• Μια Κυβέρνησις που θα Νικήση τον Εχθρό του Ανθρώπου τον Θάνατο