! Isithombe se-17 kule ncwajana sibonisa isangoma sibhula ngamathambo. U-Isaac wamangala ukufunda embhalweni okhonjiwe, uDuteronomi 18:10, 11, ukuthi imikhuba enjalo yokusebenzelana nemimoya ayimjabulisi uNkulunkulu. Wakhathazwa isithombe sama-25 esibonisa indoda enesithembu nawomkayo. Lesi sithombe sihlanganisa nengcaphuno yeyoku-1 Korinte 7:1-4 ukuze kuboniswe ukuthi umKristu weqiniso akanakuba nomfazi ongaphezu koyedwa.

  U-Isaac wayezimisele ukulalela imiBhalo. Eseneminyaka engu-68, wahlukana nomfazi wakhe wesibili, wawubhalisa ngokusemthethweni umshado wakhe nomfazi wokuqala, uFlorina. Wayeka nokuba isangoma, walahla namathambo akhe okubhula. Ngesinye isikhathi lapho u-Isaac eqhutshelwa isifundo seBhayibheli, kwafika amakhasimende amabili evela kude. Ayezomkhokhela amarandi angu-550 ayemkweleta wona ngenxa yezinto ayewenzele zona njengesangoma. U-Isaac wenqaba ukuyamukela imali futhi wawashumayeza la madoda, ewachazela ukuthi wayengasesona isangoma nokuthi manje usefunda iBhayibheli ngenjongo yokuba omunye woFakazi BakaJehova. Ngokushesha u-Isaac wawufinyelela umgomo wakhe. Ngo-1985 yena noFlorina babhapathizwa, futhi eminyakeni embalwa edlule, u-Isaac, manje oneminyaka engu-90, ubelokhu ekhonza njengomdala ebandleni lobuKristu.

[Ishadi/Igrafu ekhasini 124, 125]

ISHADI LEZENZAKALO EZIPHAWULEKAYO ENingizimu Afrika

1900

1902 Kufika izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini eNingizimu Afrika.

1910 UWilliam W. Johnston uvula ihhovisi legatsha eThekwini.

1916 Kufika “i-Photo-Drama of Creation.”

1917 Ihhovisi legatsha lithuthelwa eCape Town.

1920

1924 Umshini wokunyathelisa uthunyelwa eCape Town.

1939 Kunyatheliswa i-Consolation yokuqala yesiBhunu.

1940

1948 Kwakhiwa iHholo Lo-Mbuso eduze kwaseCape Town.

1949 Kunyatheliswa INqabayo-kulinda yesiZulu.

1952 Kuqedwa iBethel entsha e-Elandsfontein.

1979 Kufakwa umshini wokunyathelisa wohlobo lwe-rotary offset i-TKS.

1980

1987 Kwakhiwa iBethel entsha eKrugersdorp; yanwetshwa ngo-1999.

1992 IHholo LoMbuso lokuqala elakhiwa ngokushesha eSoweto.

2000

2004 Isakhiwo sokunyathelisa siyanwetshwa. Umshini wokunyathelisa i-MAN Roland Lithoman uyanyathelisa.

2006 Inani eliphakeme labamemezeli lingu-78 877.

[Igrafu]

(Bheka encwadini)

Ingqikithi Yabamemezeli

Ingqikithi Yamaphayona

                                                 80 000

                                                  40 000

1900    1920       1940          1980        2000

[Ishadi/Izithombe ekhasini 148,149]

Izilimi Eziningi

  Indawo yokunyathelisa yaseNingizimu Afrika inyathelisa “INqabayokulinda” ngezilimi ezingu-33

Izindlela Ezihlukahlukene Zokugqoka

  E-Afrika ungathola izinhlobonhlobo zezingubo zabo-mdabu, izinto zokuhloba nezindwangu eziyimibalabala

IsiZulu

INDLELA YOKUBINGELELA     Sanibona”

ULIMI LWABANGU-        10 677 000*

ABAMEMEZELI              29 000*

IsiSuthu

INDLELA YOKUBINGELELA     “Lumelang”

ULIMI LWABANGU-          3 555 000

ABAMEMEZELI               10 530

IsiPedi

INDLELA YOKUBINGELELA      “Thobela”

ULIMI LWABANGU-          4 209 000

ABAMEMEZELI                4 410

IsiTsonga

INDLELA YOKUBINGELELA      “Xewani”

ULIMI LWABANGU-          1 992 000

ABAMEMEZELI                2 540

IsiXhosa

INDLELA YOKUBINGELELA  “Molweni”

ULIMI LWABANGU-          7 907 000

ABAMEMEZELI                10 590

IsiBhunu

INDLELA YOKUBINGELELA        “Hallo”

ULIMI LWABANGU-          5 983 000

ABAMEMEZELI                7 510

IsiTswana

INDLELA YOKUBINGELELA     “Dumelang”

ULIMI LWABANGU-          3 677 000

ABAMEMEZELI                4 070

IsiVenda

INDLELA YOKUBINGELELA    “Ri a vusa”

ULIMI LWABANGU-          1 021 800

ABAMEMEZELI                  480

[Umbhalo waphansi]

Wonke la manani awukulinganisela.

Wonke la manani awukulinganisela.

[Isithombe esigcwele ikhasi ekhasini 66]

[Isithombe ekhasini 71]

Isihlahla somkhoba

[Isithombe ekhasini 74]

UStoffel Fourie

[Isithombe ekhasini 74]

I-“Studies in the Scriptures”

[Isithombe ekhasini 74]

IBandla LaseThekwini noWilliam W. Johnston, ngo-1915

[Isithombe ekhasini 74, 75]

UJohannes Shange nomkhaya wakhe

[Isithombe ekhasini 75]

Ihhovisi legatsha lokuqala laliyigumbi elincane kulesi sakhiwo

[Isithombe ekhasini 77]

UJapie Theron

[Isithombe ekhasini 79]

UHenry Myrdal

[Isithombe ekhasini 79]

UPiet de Jager

[Isithombe ekhasini 82]

UHenry Ancketill ngo-1915

[Isithombe ekhasini 82]

UGrace noDavid Taylor

[Isithombe ekhasini 82]

Le ncwajana yango-1931 yayinezwi lesinqumo lokwamukela igama elithi oFakazi BakaJehova

[Izithombe ekhasini 84]

Umkhaya waseBethel eCape Town ngo-1931, kukhona noGeorge noStella Phillips

[Isithombe ekhasini 87]

Kuqoshwa ngesiXhosa

[Isithombe ekhasini 87]

U-Andrew Jack nomshini wokunyathelisa wohlobo lweFrontex ngo-1937

[Isithombe ekhasini 87]

I-“Consolation” ne-“Nqabayokulinda” yokuqala yesiBhunu

[Isithombe ekhasini 90]

Ababeze emhlanganweni eGoli ngo-1944

[Isithombe ekhasini 90]

Bamemezela inkulumo ngezingqwembe ngo-1945

[Isithombe ekhasini 90]

UFrans Muller noPiet Wentzel namagilamafoni ngo-1945

[Isithombe ekhasini 95]

UGert Nel, inceku yabazalwane, ngo-1943

[Isithombe ekhasini 95]

Bashumayela emaphandleni ngo-1948

[Isithombe ekhasini 99]

U-Andrew Masondo nomkakhe wesibili u-Ivy

[Isithombe ekhasini 99]

ULuke noJoyce Dladla

[Isithombe ekhasini 99]

“INqabayokulinda” yokuqala yesiZulu

[Isithombe ekhasini 102]

Isibonelo sikaVelloo Naicker sasiza izihlobo ezingu-190 ukuba zamukele iqiniso

[Izithombe ekhasini 102]

UGopal Coopsammy eneminyaka engu-21 nanamuhla enomkakhe uSusila. Basize abantu abangu-150 ukuba bazinikezele

[Isithombe ekhasini 104, 105]

U-Isabella Elleray

UDoreen Kilgour

[Isithombe ekhasini 108, 109]

eyokuqala, ngo-1952

IBethel, e-Elandsfontein, ngo-1972

[Izithombe ekhasini 110]

Okwakuvelele Emhlanganweni

(Phezulu) Kukhululwa incwadi ethi “Children,” ngo-1942; (phakathi nendawo) ababezo-bhapathizwa ngo-1959; (ngezansi) kwamukelwa izihambeli ngezingoma zesiXhosa ngo-1998

Kubhapathizwe abangu-3 428 nyakenye!

[Isithombe ekhasini 120]

U-Elijah Dlodlo wabekezelela ukubhaxabulwa

[Isithombe ekhasini 121]

UFlorah Malinda, iphayona elivamile. Indodakazi yakhe yabulawa ngesihluku

[Isithombe ekhasini 122]

UMoses Nyamussua wabulawa isixuku sabantu

[Izithombe ekhasini 140, 141]

Ukwakha AmaHholo OMbuso Ngokushesha

Ibandla laseKagiso lasizwa ukuba libe nendawo entsha yokukhulekela

Ngaphambili

Ngesikhathi kwakhiwa

Seliphelile

IBandla LaseRathanda eHeidelberg liyalithanda iHholo LoMbuso lalo elisha

Emazweni angu-37 e-Afrika sekuqedwe amahholo angu-7 207, kusasele angu-3 305!

[Isithombe ekhasini 147]

Umkhaya wakwaRossouw namuhla

[Isithombe ekhasini 150]

IHholo LoMhlangano LaseMidrand

[Isithombe ekhasini 155]

Kuyiswa usizo eZimbabwe ngo-2002

[Isithombe ekhasini 155]

Izinhlelo ze-computer ziye zenziwa ukuze kusizwe abahumushi

[Izithombe ekhasini 156, 157]

Igatsha LaseNingizimu Afrika, ngo-2006

Izakhiwo zokuhlala nezamahhovisi, umshini wokunya-thelisa omusha, noMnyango Wokuthumela Izincwadi

[Izithombe ekhasini 156, 157]

IKomiti Yegatsha

UPiet Wentzel

ULoyiso Piliso

URowen Brookes

URaymond Mthalane

UFrans Muller

UPieter de Heer

UJannie Dieperink

[Izithombe ekhasini 161, 162]

ENamibia

UWilliam no-Ellen Heindel

UCoralie noDick Waldron, ngo-1951

Ihhovisi labahumushi eNamibia

[Izithombe ekhasini 167]

ELesotho

(Phezulu) U-Abel Modiba esemsebenzini wesifunda; (ngenhla) abantu abahlala emgedeni bazungezé isithunywa sevangeli; (kwesobunxele) uPer-Ola noBirgitta Nygren

[Izithombe ekhasini 168]

EBotswana

AbakwaThongoana bafakaza kumuntu othengisa emgwaqweni

Bashumayela endlini ngendlu

[Izithombe ekhasini 170]

ESwazini

UJames noDawne Hockett

Bahlanganyela iqiniso nabanye emakethe, eMbabane

[Izithombe ekhasini 170]

ESt. Helena

Umkhankaso we-“Kingdom News” waqe-dwa ngosuku olulodwa; (ngezansi) idolobha eliyitheku laseJamestown

[Isithombe ekhasini 175]

Umhlangano wezizwe ka-1993