• Πρέπει να Υποστηρίζουν οι Χριστιανοί τη Θανατική Ποινή;