• Ανάμιξις της Θρησκείας στην Πολιτική Σημαίνει Πόλεμο με τον Θεό