• Ενδιαφέρον για την Επιβίωσι του Ανθρώπου σε Ειρήνη