• Γιατί η Διεθνής Συνέλευσις «Το Θείον Θέλημα» Απεφάσισε