• ‘Πρόσεχε εις την Διακονίαν δια να Εκπληροίς Αυτήν’