• Ένα Νέο Άσμα για Όλους τους Ανθρώπους Καλής Θελήσεως