• Μέρος Ζ΄—Νέα Διοίκησις Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο