• «Μακάριοι οι Πεινώντες και Διψώντες τη Δικαιοσύνη»