• Σταθερότης και Μονιμότης κατά την Παγκόσμια Αλλαγή