• Τι Μπορεί να Λεχθή για το Καλούμενο «Απόσπασμα του Μάρκου»;