• Καρποφόροι Διάκονοι Οδηγούμενοι από την Ενεργό Δύναμι