• Εναλλακτικές Λύσεις Ποιότητας, Αντί της Μετάγγισης