• Αξιόλογα Σημεία από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις του 1957