• Η Πρακτική Χριστιανοσύνη Γίνεται Φανερή στις Συνελεύσεις «Θεία Υπηρεσία»