• Στενάζουν και Βογκούν, Σημείωμα, Συντριβή—Πότε και Πώς;