• Το Άγιον Πνεύμα εν Δράσει σε Άτομα των Αρχαίων Χρόνων