• Η Αγάπη του Θεού Έρχεται προς Σωτηρίαν στην Κρίσι του Ανθρώπου