• Πρέπει να Ασκήται Κανείς στο Τζούντο ή στο Καράτε;